education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.13 ביטוח

(תשסט) 3–3.13  הסדר לטיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה
 

הודעה זו מבוטלת.

 

1.    הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת שפורסמה בעבר בנושא. על מנהלי מוסדות החינוך להעביר תוכן הודעה זו לידיעת התלמידים והוריהם בכל אמצעי העומד לרשותם (חוזר, דוא"ל וכו').

2.    משרדנו התקשר עם חברת "כלל בריאות", והיא תיתן טיפולי שיניים חינם לתלמידים שנפגעו בתאונה בשיניהם. ההתקשרות תחל בתאריך ה' באדר התשס"ט (1.3.09).

3.    טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי הספר (התשכ"ט–1969), מגיל טרום-חובה ועד העל-יסודי (כולל כיתות י"ג–י"ד), או עד הגיעם לגיל 18 (המאוחר מביניהם), ובכלל זה תלמידי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. הסדר זה יחול כל עוד יהיה ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" בתוקף.

4.    הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה), בגין תאונות המתרחשות 24 שעות ביממה בכל זמן ובכל מקום, בין אם לתאונה יש קשר למוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.

5.    הטיפולים יינתנו כהטבה בלבד וללא תמורה, ויהיו מוגבלים לסוגי הטיפולים שיפורטו ב-11 להלן.

6.    אלה המקרים בהם יינתן טיפול על ידי מרפאות חברת "כלל בריאות" במסגרת ההסדר עם משרד החינוך:

       6.1    תלמיד שנפגע בשיניו בתאונה 24 שעות ביממה

       6.2    תלמיד שנפגע בעבר וטופל באמצעות חברת "שורש" או חברת "של"ה"

       6.3    תלמיד שנפגע בתקופת הביניים (המועד שבין הפסקת השירות על ידי מרפאות "שורש" לבין מועד תחילת ההסדר עם חברת "כלל בריאות") וקיבל החזר כספי באמצעות חברת "ענבל".

7.   במקרה של פגיעה בשיניים כתוצאה מתאונה יש לפנות למוקד חברת "כלל בריאות" לקבלת פרטי המרפאה הקרובה.
המוקד פועל 24 שעות ביממה כל ימות השנה, כולל שבתות וחגים.מס' הטלפון במוקד הוא "*בריאות" (*375327), או מספר חינם 1800-44-33-44.
להלן שעות הפעילות של המרפאות:

            – בימים  א'–ה': בין השעות 8–20

            – בימים  ו' ובערבי חג: בין השעות 8–13.

      על התלמיד להגיע בליווי מבוגר (הורה/אפוטרופוס).

8.   המשך טיפול: כאמור, תלמיד שנפגע בשיניו זכאי לקבלת טיפול עד הגיעו לגיל 18 או כל עוד הוא תלמיד. תלמיד שנפגע בעבר ונדרש להמשך טיפול יפנה למוקד "כלל בריאות", והוא יפנה אותו למרפאה הקרובה למקום מגוריו. רצוי מאוד להצטייד בתיק הרפואי מהרופא שטיפל בתלמיד (רופא מההסדר עם חברת "שורש" או רופא פרטי).

9.   אמצע טיפול: תלמיד הנמצא באמצע טיפול ייערך להפסקת הטיפול אצל הרופא המטפל במועד המוקדם ביותר האפשרי וימשיך את טיפוליו באמצעות מרפאות "כלל בריאות" (גם במקרה זה רצוי להצטייד בתיק הרפואי בסיום הטיפול ולהעבירו לרופא של "כלל בריאות"). בכל מקרה יש לסיים את הטיפול לא יאוחר מב-ז' בניסן התשס"ט (1.4.09).

10. מובהר בזאת כי לא יאושרו החזרים לטיפולים שיבוצעו במרפאות פרטיות לאחר ז' בניסן התשס"ט (1.4.09).

11. להלן רשימת הטיפולים שבהסדר:

מס'

סוג הטיפול

מס'

סוג הטיפול

1.

צילום רנטגן

22.

החזרת שן שיצאה ממקומה וקיבועה

2.

צילום פנורמי

23.

סתימה בחומר מרוכב בשן חבולה

3.

בדיקה

24.

משיכת שן

4.

עזרה ראשונה

25.

הלבנת שן בודדת לאחר חבלה

5.

שחזור כותרת שבורה עם חומר מרוכב

26.

שומר מקום לאחר אבדן שן ראשונית אחורית

6.

הארכת כותרת

27.

הדבקת כתר זמני

7.

טיפול שורש, תעלה 1

28.

מבנה ישיר

8.

טיפול שורש, 2 תעלות

29.

מבנה יצוק

9.

טיפול שורש, 3 תעלות

30.

כתר שקוף עם חומר מרוכב

10.

חידוש טיפול שורש, תעלה 1

31.

כתר אקרילי מבושל

11.

חידוש טיפול שורש, 2 תעלות

32.

כתר אקרילי מוכן

12.

חידוש טיפול שורש, 3 תעלות

33.

כתר חרסינה

13.

כריתת חוד השורש, כולל סתימה רטרוגרדית

34.

תותבת חלקית להוצאה (פליפר)

14.

עקירה רגילה

35.

תיקון תותבת

15.

עקירה כירורגית

36.

תוספת שן לתותבת, הזזת וו בתותבת

16.

כיפוי מוך ישיר

37.

הזזת שיניים בודדות

17.

כיפוי מוך לא ישיר

38.

שתל שן

18.

קיטוע מוך

39.

טיפול שיניים בהרדמה כללית

19.

קיטוע מוך חלקי

40.

חוו"ד שנייה מומחה לילדים

20.

חיוד – טיפול שורש במימת הסידן

41.

ייעוץ אורתודנטי בקשר לחבלה

21.

קיבוע שיניים ניידות

42.

אלחוש או גז צחוק במקרה הצורך


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר מאיר ממן, מנהל מחלקת ביטוח,
טל' 5602276–02, bituach_manof@eduaction.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/7, ה' באדר התשס"ט, 01 במרץ 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014