education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

3.11-17  גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים

 

הוראה זו מבוטלת

לחץ כאן למעבר להוראה המעודכנת

 

מבוא

תמצית

הוראה זו מסדירה את כל הקשור בגביית שכר לימוד ותשלומי הורים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, בגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה, וכן בגביית תשלומי הורים במוסדות ייחודיים, רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים, ובאופן שבו נדרש לקבל אישור לכך. ההוראה מבהירה מי רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום, וכן את גובה שכר הלימוד, את הדרכים לקבלת אישור לגבייתו ואת דרכי גבייתו. ההנחיות לגבי גביית תשלומים לתכנית נוספת בבתי ספר ייחודיים הן בתוקף לשנת הלימודים התשע"ה בלבד.

סעיף זה מבטל את סעיף 3.11-15 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד) באותו נושא בשל הכנסת הבהרות בעניין האפשרות לגבות שכר לימוד, הארכת הוראת השעה להתשע"ז, עדכון סעיפי הגבייה לבתי ספר ייחודיים והוספת ועדת חריגים מחוזית.

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2014. ההוראה לגבי גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים היא בתוקף לשנות הלימודים התשע"ה-התשע"ז בלבד.

התחולה: מוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים ומוסדות חינוך שחל עליהם חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969.

הסטטוס: החלפה.

 

 חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.11-15 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "גביית תשלומי הורים  ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-    סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים" – בתוקף

-    סעיף 10–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א), "'תשלומי הורים' – תיקון לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)" – בתוקף

-    סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "'תשלומי הורים' – תיקון לסעיף  3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)" – בתוקף

-    סעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א), "תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני ילדים – השלמה לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)" – בתוקף

-    סעיף 3.11-16 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים דתיים" – בתוקף

-    סעיף 3.1-29 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "מוסדות חינוך ניסויים – גני ילדים ובתי ספר" – בתוקף (למעט סעיף קטן 8 שבוטל)

-    סעיף 3.1-40 בחוזר הוראות הקבע עא/6(א), "עדכון נוהלי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים ועל-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים להרחבת אזורי הרישום ברשויות המקומיות" – בתוקף

-    סעיף 3.1-45 בחוזר הוראות הקבע עג/10(א), "מרכזי הפצה ניסויים בגף הניסויים והיזמות שבמזכירות הפדגוגית" – בתוקף

-    סעיף 3.7-74 בחוזר הוראות הקבע עג/1 (א), "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות" – בתוקף.

התפוצה: המנהלים במוסדות החינוך הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות הפועלים ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969, המפקחים הכוללים, מנהלי המחוזות ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א.         שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.         בעל התפקיד: מנהל אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך

ג.           מס' הטלפון: 02-5604028

ד.         דוא"ל: hagitme@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.     כללי

2.     תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים – מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור

3.     גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה

4.     גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים

5.     הוראות שונות

6.     נספח: פירוט שעות התל"ן הניתנות במוסד החינוכי.

 

1.      כללי

הפעילות במוסדות החינוך, ובכללה הוראת תכנית הלימודים המחייבת, מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשויות המקומיות במוסד חינוך רשמי ועל ידי הבעלים של המוסד במוסד חינוך שאינו רשמי. פעילות זו כוללת העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל אחרים, וכן בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך. עם זאת, נוסף על השירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשות מקומית או על ידי הבעלים על מוסד החינוך, יש גם שירותים שהפעלתם מתקיימת באמצעות מימון של הורי התלמיד, בהתאם לכללים, למגבלות ולסייגים המפורטים בחוזר זה.

ההוראות לעניין תשלומי הורים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה התש"ט-1949 חלות על מוסדות חינוך רשמיים ועל מוסדות חינוך שאינם רשמיים בשלבי החינוך היסודי והעל-יסודי.

יובהר כי תשלומי ההורים הבסיסיים עבור ביטוח, טיולים, מסיבות וכו', וכן התשלומים בגין תכנית לימודים נוספת ובגין רכישת שירותים מרצון, מוסדרים באמצעות חוזר המנכ"ל בנושא "תשלומי הורים" המתפרסם מזמן לזמן. בכל מקרה אין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו, אלא אם כן ניתן אישור לכך לפי ההוראות בחוזר זה.

 

2.      תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים – מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור

2.1    מבוא

2.1.1    מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים בשלב החינוך היסודי (כיתות א'-ו' או א'-ח') מתוקצבים על ידי המדינה מכוח סעיף 11 לחוק החינוך הממלכתי התשי"ג-1953 (להלן "חוק החינוך הממלכתי") ותקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ד-1953, בשיעור 75%-60% מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסדות חינוך רשמיים דומים, ומתוקצבים בגין שרתים ומזכירים.

שיעור התקצוב נקבע בהתחשב בגורמים אלו:

-    המצב החברתי-כלכלי של אוכלוסיית התלמידים במוסד החינוך

-    קיומם של תהליכי מיון של התלמידים המתקבלים אליו

-    הנשרה על רקע הישגים לימודיים.

2.1.2    מוסדות חינוך במעמד פטור מתוקצבים בשיעור של 55%-30% מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי.

2.1.3    הוראה זו באה להסדיר את האופן שבו יתאפשר לבעלים על מוסד חינוך להשלים את התקציב של מוסד מוכר שאינו רשמי ומוסד במעמד פטור המתוקצבים על ידי המדינה בשיעור חלקי. למען הסר ספק יצוין כי  האפשרות לגביית שכר לימוד ודמי רישום אינה מתייחסת למוסדות חינוך מיוחד מוכרים שאינם רשמיים שבהם משרד החינוך נושא בשכר לימודיו של התלמיד לפי דין או המתוקצבים כפי שמוסדות החינוך הרשמיים מתוקצבים.

 

2.2    גביית שכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים

2.2.1   שכר הלימוד יאושר על ידי משרד החינוך מדי שנה, לפי פנייה של הבעלים על מוסד החינוך, לכל מוסד מוכר שאינו רשמי ומוסד במעמד פטור, באופן ששכר הלימוד המרבי יהיה ההפרש שבין תקצוב המדינה את מוסד החינוך בפועל  לבין 100% תקצוב שעות הלימוד, בתוספת תקורה מרבית בשיעור 15%.

2.2.2    למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי חדש, אשר טרם נקבע שיעור תקצובו על ידי משרד החינוך, תאושר גבייה מרבית לפי ההפרש בין  ההשתתפות בתקציב בשיעור של 65% ובין 100% תקצוב שעות הלימוד, בתוספת תקורה מרבית בשיעור 15% בשנת הלימודים הראשונה.

2.2.3    לצורך הבהרה מובאת להלן נוסחת שכר הלימוד המתבססת על מספר התלמידים במוסד, על פרופיל המוסד, על שיעור השתתפות המדינה בתקצובו של המוסד ועל שיעור התקורה:

 

שכר לימוד לתלמיד = 5(T – P) x V] + T x V x 0.1]

                                                  M

מקראה

T:    מלוא השעות המתוקצבות למוסד חינוך רשמי זהה

P:     השעות המתוקצבות למוסד החינוך הלא רשמי הנתון לפי שיעור ההשתתפות של המדינה

V:    ערך השעה בש"ח על פי פרופיל המוסד

M:    מספר התלמידים במוסד החינוך.

 

2.2.4    נוסף על שכר הלימוד שחושב עבור מוסד החינוך, הוא רשאי לגבות מההורים תשלומי חובה ורשות ותשלומים עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן בהיקף ובגובה הסכומים המאושרים על ידי משרד החינוך במסגרת תשלומי ההורים לכלל מערכת החינוך ולפי הנחיות המנהל הכללי המובאות בחוזרי המנהל הכללי. 

2.2.5    בהתאם לאמור ב-2.2.4, כדי לאפשר למוסדות החינוך לקיים אופי חינוכי ייחודי ותכניות תוספתיות הם רשאים לקיים תל"ן בהיקף של 5 ש"ש באישור מנהל המחוז או מי טעמו. מוסד חינוך המבקש לקיים תל"ן מעבר ל-5 ש"ש חלות עליו ההוראות בסעיף קטן 5 להלן.

2.2.6    לימודי קודש המאריכים את יום הלימודים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד פטור יתקיימו לכל היותר במתכונת תל"ן תורנית בהתאם להנחיות בחוזר המנכ"ל בנושא "תשלומי הורים במוסדות חינוך תורניים ממלכתיים-דתיים" המתפרסמים מזמן לזמן.

 

2.3    גביית דמי רישום

2.3.1    מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי בחינוך היסודי ומוסד במעמד פטור יהיו רשאים לגבות דמי רישום במועד הרישום.

2.3.2    גובה דמי הרישום יהיה לכל היותר אחוז אחד (1%) משכר הלימוד המאושר למוסד או 150 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. מוסד חינוך שטרם אושר לו שכר לימוד (מאחר שלא פעל בשנה"ל שקדמה להגשת הבקשה ולא הגיש בקשה) יהיה רשאי לגבות דמי רישום בגובה של 50 ש"ח.

2.3.3    האישור לגביית דמי רישום יינתן בתנאי שמוסד החינוך ישיב את דמי הרישום להורי התלמיד אם התלמיד לא ילמד במוסד. סעיף זה לא יחול אם התלמיד או הוריו החליטו שהוא לא ילמד במוסד החינוך.

2.3.4    יודגש שמוסד החינוך אינו רשאי לגבות דמי רישום מתלמידים ממשיכים.

 

2.4    התנאים והמועדים לאישור הגבייה של שכר לימוד, דמי רישום ותשלומי הורים

2.4.1    מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות פטור יגישו מדי שנה לאישורו של מנהל המחוז או מי מטעמו עד לתאריך 15 ביוני בקשה לאישור גביית שכר לימוד ותשלומי הורים לשנת הלימודים הקרובה. הבקשה תוגש באמצעות מערכת "אפיק". בבקשה יפורטו שכר הלימוד ותשלומי ההורים שהמוסד מבקש לגבות. הבקשה לתשלומי הורים תוגש בצורה מפורטת, ויתוארו בה השירותים הנוספים שהגבייה מתבקשת עבורם במסגרת תשלומי ההורים. אם ניתן אישור לגבייה נוספת, לפי סעיף קטן 6 להלן, יצורף האישור לבקשה.

2.4.2    שכר הלימוד ותשלומי ההורים יאושרו עד לסוף חודש נובמבר בכל שנת לימודים באמצעות מערכת "אפיק".

2.4.3    מוסדות החינוך יפרסמו להורים בחוזר מפורט ובהיר את פירוט שכר הלימוד ותשלומי ההורים שאושרו על ידי משרד החינוך. העתק מהפרסום להורים יועבר לממונה על תשלומי הורים במחוז שבתחומו המוסד פועל.

2.4.4    תאגידים שהם בעלים של מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור יפרסמו באתר משרד החינוך "הכול אודות מוסדות חינוך", באמצעות מנהלי מוסדות החינוך שבבעלותם, מאזנים של הבעלות העומדים בהוראות גילוי הדעת של לשכת רואי החשבון ועל פי ההנחיות של חשבות משרד החינוך. בין הנתונים שיפרסמו המוסדות ייכללו גם שכרם של מקבלי 5 המשכורות הגבוהות ביותר בתאגיד. 

2.4.5    בעלים של מוסד חינוך יכול לבקש לגבות שכר לימוד העולה על שכר הלימוד לפי פרק זה, אך מוסד כזה לא יתוקצב כלל על ידי משרד החינוך.

 

2.5    כללים לגבייה

2.5.1    מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי המתוקצב באופן מלא על ידי המדינה אינו רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום לפי פרק זה.

2.5.2    מוסד חינוך אינו רשאי לגבות שכר לימוד בלי שניתן אישור לגבייה על ידי מנהל המחוז של משרד החינוך.

2.5.3    מוסד שאושרה לו גבייה של שכר לימוד בשנת הלימודים הקודמת יהיה רשאי לגבות מקדמה, לפי הסכם בכתב, עבור שנת הלימודים הבאה בגין שני חודשי לימודים בסכום שלא יעלה על שכר הלימוד שאושר. המוסד יהיה רשאי לגבות סכום זה רק החל מחודש יולי שלקראת שנת הלימודים הבאה. אם שכר הלימוד שיאושר בשנת הלימודים הבאה יהיה קטן יותר, יופחתו סכומי הגבייה בהמשך השנה באופן שסכום הגבייה, כולל המקדמה, לא יעלה על הסכום המרבי המאושר לגבייה.

2.5.4    הגבייה תתבצע באמצעות מוסד החינוך או באמצעות הבעלות על המוסד ולא על ידי שום גורם אחר.

 

3.      גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה

3.1    מבוא

משרד החינוך נושא בעלותו של שכר הלימוד של מקצועות החובה ושל 2 מקצועות בחירה ברמה מוגברת בשלב החטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב או ט'-י"ב) במוסדות החינוך העל-יסודיים, ומתקצב את הדרישות הלימודיות בתכניות אלו.

תקצוב המדינה מאפשר למוסד החינוך להעמיד לתלמידיו מגוון של מקצועות בחירה ברמה מוגברת. עם זאת, יש מוסדות חינוך המבקשים להוסיף על המגוון הקיים והמתוקצב. ההוראות להלן באות להסדיר את אופן הגבייה עבור תוספות אלה.

 

3.2    גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת (5 יחידות לימוד)

3.2.1    הוראות כלליות 

א.    הגבייה תתבצע רק מתלמידים הלומדים את מקצועות הלימוד בפועל. אין לגבות תשלום זה מכלל ההורים. 

ב.     הגבייה היא בגין תוספת שעות, ואין לגבות עבור רכישה של ציוד עבור מוסד החינוך.

3.2.2    גבייה עבור שעות העשרה

א.    שעות העשרה הן שעות ללימוד נושאים שאינם מרכיב מחייב בתכנית הלימודים. הגבייה עבור שעות אלה היא רכישת שירותים מרצון. הגבייה תותנה בהסכמה מראש בכתב של כל אחד ואחד מההורים לתשלום. אין די בהסכמה של נציגות הורים.

ב.     לימודי העשרה הם תוספת ללימודים במקצוע בחירה מוגבר. בכל מקרה אין למנוע מתלמיד ללמוד מקצוע זה, גם אם בחר שלא ללמוד את לימודי ההעשרה.  

ג.     יובהר כי גבייה בגין פעולות העשרה תותר אך ורק במקצועות לימוד שיש בהם הצדקה לביצוע פעולות אלה והן נובעות מאופי המקצוע, כגון מגמות בתחום האמנות או בתחום ידיעת הארץ, והיא מוגבלת לשני מקצועות התמחות ברמת 5 יחידות לימוד.  

ד.     סכום הגבייה יהיה 750 ש"ח לכל היותר לכל מקצוע ובסך הכול 1,500 ש"ח לכל היותר, בתנאי שימולאו התנאים האלה:

1)     הגשת פירוט תקציבי מלא לאישור מראש על ידי הגורם המאשר את חוזר התשלומים המוסדי

2)     הצגה מראש של התכנית המאושרת והפירוט התקציבי להורים

3)     הסכמה מראש בכתב של כל אחד ואחד מההורים לתשלום

4)     אם הוחלט לקיים את התכנית בהחלטת רוב ההורים ולא כולם – שיתוף ללא תשלום של התלמידים שהוריהם במיעוט ואינם משלמים עבור התכנית

5)     מאמץ של המוסד לצמצם את העלויות באופן שלא יזדקק לגבייה של הסכום המרבי.

3.2.3    גבייה עבור שעות תגבור ומרכזי למידה

א.    שעות תגבור הן שעות שאין לומדים בהן תכנים חדשים אלא הן משמשות לחזרה ולתרגול של החומר הנלמד. אין לגבות תשלום עבור שעות אלה.

ב.     מרכז למידה הוא מרכז המופעל על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות על מוסד החינוך לצורך צמצום פערים לימודיים. השתתפות במרכז למידה נחשבת לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב של כל אחד ואחד מההורים שילדיהם משתתפים בפעילות. אין די בהסכמה של נציגות הורים.

3.2.4    גבייה עבור מקצוע בחירה מוגבר 

מקצוע בחירה מוגבר הוא מקצוע בחירה שלישי ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד, בנוסף לשני מקצועות הבחירה המתוגברים והמתוקצבים על ידי המדינה. מקצוע בחירה מוגבר נחשב לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב לתשלום של כל אחד ואחד מההורים לתלמידים הבוחרים ללמוד מקצוע בחירה מוגבר. אין די בהסכמה של נציגות הורים.

 

3.3    אישור ופיקוח

אישור תשלומי ההורים במסגרת זאת ייעשה באמצעות מערכת "אפיק". יש לפרט במערכת את כלל הפעולות שהגבייה מבוקשת עבורן ואת עלותה של כל אחת ואחת מפעולות אלה.

 

4.      גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים - הוראת שעה לשנה"ל התשע"ה-התשע"ז

4.1    מבוא

4.1.1    במערכת החינוך פועלים 4 סוגים של מוסדות חינוך המוגדרים כמוסדות המאושרים להפעיל תכניות ייחודיות:

-    מוסדות חינוך ניסויים

-    מרכזי הפצה ניסויים

-    מוסדות חינוך ייחודיים

-    מוסדות חינוך ייחודיים במרחבי בחירה מבוקרת.

4.1.2    למוסדות הללו מאפיינים משותפים:

א.    פעילות בהתאם לנוהלי משרד החינוך. כל מוסדות החינוך הללו פועלים בהתאם לנוהלי משרד החינוך, לרבות בנושאים פדגוגיים של הוראת הליבה, אי-מיון תלמידים וכד'.

ב.     עיסוק בחדשנות חינוכית. המוסדות האלה עוסקים באופן ממוסד, שיטתי ומערכתי, ברמות שונות של אינטנסיביות, במתן ביטוי לחדשנות חינוכית.

ג.     קבלת אישור וליווי מקצועיים. מוסדות החינוך האלה קיבלו אישור על ידי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים, על-אזוריים ומרחבי חינוך של משרד החינוך, המוסדרים באמצעות חוזרי המנכ"ל. כמו כן הם משתתפים בהכשרות ובפיתוח מקצועי של סגלי החינוך ומקבלים ליווי מקצועי ליישום הפדגוגי-ארגוני.

ד.     בקרה. מוסדות החינוך האלה מפוקחים ומבוקרים על ידי היישום הפדגוגי-ארגוני, בהתאם לנוהלי גף הניסויים והיזמות וחוזרי המנכ"ל .

ה.    הנגשה בקהילה. מוסדות החינוך האלה מחויבים בהנגשת מידע בדבר היותם מוסדות חינוך ציבוריים הפתוחים לכל אחד בקהילה שהם פועלים בה.

 

4.2    מוסדות חינוך ניסויים

4.2.1    מוסדות חינוך ניסויים הם מוסדות שעברו את תהליכי הקבלה של הגף לניסויים וליזמות במזכירות הפדגוגית, זכו להכרה ככאלה, ועומדים במחויבויות של מוסד חינוך ניסויי בהתאם להוראות בחוזר מנכ"ל לעניין זה. המחויבויות כוללות פיתוח מודל של חדשנות חינוכית, מחקר והפצה העומדים בדרישות הגף והשתתפות בהכשרות ובפעילויות הגף.

4.2.2    בנוסף להיבטים המתוארים לעיל, מוסדות חינוך ניסויים הם בעלי האפיונים האלה:

א.    הם מפתחים חזון חינוכי ומיישמים אותו בדרכים מותאמות לקהל היעד ולתקופה.

ב.     הם פועלים באופן אוטונומי, מושכל ושיטתי למציאת דרכי חינוך המתאימות לסביבתם, מתוך הכרה בשייכותם ובמחויבותם למערכת החינוך הציבורי וללימודי הליבה.

ג.     הם מבררים ערכים וחזון באופן פתוח ומשתף.

ד.     הם חוקרים פרדיגמות קיימות, מטילים ספק לגביהן ומערערים עליהן ומציעים כיוונים חלופיים/חדשים בני יישום לקידום התלמידים.

ה.    הם מציעים תורה חינוכית חדשנית, גישות ודרכים חינוכיות המותאמות למאה ה-21; דהיינו: חינוך מיטבי המשפיע על מוסדות החינוך ומקדם באמצעותם את מערכת החינוך "מלמטה למעלה".

ו.     הם משמשים מקור השראה ומודל לצוותי חינוך יזמים, מובילים ומנהיגים, הלוקחים אחריות מלאה על עשייתם החינוכית ופועלים לקידום המערכת ולהשבחתה.

 

4.3    מרכזי הפצה ניסויים בגף ניסויים ויזמות

4.3.1    מרכזי הפצה ניסויים הם מוסדות חינוך ניסויים הפועלים במסגרת החינוך הציבורי, לאחר שסיימו בהצלחה תהליך של 6-4 שנים שבו פיתחו מודל חינוכי חדשני ושאושר להם  על ידי גף ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית להפיץ ידע ניסויי ולהכשיר, להנחות, ללוות ולהדריך מוסדות חינוך אחרים וגורמים העוסקים בחינוך כגון עמותות, גופים ציבוריים, מכללות, אוניברסיטאות, צה"ל, שב"ס, חברות ומפעלים. כל מרכזי ההפצה הניסויים שייכים לחינוך הציבורי ופועלים להשבחתו.

4.3.2    למרכז הפצה ניסויי שלושה מאפיינים מרכזיים:

א.    הוא בעל מודל פדגוגי עם מאפיינים של חדשנות חינוכית, ובכלל זה מתודה מערכתית בעלת רכיבים פדגוגיים-ארגוניים ודרכי פעולה והערכה הנותנת מענה לסוגיה חינוכית מהותית, כגון התייחסות לסוגיה רלוונטית ומשמעותית במערכת החינוך בישראל בזמן, במקום ועבור קהל יעד מוגדרים.

ב.     הוא מקיים מהלך מתמיד של פיתוח ויישום משמעותי המקיף את מכלול הפעילות החינוכית, והוא מחויב, מעצם מעמדו, לפעול כארגון מתחדש ומשתכלל בנוגע למודל הניסויי שהוא מפיץ ובנוגע לדרכי למידה וחשיבה פנים וחוץ-ארגוניות.

ג.     הוא בעל יכולת להדריך, ללוות, להכשיר ולהנחות צוותים עמיתים במערכת החינוך ובחברה הישראלית ליישום הייחודיות והחדשנות.

 

4.4    מוסדות חינוך ייחודיים

4.4.1    מוסדות חינוך ייחודיים הם מוסדות בעלי "אני מאמין" בית-ספרי מערכתי שממנו נגזרות הפדגוגיה, תכניות הלימוד והפעולות של המוסד ביישומן, ואשר אושרו ככאלה על ידי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים, על-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת (מרחבי חינוך) שבמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך (להלן "הוועדה") על פי הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא מוסדות חינוך ייחודיים אזוריים, על-אזוריים ומרחבי בחירה מבוקרת.

4.4.2    קיימים 4 סוגים של מוסדות חינוך ייחודיים:

א.    מוסד חינוך ייחודי אזורי: מוסד חינוך המשרת שתי רשויות או יותר, המקבל תלמידים רק מאזור הרישום שנקבע לו על ידי רשויות החינוך המקומיות, באישור הוועדה.

ב.     מוסד חינוך ייחודי על-אזורי: מוסד חינוך שהרשות שהוא פועל במסגרתה קבעה, באישור הוועדה, שהוא יכול לקלוט תלמידים המתגוררים בתחום הרשות שמוסד זה אינו מצוי באזור הרישום שלהם.

ג.     מוסד חינוך ייחודי ארצי: מוסד ייחודי אזורי שנקבע באישור הוועדה כי תלמידים מכל רחבי הארץ יכולים לבחור בו. על מוסד כזה לעמוד בקריטריונים של ייחודיות ארצית שקבעה הוועדה.

ד.     מוסדות חינוך ייחודיים באזורי בחירה מבוקרת – מרחבי חינוך: אלה הם מוסדות חינוך ייחודיים בחינוך הציבורי המאושרים על ידי הוועדה במסגרת אישור תכניות פעולה של רשויות המשתתפות בניסוי הארצי של אזורי בחירה מבוקרת או של רשויות שקיבלו את אישור הוועדה לפעול כמרחב חינוך.

 

4.5    גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים רשמיים ועירוניים

4.5.1    אישור מוסד חינוך כייחודי אינו אישור לגבייה מההורים של תשלומים נוספים על תשלומי ההורים בכלל המערכת בגין ייחודיות. מוסד חינוך שאושר כייחודי על ידי הוועדה הארצית למוסדות חינוך ייחודיים על-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת שבמשרד החינוך (להלן "הוועדה למוסדות חינוך ייחודיים") יוכל לפנות לוועדה הארצית בבקשה לגבייה נוספת של תשלומי הורים בגין הייחודיות ולהגיש לאישורה תכנית תקציבית בכפיפות לתכנית הפדגוגית שאושרה על ידה ולגודל מוסד החינוך.

4.5.2    הוועדה למוסדות חינוך ייחודיים תבחן את הבקשה, ואם יימצא שהתכנית התקציבית הכפופה לתכנית הפדגוגית מצריכה גבייה מההורים, יהיה עליה לעמוד בדרישות האלה:

א.    מוסד החינוך ותכנית הלימודים בו יאושרו על ידי הוועדה הארצית בהליך המפורט בחוזר בנושא מוסדות חינוך ייחודיים אזוריים ועל-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת.

ב.     למען הסר ספק, פיצול כיתות לימוד או לימוד בכיתות לימוד קטנות אינם נחשבים לייחודיות, וגם אסורים כשלעצמם.

ג.     קיים מוסד חינוך נוסף אחד לפחות ברשות המקומית שאינו ייחודי ו/או אינו גובה תשלומים נוספים.

ד.     התכנית התקציבית תואמת את התכנית הפדגוגית המאושרת ואת גודל מוסד החינוך.

ה.    הקמתו והפעלתו של המוסד הן ביזמתה או בהסכמתה של רשות החינוך המקומית שהוא ממוקם בה.

ו.     אם יש תנאי קבלה והרשמה למוסד, הם יאושרו על ידי הוועדה, והם מתבצעים על פי קריטריונים שוויוניים, גלויים וידועים לציבור ההורים.

ז.     גובה התשלומים הנגבים וכן מספר המלגות העומדות לרשות ההורים וגובהן יהיו גלויים וידועים לציבור ההורים במנגנון הנגשת מידע שיאושר למוסד החינוך.

ח.    הגבייה תתבצע באמצעות הרשות המקומית או באמצעות מוסד החינוך, על פי הנוהל המאושר במסגרת הניהול העצמי במוסדות חינוך יסודיים. לא תותר גבייה באמצעות גוף שלישי, כגון עמותות הורים וכד'.

ט.    תלמיד שנרשם והתקבל למוסד החינוך לא יידחה אם הוריו שרויים במצוקה כלכלית ואינם יכולים לעמוד בתשלומים המתחייבים.

י.     ברשות מתקיים מנגנון מספק של תמיכה באמצעות מלגות שיאפשר את לימודיהם של תלמידים שנרשמו והתקבלו למוסד החינוך אך אין ביכולתם של הוריהם לעמוד בתשלומים המתחייבים עבור התכנית הייחודית. יובהר שמנגנון זה הוא בנוסף למערך המלגות שמשרד החינוך מעמיד (ראו לעניין זה את חוזר המנכ"ל בנושא "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות").

יא.   ההיקף המרבי של שעות תל"ן שיאושר למוסדות החינוך יהיה לפי הטבלה שלהלן, וזאת בנוסף ל-5 ש"ש המותרות לפי הוראות חוזר המנהל הכללי לעניין תשלומי הורים. הגבייה תשמש אך ורק לתוספת שעות לימוד המתחייבת מן התכנית הפדגוגית שאושרה. עלות שעת תל"ן כפופה להוראות בחוזר תשלומי הורים.

יב.   נוסף לגבייה עבור שעות תל"ן מאושרות אפשר לגבות עבור פעולות העשרה הכרוכות בתכנית. גבייה זו נחשבת רכישת שירותים מרצון.  במסגרת זו תהיה הוועדה רשאית לאשר גבייה לצורך רכישת שירותים מרצון הנובעים מהתכנית: בכיתות א'-ו' עד 250 ש"ח לתלמיד לשנה,  ובכיתות ז'-י"ב עד 450 ש"ח לתלמיד לשנה.

יג.    נוסף לגבייה עבור שעות תל"ן הוועדה רשאית לאשר גבייה בגין שעות הניתנות לפי תכנית "קרב". מספר השעות המאושר לא יעלה על 3 שעות, בתנאי שהן משתלבות בתכנית הייחודית של בית הספר ומחליפות את שעות התל"ן באופן שסך השעות המרבי לא יעלה על המותר לפי הוראות חוזר זה.   

יד.   הסכום המרבי לגבייה עבור שעות תל"ן ופעולות העשרה יאושר על ידי הוועדה הארצית לתקופה שתיקבע. לאחר מכן תוגש הבקשה לאישור שנתי באמצעות מערכת "אפיק". 

טו.   במקרה שהיקף התכנית המאושרת בבית ספר יסודי עולה על 8 שעות שבועיות, תהיה הוועדה רשאית לאשר גבייה של סכום נוסף, של 400 ש"ח לכל היותר לתלמיד לשנה, ובמקרה שהיקף התכנית המאושרת בבית ספר על-יסודי, בכיתות ז'-י"ב, עולה על 10 שעות, הוועדה רשאית לאשר גבייה של סכום נוסף, ושל 600 ש"ח לכל היותר לתלמיד, לכיסוי ההוצאות על הפעלת מוסד החינוך בשעות אחר הצהריים.

טז.   הוועדה רשאית לאשר את התכנית ואת הגבייה במלואן או באופן חלקי או לא לאשרן כלל.

יז.    אם לא ניתן מענה מספק לעניין מלגות וסיוע כלכלי, לא תאושר תכנית ייחודית ולא יאושר מוסד החינוך כייחודי.

יח.   טבלת עזר: מספר השעות המרבי שאפשר לאשר כתל"ן לתכנית ייחודית

שכבת הכיתה

א'-ד'

ה'-ו'

ז'-ט'

י'-י"ב

מספר השעות הנוספות

5 שעות

10 שעות

10 שעות

10 שעות

הסכום המרבי לגבייה

885 ש"ח

1,770 ש"ח

2,120 ש"ח

2,300 ש"ח

 

יט.   הוועדה תהיה רשאית לאשר, במקרים מיוחדים שנובעים מהתכנית, תוספת של 5 שעות תל"ן לכיתות א'-ד'.

 

 4.6   מחויבות הרשות המקומית ומוסד החינוך

4.6.1    מוסד חינוך שאושרה לו התכנית יידע את ההורים בכתב, במסגרת הליך הרישום, שבעצם הרישום יש משום הסכמה לתכנית הנוספת במוסד ולגבייה בגינה, ויידע את ההורים לגבי מערך המלגות הקיים במוסד.

4.6.2    אם יימצא שמוסד החינוך גבה תשלומים מעבר לאלה המאושרים על ידי משרד החינוך, רשות החינוך המקומית מחויבת להשיב את התשלומים שנגבו ביתר להורי התלמידים.

 

4.7    גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים מוכרים שאינם רשמיים

על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים יחולו ההוראות של סעיף קטן 4, אלא שבכל מקום שבו מוטלת החובה על הרשות המקומית היא תוטל על הבעלות על המוסד החינוכי, ובנוסף יתקיימו התנאים האלה:

4.7.1   הגבייה תתבצע על ידי הבעלים על מוסד החינוך לחשבון ייעודי לניהול תשלומי הורים.

4.7.2  מוסד החינוך יוכיח שקיימים מקורות כלכליים נוספים על גביית תשלומי  הורים לצורך קיום מנגנון המלגות.

4.7.3  בבית ספר יסודי מוכר שאינו רשמי, המקיים תכנית לימודים נוספת מאושרת לפי סעיף זה, בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה, אפשר יהיה לגבות סכום נוסף, של 400 ש"ח לכל היותר לתלמיד לשנה. בבית ספר על-יסודי מוכר שאינו רשמי, המקיים תכנית לימודים נוספת מאושרת לפי סעיף זה, בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה, אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של 600 ש"ח לכל היותר לתלמיד לשנה. וזאת לכיסוי ההוצאות על הפעלת מוסד החינוך בשעות אחר הצהריים.

         

4.8    מוסדות חינוך ניסויים

מוסד חינוך שאושר כניסויי לא יוכל לגבות תשלומי הורים מלבד התשלומים הרגילים המפורטים בחוזר "תשלומי הורים" החל על כלל בתי הספר. 

 

5.      הוראות שונות

5.1    גבייה מרבית

5.1.1    מוסד המקיים תכנית ייחודית וגם מקצוע מוגבר נוסף או תכנית תל"ן תורנית לא יוכל לגבות סכום שהוא גבוה מהסכום המרבי לגבייה עבור אחת מהתכניות. לדוגמה, מוסד חינוך שאושר כייחודי וגם מקיים מקצוע מוגבר נוסף יוכל לגבות עבור שתי התכניות את הסכום המרבי שאושר עבור התכנית הייחודית או שאושר עבור המקצוע המוגבר, אך לא את שני הסכומים גם יחד.

5.1.2    מוסד חינוך לא רשמי המקבל תקצוב חלקי בלבד וגובה עבור השלמת התקצוב לפי הוראות חוזר זה יוכל לגבות בנוסף גם עבור אחת מהתכניות לפי חוזר זה.  

5.1.3    גבייה לעניין חוזר זה היא גבייה של כל סכום ובגין כל עניין ובכל דרך שהיא, בין אם במישרין בין אם בעקיפין, לרבות עבור עמותת הורים או כל גורם שלישי ועבור כל פעילות המתקיימת בין כותלי מוסד החינוך או מטעמו.

5.1.4    למען הסר ספק יובהר כי במוסדות שאינם פנימייתיים הסכומים לפי חוזר זה  אינם כוללים תשלום עבור הסעות והזנה שההורים יכולים לרכוש בנפרד, בתנאי שהתשלום הוא בגין העלות הישירה של ההסעה או ההזנה לתלמיד ושכל הורה יכול להחליט אם לרכוש אותם או לא. התשלום בגין סעיפים אלו יפורסם להורים בצורה נפרדת ומפורטת, ועותק של הפרסום יועבר למפקח על בית הספר. אין להעביר סכומים שנגבו עבור הסעות או הזנה לכל שימוש אחר.

 

5.2    פיקוח ואכיפה

5.2.1    משרד החינוך יקיים מערך בקרה ופיקוח על גביית שכר לימוד ותשלומי הורים.

5.2.2    תקצובו של מוסד חינוך לא רשמי יופסק או יופחת אם יתברר שהגבייה המבוקשת על ידו מההורים עולה על הסכום המרבי שאושר לו. בסעיף זה "הסכום המרבי" פירושו שכר הלימוד המרבי המאושר למוסד חינוך בתוספת תשלומי ההורים המאושרים למוסד חינוך ותשלומים מאושרים בגין תכנית לימודים נוספת או תכנית ייחודית.

5.2.3    נגד מוסד חינוך הפועל בניגוד להוראות חוזר זה – לרבות ביצוע הליכים מטעים, הצגת מצגים כוזבים, גביית סכומים העולים על הסכומים המדווחים והמאושרים או גבייה בלא דיווח מפורט או ללא דיווח – ינקוט משרד החינוך את ההליכים הבאים, כולם או חלקם:

-    הפסקת התקצוב לשנת לימודים אחת

-    קיזוז תשלומים שנגבו ביתר מן התשלומים המגיעים למוסד ממשרד החינוך

-    דרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להורי התלמידים

-    הגשת תביעת השבה נגד הבעלות על המוסד

-    הפחתת שיעור התקצוב של המוסד

-    ביטול אישור העסקה של מנהל המוסד או התלייתו

-    ביטול אישור הייחודיות

-    ביטול רישיונו של המוסד.

5.2.4    מוסד חינוך רשמי שיפעל בניגוד להוראות חוזר זה – לרבות גבייה במישרין מהורים (ולא באמצעות הרשות המקומית) בסכומים העולים על הסכומים המדווחים והמאושרים או גבייה ללא דיווח מפורט או ללא דיווח – ינקוט משרד החינוך בהליכים הבאים, כולם או חלקם: 

-    דרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להורים

-    ביטול אישור הייחודיות

-    נקיטת הליכים משמעתיים נגד מנהל המוסד. 

 

5.3    ועדת חריגים מחוזית

5.3.1    בכל מחוז של משרד החינוך תפעל ועדת חריגים מחוזית (להלן – "הוועדה המחוזית"). בראשותה יעמוד מנהל המחוז והחברים בה יהיו רפרנט תשלומי הורים, המחמ"ד, מפקח כולל. מנהל המחוז יהיה רשאי לזמן עובדי משרד החינוך נוספים.

5.3.2    הוועדה המחוזית תהיה רשאית לאשר למוסד חינוך רשמי, למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי ולמוסד פטור, גבייה של סכומים העולים על האמור בחוזר זה, בתנאי שהם נמוכים מהסכומים שנגבו על ידי מוסד החינוך בשנת הלימודים שקדמה לה ובתנאי שהבעלים על מוסד החינוך ומנהל מוסד החינוך התחייבו בכתב, למתווה שאושר על ידי הוועדה ובכלל זה התחייבות שהעמידה בהוראות חוזר זה תושלם עד למועד שייקבע לפי החלטת הוועדה.

5.3.3    הוועדה המחוזית תפעל לפי אמות המידה שנקבעו על ידי ועדת החריגים הארצית ולא תהיה רשאית לסטות מאמות מידה אלה.

5.3.4    ועדה מחוזית תהיה רשאית שלא להחליט בבקשה שהוגשה אליה ולהעבירה  לוועדת החריגים הארצית להיוועצות או להחלטתה. כמו כן הוועדה המחוזית תהיה רשאית לדון על בסיס מסמכים שהוגשה לה בלבד.

5.3.5    כל החלטה של ועדה מחוזית תועבר לידיעת ועדת החריגים הארצית ולמנהל המינהל לרישוי, לבקרה ולאכיפה במשרד החינוך.

 

5.4    ועדת החריגים הארצית

5.4.1    במשרד החינוך תפעל ועדת חריגים ארצית (להלן – "הוועדה הארצית"). בראשותה יעמוד מנהל אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך, והחברים בה יהיו מנהל המחוז הרלוונטי, מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו ונציג לשכת היועץ המשפטי.

5.4.2    הוועדה הארצית תהיה רשאית לאשר למוסד חינוך גבייה של סכומים העולים על האמור בחוזר זה, בתנאי שהם נמוכים מהסכומים שנגבו על ידי מוסדות החינוך בשנת הלימודים שקדמה לה ובתנאי שהבעלים על מוסד החינוך ומנהל מוסד החינוך התחייבו בכתב למתווה שאושר על ידי הוועדה, ובכלל זה התחייבות שהעמידה בהוראות חוזר זה תושלם עד למועד שייקבע לפי החלטת הוועדה. בכל מקרה תהיה הוועדה הארצית רשאית לאשר דחייה עד לתחילת שנת הלימודים התשע"ח לכל המאוחר.

5.4.3    הוועדה הארצית תפרסם את אמות המידה לבחינת בקשה לאישור, את הנהלים המפרטים את אופן עבודתה ואת החברים הנוספים שהיא רשאית לזמן.

5.4.4    הוועדה הארצית תהיה רשאית לאשר גבייה חריגה אם ימולאו כל התנאים האלה:

א.    ניתן פירוט מלא של כלל הנושאים שהגבייה מתבצעת עבורם ופירוט של הסכומים עבור כל נושא.

ב.     הועברו נתונים לגבי שכרם של כל מקבלי המשכורות במוסד החינוכי או בתאגיד.

ג.     מתקיימות הוראות חוזר זה לעניין פרסום מידע.

ד.     לא נעשית גבייה עבור נושאים הממומנים על ידי משרד החינוך או על ידי הרשות המקומית.

ה.    מתקיימות ההוראות הכלליות לעניין תשלומי הורים.


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/12(א), כ"ו בתמוז התשע"ד, 24 ביולי 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022