education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.13 ביטוח

(תשסח) 3.13-1  הכיסוי הביטוחי של תלמידים במקרה של תאונה
 

הודעה זו מבוטלת.

 

הודעה זו באה לרענן את ההנחיות הנוגעות לכיסוי הביטוחי של תלמידים במוסדות החינוך במקרה של תאונה. המנהלים מתבקשים להעביר מידע זה להורי התלמידים באספת ההורים הראשונה המתקיימת בשנת הלימודים התשס"ח.

1.  כללי

בהתאם לחוק הבריאות הממלכתי התשנ"ד-1994, תלמיד שנפגע בתאונה כל ימות השנה זכאי לקבל סיוע רפואי בקופת החולי שהוא או הוריו מבוטחים בה.


2.  החזר בגין טיפול בחדר מיון

תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוך או בפעילות מטעם המוסד והפונה לחדר מיון זכאי להחזר התשלום עבור הטיפול בחדר המיון מתוקף חוק ביטוח הבריאות הממלכתי.

על ההורים לפנות למזכירות המוסד לקבלת אישור על נסיבות התאונה. את האישור יש להגיש יחד עם הקבלה על התשלום עבור הטיפול בחדר מיון לקופת החולים שבה התלמיד מבוטח. התשלום יבוצע בהתאם לחוק הבריאות הממלכתי התשנ"ד-1994.


3.  ביטוח תאונות אישיות
3.1 על פי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה רשות מקומית חייבת לבטח את תלמידיה בביטוח תאונות אישיות. התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי ההורים.
3.2 ביטוח זה מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או קבועה, או, חלילה, במקרה של מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה - אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני.
3.3 במסגרת הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות יפוצו התלמידים ללא צורך בהוכחת אחריות ו/או רשלנות.
3.4 הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.
3.5 הביטוח בא לכסות את התלמיד במקרים שבהם אין הוא מכוסה על ידי הסדר אחר מתוקף חוק המדינה. בין היתר הוא אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינה התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
3.6 טופס תביעה וחוברת הסבר על הסדר הכיסוי אפשר לקבל במזכירות בית הספר שבו התלמיד לומד. במקרה של תאונה על ההורים לפנות למזכירות בית הספר. בית הספר יוודא את קבלת הפוליסה וטופסי התביעה מן הרשות/הבעלות, ויסייע להורים הפונים.
3.7 כאמור לעיל, התשלום עבור תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים. במסגרת אישור תשלומי ההורים מאושר הסכום המרבי המותר לגבייה עבור הביטוח, אולם גובה התשלום בפועל נקבע בהתקשרות בין הרשות המקומית לבין הגורם המבטח. אין לגבות מעבר לסכום שהרשות המקומית משלמת בפועל למבטח. ביישובים שבהם הרשות גובה מההורים במישרין את דמי הביטוח אין לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר (כפל גבייה).


4.  תאונות שיניים
4.1 משרד החינוך התקשר עם חברת "שורש", רשת מרפאות ארצית בע"מ, אשר תיתן טיפול לתלמידים שנפגעו בתאונות שיניים. הטיפול ניתן ללא תמורה, בסטנדרט רגיל. הטיפול ניתן כהטבה בלבד, וכל עוד ההסכם בין משרד החינוך לבין חברת "שורש" בתוקף.
4.2 התלמידים ייהנו משירות זה במקרה של פגיעה בשיניים כתוצאה מתאונה - אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני - באמצעות רשת מרפאות השיניים של "שורש".
4.3 הטיפול ניתן בגין תאונות המתרחשות 24 שעות ביממה, בכל מקום ובכל זמן, לרבות פגרות וחגים, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד ובין אם לא.
4.4 הטיפולים ללא תמורה ניתנים עד הגיע התלמיד לגיל 18 או כל עוד הוא לומד במוסד חינוכי, גם אם הוא עבר את גיל 18, לתלמידים בכל מוסדות החינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי הספר.
4.5 במקרה של פגיעה בשיניים כתוצאה מתאונה יש לפנות למוקד חברת "שורש" באמצעות טלפון 1-800-272-272 לקבלת פרטי המרפאה הקרובה למקום המגורים. המוקד פועל 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, כולל חופשות וחגים.
4.6 לא יינתן החזר לטיפול במרפאות שיניים פרטיות שאינן כלולות בהסדר עם מרפאות "שורש". תלמיד שיפנה לקבל טיפול במרפאות שיניים שאינן בהסדר ייאלץ לשלם עבור הטיפול.


5.  כיסוי חבות
5.1 נוסף על ביטוח תאונות אישיות ובלי קשר לנאמר לעיל קיים הסדר חבות (צד ג') בפני תביעות תלמידים בגין נזקי גוף, המכסה את אחריותם של משרד החינוך ועובדיו בלבד. הסדר זה תקף במקרה של תאונה שאירעה בפעילות רשמית של בית הספר או גן הילדים בתוך המוסד החינוכי או מחוצה לו.
5.2 במקרים שיש בהם לכאורה אחריות של משרד החינוך לגרימת תאונה, הנפגעים או הוריהם זכאים לפנות ישירות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה המנוהלת על ידי חברת הביטוח "ענבל" (רח' הערבה 3, קרית שדה התעופה נתב"ג, לוד 70100) ולתבוע פיצוי.
5.3 כיסוי החבות אינו חל על תאונות דרכים או על תאונות כתוצאה ממעשה איבה ומלחמה, אשר לגביהן קיים הסדר אחר על פי חוק.


6.  דוח תאונה
6.1 כל תאונה שאירעה בשעות הפעילות הרגילה של בית הספר או הגן בתחומי המוסד או במהלך פעילות רשמית של בית הספר או של הגן אך מחוץ לשטחו (בסיור לימודי, בטיול, ביום ספורט וכד') ואשר התלמיד נדרש לטיפול רפואי בגינה חייבת בדיווח על ידי מוסד החינוך.
6.2 הדיווח יתבצע על גבי דוח תאונה וימולא על ידי מנהל בית הספר/הגננת. אפשר למלא דוח תאונה עד 7 ימים מיום האירוע.
6.3 מחלה כרונית או פתאומית המחייבת טיפול רפואי או פינוי באמבולנס אינה מוגדרת כתאונה ואינה חייבת בדיווח.
6.4 בית הספר אינו מחויב בדיווח על תאונות שאירעו לתלמיד בדרך אל בית הספר או מבית הספר הביתה.


בשאלות נוספות אפשר לפנות אל הגב' גילה כהן-דרעי, טל' 02-5602899/2276,
דוא"ל
gilacoh@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014