education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.13 ביטוח

(תשסט) 2–3.13  פוליסות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – מסירת הפוליסות להורים
 

סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה קובע: מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. התשלום עבור ביטוח זה נגבה מההורים במסגרת תשלומי ההורים.

על פי הנחיות הממונה על הביטוח במשרד האוצר, שעניינן גילוי נאות בביטוח קבוצתי, על חברות הביטוח להמציא לידי כל יחיד מקבוצת המבוטחים בביטוח קבוצתי, ובכלל זה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, עותק של פוליסת הביטוח וטופס גילוי נאות, המרכז פרטים כלליים הנוגעים לפוליסת הביטוח וכן את עיקרי הכיסויים הקיימים בה.

לאור זאת, תקבל כל רשות מקומית מחברת הביטוח שהיא התקשרה עמה לשם ביטוח תלמידיה עותקים של פוליסות הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר התלמידים המבוטחים שהיא הצהירה עליהם, החל משנת הלימודים התשס"ט.

בתחילת שנת הלימודים תעביר הרשות המקומית לכל אחד ממוסדות החינוך עותקים של פוליסת הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר התלמידים במוסד,

וכמה עותקים נוספים לשימוש בית הספר. על בית הספר למסור את העותקים של פוליסת הביטוח ואת טופסי הגילוי הנאות להורי התלמידים תוך 30 יום מתחילתה של שנת הלימודים.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' גילה כהן-דרעי, טל' 02-5602899/2276,
דוא"ל
gilacoh@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014