education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

3.11-14  תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים

 

מבוטל החל מ-1 בספטמבר 2014

קישור לחוזר המעודכן

 

מבוא

תמצית 
הוראה זו מסדירה את כל הקשור בתשלומי הורים עבור תל"ן תורנית בדרגי החינוך השונים, מגבילה את הסכומים המותרים לגבייה במסגרת זו מתוך מגמה להפחית אותם ככל האפשר, מציבה כללים לשקיפות כלפי ההורים במוסד החינוכי, וכן קובעת כללים לפעולה לשם קבלת האישור והפעלת התכנית על פיו בלבד, באחריות ישירה של מנהל המוסד החינוכי.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2013.

התחולה: מוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים המקיימים תכנית לימודים נוספת תורנית, באישור המינהל לחינוך דתי, והם אחד מאלה:

 -  בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שפועלת בהם פנימייה מלאה או חלקית

-   בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שמתקיימת בהם פעילות לאחר שעות הלימודים הרגילות, ללא לינה (להלן – "פנימיית יום").

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-    סעיף 3.11-13 בחוזר הוראות הקבע תשע/3(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים" – מבוטל

-    סעיף 3.11-5 בחוזר הוראות הקבע נט/10(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים תורנית במוסדות חינוך תורניים, בישיבות תיכוניות ובאולפנות" – מבוטל

-    סעיף 3.11-2 בחוזר הודעות ומידע סט/9, "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-    סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים" – בתוקף

-    סעיף 10–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א), "תשלומי הורים" – תיקון לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א) – בתוקף

-    סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "תשלומי הורים – תיקון לסעיף  3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)" – בתוקף.

התפוצה: המנהלים במוסדות חינוך ממ"ד, המפקחים בחינוך הממ"ד, מפקחים כוללים, מנהלי מחוזות, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א.     שם היחידה: מינהל החינוך הדתי

ב.     בעל התפקיד: ראש המינהל

ג.     מספר הטלפון: 02-5604130/106/7

ד.     כתובת הדוא"ל: avrahmli@education.gov.il.

 

נספחים

נספח א: טבלת עזר - הסכומים המרביים המותרים לגבייה

נספח ב: פירוט הבקשה לאישור גבייה  מהורי התלמידים עבור תל"ן תורנית

נספח ג: הודעה להורים על תכנית  תורנית נוספת במוסד החינוכי.

 

1.     כללי

תכנית לימודים נוספת תורנית המשלבת תוספת של לימודי קודש עם לימודי חול קיימת במערכת החינוך בישראל עוד מימי טרום המדינה. מטרת ההנחיות שלהלן לאפשר את המשך קיומה של התכנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים, הגם שהיא אינה מתוקצבת על ידי משרד החינוך, ולהסדיר את גביית התשלומים בגין הפעלת התכנית.


מטרת ההוראה הנוכחית להתחיל במגמה של הפחתה בתשלומים הגבוהים המושתים על ההורים בגין קיומה של תכנית זו ולהביא לצמצומם בהדרגה. כל הסכומים המצוינים בחוזר זה הם סכומים מרביים, ומשרד החינוך מעודד מגמה של גביית סכומים נמוכים מסכומים אלו; זאת כדי לעודד חיסכון בהוצאות ולהימנע מגבייה מופרזת וכן כדי להפחית את הלחץ החברתי המוטל על ההורים ועל משפחות שמצבן הכלכלי אינו מאפשר להן לשאת בנטל התשלומים.

כמו כן ההוראה נועדה ליצור מצב של שקיפות כלפי ההורים לגבי השימוש שנעשה בסכומים שהמוסד החינוכי גובה עבור קיומה של התכנית. בסופו של החוזר מצויות טבלאות עזר פשוטות אך מפורטות, שדרכן יוכלו ההורים ללמוד מהו היקף הלימודים הנוספים שהתלמידים מקבלים במסגרת תכנית זו, בייחוד בכל הנוגע לסכומים הנגבים מההורים. 

הוראה זו גם מטילה  אחריות אישית על מנהל בית הספר בגין גבייה שלא על פי הכללים המצוינים להלן, וכן קובעת  סנקציה חמורה של פגיעה בתקצובו השוטף של בית הספר במקרים של חריגה מכללים אלה.

 

2.     הגדרות

2.1    תכנית לימודים נוספת תורנית (תל"ן תורנית): תכנית לימודים שעניינה תוספת של לימודי קודש המשולבים באופן אינטגרלי בתכנית הלימודים הבית-ספרית, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם.

2.2    מוסד חינוך: לעניין חוזר זה – מוסד חינוך ממלכתי-דתי המקיים תכנית לימודים נוספת תורנית באישור המינהל לחינוך דתי, והוא אחד מאלה:

א.     בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שפועלת
בהם פנימייה מלאה או חלקית

ב.     בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שמתקיימת בהם פעילות עד שעות אחרי הצהריים או הערב, ללא לינה (להלן – "פנימיית יום").

 

3.     אישור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסד בפיקוח החינוך הממלכתי-דתי

3.1   מוסד חינוך ממלכתי-דתי המבקש לשלב במהלך יום הלימודים תכנית לימודים נוספת תורנית, במסגרת פעילות פנימייתית מלאה או במסגרת פעילות פנימיית יום, יפנה בבקשה למפקח של המינהל לחינוך דתי במחוז משרד החינוך לקבלת אישור מדי שנה (ראה טופס בקשה לאישור בנספח ב להלן).

3.2     בבקשה יפרט מנהל המוסד החינוכי את תכניות הלימודים, את מספר שעות הלימודים במוסד החינוכי, את מספר השעות הנוספות האמורות להילמד במסגרת תכנית הלימודים הנוספת התורנית, את העלות הצפויה לקיום התכנית ואת מספר התלמידים הצפויים ללמוד במוסד. כמו כן יפרט מנהל המוסד את התכנית החברתית התורנית הנוספת, ככל שיש כזו, ואת העלות הצפויה לקיומה. הבקשה תוגש עד יום ו' בניסן בשנת הלימודים הקודמת לשנת הלימודים המבוקשת. לגבי שנת הלימודים התשע"ד בלבד יוגש האישור עד יום י"ט באלול התשע"ג.

3.3     לפני אישור הבקשה יבחן מפקח בית הספר את כל הנתונים האלה:

א.    קיומו של מוסד חינוך ממלכתי-דתי המשלב תכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום

ב.    קיומם של כיתת לימוד או מוסד חינוך ממלכתי-דתי שאינם משלבים תכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום

ג.    עמדת הורי התלמידים הלומדים בבית הספר

ד.    עמדת רשות החינוך המקומית לגבי הבקשה

ה.    המדיניות של קבלת תלמידים למוסד החינוכי.

במוסד הפועל ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר ייוועץ המפקח במנהל אגף א' לחינוך המוכר שאינו רשמי.

3.4     מוסד חינוך ממלכתי-דתי לא יהיה רשאי להפעיל תכנית לימודים נוספת תורנית לפני שיקבל את אישור המפקח.

3.5     המפקח ישקול לאשר את קיומה ואת שילובה של תכנית לימודים נוספת תורנית בתנאים האלה:

א.     באזור הרישום קיימים מוסד חינוך ממלכתי-דתי או כיתת לימוד שאינם משלבים תל"ן תורנית בתכניות הלימודים שלהם. פתיחת כיתה שאינה משלבת תל"ן תורנית תהיה בהתאם לכללים של משרד החינוך באשר למספר התלמידים בכיתה.

ב.     באזורים  שמתקיימת בהם תל"ן תורנית בכל מוסדות הלימוד, ואין חלופה אחרת לבחירה, יוכל  תלמיד שאינו מעוניין בתכנית התורנית הנוספת ללמוד במוסד החינוכי גם ללא גבייה בגין התל"ן התורנית.

ג.     מוסד קיים המבקש להפעיל תכנית תורנית נוספת, אם אושרה לו, יצמיח את הכיתות התורניות בהדרגה, כדי שתלמידים יוכלו לסיים את לימודיהם בשלב החינוך שבו החלו.

3.6     באחריות המפקח הישיר לוודא כי הפעילות במוסד החינוכי מתקיימת לאורך כל השנה בהתאם לאישור שניתן לו. נוכח מפקח על בית ספר כי המוסד החינוכי אינו מקיים את התכנית בהתאם לאישור, יורה למנהל המוסד להודיע על כך לכלל ההורים בבית הספר, וכן יורה להפסיק את הגבייה באופן מיידי ולהשיב להורים כספים שנגבו על ידו בעבור התכנית.

3.7     בתחילת שנת הלימודים או לקראתה יעביר מנהל המוסד החינוכי לנציגות ההורים בבית הספר דוח כספי על שנת הלימודים הקודמת, ובו יפורטו כלל השימושים שנעשו בתשלומי ההורים.

 

4.     הרשמה

4.1     בכל מקרה לא יהיה העדר יכולת כלכלית לשאת בנטל תשלומים של תכנית לימודים נוספת תורנית עילה לאי-קבלתו של תלמיד למוסד חינוך תורני או להוצאת התלמיד מהמוסד החינוכי.

4.2     הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד המקיים תכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו יוכל לבחור בין לימודים במוסד שיש בו כיתה המשלבת תל"ן תורנית בתשלום הורים לבין לימודים במוסד שיש בו כיתה שאינה משלבת תל"ן תורנית. אם אין כיתה כזו באזור הרישום ואין לתלמיד ולהוריו אפשרות בחירה, תתאפשר למידת תלמיד שאינו מעוניין בתכנית התורנית הנוספת  בכיתה המקיימת את התכנית.

4.3     הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד חינוך המשלב תל"ן תורנית יחתום על הסכמתו לשלם את התשלומים בגין התכנית על פי המפורט בהוראה זו, וזאת מאחר שתכנית הלימודים הנוספת התורנית אינה מתוקצבת על ידי משרד החינוך.

 

5.     עלות תכנית לימודים נוספת תורנית

5.1     קיום תכנית לימודים נוספת תורנית יהיה מותנה בביצוע בפועל של שעות לימודים נוספות על אלו המתוקצבות על ידי משרד החינוך.


5.2     הסכומים המרביים המותרים לגבייה מתלמיד לשנה עבור כל שעת לימודים שבועית נוספת על השעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך הם: 177 ש"ח בבית ספר יסודי, 212 ש"ח בחטיבת ביניים ו-230 ש"ח בחטיבה עליונה. לדוגמה: מוסד שמתבצעת בו תכנית לימודים נוספת בהיקף של  5 שעות שבועיות בנוסף לשעות הלימוד הרגילות המתוקצבות על ידי משרד החינוך יוכל לגבות מן ההורים עבור תל"ן תורנית בכיתות החטיבה העליונה סכום שלא יעלה על 1,150 ש"ח לשנה לתלמיד.

5.3     עלותה המרבית של תכנית לימודים תורנית נוספת לא תעלה על 885 ש"ח לתלמיד בכיתות א'-ד', 1,770 ש"ח לתלמיד בכיתות ה'-ו', 2,120 ש"ח לתלמיד בכיתות ז'-ט' ו-2,300 ש"ח לתלמיד בחטיבה העליונה (דהיינו אי אפשר יהיה לגבות עבור תל"ן תורנית בהיקף של למעלה מ-5 שעות שבועיות בכיתות א'-ד', בהיקף של למעלה מ-10 שעות שבועיות בכיתות ה'-ו' ובהיקף של למעלה מ-10 שעות שבועיות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה).

5.4     יובהר כי קיום תכנית תורנית נוספת אינה גורעת מזכותו של המוסד לקיים תל"ן רגילה של עד 5 שעות שבועיות נוספות בהתאם למקובל בכלל בתי הספר, בתעריפים המתפרסמים בחוזר המנכ"ל מעת לעת.

5.5     למרות האמור לעיל, בכיתות א'-ד'  אפשר יהיה לגבות עבור תל"ן תורנית בהיקף של עד 10 שעות שבועיות באישור מיוחד של המפקח הארצי על החינוך היסודי הממ"ד. 

5.6     בבית ספר יסודי המקיים תל"ן תורנית מאושרת בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של עד 400 ש"ח לתלמיד לשנה  עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים. בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה שמתקיימת בהן תל"ן תורנית מאושרת בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה אפשר לגבות סכום נוסף של עד 600 ש"ח לתלמיד לשנה, עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים (יובהר כי סכום זה הוא נוסף על הסכום המותר לגבייה עבור כל שעת לימודים, כמפורט ב-5.2 לעיל).

5.7     במוסד חינוך המפעיל תכנית תורנית נוספת אפשר יהיה לגבות בנוסף לסכומים אלו גם עבור פעילות חברתית תורנית נוספת, בתנאי שפעילות כזו מתקיימת בפועל. הסכומים המרביים לגבייה עבור פעילויות אלו הם:

א.    עבור פעילות של שבת (הכוללת אירוח התלמידים, הלנה, הזנה, והסעה) - סכום שלא יעלה על 340 ש"ח לשבת לתלמיד. אין אפשרות לקיים יותר משתי שבתות בשנת לימודים. עם זאת, באישור מיוחד של ועד ההורים הבית-ספרי,  יהיה אפשר לקיים פעילות בשבת אחת נוספת. אין אפשרות לגבות עבור פעילות זו בבית הספר היסודי.

ב.     עבור פעילות של סמינריון (הכוללת אירוח התלמידים, הלנה, הזנה, הסעה וכן הדרכה באמצעות מדריכים שאינם עובדי המוסד
החינוכי) –  סכום שלא יעלה על 400 ש"ח לסמינריון לתלמיד. לא יתקיים יותר מסמינריון אחד בשנת לימודים. עם זאת, באישור מיוחד של ועד ההורים הבית-ספרי, אפשר יהיה לקיים סמינריון נוסף, בתנאי שבמוסד לא התקיימו יותר משתי שבתות פעילות באותה שנה. אין אפשרות לגבות עבור פעילות זו בבית הספר היסודי.

ג.     עבור פעילות חברתית תורנית (הכוללת הרצאות תורניות, סיורים תורניים וכיו"ב) – סכום שלא יעלה על 450 ש"ח לשנה.

ד.     העלות הכוללת של השתתפות ההורים עבור הפעילות התורנית הנוספת, הלימודית והחברתית, ועבור תוספת תל"ן רגיל, לא תעלה על 2,020 ש"ח לכיתות א'-ד' בבית הספר היסודי, לא תעלה על 3,305 ש"ח לכיתות ה'-ו' בבית הספר היסודי, לא תעלה על 5,310 ש"ח לשנה לכיתות חטיבת הביניים, ולא תעלה על 5,580 ש"ח לשנה לחטיבה העליונה. סכום זה ייגבה רק במקרה של קיומה של התכנית התורנית הנוספת, התכנית החברתית התורנית והתל"ן הרגיל – כולם בצורה מלאה. קיום של אחת או יותר מהתכניות באופן חלקי יקטין את תשלום ההורים באופן יחסי. בנוסף לסכום זה יוכל המוסד לגבות תשלומי חובה ורשות בהתאם להוראות משרד החינוך לכלל בתי הספר (למעט תל"ן ורכישת שירותים מרצון שכבר נכללים בהוראות חוזר זה; ראו סיכום בנספח א להלן). 

ה.    לגבי מוסדות חינוך המפעילים פנימייה – לרבות מוסדות המפעילים פנימייה בחלק מימות השבוע, לפחות שני לילות בשבוע – תתקיים במהלך שנת הלימודים התשע"ד עבודת מטה מקיפה לבחינת סכומי הגבייה המותרים. עד לסיומה של עבודת המטה, וכחלק מהמגמה של הפחתת העלויות, מותר יהיה למוסד המפעיל פנימייה לגבות עד 90% מהסכום שהוא גבה בשנת הלימודים התשע"ג. לצורך חריגה מההוראה בדבר החובה להקטין את סכום הגבייה ביחס לסכום שנדרש בשנת התשע"ג על המוסד להגיש בקשה מנומקת למפקח המוסד, והוא יעביר את המלצתו לוועדה במשרד החינוך בראשות הממונה על תשלומי הורים שתבחן את הבקשה. לגבי תלמידים הלומדים במוסד המפעיל פנימייה אך אינם משתתפים בפעילות הפנימייה, תיגבה העלות בהתאם לכללים האמורים בחוזר זה לגבי מוסדות שאינם מפעילים פנימייה.

 

6.     חובת הפרסום והיקפה

6.1     המוסד יפרסם להורי התלמידים הלומדים או המועמדים ללמוד במוסד החינוך, באמצעות מכתב לביתם וכן באמצעות אתר האינטרנט של משרד החינוך, מידע על הנושאים האלה:

א.    היקף השעות הנוספות הנלמדות במסגרת התל"ן התורנית ופירוט לגבי ייעודן. פירוט זה יינתן ביחס לכל שכבה באופן ספציפי.

ב.     היקף הפעילות החברתית התורנית הנוספת (כגון שבתות עיון, סמינריונים, הרצאות תורניות וכו') במסגרת תכנית החינוך החברתי והעלות לגבי כל אחת מהפעילויות. פירוט זה יינתן ביחס לכל כיתה באופן ספציפי.

ג.     התשלום הנדרש במוסד זה עבור אחזקת תלמיד בפנימייה. סעיף זה רלוונטי עבור מוסדות פנימייתיים.

ד.     סך כל הסכומים המרביים המותרים לגבייה במוסד הספציפי בהתאם למצוין בהוראה זו עבור תכנית הלימודים התורנית הנוספת, עבור התכנית החברתית התורנית הנוספת ועבור אחזקת התלמיד בפנימייה, ככל שיש כזו. כן יצוין הסכום המותר לגבייה עבור תשלומי החובה והרשות שאושרו למוסד זה, ויצורף אישור המפקח שנתקבל לגבי סכומים אלו.

6.2     הפרסום יתבצע על גבי טופס המופיע בנספח א לחוזר זה וכן יוזן בתוך מערכת אפיק. מנהל המוסד החינוכי יעביר עותק מן הפרסום  למפקח על המוסד החינוכי ולרפרנט תשלומי הורים במחוז.

 

7.     הוראת שעה לשנת הלימודים התשע"ד

7.1     כחלק מן המגמה להגביל את תשלומי ההורים, ולמרות פירוט  התשלומים המותרים דלעיל, אין לגבות בהתשע"ד במוסדות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה תשלומי הורים בסכום שיעלה על 90% מהסכום שנקבע לגבייה במוסד החינוך בשנת הלימודים התשע"ג. דהיינו, על המוסד לחשב את הסכום המותר לגבייה על פי האמור בהוראה זו ולהשוות אותו לסכום שנקבע לגבייה בהתשע"ג באותו מוסד.  גם אם החישוב המפורט במסגרת טבלת התשלומים מאפשר גבייה של סכום שהוא דומה לסכום שנקבע לגבייה במוסד בשנת הלימודים התשע"ג, או אפילו למעלה ממנו, יוכל המוסד לגבות לכל היותר 90% מהסכום שנקבע לגבייה בשנת הלימודים התשע"ג.

7.2     לצורך חריגה מהנחיה זו בדבר האיסור להעלות את סכום הגבייה מעבר ל-90% מהסכום שנקבע לגבייה בשנת התשע"ג על המוסד להגיש בקשה מנומקת למפקח הישיר, והוא יעביר את המלצתו לוועדה במשרד החינוך בראשות הממונה על תשלומי הורים שיבחן את הבקשה.

 

8.     הנחיות והבהרות

8.1     יובהר כי הסכומים המפורטים בחוזר זה הם הסכומים המרביים המותרים לגבייה, גם אם העלויות בפועל של התכנית התורנית הנוספת גבוהות יותר.

8.2     התשלומים המוגדרים בהוראה זו כוללים כל תשלום שהוא עבור פעילות המתבצעת על ידי המוסד או בין כתליו או על ידי  מי מעובדיו. אין לבצע גבייה נוספת על האמור בהוראה זו, בין אם  באמצעות עמותות פרטיות או באמצעות כל התארגנות אחרת, ובכל מקרה יהיה מנהל המוסד אחראי על כל גבייה שתתבצע מהורי התלמידים באמצעות המוסד או באמצעות כל גורם אחר על פעילות בין כותלי המוסד.

8.3     במוסד שמתבצעת בו תל"ן תורנית לא תתאפשר גבייה עבור תכניות נוספות, כגון עבור היותו מוסד חינוכי ייחודי או עבור מגמה נוספת. 

8.4     הגבייה תתבצע באמצעות הבעלות על המוסד, ובבתי ספר בבעלות
המדינה - באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה. אין לבצע גבייה באמצעות עמותות הורים או באמצעות כל עמותה אחרת שאינה הבעלות על המוסד. מוסדות שלא פעלו עד כה בהתאם להנחיה זו מחויבים להסדיר את הגבייה באופן שתתבצע בהתאם לאמור בחוזר זה באופן מיידי ולכל המאוחר עד לסיום שנת הלימודים התשע"ד.

8.5     למען הסר ספק יובהר כי היקף התכנית התורנית הנוספת נמדד ביחס לכל שכבה ובכל מקרה אין המוסד החינוכי רשאי להשתמש בסכומים שנגבו מהורי תלמידים בכיתה מסוימת עבור שעות הוראה או פעילויות שיתבצעו בכיתה אחרת.

8.6     מוסד שיתברר בבדיקת המשרד כי בפנייה להורים ו/או בגבייה בפועל התבצעה בו חריגה מהוראות חוזר זה – יוזמן מנהלו לשימוע בפני הממונה על תשלומי הורים במשרד החינוך, ובמידת הצורך יינקטו הליכים נגד המנהל ו/או המוסד, לרבות קיזוז השתתפותו של משרד החינוך בתקציב המוסד, כולה או חלקה, ולרבות ביטול רישיון ההעסקה של מנהל המוסד.

8.7     למען הסר ספק יובהר כי במוסדות שאינם פנימייתיים הסכומים שהוזכרו לעיל אינם כוללים תשלום עבור הסעות והזנה, הניתנים לרכישה נפרדת על ידי הורי התלמידים בתנאי שכל הורה יכול להחליט אם לרכוש אותם או לא. התשלום בגין סעיפים אלו יפורסם להורים בצורה נפרדת ומפורטת, ועותק של הפרסום יועבר למפקח על בית הספר. אין להעביר סכומים שנגבו עבור הסעות או הזנה לכל שימוש אחר.

8.8     מוסד חינוך תורני יקיים מנגנון לסיוע למשפחות אשר בשל מצבן הכלכלי-חברתי מתקשות לשאת בעלויות הנדרשות  במוסד חינוך המקיים תכנית תורנית נוספת. מנגנון הסיוע יכלול קריטריונים שוויוניים סבירים ושקופים אשר יפורסמו לכלל ההורים במוסד החינוכי לקראת שנת הלימודים.

8.9     במוסד חינוך ממלכתי-דתי שאינו מקיים תל"ן תורנית ואינו גובה מהורים תשלומים על פי הוראה זו אפשר ללמד שעות תורניות נוספות במסגרת  התל"ן הרגילה הקיימת בכל בתי הספר.

8.10   מוסד חינוך אינו רשאי לגבות סכומים גבוהים מן הסכומים המאושרים בחוזר המנהל הכללי, לרבות המפורט לעיל בהוראה זו, וזאת גם אם ניתנה הסכמת ההורים לכך.

8.11   תשלומי רשות הם בגדר רשות בלבד, ולכן אין לחייב הורה בתשלום עבור שירות שהוא אינו מעוניין בקבלתו, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר. אם הוחלט לקיים את השירות למרות אי-הסכמת כל ההורים, יהיה על המוסד החינוכי לשתף את כל התלמידים בפעילות, או, לחלופין, לקיים פעילות חינוכית חלופית לטובת תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים בקבלת השירות. אסור למנוע השתתפות תלמידים בפעילות בשל אי-תשלום עקב קשיים כלכליים מוכחים.


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/10(ג), כ"א באב התשע"ג, 28 ביולי 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  27/07/2014