education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.13 ביטוח

3.13-2  דיווח על תאונות תלמידים

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר מעודכן

מבוא

תמצית

חוזר זה מכיל הודעה על שינוי שיטת הדיווח על תאונות תלמידי בית הספר ועל מעבר לדיווח באמצעות המנב"סנט, וכן על עדכון נוסח הדוח הידני לדיווח על תאונות בגני ילדים וברשת "אורט".

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2012.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-     ס"ק 5, "דוח תאונה", בסעיף 3.13-1 בחוזר "הודעות ומידע" עב/4, "ביטוח תלמידים במקרה של תאונה - התשע"ב" – מבוטל

-     ס"ק ג בפרק 1 של חוזר מיוחד ז', התשמ"ח, "ביטוח, נהלים וזכאות", "דיווח על תאונות" – מבוטל

-     נספחים ג', ד' ו-ה' בס"ק 2.13 של סעיף 5.1-25 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך" –  מבוטלים.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך, הגננות, המפקחים הכוללים, מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ובבעלויות.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המחלקה לביטוח

ב.     בעל התפקיד: מנהל המחלקה לביטוח

ג.     מספר הטלפון: 02-5602276

ד.     כתובת הדוא"ל:  bituach@education.gov.il

ה.    אתר המחלקה לביטוח במשרדנו .http://www.edu.gov.il/bituach

נספח: דוח על תאונההנחיות למנהלים ולגננות.

 

תוכן העניינים

1.     כללי

2.     חובת הדיווח

3.     אמצעי הדיווח

4.     נספח.

 

1.     כללי

1.1     מטרת שינוי שיטת הדיווח הקיימת היום והמעבר לדיווח ממוכן במערכת המנב"סנט היא להפיק דוח ממוכן בנוסח אחיד המאפשר תקינות ושלמות של הנתונים. דיווח על אירוע תאונת תלמיד ישולב כחלק מ"מודול אירועים חריגים" במנב"סנט.

1.2     דוח על תאונה משמש תיעוד לצורך הצגת תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית בבית הספר או בגן הילדים. במקרה של תאונה כזו ייתכן שמשרד החינוך ו/או עובדיו יהיו בין הנתבעים והדיווח על פרטי התאונה יידרש לשם בחינת אופן התרחשותה על ידי הגורמים הרלוונטיים אשר ברשימת התפוצה של הדיווח.

1.3     הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת "ענבל", חברה לביטוח בע"מ (להלן "ענבל"), מכסה את חבותם החוקית של משרד החינוך ועובדיו בלבד בגין תביעות המוגשות על ידי צדדים שלישיים (להלן "כיסוי חבות"). במקרים שבהם נטענת לכאורה אחריות של משרד החינוך ועובדיו לגרימת נזק גופני כתוצאה מתאונה הנפגעים או הוריהם זכאים לפנות ישירות ל"ענבל" בכתב בלבד. משום כך המנהלים ועובדי מוסדות החינוך מתבקשים לשתף פעולה עם "ענבל" ולמסור את המידע הדרוש לעורכי הדין או לחוקרים מטעמה, בכפיפות להצגת אישור המעיד על היותם מיופי כוח של חברת "ענבל" בעניין הפנייה או התביעה הספציפית המטופלת על ידי "ענבל" מטעם משרד החינוך.

מידע מורחב על "כיסוי חבות" מובא באתר המחלקה לביטוח, .http://www.edu.gov.il/bituach

 

2.     חובת הדיווח

2.1    על מנהל המוסד החינוכי, ובכלל זה גננת, חלה החובה לדווח על כל תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי  שבעקבותיה נדרש טיפול רפואי, ובכלל זה מקרה שאירע מחוץ לכותלי המוסד, כגון בסיור לימודי, בטיול או בכל פעילות רשמית אחרת מטעם המוסד החינוכי.

2.2     בכל אחד מהמקרים שלהלן יש לדווח מיד לאחראי על הבטיחות במחוז או למנהל המחוז,  לפני מילוי הדוח:

-     אם אירע חלילה מקרה מוות.

-     אם הפציעה אנושה, או נגרם נזק גופני חמור, כגון קטיעת איבר.  

-     אם הגורם לתאונה הוא מפגע בטיחותי מסוכן.

-     אם יותר מתלמיד אחד נפגע בו-זמנית מאותה הסיבה.

2.3   אין צורך לדווח על תאונות הקורות בפעילויות שאינן חלק מהפעילות הרשמית של המוסד החינוכי או מטעמו, כגון בחוגי העשרה לנוער או בפעילות קהילתית כגון במועדוני נוער ובמתנ"סים, גם אם הן מתקיימות במוסד החינוכי.

2.4    אין צורך לדווח על תאונות הקורות לתלמיד בדרך לבית הספר או לאחר סיום הלימודים, בדרך הביתה.

 

3.     אמצעי הדיווח 

3.1     דיווח באמצעות המנב"סנט

3.1.1  כל מוסדות החינוך בפיקוח משרד החינוך, מכיתה א' ועד כיתות י"ג-י"ד, יחלו לדווח על תאונות תלמידים עם תחילת שנת הלימודים התשע"ג באמצעות מערכת המנב"סנט בלבד. נוהלי הדיווח ורשימת התפוצה מופיעים בדף הבית של המנב"סנט, ב"מודול אירועים חריגים".

 3.1.2 להדרכה על אופן הדיווח במערכת המנב"סנט יש לפנות לאתר של מינהלת יישומי המנב"ס.  אפשר לצפות בקלטת הדרכה מקוונת בנושא "דיווח אירועים חריגים במנב"סנט", או להיעזר במצגת ההדרכה המקוונת  בנושא "דיווח אירועים חריגים במנב"סנט".   

          

3.2     דיווח באמצעות טופס ידני 

לגני ילדים ולרשת "אורט" אין גישה למנב"ס, ועל כן הם ימשיכו לדווח באמצעות טופס הדיווח הידני. היות שנמצא כי חלק ממוסדות אלה משתמשים בגרסאות ישנות ובלתי מעודכנות של טופסי דיווח על תאונות תלמידים, מודגש בזאת כי על המוסדות האלה לדווח באמצעות הדוח המעודכן בלבד ולפעול על פי ההנחיות המצורפות בו. גרסה עדכנית ותקפה של הדוח מצורפת לחוזר זה בנספח שלהלן.

4.      נספח


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1(א), ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  11/05/2016