education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.13 ביטוח

(תשעז) 3.13-1  חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016
 
הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
 

1.      כללי

בתאריך כ' בתמוז התשע"ו, 26 ביולי 2016, התקבל בכנסת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ובוצעו תיקוני חקיקה בחוק לימוד חובה, בפקודת העיריות וכן בפקודת המועצות המקומיות. מטרת החוק היא יצירת שוויון בנטל דמי הביטוח עבור תאונות אישיות לתלמידים. זאת על ידי חיוב רשויות החינוך המקומיות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עם זכיין אחד הנבחר במכרז פומבי שעורכת חברה משותפת לכלל הרשויות.

בעקבות קבלת החוק נערך מכרז, והחברה שזכתה היא "איילון".

על פי חוק זה הרשות המקומית היא האחראית לבטח את תלמידיה. בעל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי חייב לוודא עם הרשות המקומית כי תלמידי מוסדו אכן מבוטחים. דמי הביטוח נגבים מהורי התלמידים כתשלום חובה, ושיעורם מאושר על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

 

2.      דברי הסבר

לפני התיקונים האמורים הייתה כל רשות חינוך מקומית מתקשרת בנפרד עם חברת ביטוח לרכישת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. בשל הבדלים בין הרשויות המקומיות לא היו דמי הביטוח אחידים, ונוצרו פערים גדולים בעניין זה בין הרשויות ברחבי הארץ. לעתים היו דווקא רשויות מקומיות קטנות, או רשויות מקומיות שכושר המיקוח שלהן מועט בשל מצבן הכלכלי, מחויבות בתשלום דמי ביטוח גבוהים יותר, לפעמים אף מעבר לסכום שקבע שר החינוך.  משרד החינוך, פורום ההורים היישוביים, מרכז המועצות האזוריות והשלטון המקומי פעלו יחדיו, בתמיכתה ובעידודה של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, לשינוי מצב זה באמצעות חקיקה, והביאו לתיקון  סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה התש"ט-1949. 

כאמור לעיל, התיקונים לחוק מחייבים את רשויות החינוך המקומיות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עם זכיין אחד אשר נבחר במכרז פומבי שעורכת חברה  משותפת לכלל הרשויות (לפי  הסדר שהתקיימו בו הוראות   סעיפים קטנים 5-1 שבסעיף  198(ב)  לפקודת העיריות).

עריכת הביטוח על-ידי כל רשויות החינוך המקומיות באמצעות מבטח אחד – אשר נבחר במכרז שנקבעו בו מראש דמי ביטוח אחידים לכל התלמידים על ידי שר החינוך ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ואשר כל רשויות החינוך המקומיות תתקשרנה עמו – יש בה כדי ליצור שוויון בנטל והזדמנות להוזיל את מחירי הביטוח לתלמידים.

 

3.      להלן לשון החוק:

לסעיף 6(ד1) של חוק לימוד חובה – מס' 34 הוספו סעיפים קטנים (1) ו- (2):

"(ד1)        (1)        מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות, ובהתאם להסדר שנקבע באותו סעיף;

(2)        במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד), יקבע השר, לפני פרסום המכרז כאמור בפסקה (1), את התשלום שייגבה מהמבוטחים ויכלול דמי ביטוח אחידים וכן שיעור דמי עמילות מרביים שמבטח יהיה רשאי לשלם לסוכני הביטוח בעד תיווך לעניין הביטוח; בסעיף זה, 'מבטח' ו'סוכן ביטוח' – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ו'דמי   עמילות'  – כהגדרתם בסעיף 41 לחוק האמור."

את פקודת העיריות – מס' 140 – ואת פקודת המועצות המקומיות – מס' 70 – ראו בנספח שלהלן.

 

 

4.      נספח:    מתוך רשומות, ספר החוקים  2567, כ"א בתמוז התשע"ו, 27.7.2016 (עמוד 1083)


 

בשאלות אפשר לפנות אל המחלקה לביטוח, טל' 02-5602217. דוא"ל bituach@education.gov.il.   

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ו, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  19/12/2019