education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעג) 3.5-6  לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנה"ל התשע"ד
 

1.    פתיחת שנת הלימודים התשע"ד, 2014-2013  

שנת הלימודים התשע"ד תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ד, 27.8.2013.

 

2.    תוספת ימי החופשה וסך ימי הלימודים

ארבעת ימי החופשה שהוספו לחופשות הרשמיות הם כדלקמן:

2 ימים בחופשת החורף

2 ימים בחופשת האביב.

 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע בשנת הלימודים התשע"ד
   • בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות 184 ימי לימוד, כולל  ימי הלימוד שיתקיימו בחודש אוגוסט 2013.
   • בבתי הספר העל-יסודיים יתקיימו לפחות 176 ימי לימוד, כולל ימי הלימוד שיתקיימו בחודש אוגוסט 2013.
 • סך כל  ימי הלימוד בבתי הספר המלמדים ששה ימים בשבוע בשנת הלימודים התשע"ד
   •  בבתי הספר היסודיים יתקיימו לפחות 220 ימי לימוד, כולל ימי הלימוד שיתקיימו בחודש אוגוסט 2013.
   •  בבתי הספר העל-יסודיים יתקיימו לפחות 210 ימי לימוד, כולל ימי הלימוד שיתקיימו בחודש אוגוסט 2013.

קיום מכסת ימי הלימוד היא על  אחריותו של מנהל בית הספר בלבד.

 

3.    חופשות רשמיות

3.1     חופשת החורף

החל מיום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד, 24.12.2013, עד יום שישי, ט' בשבט התשע"ד, 10.1.2014, ועד בכלל.

3.2     חופשת האביב

החל מיום שישי, ד' בניסן התשע"ד, 4.4.14, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ד, 22.4.2014, ועד בכלל.

3.3     יום העצמאות

יום ג', ו' באייר התשע"ד, 6.5.2014.                                 

3.4     חופשת הקיץ­

   •  בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד, 1.7.2014. 
   •  בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד, 21.6.2014. 

שנת הלימודים התשע"ה, (2015-2014) תיפתח ביום רביעי, א' באלול התשע"ד, 27.8.2014, בכל מוסדות החינוך.

יום הכיפורים: בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים חייבים  להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז. 

 

4.    החגים

4.1     החגים המוסלמיים

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף החינוך במגזר הערבי.

 

החג

התאריך

הערות

לילת אלאיסרא

ואל מיעראג'

(עליית הנביא השמיימה)

27 ב"רג'ב"

יום אחד                       

רמדאן – חודש הצום בשנה ההג'רית 1434  

בחופשת הקיץ

בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כדלקמן:

–      יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30. כל שיעור יקוצר ב-10 דקות.

–      אפשר לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.

 

עיד אל פיטר

(חג הפסקת הצום)

החל מהיום    ה-30 לתחילת הרמדאן

ארבעה ימי חופשה (חל בחופשת הקיץ)

עיד אלאדחא (חג הקרבן)

 

ערב החג וארבעת ימי החג

ראשית השנה ההג'רית 1435

מ-30 ל"די אלחג'א"

יומיים

יום הולדת הנביא מוחמד

12 ב"רביע אלאוול"

יום אחד

 

 

4.2     החגים של העדה האחמדית

בנוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:

החג

היום בשבוע

התאריך

יום הרפורמה המובטח

יום חמישי

כ' באדר א' התשע"ד

 20.2.2014 

יום המשיח המובטח

יום ראשון

כ"א באדר ב' התשע"ד

 23.3.2014 

יום החליפות

יום  שלישי

כ"ז באייר התשע"ד

 27.5.2014 

 

 

4.3     החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי)

 החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שלישי

ו' בתשרי  התשע"ד

10.9.2013

 

חג הנביא אליהו,

עיד אל חד'ר

יום שבת

 

כ"ד בשבט התשע"ד

25.1.2014

 

חג הנביא שועייב

חמישי ראשון

כ"ד-כ"ז בניסן התשע"ד

24-27.4.2014

ארבעה ימים

עיד אלאדחא

 

 

ערב החג וארבעת ימי החג

 

 

4.4     החגים של העדה הבהאית

החג

התאריך

הערות

ראש השנה "נורוז"

י"ט באדר ב'  התשע"ד

 21.3.2014

יום אחד

רדואן

 

שלושה ימים

הצהרת הבאב

ב-5 לחודש ג'מאדי אוול

יום אחד

הולדת הבאב

1 במוחרם

יום אחד

הולדת בהא אללה

2 במוחרם

יום אחד

עליית בהא אללה

 

יום אחד

מות הבאב על קידוש השם

22 בשעבאן

יום אחד

 

 

       4.5  החגים הנוצריים

החג

הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

14.9.2013,

י' בתשרי התשע"ד

27.9.2013

כ"ג בתשרי התשע"ד

חג המולד

24-25-26.12.2013

 כ"א-כ"ג  בטבת  התשע"ד

6-7-8.1.2014

ה'-ז' בשבט התשע"ד

הארמנים:

18-19-20.1.2014

י"ז-י"ט בשבט התשע"ד

ראשית השנה

1.1.2014 

כ"ט בטבת התשע"ד

14.1.2014

י"ג בשבט התשע"ד

ההתגלות

6.1.2014

ה' בשבט התשע"ד

19.1.2014

י"ח בשבט התשע"ד

הבשורה

25.3.2014

כ"ג באדר ב' התשע"ד

7.4.2014 

ז' בניסן התשע"ד

יום ראשון של הדקל

13.4.2014

י"ג בניסן התשע"ד

13.4.2014

י"ג בניסן התשע"ד

יום "ח'מיס אלאסראר"

17.4.2014

 י"ז בניסן התשע"ד

17.4.2014

י"ז בניסן התשע"ד

יום שישי הגדול

18.4.2014

י"ח בניסן התשע"ד

18.4.2014

י"ח בניסן התשע"ד

שבת האור

19.4.2014

י"ט בניסן התשע"ד

19.4.2014

י"ט בניסן התשע"ד

פסחא (3 ימים)

20-22.4.2014

כ'-כ"ב בניסן התשע"ד

 20-22.4.2014

 כ'-כ"ב בניסן התשע"ד

העלייה השמיימה

29.5.2014

כ"ט באייר התשע"ד

29.5.2014

כ"ט באייר התשע"ד

שבועות (יומיים)

8-9.6.2014

י'-י"א בסיוון התשע"ד

8-9.6.2014

י'-י"א בסיוון התשע"ד

 

 

חגים ייחודיים

העדה

החג

התאריך

הקתולים

כניסת המשיח אל ההיכל 

2.2.2014

ב' באדר א' התשע"ד

יום חמישי של  הגוף, בפסוטה בלבד

            

האורתודוקסים

כניסת המשיח אל ההיכל

15.2.2014

ט"ו באדר א' התשע"ד

המארונים

מאר מארון

9.2.2014

ט' באדר א' התשע"ד

 

 

 

4.6    חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

מאר ג'רייס: 16.11.2013, י"ג בכסלו התשע"ד.

 

4.7     החגים היהודיים (למורים היהודים)

 

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

 

ערב ראש השנה

רביעי

כ"ט באלול התשע"ג 

4.9.2013

מהשעה 12.00

ראש השנה

חמישי-שישי

א'-ב' בתשרי התשע"ד      

5-6.9.2013

 

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים*

שישי-שבת

ט'-י' בתשרי התשע"ד

13-14.9.2013

 

סוכות

היום הראשון של החג- יום חמיש,

היום האחרון של החג- יום חמישי

ט"ו בתשרי התשע"ד

19.9.2013

כ"ב בתשרי התשע"ד

26.9.2013

 

פסח

היום הראשון של החג -יום שלישי,

היום האחרון של החג-יום שני   

ט"ו בניסן התשע"ד

15.4.2014

כ"א בניסן התשע"ד

21.4.2014

 

שבועות

רביעי

ו' בסיוון התשע"ד

4.6.2014

 

 

5.      הערות

5.1     בתי ספר שבהם לומדים תלמידים מעדות שונות, כגון ביישובים מעורבים, ובהם לפחות 25% תלמידים מאותה עדה, רשאים לבקש לסגור את בתי הספר בחגיהם של התלמידים הללו. על מנהל בית הספר להגיש בקשה בכתב למפקח. סגירת בית הספר תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מהמחוז.

5.2     בתי ספר שבהם 25% מהמורים מאותה עדה אמורים להיעדר לרגל חג רשאים לבקש לסגור את בית הספר במהלך החג. על מנהל בית הספר להגיש בקשה בכתב למפקח. סגירת בית הספר תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מהמחוז.

5.3     בתי הספר המלמדים חמישה ימים בשבוע, שימי המנוחה שלהם בימי ראשון ושישי או שבת וראשון, ואשר יתקיימו בהם לימודים מעבר למכסת הימים שנקבעה בכל שלב גיל (כמפורט בסעיף 2), יהיו רשאים להאריך את החופשות בתיאום עם המחוז ובאישורו, ובתנאי שיעמדו במכסת ימי הלימודים שעל קיומה אחראי מנהל בית הספר.

5.4     כל שינוי בלוח הזמנים מחייב הגשת בקשה עם תחילת שנת הלימודים התשע"ד ומותנה בקבלת אישור המחוז מראש.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב,  מנהל אגף החינוך במגזר הערבי,
טל' 02-5604234.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/9, כ"א באייר התשע"ד, 01 במאי 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/12/2022