education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

13–3.11  תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים

 

חוזר זה מבוטל

1.     מבוא

1.1     תמצית

תכנית לימודים נוספת תורנית המשלבת תוספת של לימודי קודש עם לימודי חול קיימת במערכת החינוך בישראל עוד מימי טרום המדינה. מטרם ההנחיות שלהלן לאפשר את המשך קיומה של התכנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים, הגם שהיא אינה מתוקצבת על ידי משרד החינוך, ולהסדיר את גביית התשלומים בגין הפעלת התכנית.

1.2     מטרת הפרסום

          א.     התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2009

ב.     התחולה: מוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים המקיימים תכנית לימודים נוספת תורנית, באישור המינהל לחינוך דתי, והם אחד מאלה:

                  –    בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שפועלת בהם פנימייה מלאה

                  –    בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שמתקיימת בהם פעילות עד שעות הערב, ללא לינה (להלן – "פנימיית יום").

          ג.     הסטטוס: החלפה

          ד.     חוזרים קודמים באותו נושא

                  –    סעיף 5–3.11 בחוזר הוראות הקבע נט/10(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים תורנית במוסדות חינוך תורניים, בישיבות תיכוניות ובאולפנות"מבוטל

                  –    סעיף 2–3.11 בחוזר הודעות ומידע סט/9, "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים"מבוטל.

          ה.     חוזרים קודמים בנושאים קשורים

                  –    סעיף 9–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים"בתוקף

                  –    סעיף 10–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א), "תשלומי הורים" – תיקון לסעיף 9–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)בתוקף

                  –    סעיף 11–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "תשלומי הורים – תיקון לסעיף 9–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)"בתוקף.

1.3     התפוצה: המנהלים במוסדות חינוך ממ"ד, המפקחים בחינוך הממ"ד, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות

1.4     הגורם האחראי

          א.     שם היחידה: החינוך הדתי

          ב.     בעל התפקיד: ראש המינהל

          ג.     מספר הטלפון: 02-5604130/106/7

          ד.     כתובת הדוא"ל: estherro@education.gov.il.

1.5     נספח: טופס בקשה לאישור תכנית לימודים נוספת תורנית.

 

2.     הגדרות

2.1     תכנית לימודים נוספת תורנית: תכנית לימודים שעניינה תוספת של עד 5 שיעורים ביום של לימודי קודש המשולבים באופן אינטגרלי בתכנית הלימודים הבית-ספרית באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם.

2.2     מוסד חינוך: לעניין חוזר זה – מוסד חינוך ממלכתי-דתי המקיים תכנית לימודים נוספת תורנית, באישור המינהל לחינוך דתי, והוא אחד מאלה: 

          א.  בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שפועלת בהם פנימייה מלאה

          ב.  בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שמתקיימת בהם פעילות עד שעות הערב, ללא לינה (להלן – "פנימיית יום").

 

3.     אישור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסד בפיקוח החינוך הממלכתי-דתי

3.1     מוסד חינוך ממלכתי-דתי המבקש לשלב במהלך יום הלימודים תכנית לימודים נוספת תורנית, במסגרת פעילות פנימייתית מלאה או במסגרת פעילות פנימיית יום, יפנה בבקשה למפקח של המינהל לחינוך דתי במחוז משרד החינוך לקבלת אישור (ראה טופס בקשה לאישור בנספח להלן).

3.2     בבקשה יפרט מנהל המוסד החינוכי את תכנית הלימודים, את מספר שעות הלימודים במוסד החינוכי, את העלות הצפויה לקיום התכנית ואת מספר התלמידים הצפויים ללמוד במוסד. הבקשה תוגש עד ליום ו' בניסן בשנת הלימודים הקודמת לשנת הלימודים המבוקשת.

3.3     טרם אישור הבקשה יבחן מפקח המינהל לחינוך דתי (להלן – המחמ"ד) את כל הנתונים האלה:

          א.  קיומו של מוסד חינוך ממלכתי-דתי המשלב תכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום

          ב.  קיומם של כיתת לימוד או מוסד חינוך ממלכתי-דתי שאינם משלבים תכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום

          ג.  עמדת רשות החינוך המקומית לגבי הבקשה

          ד.  המדיניות של קבלת תלמידים למוסד החינוכי.

          במוסד הפועל ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי-הספר ייוועץ המחמ"ד במנהל אגף א' לחינוך המוכר שאינו רשמי.

3.4     מוסד חינוך ממלכתי-דתי לא יהיה רשאי להפעיל תכנית לימודים נוספת תורנית לפני שיקבל את אישור המחמ"ד.

3.5     המחמ"ד יאשר את קיומה ואת שילובה של תכנית לימודים נוספת תורנית רק אם באזור הרישום קיימים מוסד חינוך ממלכתי-דתי או כיתת לימוד שאינם משלבים תכנית לימודים נוספת תורנית. פתיחת כיתה שאינה משלבת תכנית לימודים נוספת תורנית תהיה בהתאם לכללים של משרד החינוך באשר למספר התלמידים בכיתה.

3.6     נוכח המחמ"ד כי מוסד חינוך ממלכתי-דתי שקיבל אישור לקיים תכנית לימודים נוספת תורנית אינו מקיים את התכנית, יורה למוסד החינוכי להודיע על כך לכלל ההורים במוסד.

 

4.     הרשמה

4.1     העדר יכולת כלכלית לשאת בנטל תשלומים של תכנית לימודים נוספת תורנית לא יהיה, בכל מקרה, עילה לאי-קבלתו של תלמיד למוסד חינוך תורני או להוצאת התלמיד מהמוסד החינוכי.

4.2     הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד המקיים תכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו יוכל לבחור בין כיתה המשלבת תכנית לימודים נוספת תורנית שבגינה נגבה תשלום נוסף ובין כיתה שאינה משלבת תכנית לימודים נוספת תורנית.

4.3     הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד חינוך המשלב תכנית לימודים נוספת תורנית יחתום על הסכמתו לתכנית הלימודים ולתשלומים הנדרשים לקיומה על פי חוזר זה. מאחר שתכנית הלימודים הנוספת התורנית אינה מתוקצבת מתקציבי משרד החינוך, יהיה ברישום התלמיד משום הסכמה של ההורה לשאת בעלויות הנובעות מהפעלתה של תכנית זו.

4.4     יש ליידע את ההורה הרושם את ילדו על האפשרויות הניצבות בפניו.

 

5.     עלות קיומה של תכנית לימודים נוספת תורנית

5.1     עלות תכנית לימודים נוספת תורנית לא תעלה על העלות של 0.8 ש"ש (שעה שנתית), אשר תוגדר בכל שנה על פי העלות של שעת תקן בחינוך היסודי או שעת שכל"ם בחינוך העל-יסודי

5.2     בשנת הלימודים התש"ע תהיה העלות המרבית של קיום התכנית 5,000 ש"ח לנפש לשנה לכל היותר.

5.3     במוסד חינוך המפעיל פנימיית יום ללא לינה לא תעלה עלות ההזנה וקיום שבתות עיון על התעריפים המאושרים למוסד חינוך שפועלת בו פנימייה מלאה, וזאת בהתאם לעלות הנקבעת מעת לעת באגף התקציבים של משרד החינוך בהתאם להמלצות ועדת לאור.

5.4     מוסד חינוך כאמור ב-5.3 לעיל לא יהיה רשאי לגבות תשלום בגין הזנה ועלות קיום שבתות עיון אלא בהסכמת ההורים. 

5.5     המוסד החינוכי יקבע מנגנון למתן הנחות למשפחה שילדה לומד במוסד ושמספר ילדיה הלומדים במוסדות חינוך תורניים עולה על שניים, כדלקמן:

          א.  שני אחים: הנחה של 5%

          ב.  שלושה אחים: הנחה של 10%

          ג.  ארבעה אחים: הנחה של 15%

          ד.  חמישה אחים: הנחה של 20%.

          יובהר כי אין לחייב הורים לילדים הלומדים במוסד החינוכי להשתתף בעלויות של קיום מנגנון למתן הנחות.

5.6     מוסד חינוך תורני יקיים מנגנון לסיוע למשפחות אשר בשל מצבן הכלכלי-חברתי מתקשות לשאת בעלויות הנדרשות מלימוד במוסד חינוך תורני. מנגנון הסיוע יכלול קריטריונים שוויוניים סבירים ושקופים אשר יפורסמו לכלל ההורים במוסד החינוכי לקראת שנת הלימודים.

 

6.     הנחיות והבהרות

6.1     מוסד חינוך ממלכתי-דתי שאינו מקיים תכנית לימודים נוספת תורנית יהיה רשאי להפעיל תכנית לימודים נוספת של לימודי קודש, בהתאם לכללי התל"ן.

6.2     מוסד חינוך אינו רשאי לגבות סכומים גבוהים מן הסכומים המאושרים בחוזר המנהל הכללי, לרבות חוזר זה, וזאת גם אם ההורים מסכימים. זאת כדי לעודד חיסכון בהוצאות ולהימנע מראוותנות מיותרת וכן כדי להפחית את הלחץ החברתי המוטל על ההורים ועל משפחות שמצבן הכלכלי אינו שפיר.

6.3     תשלומי רשות הם בגדר רשות בלבד, ולכן אין לחייב הורה בתשלום עבור שירות שהוא אינו מעוניין בקבלתו, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר. אם הוחלט לקיים את השירות למרות אי-הסכמת כל ההורים, יהיה על המוסד החינוכי לשתף את כל התלמידים בפעילות, או, לחלופין, לקיים פעילות חינוכית חלופית לטובת תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים בקבלת השירות. אסור למנוע השתתפות תלמידים בפעילות בשל אי-תשלום עקב קשיים כלכליים מוכחים.

6.4     לקראת פתיחת שנת הלימודים תקבענה הבעלות על המוסד החינוכי, הנהלת המוסד החינוכי ונציגות ההורים בבית הספר את גובה התשלומים לשנת הלימודים, לרבות התשלומים לתכנית הלימודים התורנית ולתשלומי הרשות, ותעברנה את החלטתן לאישור המפקח על בית הספר באמצעות מערכת "אפיק".

6.5     בתחילת שנת הלימודים או לקראתה תפנה הנהלת המוסד החינוכי, יחד עם נציגות ההורים בבית הספר, אל הורי התלמידים בפנייה מסודרת ומפורטת בגין התשלומים המאושרים לשנת הלימודים; הפנייה תכלול את תשלומי החובה, את תכנית הלימודים התורנית ואת תשלומי הרשות.

6.6     בתחילת שנת הלימודים או לקראתה יעביר מנהל המוסד החינוכי לנציגות ההורים בבית הספר דוח כספי על שנת הלימודים הקודמת, ובו יפורטו כלל השימושים שנעשו בתשלומי ההורים.

6.7     למען הסר ספק, מוסד חינוכי המבקש לקיים תכנית לימודים נוספת יהיה רשאי לעשות כן, בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל לעניין תל"ן, לרבות קבלת הסכמה בכתב של ההורים לתכנית והעברת תשלום בגינה.
 

7.     נספח 

טופס בקשה לאישור תכנית לימודים נוספת תורנית


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/3(א), י"ד במרחשוון התש"ע, 01 בנובמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022