education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

3.11-18  גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי, וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

תוקף ההוראה: החל מ-24 באוגוסט 2016. ההוראה לגבי גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים היא בתוקף עד שנת הלימודים התש"ף בלבד.

תאריך הפרסום: 24 באוגוסט 2016.

התחולה: מוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים ומוסדות חינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969.

ההנחיות לגבי תכנית לימודים נוספת תורנית יחולו על מוסדות החינוך האלה:

-    מוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים המקיימים תכנית לימודים נוספת תורנית, באישור המנהל לחינוך דתי, והם אחד מאלה:

·     בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שפועלת בהם פנימייה מלאה או חלקית

·     בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שמתקיימת בהם פעילות לאחר שעות הלימודים הרגילות, ללא לינה (להלן "פנימיית יום").

-     מוסדות חינוך בפיקוח המחוז החרדי המקיימים תכנית לימודים נוספת תורנית, באישור המחוז החרדי, והם אחד מאלה:

·     בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית וסמינר שפועלת בהם פנימייה מלאה או חלקית

·    בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית וסמינר שמתקיימת בהם פעילות לאחר שעות הלימודים הרגילות, ללא לינה (להלן "פנימיית יום").

תמצית ההוראה

חוזר זה מסדיר את כל הקשור בגביית שכר לימוד ותשלומי הורים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, בגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה, וכן בגביית תשלומי הורים במוסדות ייחודיים, רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים, ובאופן שבו נדרש לקבל אישור לכך. החוזר מבהיר מי רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום, וכן את גובה שכר הלימוד, את הדרכים לקבלת אישור לגבייתו ואת דרכי גבייתו. ההנחיות לגבי גביית תשלומים לתכנית נוספת בבתי ספר ייחודיים הן בתוקף משנת הלימודים התשע"ה ועד שנת הלימודים התש"ף בלבד.

החוזר מסדיר את כל הקשור בתשלומי הורים עבור תל"ן תורנית בדרגי החינוך השונים, מגביל את הסכומים המותרים לגבייה במסגרת זו מתוך מגמה להפחית אותם ככל האפשר, מציב כללים לשקיפות כלפי ההורים במוסד החינוכי, וכן קובע כללים לפעולה לשם קבלת האישור והפעלת התכנית על פיו בלבד, באחריות ישירה של מנהל המוסד החינוכי.

מטרת החוזר היא לחזק את המגמה של הפחתה בתשלומים הגבוהים המושתים על ההורים בגין קיומה של תכנית זו ולהביא לצמצומם בהדרגה. כל הסכומים המצוינים בחוזר זה הם סכומים מרביים, ומשרד החינוך מעודד מגמה של גביית סכומים נמוכים מסכומים אלו; זאת כדי לעודד חיסכון בהוצאות ולהימנע מגבייה מופרזת וכן כדי להפחית את הלחץ החברתי המוטל על ההורים ועל משפחות שמצבן הכלכלי אינו מאפשר להן לשאת בנטל התשלומים.

כמו כן החוזר נועד ליצור מצב של שקיפות כלפי ההורים לגבי השימוש שנעשה בסכומים שהמוסד החינוכי גובה עבור קיומה של התכנית. בסופו של החוזר מצויות טבלאות עזר פשוטות אך מפורטות, שדרכן יוכלו ההורים ללמוד מהו היקף הלימודים הנוספים שהתלמידים מקבלים במסגרת תכנית זו, בייחוד בכל הנוגע לסכומים הנגבים מההורים. 

בנוסף לאחריות של הבעלים על מוסד החינוך לקיומן של ההנחיות בחוזר זה, החוזר  גם מטיל אחריות אישית על מנהל בית הספר בגין גבייה שלא על פי הכללים המצוינים להלן, וכן קובע  סנקציה חמורה של פגיעה בתקצובו השוטף של בית הספר במקרים של חריגה מכללים אלה.

תמצית השינויים מהחוזר הקודם

חוזר זה מבטל את סעיף 3.11-17 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א) באותו נושא בשל הכנסת הבהרות בעניין האפשרות לגבות שכר לימוד, הארכת הוראת השעה להתש"ף, ועדכון סעיפי הגבייה לבתי ספר ייחודיים.

החוזר מבטל גם את סעיף 3.11-16 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א) בנושא "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים". זאת במטרה לכלול את כלל ההוראות הנוגעות לגבייה בשל תכניות לימוד נוספות בחוזר אחד.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים שחוזר זה מבטל

-     סעיף 3.11-17 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים"

-     סעיף 3.11-16 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים".

חוזרים תקפים בנושאים קשורים

-     סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים"

-     סעיף 10–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א), "'תשלומי הורים' – תיקון לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)"

-     סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "'תשלומי הורים' – תיקון לסעיף  3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)"

-    סעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א), "תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני ילדים – השלמה לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)"

-     סעיף 3.11-16 בחוזר הוראות הקבע עה/1(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים דתיים"

-     סעיף 3.1-29 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "מוסדות חינוך ניסויים – גני ילדים ובתי ספר" (למעט סעיף קטן 8 שבוטל)

-     סעיף 3.7-50  בחוזר הוראות הקבע סה/4(א) " ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004"

-     סעיף 3.1-40 בחוזר הוראות הקבע עא/6(א), "עדכון נוהלי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים ועל-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים להרחבת אזורי הרישום ברשויות המקומיות"

-     סעיף 3.1-45 בחוזר הוראות הקבע עג/10(א), "מרכזי הפצה ניסויים בגף הניסויים והיזמות שבמזכירות הפדגוגית"

-     סעיף 3.7-74 בחוזר הוראות הקבע עג/1 (א), "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות"

-     סעיף 3.7-83 בחוזר הוראות הקבע עה/1 (ב), "מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי: עקרונות המדיניות ומודל היישום".

התפוצה: המנהלים במוסדות החינוך הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות הפועלים ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969, המפקחים הכוללים, מנהלי המחוזות ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

 

הגורם האחראי

א.         שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.         בעל התפקיד: מנהל אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך

ג.           מס' הטלפון: 02-5604028

ד.         דוא"ל: hagitme@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.     כללי

2.     תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים – מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור

3.     גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה

4.     גביית תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית

5.     גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים

6.     הוראות שונות

7.     נספחים

נספח א: טבלאות עזר - הסכומים המרביים המותרים לגבייה

נספח ב: פירוט הבקשה לאישור גבייה  מהורי התלמידים עבור תל"ן תורנית

נספח ג: הודעה להורים על תכנית  תורנית נוספת במוסד החינוכי

נספח ד: בקשה לגביית תשלומים נוספים

נספח ה: אמות מידה לעבודת ועדות החריגים.

 

1.      כללי

הפעילות במוסדות החינוך, ובכללה הוראת תכנית הלימודים המחייבת, מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשויות המקומיות במוסד חינוך רשמי ועל ידי הבעלים של המוסד במוסד חינוך שאינו רשמי. פעילות זו כוללת העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל אחרים, וכן בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך. עם זאת, נוסף על השירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשות מקומית או על ידי הבעלים על מוסד החינוך, יש גם שירותים שהפעלתם מתקיימת באמצעות מימון של הורי התלמיד, בהתאם לכללים, למגבלות ולסייגים המפורטים בחוזר זה.

ההוראות לעניין תשלומי הורים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה התש"ט-1949 חלות על מוסדות חינוך רשמיים ועל מוסדות חינוך שאינם רשמיים בשלבי החינוך היסודי והעל-יסודי.

יובהר כי תשלומי ההורים הבסיסיים עבור ביטוח, טיולים, מסיבות וכו', וכן התשלומים בגין תכנית לימודים נוספת ובגין רכישת שירותים מרצון, מוסדרים באמצעות חוזר המנכ"ל הודעות בנושא "תשלומי הורים" המתפרסם בסמוך לראשיתה של כל שנת לימודים. בכל מקרה אין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו, אלא אם כן ניתן אישור לכך לפי ההוראות בחוזר זה.

 

2.      תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים – מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור

 

2.1    מבוא

2.1.1    מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים בשלב החינוך היסודי (כיתות א'-ו' או א'-ח') מתוקצבים על ידי המדינה מכוח סעיף 11 לחוק החינוך הממלכתי התשי"ג-1953 (להלן "חוק החינוך הממלכתי") ותקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ד-1953, בשיעור 75%-60% מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסדות חינוך רשמיים דומים, ומתוקצבים בגין שרתים ומזכירים ורכיבים נוספים.

שיעור התקצוב נקבע בהתחשב בגורמים אלו:

-    המצב החברתי-כלכלי של אוכלוסיית התלמידים במוסד החינוך

-    קיומם של תהליכי מיון של התלמידים המתקבלים אליו

-    הנשרה על רקע הישגים לימודיים.

2.1.2    מוסדות חינוך במעמד פטור מתוקצבים מכוח סעיף 10א לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן "חוק לימוד חובה") בשיעור של 55%-30% מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי ובגין רכיבים נוספים.

2.1.3    חוזר זה בא להסדיר את האופן שבו יתאפשר לבעלים על מוסד חינוך להשלים את התקציב של מוסד מוכר שאינו רשמי ומוסד במעמד פטור המתוקצבים על ידי המדינה בשיעור חלקי. למען הסר ספק יצוין כי  האפשרות לגביית שכר לימוד ודמי רישום אינה מתייחסת למוסדות חינוך מיוחד מוכרים שאינם רשמיים שבהם משרד החינוך נושא בשכר לימודיו של התלמיד לפי דין או המתוקצבים כפי שמוסדות החינוך הרשמיים מתוקצבים.

 

2.2    גביית שכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים

2.2.1    שכר הלימוד יאושר על ידי משרד החינוך מדי שנה, לפי פנייה של הבעלים על מוסד החינוך, לכל מוסד מוכר שאינו רשמי ומוסד במעמד פטור, באופן ששכר הלימוד המרבי יהיה ההפרש שבין תקצוב המדינה את מוסד החינוך בפועל  לבין 100% תקצוב שעות הלימוד, בתוספת תקורה מרבית בשיעור 15%.

2.2.2    למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי חדש, אשר טרם נקבע שיעור תקצובו על ידי משרד החינוך, תאושר גבייה מרבית לפי ההפרש בין  ההשתתפות בתקציב בשיעור של 65% ובין 100% תקצוב שעות הלימוד, בתוספת תקורה בשיעור של עד 15% בשנת הלימודים הראשונה.

2.2.3    מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי שיש לו הוצאות נוספות בגין שכירות  בתמורה מלאה של מבנה מוסד החינוך בלבד או הוצאות הנובעות מבעלות על המבנה של מוסד החינוך בלבד - מוסד חינוך כזה יהיה רשאי לגבות תוספת לתקורה של עד 5% נוספים.

2.2.4    לצורך הבהרה מובאת להלן נוסחת שכר הלימוד המתבססת על מספר התלמידים במוסד, על פרופיל המוסד, על שיעור השתתפות המדינה בתקצובו של המוסד ועל שיעור התקורה:

 

שכר לימוד לתלמיד = +R)5(T – P) x V] + T x V x (0.1]

                                                  M

 

מקראה

T:    מלוא השעות המתוקצבות למוסד חינוך רשמי זהה

P:    השעות המתוקצבות למוסד החינוך הלא רשמי הנתון לפי שיעור ההשתתפות של המדינה

V:    ערך השעה בש"ח על פי פרופיל המוסד

M:   מספר התלמידים במוסד החינוך

R:   התוספת לתקורה. ככלל תהיה התוספת לתקורה שווה 0, למעט במוסד חינוך השוכר מבנה בתמורה מלאה או שהוא הבעלים על מבנה מוסד החינוך ויש לו הוצאות הנובעות מכך. במקרה זה לא תעלה התוספת המרבית על  5%.

2.2.5    נוסף על שכר הלימוד שחושב עבור מוסד החינוך הוא רשאי לגבות מההורים תשלומי חובה ורשות ותשלומים עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן בהיקף ובגובה הסכומים המאושרים על ידי משרד החינוך במסגרת תשלומי ההורים לכלל מערכת החינוך ולפי הנחיות המנהל הכללי המובאות בחוזרי המנהל הכללי. 

2.2.6    בהתאם לאמור ב-2.2.5, כדי לאפשר למוסדות החינוך לקיים אופי חינוכי ייחודי ותכניות תוספתיות הם רשאים לקיים תל"ן בהיקף של 5 ש"ש באישור מנהל המחוז או מי טעמו. מוסד חינוך המבקש לקיים תל"ן מעבר ל-5 ש"ש חלות עליו ההוראות בסעיף קטן 5 להלן.

 

2.3    גביית דמי רישום

2.3.1    מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי בחינוך היסודי ומוסד במעמד פטור יהיו רשאים לגבות דמי רישום במועד הרישום.

2.3.2    גובה דמי הרישום יהיה לכל היותר 5 אחוזים משכר הלימוד המאושר למוסד או 150 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. מוסד חינוך שטרם אושר לו שכר לימוד (מאחר שלא פעל בשנה"ל שקדמה להגשת הבקשה ולא הגיש בקשה) יהיה רשאי לגבות דמי רישום בגובה של 50 ש"ח.

2.3.3    האישור לגביית דמי רישום יינתן בתנאי שמוסד החינוך ישיב את דמי הרישום להורי התלמיד אם התלמיד לא ילמד במוסד. סעיף זה לא יחול אם התלמיד או הוריו החליטו שהוא לא ילמד במוסד החינוך.

2.3.4    יודגש שמוסד החינוך אינו רשאי לגבות דמי רישום מתלמידים ממשיכים.

 

2.4    התנאים והמועדים לאישור הגבייה של שכר לימוד, דמי רישום ותשלומי הורים

2.4.1    מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות פטור יגישו מדי שנה בקשה עד לתאריך 15 במאי לאישורו של מנהל המחוז או מי מטעמו לגביית שכר לימוד ותשלומי הורים לשנת הלימודים הקרובה. הבקשה תוגש באמצעות מערכת "אפיק". במקרה שלא יהיה אפשר להגיש בקשה לאישור שכר לימוד במערכת ממוחשבת, תוגש הבקשה בפנייה למפקח על המוסד החינוכי. בבקשה יפורטו שכר הלימוד ותשלומי ההורים שהמוסד מבקש לגבות וכן אסמכתאות ככל שיידרש. הבקשה לתשלומי הורים תוגש בצורה מפורטת, ויתוארו בה השירותים הנוספים שהגבייה מתבקשת עבורם במסגרת תשלומי ההורים. אם ניתן אישור לגבייה נוספת לפי סעיף קטן 6 להלן, יצורף האישור לבקשה.

2.4.2    שכר הלימוד ותשלומי ההורים יאושרו עד סוף חודש נובמבר בכל שנת לימודים באמצעות מערכת "אפיק".

2.4.3    מוסדות החינוך יפרסמו להורים בחוזר מפורט ובהיר את פירוט שכר הלימוד ותשלומי ההורים שאושרו על ידי משרד החינוך. העתק מהפרסום להורים יועבר לממונה על תשלומי ההורים במחוז שבתחומו המוסד פועל.

2.4.4    תאגידים שהם בעלים של מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור יפרסמו באתר משרד החינוך "הכול אודות מוסדות חינוך", באמצעות מנהלי מוסדות החינוך שבבעלותם, מאזנים של הבעלות העומדים בהוראות גילוי הדעת של לשכת רואי החשבון ועל פי ההנחיות של חשבות משרד החינוך. בין הנתונים שיפרסמו המוסדות ייכללו גם שכרם של מקבלי 5 המשכורות הגבוהות ביותר בתאגיד. 

2.4.5    בעלים של מוסד חינוך יכול לבקש לגבות שכר לימוד העולה על שכר הלימוד לפי פרק זה, אך מוסד כזה לא יתוקצב כלל על ידי משרד החינוך.

 

2.5    כללים לגבייה

2.5.1    מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי המתוקצב באופן מלא על ידי המדינה אינו רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום לפי פרק זה.

2.5.2    מוסד חינוך אינו רשאי לגבות שכר לימוד בלי שניתן אישור לגבייה על ידי מנהל המחוז של משרד החינוך.

2.5.3    מוסד שאושרה לו גבייה של שכר לימוד בשנת לימודים קודמת יהיה רשאי לגבות מקדמה, לפי הסכם בכתב, עבור שנת הלימודים הבאה בגין שני חודשי לימודים בסכום שלא יעלה על שכר הלימוד שאושר. המוסד יהיה רשאי לגבות סכום זה רק החל מחודש יולי שלקראת שנת הלימודים הבאה. אם שכר הלימוד שיאושר בשנת הלימודים הבאה יהיה קטן יותר, יופחתו סכומי הגבייה בהמשך השנה באופן שסכום הגבייה, כולל המגבלה, לא יעלה על הסכום המרבי המאושר לגבייה.

2.5.4    הגבייה תתבצע באמצעות מוסד החינוך או באמצעות הבעלות על המוסד ולא על ידי שום גורם אחר.

 

3.      גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה

 

3.1    מבוא

משרד החינוך נושא בעלותו של שכר הלימוד של מקצועות החובה ושל 2 מקצועות בחירה ברמה מוגברת בשלב החטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב או ט'-י"ב) במוסדות החינוך העל-יסודיים, ומתקצב את הדרישות הלימודיות בתכניות אלו.

תקצוב המדינה מאפשר למוסד החינוך להעמיד לתלמידיו מגוון של מקצועות בחירה ברמה מוגברת.  המדינה מאפשרת למוסדות חינוך המבקשים להעמיק ולהעשיר את הלמידה במקצועות הבחירה ברמה המוגברת לעשות זאת באמצעות שירותים נוספים הנרכשים מרצון. ההוראות להלן באות להסדיר את אופן הגבייה עבור תוספות אלה.

 

3.2    גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת (5 יחידות לימוד)

3.2.1    הוראות כלליות 

א.    הגבייה תתבצע רק מתלמידים הלומדים את מקצועות הלימוד בפועל. אין לגבות תשלום זה מכלל ההורים. 

ב.     הגבייה היא בגין תוספת פעילויות, ואין לגבות עבור רכישה של ציוד עבור מוסד החינוך.

ג.     למען הסר ספק, הגבייה תותר רק בכיתות י'-י"ב.

 

3.2.2    גבייה עבור שעות העשרה

א.    שעות העשרה הן שעות ללימוד נושאים שאינם מרכיב מחייב בתכנית הלימודים. הגבייה עבור שעות אלה היא רכישת שירותים מרצון. הגבייה תותנה בהסכמה מראש בכתב של כל אחד ואחד מההורים לתשלום. אין די בהסכמה של נציגות הורים.

ב.     לימודי העשרה הם תוספת ללימודים במקצוע בחירה מוגבר. בכל מקרה אין למנוע מתלמיד ללמוד מקצוע זה, גם אם בחר שלא ללמוד את לימודי ההעשרה.  

ג.     יובהר כי גבייה בגין פעולות העשרה תותר אך ורק במקצועות לימוד שיש בהם הצדקה לביצוע פעולות אלה והן נובעות מאופי המקצוע, כגון מגמות בתחום האמנות או בתחום ידיעת הארץ, והיא מוגבלת לשני מקצועות התמחות ברמת 5 יחידות לימוד.  

ד.     סכום הגבייה יהיה 750 ש"ח לכל היותר לכל מקצוע ובסך הכול 1,500 ש"ח לכל היותר, בתנאי שימולאו התנאים האלה:

1)     הגשת פירוט תקציבי מלא לאישור מראש על ידי הגורם המאשר את חוזר התשלומים המוסדי

2)     הצגה מראש של התכנית המאושרת והפירוט התקציבי להורים

3)     הסכמה מראש בכתב של כל אחד ואחד מההורים לתשלום

4)     אם הוחלט לקיים את התכנית בהחלטת רוב ההורים ולא כולם – שיתוף ללא תשלום של התלמידים שהוריהם במיעוט ואינם משלמים עבור התכנית

5)     מאמץ של המוסד לצמצם את העלויות באופן שלא יזדקק לגבייה של הסכום המרבי.

 

3.2.3    גבייה עבור שעות תגבור ומרכזי למידה

א.    שעות תגבור הן שעות שאין לומדים בהן תכנים חדשים אלא הן משמשות לחזרה ולתרגול של החומר הנלמד. אין לגבות תשלום עבור שעות אלה.

ב.     מרכז למידה הוא מרכז המופעל על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות על מוסד החינוך לצורך צמצום פערים לימודיים. השתתפות במרכז למידה נחשבת לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב של כל אחד ואחד מההורים שילדיהם משתתפים בפעילות. אין די בהסכמה של נציגות הורים.

 

3.2.4    גבייה עבור מקצוע בחירה מוגבר 

מקצוע בחירה מוגבר הוא מקצוע בחירה שלישי ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד, בנוסף לשני מקצועות הבחירה המתוגברים והמתוקצבים על ידי המדינה. מקצוע בחירה מוגבר נחשב לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב לתשלום של כל אחד ואחד מההורים לתלמידים הבוחרים ללמוד מקצוע בחירה מוגבר. אין די בהסכמה של נציגות הורים.

 

3.3    אישור ופיקוח

אישור תשלומי ההורים במסגרת זאת ייעשה באמצעות מערכת "אפיק". יש לפרט במערכת את כלל הפעולות שהגבייה מבוקשת עבורן ואת עלותה של כל אחת ואחת מפעולות אלה.

 

4.      גביית תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית

 

4.1 כללי

תכנית לימודים נוספת תורנית המשלבת תוספת של לימודי קודש עם לימודי חול קיימת במערכת החינוך בישראל עוד מימי טרום המדינה. מטרת ההנחיות שלהלן לאפשר את המשך קיומה של התכנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים, או במוסדות חינוך חרדיים המקיימים אותה, הגם שהיא אינה מתוקצבת על ידי משרד החינוך, ולהסדיר את גביית התשלומים בגין הפעלת התכנית.

 

4.2 הגדרות

4.2.1 תכנית לימודים נוספת תורנית (תל"ן תורנית): תכנית לימודים שעניינה תוספת של לימודי קודש המשולבים באופן אינטגרלי בתכנית הלימודים הבית-ספרית, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם.

 

4.2.2 מוסד חינוך: לעניין חוזר זה –

א. מוסד חינוך ממלכתי-דתי המקיים תכנית לימודים נוספת תורנית באישור המינהל לחינוך דתי, והוא אחד מאלה:

1)     בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שפועלת בהם פנימייה מלאה או חלקית

2)     בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שמתקיימת בהם פעילות עד שעות אחרי הצהריים או הערב, ללא לינה (להלן – "פנימיית יום").

ב. מוסד חינוך בפיקוח המחוז החרדי המקיים תכנית לימודים נוספת תורנית, באישור המחוז החרדי, והם אחד מאלה:

1)  בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית וסמינר שפועלת בהם פנימייה מלאה או חלקית

2)  בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית וסמינר שמתקיימת בהם פעילות לאחר שעות הלימודים הרגילות, ללא לינה (להלן – "פנימיית יום").

 

4.3 אישור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסד בפיקוח החינוך הממלכתי-דתי

4.3.1  מוסד חינוך ממלכתי-דתי המבקש לשלב במהלך יום הלימודים תכנית לימודים נוספת תורנית, יפנה בבקשה למפקח של המינהל לחינוך דתי במחוז משרד החינוך לקבלת אישור מדי שנה (ראו טופס בקשה לאישור בנספח ב להלן).

4.3.2  בבקשה יפרט מנהל המוסד החינוכי את תכניות הלימודים, את מספר שעות הלימודים במוסד החינוכי, את מספר השעות הנוספות האמורות להילמד במסגרת תכנית הלימודים הנוספת התורנית, את העלות הצפויה לקיום התכנית ואת מספר התלמידים הצפויים ללמוד במוסד. כמו כן יפרט מנהל המוסד את התכנית החברתית התורנית הנוספת, אם יש כזו, ואת העלות הצפויה לקיומה. הבקשה תוגש עד יום ו' בניסן בשנת הלימודים הקודמת לשנת הלימודים המבוקשת.

4.3.3  לפני אישור הבקשה יבחנו מנהל המחוז והמפקח על בית הספר את כל הנתונים האלה:

א.    קיומו של מוסד חינוך ממלכתי-דתי המשלב תכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום

ב.     קיומם של כיתת לימוד או מוסד חינוך ממלכתי-דתי שאינם משלבים תכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום

ג.     עמדת הורי התלמידים הלומדים בבית הספר

ד.     עמדת רשות החינוך המקומית לגבי הבקשה

ה.    המדיניות של קבלת תלמידים למוסד החינוכי.

במוסד הפועל ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר ייוועץ המפקח במנהל אגף א' - רישוי מוסדות חינוך במינהל לרישוי, לבקרה ולאכיפה.

4.3.4  מוסד חינוך ממלכתי-דתי לא יהיה רשאי להפעיל תכנית לימודים נוספת תורנית לפני שיקבל את אישור  מנהל המחוז והמפקח.

4.3.5  מנהל המחוז והמפקח ישקלו לאשר את קיומה ואת שילובה של תכנית לימודים נוספת תורנית בתנאים האלה:

א.    באזור הרישום קיימים מוסד חינוך ממלכתי-דתי או כיתת לימוד שאינם משלבים תל"ן תורנית בתכניות הלימודים שלהם. פתיחת כיתה שאינה משלבת תל"ן תורנית תהיה בהתאם לכללים של משרד החינוך באשר למספר התלמידים בכיתה.

ב.     באזורים  שמתקיימת בהם תל"ן תורנית בכל מוסדות הלימוד, ואין חלופה אחרת לבחירה, יוכל  תלמיד שאינו מעוניין בתכנית התורנית הנוספת ללמוד במוסד החינוכי גם ללא גבייה בגין התל"ן התורנית.

ג.     מוסד קיים המבקש להפעיל תכנית תורנית נוספת, אם אושרה לו, יצמיח את הכיתות התורניות בהדרגה, כדי שתלמידים יוכלו לסיים את לימודיהם בשלב החינוך שהחלו בו.

4.3.6  באחריות המפקח הישיר לוודא כי הפעילות במוסד החינוכי מתקיימת לאורך כל השנה בהתאם לאישור שניתן לו. נוכח מפקח על בית ספר כי המוסד החינוכי אינו מקיים את התכנית בהתאם לאישור, יורה למנהל המוסד להודיע על כך לכלל ההורים בבית הספר, וכן יורה להפסיק את הגבייה באופן מיידי ולהשיב להורים כספים שנגבו על ידו בעבור התכנית.

בתחילת שנת הלימודים או לקראתה יעביר מנהל המוסד החינוכי לנציגות ההורים בבית הספר דוח כספי על שנת הלימודים הקודמת, ובו יפורטו כלל השימושים שנעשו בתשלומי ההורים.

 

4.4       הרשמה

4.4.1  בכל מקרה לא יהיה העדר יכולת כלכלית לשאת בנטל תשלומים של תכנית לימודים נוספת תורנית עילה לאי-קבלתו של תלמיד למוסד חינוך תורני או להוצאת התלמיד מהמוסד החינוכי.

4.4.2  הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד המקיים תכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו יוכל לבחור בין לימודים במוסד שיש בו כיתה המשלבת תל"ן תורנית בתשלום ההורים לבין לימודים במוסד שיש בו כיתה שאינה משלבת תל"ן תורנית. אם אין כיתה כזו באזור הרישום ואין לתלמיד ולהוריו אפשרות בחירה, תתאפשר למידת תלמיד שאינו מעוניין בתכנית התורנית הנוספת  בכיתה המקיימת את התכנית.

4.4.3  הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד חינוך המשלב תל"ן תורנית יחתום על הסכמתו לשלם את התשלומים בגין התכנית על פי המפורט בחוזר זה, וזאת מאחר שתכנית הלימודים הנוספת התורנית אינה מתוקצבת על ידי משרד החינוך.

 

4.5    עלות תכנית לימודים נוספת תורנית

4.5.1  קיום תכנית לימודים נוספת תורנית יהיה מותנה בביצוע בפועל של שעות לימודים נוספות על אלו המתוקצבות על ידי משרד החינוך.

4.5.2  הסכומים המרביים המותרים לגבייה מתלמיד לשנה עבור כל שעת לימודים שבועית נוספת על השעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך הם: 177 ש"ח בבית ספר יסודי, 212 ש"ח בחטיבת ביניים ו-230 ש"ח בחטיבה עליונה. לדוגמה: חטיבה עליונה שמתבצעת בה תכנית לימודים נוספת בהיקף של  5 שעות שבועיות בנוסף לשעות הלימוד הרגילות המתוקצבות על ידי משרד החינוך תוכל לגבות מן ההורים עבור תל"ן תורנית סכום שלא יעלה על 1,150  ש"ח לשנה לתלמיד.

4.5.3  עלותה המרבית של תכנית לימודים תורנית נוספת לא תעלה על 885 ש"ח לתלמיד בכיתות א'-ד', 1,770 ש"ח לתלמיד בכיתות ה'-ו', 2,120 ש"ח לתלמיד בכיתות ז'-ט' ו-2,300 ש"ח לתלמיד בחטיבה העליונה (דהיינו אי אפשר יהיה לגבות עבור תל"ן תורנית בהיקף של למעלה מ-5 שעות שבועיות בכיתות א'-ד', בהיקף של למעלה מ-10 שעות שבועיות בכיתות ה'-ו' ובהיקף של למעלה מ-10 שעות שבועיות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה).

4.5.4  יובהר כי קיום תכנית תורנית נוספת אינו גורע מזכותו של המוסד לקיים תל"ן רגילה של עד 5 שעות שבועיות נוספות בהתאם למקובל בכלל בתי הספר, בתעריפים המתפרסמים בחוזר המנכ"ל מעת לעת.

4.5.5  למרות האמור לעיל, בכיתות א'-ד'  אפשר יהיה לגבות עבור תל"ן תורנית בהיקף של עד 10 שעות שבועיות באישור מיוחד של ועדת החריגים המחוזית (ראו ב-6.6 להלן).

4.5.6  בבית ספר יסודי המקיים תל"ן תורנית מאושרת בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה ומאריך בהן את שבוע הלימודים בהתאמה אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של עד 400 ש"ח לתלמיד לשנה עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים. בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה שמתקיימת בהן תל"ן תורנית מאושרת בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה מאריכה בהן את שבוע הלימודים בהתאמה אפשר לגבות סכום נוסף של עד 600 ש"ח לתלמיד לשנה, עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים (יובהר כי סכום זה הוא נוסף על הסכום המותר לגבייה עבור כל שעת לימודים, כמפורט ב-4.5.2  לעיל).

4.5.7  מוסד חינוך המבקש לקיים את "תכנית קרב" יהיה רשאי לגבות לכל היותר בגין 3 שעות שבועיות, באישור ועדת החריגים המחוזית (ראה ב- 6.6 להלן), בתנאי ששעות אלו משתלבות בתל"ן הכללית ו/או התורנית של בית הספר ומחליפות את שעות התל"ן הכללית ו/או התורנית באופן שסך השעות המרבי לא יעלה על המותר לפי הוראות חוזר זה.   

4.5.8  במוסד חינוך המפעיל תכנית תורנית נוספת אפשר יהיה לגבות, בנוסף לסכומים אלו, גם עבור פעילות חברתית תורנית נוספת, בתנאי שפעילות כזו מתקיימת בפועל. הסכומים המרביים לגבייה עבור פעילויות אלו הם:

א.    עבור פעילות של שבת (הכוללת אירוח התלמידים, הלנה, הזנה, והסעה) - סכום שלא יעלה על 340 ש"ח לשבת לתלמיד. אין אפשרות לקיים יותר משתי שבתות בשנת לימודים. עם זאת, באישור מיוחד של ועד ההורים הבית-ספרי,  יהיה אפשר לקיים פעילות בשבת אחת נוספת. אין אפשרות לגבות עבור פעילות זו בבית הספר היסודי.

ב.     עבור פעילות של סמינריון (הכוללת אירוח התלמידים, הלנה, הזנה, הסעה וכן הדרכה באמצעות מדריכים שאינם עובדי המוסד החינוכי) – סכום שלא יעלה על 400 ש"ח לסמינריון לתלמיד. לא יתקיים יותר מסמינריון אחד בשנת לימודים. עם זאת, באישור מיוחד של ועד ההורים הבית-ספרי אפשר יהיה לקיים סמינריון נוסף, בתנאי שבמוסד לא התקיימו יותר משתי שבתות פעילות באותה שנה. אין אפשרות לגבות עבור פעילות זו בבית הספר היסודי.

ג.     עבור פעילות חברתית תורנית (הכוללת הרצאות תורניות, סיורים תורניים וכיו"ב) – סכום שלא יעלה על 450 ש"ח לשנה בכפיפות למפורט בנספח א.

ד.     העלות הכוללת של השתתפות ההורים עבור הפעילות התורנית הנוספת, הלימודית והחברתית, ועבור תוספת תל"ן רגיל, לא תעלה על 2,020 ש"ח לכיתות א'-ד' בבית הספר היסודי, לא תעלה על 3,305 ש"ח לכיתות ה'-ו' בבית הספר היסודי, לא תעלה על 5,310 ש"ח לשנה לכיתות חטיבת הביניים, ולא תעלה על  5,580  ש"ח לשנה לחטיבה העליונה. סכום זה ייגבה רק במקרה של קיומה של התכנית התורנית הנוספת, התכנית החברתית התורנית והתל"ן הרגיל – כולם בצורה מלאה. קיום של אחת או יותר מהתכניות באופן חלקי יקטין את תשלום ההורים באופן יחסי. בנוסף לסכום זה יוכל המוסד לגבות תשלומי חובה ורשות בהתאם להוראות משרד החינוך לכלל בתי הספר (למעט תל"ן ורכישת שירותים מרצון שכבר נכללים בהוראות חוזר זה; ראו סיכום בנספח א להלן). 

ה.    לגבי תלמידים הלומדים במוסד המפעיל פנימייה אך אינם משתתפים בפעילות הפנימייה, תיגבה העלות בהתאם לכללים האמורים בחוזר זה לגבי מוסדות שאינם מפעילים פנימייה.

 

4.6   תחולת ההוראות על מוסד חינוך בפיקוח חרדי

4.6.1  הוראות ס"ק 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (ג)-(ה), 4.4.1 ו-4.4.3 יחולו על  מוסד חינוך בפיקוח חרדי, בשינויים המחויבים.

4.6.2  הוראות ס"ק 4.5.1–4.5.5 יחולו על מוסד חינוך בפיקוח חרדי ללא כל שינוי.

 

5.    גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים - הוראת שעה לשנה"ל התשע"ה-התש"ף

 

5.1    מבוא

5.1.1    במערכת החינוך פועלים 4 סוגים של מוסדות חינוך המוגדרים כמוסדות המאושרים להפעיל תכניות ייחודיות:

-    מוסדות חינוך ניסויים

-    מרכזי הפצה ניסויים

-    מוסדות חינוך ייחודיים

-    מוסדות חינוך ייחודיים במרחבי בחירה מבוקרת.

5.1.2    למוסדות הללו מאפיינים משותפים:

א.    פעילות בהתאם לנוהלי משרד החינוך. כל מוסדות החינוך הללו פועלים בהתאם לנוהלי משרד החינוך, לרבות בנושאים פדגוגיים של הוראת הליבה, אי-מיון תלמידים וכד'.

ב.     עיסוק בחדשנות חינוכית. המוסדות האלה עוסקים באופן ממוסד, שיטתי ומערכתי, ברמות שונות של אינטנסיביות, במתן ביטוי לחדשנות חינוכית.

ג.     קבלת אישור וליווי מקצועיים. מוסדות החינוך האלה קיבלו אישור על ידי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים, על-אזוריים ומרחבי חינוך של משרד החינוך, המוסדרים באמצעות חוזרי המנכ"ל. כמו כן הם משתתפים בהכשרות ובפיתוח מקצועי של סגלי החינוך ומקבלים ליווי מקצועי ליישום הפדגוגי-ארגוני.

ד.     בקרה. מוסדות החינוך האלה מפוקחים ומבוקרים על ידי היישום הפדגוגי-ארגוני, בהתאם לנוהלי גף הניסויים והיזמות וחוזרי המנכ"ל .

ה.    הנגשה בקהילה. מוסדות החינוך האלה מחויבים בהנגשת מידע בדבר היותם מוסדות חינוך ציבוריים הפתוחים לכל אחד בקהילה שהם פועלים בה.

 

5.2    מוסדות חינוך ניסויים

5.2.1    מוסדות חינוך ניסויים הם מוסדות שעברו את תהליכי הקבלה של הגף לניסויים וליזמות במזכירות הפדגוגית, זכו להכרה ככאלה, ועומדים במחויבויות של מוסד חינוך ניסויי בהתאם להוראות בחוזר מנכ"ל לעניין זה. המחויבויות כוללות פיתוח מודל של חדשנות חינוכית, מחקר והפצה העומדים בדרישות הגף והשתתפות בהכשרות ובפעילויות הגף.

5.2.2    בנוסף להיבטים המתוארים לעיל, מוסדות חינוך ניסויים הם בעלי האפיונים האלה:

א.    הם מפתחים חזון חינוכי ומיישמים אותו בדרכים מותאמות לקהל היעד ולתקופה.

ב.     הם פועלים באופן אוטונומי, מושכל ושיטתי למציאת דרכי חינוך המתאימות לסביבתם, מתוך הכרה בשייכותם ובמחויבותם למערכת החינוך הציבורי וללימודי הליבה.

ג.     הם מבררים ערכים וחזון באופן פתוח ומשתף.

ד.     הם חוקרים פרדיגמות קיימות, מטילים ספק לגביהן ומערערים עליהן ומציעים כיוונים חלופיים/חדשים בני יישום לקידום התלמידים.

ה.    הם מציעים תורה חינוכית חדשנית, גישות ודרכים חינוכיות המותאמות למאה ה-21; דהיינו: חינוך מיטבי המשפיע על מוסדות החינוך ומקדם באמצעותם את מערכת החינוך "מלמטה למעלה".

ו.     הם משמשים מקור השראה ומודל לצוותי חינוך יזמים, מובילים ומנהיגים, הלוקחים אחריות מלאה על עשייתם החינוכית ופועלים לקידום המערכת ולהשבחתה.

 

5.3    מרכזי הפצה ניסויים בגף ניסויים ויזמות

5.3.1    מרכזי הפצה ניסויים הם מוסדות חינוך ניסויים הפועלים במסגרת החינוך הציבורי, לאחר שסיימו בהצלחה תהליך של 6-4 שנים שבו פיתחו מודל חינוכי חדשני שאושר להם  על ידי גף ניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית להפיץ ידע ניסויי ולהכשיר, להנחות, ללוות ולהדריך מוסדות חינוך אחרים וגורמים העוסקים בחינוך כגון עמותות, גופים ציבוריים, מכללות, אוניברסיטאות, צה"ל, שב"ס, חברות ומפעלים. כל מרכזי ההפצה הניסויים שייכים לחינוך הציבורי ופועלים להשבחתו.

5.3.2    למרכז הפצה ניסויי שלושה מאפיינים מרכזיים:

א.    הוא בעל מודל פדגוגי עם מאפיינים של חדשנות חינוכית, ובכלל זה מתודה מערכתית בעלת רכיבים פדגוגיים-ארגוניים ודרכי פעולה והערכה הנותנת מענה לסוגיה חינוכית מהותית, כגון התייחסות לסוגיה רלוונטית ומשמעותית במערכת החינוך בישראל בזמן, במקום ועבור קהל יעד מוגדרים.

ב.     הוא מקיים מהלך מתמיד של פיתוח ויישום משמעותי המקיף את מכלול הפעילות החינוכית, והוא מחויב, מעצם מעמדו, לפעול כארגון מתחדש ומשתכלל בנוגע למודל הניסויי שהוא מפיץ ובנוגע לדרכי למידה וחשיבה פנים וחוץ-ארגוניות.

ג.     הוא בעל יכולת להדריך, ללוות, להכשיר ולהנחות צוותים עמיתים במערכת החינוך ובחברה הישראלית ליישום הייחודיות והחדשנות.

 

5.4    מוסדות חינוך ייחודיים

5.4.1    מוסדות חינוך ייחודיים הם מוסדות בעלי "אני מאמין" בית-ספרי מערכתי שממנו נגזרות הפדגוגיה, תכניות הלימוד והפעולות של המוסד ביישומן, ואשר אושרו ככאלה על ידי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים, על-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת (מרחבי חינוך) שבמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך (להלן "הוועדה") על פי הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא מוסדות חינוך ייחודיים אזוריים, על-אזוריים ומרחבי בחירה מבוקרת.

5.4.2    קיימים 4 סוגים של מוסדות חינוך ייחודיים:

א.    מוסד חינוך ייחודי אזורי: מוסד חינוך המשרת שתי רשויות או יותר, המקבל תלמידים רק מאזור הרישום שנקבע לו על ידי רשויות החינוך המקומיות, באישור הוועדה.

ב.     מוסד חינוך ייחודי על-אזורי: מוסד חינוך שהרשות שהוא פועל במסגרתה קבעה, באישור הוועדה, שהוא יכול לקלוט תלמידים המתגוררים בתחום הרשות שמוסד זה אינו מצוי באזור הרישום שלהם.

ג.     מוסד חינוך ייחודי ארצי: מוסד ייחודי אזורי שנקבע באישור הוועדה כי תלמידים מכל רחבי הארץ יכולים לבחור בו. על מוסד כזה לעמוד בקריטריונים של ייחודיות ארצית שקבעה הוועדה.

ד.     מוסדות חינוך ייחודיים באזורי בחירה מבוקרת – מרחבי חינוך: מוסדות חינוך ייחודיים בחינוך הציבורי המאושרים על ידי הוועדה במסגרת אישור תכניות פעולה של רשויות המשתתפות בניסוי הארצי של אזורי בחירה מבוקרת או של רשויות שקיבלו את אישור הוועדה לפעול כמרחב חינוך.

 

5.5    גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים רשמיים ועירוניים

5.5.1    אישור מוסד חינוך כייחודי אינו אישור לגבייה מההורים של תשלומים נוספים על תשלומי ההורים בכלל המערכת בגין ייחודיות. מוסד חינוך שאושר כייחודי על ידי הוועדה הארצית למוסדות חינוך ייחודיים על-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת שבמשרד החינוך (להלן "הוועדה למוסדות חינוך ייחודיים") יוכל לפנות לוועדה למוסדות חינוך ייחודיים בבקשה לגבייה נוספת של תשלומי הורים בגין הייחודיות ולהגיש לאישורה תכנית תקציבית בכפיפות לתכנית הפדגוגית שאושרה על ידה ולגודל מוסד החינוך.

5.5.2    הוועדה למוסדות חינוך ייחודיים תבחן את הבקשה, ואם יימצא שהתכנית התקציבית הכפופה לתכנית הפדגוגית מצריכה גבייה מההורים, יהיה עליה לעמוד בדרישות האלה:

א.    מוסד החינוך ותכנית הלימודים בו יאושרו על ידי הוועדה הארצית בהליך המפורט בחוזר בנושא מוסדות חינוך ייחודיים אזוריים ועל-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת. יודגש כי פיצול כיתות לימוד או לימוד בכיתות לימוד קטנות אינם נחשבים לייחודיות, וככלל  אסורים.

ב.     קיים מוסד חינוך נוסף אחד לפחות ברשות המקומית שאינו ייחודי ו/או אינו גובה תשלומים נוספים.

ג.     התכנית התקציבית תואמת את התכנית הפדגוגית המאושרת ואת גודל מוסד החינוך.

ד.     הקמתו והפעלתו של המוסד הן ביזמתה או בהסכמתה של רשות החינוך המקומית שהוא ממוקם בה.

ה.    אם יש תנאי קבלה והרשמה למוסד, הם יאושרו על ידי הוועדה, והם מתבצעים על פי קריטריונים שוויוניים, גלויים וידועים לציבור ההורים.

ו.     גובה התשלומים הנגבים וכן מספר המלגות העומדות לרשות ההורים וגובהן יהיו גלויים וידועים לציבור ההורים במנגנון הנגשת מידע שיאושר למוסד החינוך.

ז.     הגבייה תתבצע באמצעות הרשות המקומית או באמצעות מוסד החינוך, על פי הנוהל המאושר במסגרת הניהול העצמי במוסדות חינוך יסודיים. לא תותר גבייה באמצעות גוף שלישי, כגון עמותות הורים וכד'.

ח.    תלמיד שנרשם והתקבל למוסד החינוך לא יידחה אם הוריו שרויים במצוקה כלכלית ואינם יכולים לעמוד בתשלומים המתחייבים.

ט.    ברשות מתקיים מנגנון מספק של תמיכה באמצעות מלגות שיאפשר את לימודיהם של תלמידים שנרשמו והתקבלו למוסד החינוך אך אין ביכולתם של הוריהם לעמוד בתשלומים המתחייבים עבור התכנית הייחודית. יובהר שמנגנון זה הוא בנוסף למערך המלגות שמשרד החינוך מעמיד (ראו לעניין זה את חוזר הוראות הקבע עג/1(א), סעיף 3.7-74, "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות").

י.     ההיקף המרבי של שעות תל"ן שיאושר למוסדות החינוך יהיה לפי הטבלה שלהלן, וזאת בנוסף ל-5 ש"ש המותרות לפי הוראות חוזר המנהל הכללי לעניין תשלומי הורים. הגבייה תשמש אך ורק לתוספת שעות לימוד המתחייבת מן התכנית הפדגוגית שאושרה. עלות שעת תל"ן כפופה להוראות בחוזר תשלומי הורים.

5.5.3    נוסף לגבייה עבור שעות תל"ן מאושרות אפשר לגבות עבור פעולות העשרה הכרוכות בתכנית. גבייה זו נחשבת רכישת שירותים מרצון.  במסגרת זו תהיה הוועדה רשאית לאשר גבייה לצורך רכישת שירותים מרצון הנובעים מהתכנית: בכיתות א'-ו' עד 250 ש"ח לתלמיד לשנה,  ובכיתות ז'-י"ב עד 450 ש"ח לתלמיד לשנה.

5.5.4    נוסף לגבייה עבור שעות תל"ן הוועדה רשאית לאשר גבייה בגין שעות הניתנות לפי תכנית "קרב". מספר השעות המאושר לא יעלה על 3 שעות, בתנאי שהן משתלבות בתכנית הייחודית של בית הספר ומחליפות את שעות התל"ן באופן שסך השעות המרבי לא יעלה על המותר לפי הוראות חוזר זה.

הסכום המרבי לגבייה עבור שעות תל"ן ופעולות העשרה יאושר על ידי הוועדה הארצית לתקופה שתיקבע. לאחר מכן תוגש הבקשה לאישור שנתי באמצעות מערכת "אפיק". 

5.5.5     במקרה שהיקף התכנית  המאושרת בבית ספר יסודי עולה על 8 שעות שבועיות, המאריכות את שבוע הלימודים בהתאמה, תהיה הוועדה רשאית לאשר גבייה של סכום נוסף, של 400 ש"ח לכל היותר לתלמיד לשנה. במקרה שהיקף התכנית המאושרת בבית ספר על-יסודי, בכיתות ז'-י"ב, עולה על 10 שעות המאריכות את שבוע הלימודים בהתאמה, תהי הוועדה רשאית לאשר גבייה של סכום נוסף של 600 ש"ח לכל היותר לתלמיד לכיסוי ההוצאות על הפעלת מוסד החינוך בשעות אחר הצהריים.

5.5.6     הוועדה רשאית לאשר את התכנית ואת הגבייה במלואן או באופן חלקי או לא לאשרן כלל. בלי לגרוע מהאמור ב-5.5.2(א), הוועדה תהיה רשאית לאשר לימוד ייחודי בקבוצה קטנה וגבייה בגינה, במסגרת תכנית לימודים נוספת שאושרה. הוועדה תהיה רשאית לעשות כן רק במקצועות לימוד מסוימים, שלא במסגרת שעות לפי תכנית היסוד, בתנאי שהוועדה השתכנעה מעבר לכל ספק שהלמידה בקבוצה קטנה הכרחית להשגת המטרות והיעדים בלימוד המקצוע  המסוים במכלול התכנית הייחודית שאושרה. למען הסר ספק, הוועדה לא תאשר לימוד בקבוצה קטנה כאשר יהיה אפשר להגשים את הייחודיות במידה סבירה, והוועדה סבורה שאם תיגרם פגיעה מסוימת בייחודיות היא תהיה מידתית וסבירה בנסיבות העניין.

5.5.7    במסגרת שיקוליה של הוועדה לאישור ייחודיות ככלל, ולאישור קבוצות קטנות לפי ס"ק 5.5.6 לעיל בפרט, תבחן הוועדה את האיזון בין אוכלוסיות חזקות וחלשות במוסד ואת שיעורם של התלמידים מאוכלוסייה חזקה בו. אם יעלה שיעורם של התלמידים מאוכלוסייה חזקה במוסד החינוך על 50%, תהיה הוועדה רשאית שלא לאשר את הבקשה או לאשרה בתנאים נוספים.

5.5.8    אם לא ניתן מענה מספק לעניין מלגות וסיוע כלכלי, ובכלל זה גבייה של תשלומים מההורים לצורך מלגות וסיוע כלכלי, לא תאושר תכנית ייחודית ולא יאושר מוסד החינוך כייחודי.

5.5.9    טבלת עזר: מספר השעות המרבי שאפשר לאשר כתל"ן לתכנית ייחודית

 

שכבת הכיתה

א'-ד'

ה'-ו'

ז'-ט'

י'-י"ב

מספר השעות הנוספות

5 שעות

10 שעות

10 שעות

10 שעות

הסכום המרבי לגבייה

885 ש"ח

1,770 ש"ח

2,120 ש"ח

2,300 ש"ח

 

5.5.10   הוועדה תהיה רשאית לאשר, במקרים מיוחדים שנובעים מהתכנית –

א. תוספת של 5 שעות תל"ן לכיתות א'-ד';

ב. סמינריון לכיתות ז'-י"ב (העלות המרבית המאושרת לסמינריון היא 400 ש"ח)

ג. שבתות לכיתות ז'-י"ב (העלות המרבית המאושרת לשבת היא 340 ש"ח).

הוועדה תהיה רשאית לאשר  לכל היותר שני סמינריונים או שלוש שבתות, בתנאי שהמספר הכולל של פעילויות אלה לא יעלה על ארבע.

 

5.6    מחויבות הרשות המקומית ומוסד החינוך

5.6.1    מוסד חינוך שאושרה לו התכנית יידע את ההורים בכתב, במסגרת הליך הרישום, שבעצם הרישום יש משום הסכמה לתכנית הנוספת במוסד ולגבייה בגינה. כמו כן יידע המוסד את ההורים על מערך המלגות הקיים במוסד.

5.6.2    אם יימצא שמוסד החינוך גבה תשלומים מעבר לאלה המאושרים על ידי משרד החינוך, רשות החינוך המקומית מחויבת להשיב את התשלומים שנגבו ביתר להורי התלמידים.

 

5.7    גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים מוכרים שאינם רשמיים

5.7.1    על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים יחולו ההוראות של ס"ק 5.6, אלא שבכל מקום שבו מוטלת החובה על הרשות המקומית היא תוטל על הבעלות על המוסד החינוכי, ובנוסף יתקיימו התנאים האלה:

א.    הגבייה תתבצע על ידי הבעלים על מוסד החינוך לחשבון ייעודי לניהול תשלומי הורים.

ב.     מוסד החינוך יוכיח שקיימים מקורות כלכליים נוספים על על התשלומים הנגבים מההורים לצורך קיום מנגנון המלגות.

ג.     בבית ספר יסודי מוכר שאינו רשמי המקיים תכנית לימודים נוספת מאושרת לפי סעיף זה, בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה המאריכות את שבוע הלימודים בהתאמה, אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של 400 ש"ח לכל היותר לתלמיד לשנה.

בבית ספר על-יסודי מוכר שאינו רשמי המקיים תכנית לימודים נוספת מאושרת לפי סעיף זה, בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה המאריכות את שבוע הלימודים בהתאמה, אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של 600 ש"ח לכל היותר לתלמיד, בכיתות ה'-י"ב, לכיסוי ההוצאות על הפעלת מוסד החינוך בשעות אחר הצהריים.

 

5.8    מוסדות חינוך ניסויים

מוסד חינוך שאושר כניסויי לא יוכל לגבות תשלומי הורים מלבד התשלומים הרגילים המפורטים בחוזר "תשלומי הורים" החל על כלל בתי הספר. 

 

6.          הוראות והבהרות שונות

 

6.1 כללי

6.1.1  האחריות הכוללת על עניין תשלומי הורים ועל עניין גבייתם מוטלת על הבעלות על מוסד החינוך. עם זאת, אין בכך כדי לגרוע כדי מאחריותו של מנהל המוסד על ההיבטים הנוגעים לגבייה.

6.1.2  גבייה לעניין חוזר זה היא גבייה של כל סכום ובגין כל עניין ובכל דרך שהיא, בין אם במישרין או בעקיפין, לרבות עבור עמותת הורים או כל גורם שלישי ועבור כל פעילות המתקיימת בין כותלי מוסד החינוך או מטעמו.

6.1.3  בחטיבה העליונה תתבצע הגבייה באמצעות הבעלות על המוסד, ובבתי ספר בבעלות המדינה – באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה. אין לבצע גבייה נוספת על האמור בחוזר זה, בין אם  באמצעות עמותות פרטיות או באמצעות כל התארגנות אחרת, ובכל מקרה יהיה מנהל המוסד אחראי על כל גבייה שתתבצע מהורי התלמידים באמצעות המוסד או באמצעות כל גורם אחר על פעילות בין כותלי המוסד. ניהול הגבייה והכספים ייעשה בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד-2004, ולהוראות בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), סעיף 3.7-50, "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי", ובבתי ספר שעברו לניהול עצמי גם על פי ההוראות בחוזר הוראות הקבע עה/1(ב), סעיף 3.7-83, "מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי: עקרונות המדיניות ומודל היישום".

מוסדות שלא פעלו עד כה בהתאם להנחיה זו מחויבים להסדיר את הגבייה באופן שתתבצע בהתאם לאמור בחוזר זה באופן מיידי.

6.1.4  למען הסר ספק יובהר כי היקף התכנית התורנית הנוספת או היקף התכנית הפדגוגית במוסד ייחודי נמדד ביחס לכל שכבה ובכל מקרה אין המוסד החינוכי רשאי להשתמש בסכומים שנגבו מהורי תלמידים בכיתה מסוימת עבור שעות הוראה או פעילויות שיתבצעו בכיתה אחרת.

6.1.5  מוסד שיתברר בבדיקת המשרד כי בפנייה להורים ו/או בגבייה בפועל התבצעה בו חריגה מהוראות חוזר זה יינקטו הליכים נגד המנהל ו/או המוסד, כאמור בס"ק 6.5.3 להלן.

6.1.6  יש לקיים מנגנון מלגות לסיוע למשפחות אשר בשל מצבן הכלכלי-חברתי מתקשות לשאת בעלויות הנדרשות  במוסד חינוך המקיים תכנית תורנית נוספת או תכנית ייחודית. מנגנון המלגות והסיוע יכלול קריטריונים שוויוניים סבירים ושקופים אשר יפורסמו לכלל ההורים במוסד החינוכי לקראת שנת הלימודים.

6.1.7  במוסד חינוך ממלכתי-דתי או במוסד בפיקוח חרדי שאינו מקיים תל"ן תורנית ואינו גובה מהורים תשלומים על פי הוראה זו אפשר ללמד שעות תורניות נוספות במסגרת התל"ן הרגילה הקיימת בכל בתי הספר.

6.1.8  תשלומי רשות הם בגדר רשות בלבד, ולכן אין לחייב הורה בתשלום עבור שירות שהוא אינו מעוניין בקבלתו, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר. אם הוחלט לקיים את השירות למרות אי-הסכמת כל ההורים, יהיה על המוסד החינוכי לשתף את כל התלמידים בפעילות, או, לחלופין, לקיים פעילות חינוכית חלופית לטובת תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים בקבלת השירות. אסור למנוע השתתפות תלמידים בפעילות בשל אי-תשלום עקב קשיים כלכליים מוכחים.

 

6.2    גבייה מרבית

6.2.1    הסכומים המפורטים בחוזר זה הם הסכומים המרביים המותרים לגבייה, גם אם העלויות בפועל של התכנית גבוהות יותר.

6.2.2    מוסד המקיים תכנית ייחודית וגם מקצוע מוגבר נוסף או תכנית תל"ן תורנית לא יוכל לגבות סכום שהוא גבוה מהסכום המרבי לגבייה עבור אחת מהתכניות. לדוגמה, מוסד חינוך שאושר כייחודי וגם מקיים מקצוע מוגבר נוסף יוכל לגבות עבור שתי התכניות את הסכום המרבי שאושר עבור התכנית הייחודית או שאושר עבור המקצוע המוגבר, אך לא את שני הסכומים גם יחד.

6.2.3    במוסד שמתבצעת בו תל"ן תורנית לא תתאפשר גבייה עבור תכניות נוספות, כגון עבור היותו מוסד חינוכי ייחודי או עבור מגמה נוספת. 

6.2.4    מוסד חינוך לא רשמי המקבל תקצוב חלקי בלבד וגובה עבור השלמת התקצוב לפי הוראות חוזר זה יוכל לגבות בנוסף גם עבור אחת מהתכניות לפי חוזר זה.  

6.2.5    מוסד חינוך אינו רשאי לגבות סכומים גבוהים מן הסכומים המאושרים בחוזר המנהל הכללי, לרבות המפורט לעיל בחוזר זה, וזאת גם אם ניתנה הסכמת ההורים לכך.

6.2.6    למען הסר ספק יובהר כי במוסדות שאינם פנימייתיים הסכומים לפי חוזר זה  אינם כוללים תשלום עבור הסעות והזנה שההורים יכולים לרכוש בנפרד, בתנאי שהתשלום הוא בגין העלות הישירה של ההסעה או ההזנה לתלמיד ושכל הורה יכול להחליט אם לרכוש אותם או לא. התשלום בגין סעיפים אלו יפורסם להורים בצורה נפרדת ומפורטת, ועותק של הפרסום יועבר למפקח על בית הספר. אין להעביר סכומים שנגבו עבור הסעות או הזנה לכל שימוש אחר.

 

6.3    גבייה בגין פעילות מגמות או "כיתה מתמחה" בכיתות ז'-ט'

אין לקיים מגמות או כיתות מתמחות הממומנות מתשלומי ההורים, אלא אם כן מדובר במוסד שהוכר כייחודי וניתן לכך אישור.

 

6.4    חובת הפרסום והיקפה

6.4.1  המוסד יפרסם להורי התלמידים הלומדים או המועמדים ללמוד במוסד החינוך, באמצעות מכתב לביתם וכן באמצעות אתר האינטרנט של משרד החינוך, מידע על הנושאים האלה:

א.    היקף השעות הנוספות הנלמדות במסגרת התל"ן ופירוט לגבי ייעודן. פירוט זה יינתן ביחס לכל שכבה באופן ספציפי.

ב.     היקף הפעילות החברתית הנוספת (כגון שבתות עיון, סמינריונים, הרצאות תורניות וכו') במסגרת תכנית החינוך החברתי והעלות לגבי כל אחת מהפעילויות. פירוט זה יינתן ביחס לכל כיתה באופן ספציפי.

ג.     התשלום הנדרש במוסד זה עבור אחזקת תלמיד בפנימייה. סעיף זה רלוונטי עבור מוסדות פנימייתיים.

ד.     סך כל הסכומים המרביים המותרים לגבייה במוסד הספציפי בהתאם למצוין בהוראה זו עבור תכנית הלימודים הנוספת, עבור התכנית החברתית הנוספת ועבור אחזקת התלמיד בפנימייה, אם יש כזו. כן יצוין הסכום המותר לגבייה עבור תשלומי החובה והרשות שאושרו למוסד זה, ויצורף אישור המפקח שנתקבל לגבי סכומים אלו.

6.4.2  הפרסום יתבצע על גבי טופס המופיע בנספח ב לחוזר זה וכן יוזן בתוך מערכת "אפיק". מנהל המוסד החינוכי יעביר עותק מן הפרסום  למפקח על המוסד החינוכי ולרפרנט תשלומי ההורים במחוז.

 

6.5    פיקוח ואכיפה

6.5.1    משרד החינוך יקיים מערך בקרה ופיקוח על גביית שכר לימוד ותשלומי הורים.

6.5.2    תקצובו של מוסד חינוך לא רשמי יופסק או יופחת אם יתברר שהגבייה המבוקשת על ידו מההורים עולה על הסכום המרבי שאושר לו. בסעיף זה "הסכום המרבי" פירושו שכר הלימוד המרבי המאושר למוסד חינוך בתוספת תשלומי ההורים המאושרים למוסד חינוך ותשלומים מאושרים בגין תכנית לימודים נוספת או תכנית ייחודית.

6.5.3    נגד מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי הפועל בניגוד להוראות חוזר זה – לרבות ביצוע הליכים מטעים, הצגת מצגים כוזבים, גביית סכומים העולים על הסכומים המדווחים והמאושרים או גבייה בלא דיווח מפורט או ללא דיווח – ינקוט משרד החינוך את ההליכים הבאים, כולם או חלקם:

-    הפסקת התקצוב לשנת לימודים אחת

-    קיזוז תשלומים שנגבו ביתר מן התשלומים המגיעים למוסד ממשרד החינוך

-    דרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להורי התלמידים

-    הגשת תביעת השבה נגד הבעלות על המוסד

-    הפחתת השיעור או ההיקף של תקצוב המוסד

-    ביטול אישור ההעסקה של מנהל המוסד או התלייתו

-    ביטול אישור הייחודיות

-    ביטול רישיונו של המוסד.

6.5.4    מוסד חינוך רשמי שיפעל בניגוד להוראות חוזר זה – לרבות גבייה במישרין מהורים (ולא באמצעות הרשות המקומית) בסכומים העולים על הסכומים המדווחים והמאושרים או גבייה ללא דיווח מפורט או ללא דיווח – ינקוט משרד החינוך בהליכים הבאים, כולם או חלקם: 

-    דרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר להורים

-    ביטול אישור הייחודיות

-    נקיטת הליכים משמעתיים נגד מנהל המוסד. 

 

6.6    ועדת חריגים מחוזית

6.6.1    בכל מחוז של משרד החינוך תפעל ועדת חריגים מחוזית (להלן "הוועדה המחוזית"). בראשותה יעמוד מנהל המחוז והחברים בה יהיו רפרנט תשלומי הורים, המחמ"ד, ומפקח כולל. מנהל המחוז יהיה רשאי לזמן עובדים נוספים של משרד החינוך.

6.6.2    הוועדה המחוזית תהיה רשאית לאשר למוסד חינוך רשמי, למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי ולמוסד פטור גבייה של סכומים העולים על האמור בחוזר זה, לאחר שהוועדה השתכנעה שמתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את החריגה. זאת בתנאי שהסכומים נמוכים מאלה שנגבו על ידי מוסד החינוך בשנת הלימודים שקדמה לה ובתנאי שהבעלים על מוסד החינוך ומנהל מוסד החינוך התחייבו בכתב למתווה שאושר על ידי הוועדה, ובכלל זה התחייבות שהעמידה בהוראות חוזר זה תושלם עד למועד שייקבע לפי החלטת הוועדה.

6.6.3    הוועדה המחוזית תפעל לפי אמות המידה לבחינת בקשה לאישור ועל פי נהלים לעבודתה, כמפורט בנספח ה להלן, ולא תהיה רשאית לסטות מאמות מידה אלה.

6.6.4    ועדה מחוזית תהיה רשאית שלא להחליט בבקשה שהוגשה אליה ולהעבירה  לוועדת החריגים הארצית להיוועצות או להחלטתה. כמו כן הוועדה המחוזית תהיה רשאית לדון בבקשה על בסיס מסמכים שהוגשו לה בלבד.

6.6.5    כל החלטה של ועדה מחוזית תועבר לידיעת ועדת החריגים הארצית ולמנהל המינהל לרישוי, לבקרה ולאכיפה במשרד החינוך.

6.5.6    באחריות מנהל בית ספר לפנות לוועדת החריגים המחוזית. הפנייה תיעשה בכתב, לפי האמור בחוזר זה, ובכלל זה האמור בנספח ה להלן, ולא יאוחר מחודש אפריל לקראת כל שנת לימודים.

 

6.7    ועדת החריגים הארצית

6.7.1    במשרד החינוך תפעל ועדת חריגים ארצית (להלן "הוועדה הארצית"). בראשותה יעמוד מנהל המינהל לרישוי, לבקרה ולאכיפה, והחברים בה יהיו מנהל אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך, מנהל המחוז הרלוונטי או נציגו, מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו ונציג לשכת היועץ המשפטי. הוועדה רשאית לזמן עובדים נוספים של משרד החינוך.

6.7.2  באחריות מנהל בית ספר לפנות לוועדת החריגים המחוזית. הפנייה תיעשה בכתב, לפי האמור בחוזר זה, ובכלל זה האמור בנספח ה להלן, לא יאוחר מחודש אפריל לקראת כל שנת לימודים. ועדת החריגים המחוזית תעביר את הפנייה לוועדת החריגים הארצית.

6.7.3    הוועדה הארצית תהיה רשאית לאשר למוסד חינוך גבייה של סכומים העולים על האמור בחוזר זה בהתקיים התנאים האלה:

א.    ניתן פירוט מלא של כלל הנושאים שהגבייה מתבצעת עבורם ופירוט של הסכומים עבור כל נושא.

ב.     הועברו נתונים לגבי שכרם של כל מקבלי המשכורות במוסד החינוכי או בתאגיד.

ג.     מנהל מוסד החינוך התחייב לקיים את ההוראות בחוזר זה לעניין פרסום מידע.

ד.     הסכומים לגבייה נמוכים מהסכומים שנגבו על ידי מוסדות החינוך בשנת הלימודים הקודמת.

ה.    לא נעשית גבייה עבור נושאים הממומנים על ידי משרד החינוך או על ידי הרשות המקומית.

ו.     מנהל מוסד החינוך התחייב שיקוימו ההוראות הכלליות לעניין תשלומי הורים.

ז.    הבעלים על מוסד החינוך ומנהל מוסד החינוך התחייבו בכתב למתווה שיאושר על ידי הוועדה, ובכלל זה התחייבות שהעמידה בהוראות חוזר זה תושלם עד למועד שייקבע לפי החלטת הוועדה.

6.7.4    בכל מקרה תהיה הוועדה הארצית רשאית לאשר מתווה הפחתה עד לתחילת שנת הלימודים התש"ף. בנסיבות מיוחדות, כגון עלויות חריגות לעניין מבנה או מבנה עלויות מורכב של מוסד חינוך, תהיה הוועדה רשאית לאשר מתווה הפחתה עד לשנת הלימודים התש"ף לכל המאוחר.

6.7.5    הוועדה הארצית תפעל לבחינת הבקשה לאישור על פי הנהלים לעבודתה כמפורט בנספח ה. הוועדה תהיה רשאית לחרוג מהאמור בנספח זה במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו.

6.7.6    הוועדה תהיה רשאית לבטל את האישור למתווה ההפחתה או לכל החלטה אחרת שהתקבלה על ידה אם מוסד החינוך אינו מקיים את המתווה המאושר או אינו פועל לפי החלטתה, או שאם לא מתקיימים בו התנאים הקבועים ב-6.7.3 לעיל.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/12(א), כ' באב התשע"ו, 24 באוגוסט 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022