education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשסז) 3.5-17  לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה'ל התשס'ח
 

1.  פתיחת שנת הלימודים התשס"ח, 2008-2007

שנת הלימודים התשס"ח (2008-2007) תיפתח ביום שבת, י"ח באלול התשס"ז

(1.9.07) בבתי הספר העובדים בשבת, וביום ראשון, י"ט באלול התשס"ז (2.9.07), בשאר בתי הספר.


2.  חופשות רשמיות

2.1 חופשת החורף (כולל חג הקרבן, אלאדחא)

22 יום, החל מיום שלישי, ט' בטבת התשס"ח, 18.12.07, עד יום שלישי, א' בשבט התשס"ח, 8.1.08, ועד בכלל.
2.2 חופשת האביב

14 יום, החל מיום שבת, ח' באדר ב' התשס"ח, 15.3.08, עד יום שישי, כ"א באדר ב' התשס"ח, 28.3.08, ועד בכלל.
2.3 חג העצמאות

יום חמישי, ג' באייר התשס"ח, 8.5.08.
2.4 חופשת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שלישי, כ"ח בסיוון התשס"ח, 1.7.08. בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום שבת, י"ח בסיוון התשס"ח, 21.6.08.


3.  החגים

3.1 החגים הדרוזיים

חג נביא סבלאן: יום שני, כ"ז באלול התשס"ז, 10.9.07.

חג אלאדחא (הקרבן): כלול בחופשת החורף.

חג הנביא אלח'דר: יום שישי, י"ח בשבט התשס"ח (25.1.08)

חג הנביא שועיב (כולל פסח): 7 ימים, מיום ראשון, ט"ו בניסן התשס"ח, עד יום שבת, כ"א בניסן התשס"ח, 20-26.4.08.
3.2 החגים המוסלמים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

חג אלפטר: שלושה ימים (כנראה בימים שבת, ראשון ושני, א'-ג' במרחשוון התשס"ח, 13-15.10.07.

חג אלאדחא (הקרבן): כלול בחופשת החורף.

ו' במוחרם (ראש השנה ההיג'רית 1429): יום אחד (כנראה יום חמישי, ג' בשבט התשס"ח, 10.1.08).

יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד, בחופשת האביב.
3.3 החגים היהודיים (למורים היהודיים)

ראש השנה: הימים חמישי ושישי, א'-ב' בתשרי התשס"ח, 13-14.9.07.

יום כיפור: יום שבת, י' בתשרי התשס"ח, 22.9.07.

סוכות: היום הראשון של החג, יום חמישי, ט"ו בתשרי התשס"ח (27.9.07), והיום האחרון של החג, יום חמישי, כ"ב בתשרי התשס"ח (4.10.07).

פסח: כלול בחופשת חג הנביא שועיב.

שבועות: יום שני, ו' בסיוון התשס"ח, 9.6.08.


4.  החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצריים)

החג קתולים, פרוטסטנטים ומרונים אורתודוקסים
חג המולד בחופשת החורף בחופשת החורף
ראש השנה בחופשת החורף ז' בשבט התשס"ח, 14.1.08
חג ההתגלות בחופשת החורף י"ב בשבט התשס"ח, 19.1.08
יום הבשורה בחופשת האביב ב' בניסן התשס"ח, 7.4.08
חג הדקלים בחופשת האביב בחופשת פסח ובחג הנביא שועיב
יום שישי הגדול בחופשת האביב בחופשת פסח ובחג הנביא שועיב
פסחא בחופשת האביב כ"ח בניסן התשס"ח, 27.4.08
העלייה השמיימה כ"ו בניסן התשס"ח, 1.5.08 ב' בסיוון התשס"ח, 5.6.08
שבועות ו' באייר התשס"ח, 11.5.08 י"ב בסיוון התשס"ח, 15.6.08הערות

- מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על סמך לוח החופשות והחגים שהובא לעיל. כל הצעה לשינוי מהסדר לוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים וכו') חייבת באישור מראש של הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ומנהל המחוז. איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות 25%. בכל מקרה סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 6 ימים בשבוע יהיה 220 ימי לימוד ביסודיים ו-211 ימי לימוד בעל-יסודיים. סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים 5 ימים בשבוע יהיה 184 ימי לימוד ביסודיים ו-176 ימי לימוד בעל-יסודיים.
- לשכת היועץ המשפטי וגזברות המחוז ינקטו אמצעים נגד מפירי הוראות חוזר זה. 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר, סאלח אלשייך, הממונה הארצי על החינוך
הדרוזי והצ'רקסי, טל' 04-8632500, פקס' 04-8632501.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/10, ט'ו בסיוון התשס'ז, 01 ביוני 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014