education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעד) 3.5-6  לוח החופשות בחינוך החרדי לשנה"ל התשע"ה
 

1.      לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות

לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:

פסח: מיום רביעי, ה' בניסן התשע"ה, 25 במרץ 2015, עד יום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ה, 12 באפריל 2015. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בניסן  התשע"ה, 13 באפריל 2015, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

פגרת הקיץ: מיום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ה, 5 ביולי 2015.

 

2.      לוח החופשות בבתי הספר העל-יסודיים לבנות

לוח החופשות בבתי הספר העל-יסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי,  למעט השינויים להלן:

פתיחת שנת הלימודים התשע"ה: יום ראשון, ה' באלול התשע"ד, 31 באוגוסט 2014.

ראש השנה: *מיום שלישי, כ"ח באלול התשע"ד, 23 בספטמבר 2014, עד יום שבת, ג' בתשרי התשע"ה, 27 בספטמבר 2014.

צום גדליה: *יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ה, 28 בספטמבר 2014.

הלימודים יתחדשו ביום שני, ה' בתשרי התשע"ה, 29 בספטמבר 2014.

יום הכיפורים וסוכות: *מיום חמישי, ח' בתשרי התשע"ה, 2 באוקטובר 2014, עד יום שבת, כ"ד בתשרי התשע"ה, 18 באוקטובר 2014. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ה, 19 באוקטובר 2014.

פסח: מיום ראשון, ב' בניסן התשע"ה, 22 במרץ 2015, ועד יום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ה, 12 באפריל 2015. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בניסן התשע"ה, 13 באפריל 2015.

שבועות: *מיום שישי, ד' בסיוון התשע"ה, 22 במאי 2015, ועד יום שני, ז' בסיוון התשע''ה, 25 במאי 2015. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ה, 26 במאי 2015.

פגרת הקיץ: מיום שני, י"ב בתמוז התשע"ה, 29 ביוני 2015.

*הערה: הימים כ"ח באלול התשע"ד, ד' בתשרי התשע"ה, ח' בתשרי התשע"ה וד' בסיוון התשע"ה צוינו כימי חופשה, אולם בתי הספר יכולים לבחור ללמד בהם. בתי הספר שאינם מנצלים ימים אלו לחופשה יסיימו את שנת הלימודים ביום שלישי ו' בתמוז התשע"ה, 23 ביוני 2015.

 

3.      לוח החופשות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים בנים

לוח החופשות בגנים ובבתי הספר לבנים זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן :

פתיחת שנת הלימודים: יום שלישי, ל' באב התשע"ד, 26 באוגוסט 2014.

יום הכיפורים וסוכות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים: מיום שישי, ט' בתשרי התשע"ה, 3 באוקטובר 2014, עד יום שבת, כ"ד בתשרי התשע"ה, 18 באוקטובר2014. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ה, 19 באוקטובר 2014.

יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר העל-יסודיים (בישיבות): מיום שישי, ט' בתשרי התשע"ה, 3 באוקטובר 2014, עד יום חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ה, 23 באוקטובר 2014. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ל' בתשרי התשע"ה, 24 באוקטובר 2014.

חנוכה: אין חופשה.

פסח בבתי הספר העל-יסודיים (בישיבות): מיום ראשון, ב' בניסן התשע"ה, 22 במרץ 2015, עד יום שבת, כ"ט בניסן התשע"ה, 18 באפריל 2015. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ל' בניסן התשע"ה, 19 באפריל 2015.

שבועות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים: מיום שישי, ד' בסיוון התשע"ה, 22 במאי 2015, עד יום ראשון, ו' בסיוון התשע"ה, 24 במאי 2015. הלימודים יתחדשו ביום שני, ז' בסיוון התשע"ה, 25 במאי 2015.

שבועות בבתי הספר העל יסודיים (בישיבות): אין חופשה.

פגרת הקיץ: מיום שישי, ח' באב התשע"ה, 24 ביולי 2015, עד יום שבת, ל' באב התשע"ה, 15 באוגוסט 2015.

פתיחת שנת הלימודים התשע"ו: יום ראשון, א' באלול התשע"ה, 16 באוגוסט 2015.

 

על כל שינוי בלוח החופשות יש לקבל אישור מהמפקח הישיר על המוסד החינוכי, בכפוף לימי הלימוד המחייבים במערכת הכללית.


 

לפרטים אפשר לפנות אל המחוז החרדי, טל' 02-5601419.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/10, י"ב בסיוון התשע"ד, 10 ביוני 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014