education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעז) 3.5-2  לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ח
 

 

 

1.    פתיחת שנת הלימודים התשע"ח, 2018-2017

שנת הלימודים התשע"ח תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שישי, 1.9.2017, י' באלול התשע"ז.

 

2.    סך ימי הלימודים

 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:
 • בבתי הספר היסודיים – לפחות 184 ימי לימוד
 • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 176 ימי לימוד.
 • סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:
 • בבתי הספר היסודיים – לפחות 219 ימי לימוד
 • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 209 ימי לימוד.

קיום מכסת ימי הלימוד לשנה"ל התשע"ח הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

 


 

3.    לוח החופשות והחגים

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים

3.1 חופשות רשמיות

 • חופשת החורף: החל מיום ראשון, 24.12.2017, ו' בטבת התשע"ח, עד יום שני, 8.1.2018, כ"א בטבת התשע"ח. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, 9.1.2018, כ"ב בטבת התשע"ח.
 • חופשת האביב: החל מיום חמישי, 29.3.2018, י"ג בניסן התשע"ח, עד יום שישי, 13.4.2018, כ"ח בניסן התשע"ח. הלימודים יתחדשו ביום שבת, 14.4.2018, כ"ט בניסן התשע"ח.
 • יום העצמאות: יום חמישי, 19.4.2018, ד' באייר התשע"ח. הלימודים יתחדשו ביום שישי, 20.4.2018, ה' באייר התשע"ח.
 • חופשת הקיץ­:
 • בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום ראשון, 1.7.2018, י"ח בתמוז התשע"ח.
 • בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום חמישי, 21.6.2018, ח' בתמוז התשע"ח.

3.1.2 יום הכיפורים

בבתי ספר בערים מעורבות ובבתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים יש להחזיר יום לימודים באחת מהחופשות בתיאום עם הפיקוח הכולל ועם המחוז.

3.1.3 החגים

א. לוח החגים המוסלמיים – למורים המוסלמים המלמדים בבתי ספר ערביים

הודעות בדבר התאריכים המדויקים תישלחנה על ידי מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבי.

החג

התאריך

הערות

לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמימה)

27 ב"רג'ב"

יום אחד

רמדאן – חודש הצום בשנה ההג'רית 1438

 

בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת כדלקמן:

 • יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30. כל שיעור יקוצר ב-10 דקות.
 • אפשר לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר. ההפסקה בת חמש הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.

עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום)

החל מהיום

ה-30 לתחילת הרמדאן

ארבעה ימי חופשה

עיד אלאדחא (חג הקרבן)

 

ערב החג וארבעת ימי החג

ראשית השנה ההג'רית 1439

מ-30 ל"די אלחג'א"

יומיים

יום הולדת הנביא מוחמד

12 ב"רביע אלאוול"

יום אחד

 

ב. החגים של העדה האחמדית

נוסף על החגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:

החג

היום בשבוע

התאריך

יום הרפורמה המובטח

יום שלישי

יום שלישי, 20.2.2018,

ה' באדר התשע"ח

יום המשיח המובטח

יום שישי

יום שישי, 23.3.2018,

ז' בניסן התשע"ח

יום החליפות

יום ראשון

יום ראשון, 27.5.2018,

י"ג בסיוון התשע"ז

 

ג. החגים למורים הנוצרים המלמדים בבתי ספר ערביים

החג

הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג הצלב

יום חמישי, 14.9.2017, כ"ג באלול התשע"ז

יום רביעי, 27.9.2017, ז' בתשרי התשע"ז

חג המולד

מיום ראשון עד יום שלישי, 24-26.12.2017, ו'-ח' בטבת התשע"ח

מיום שבת עד יום שני,
6-8.1.2018, י"ט-כ"א בטבת התשע"ח

הארמנים: מיום חמישי עד יום שבת, 18-20.1.2018

ב'-ד' בשבט התשע"ח

ראשית השנה

יום שני, 1.1.2018, י"ד בטבת התשע"ח

יום ראשון, 14.1.2018, כ"ז בטבת התשע"ח

ההתגלות

יום שבת, 6.1.2018, י"ט בטבת התשע"ח

יום שישי, 19.1.2018, ג' בשבט התשע"ח

יום ראשון של הדקלים

יום ראשון, 25.3.2018, ט' בניסן התשע"ח

יום ראשון, 1.4.2018, ט"ז בניסן התשע"ח

יום "ח'מיס אלאסראר"

יום חמישי, 29.3.2018, י"ג בניסן התשע"ח

יום חמישי, 5.4.2018, כ' בניסן התשע"ח

יום שישי הגדול

יום שישי, 30.3.2018, י"ד בניסן התשע"ח

יום שישי, 6.4.2018, כ"א בניסן התשע"ח

שבת האור

יום שבת, 31.3.2018, ט"ו בניסן התשע"ח

יום שבת, 7.4.2018, כ"ב בניסן התשע"ח

פסחא (3 ימים)

מיום ראשון עד יום שלישי, 1-3.4.2018, ט"ז-י"ח בניסן התשע"ח

מיום ראשון עד יום שלישי, 8-10.4.2018, כ"ג-כ"ה בניסן התשע"ח

הבשורה

 

(נדחה) יום שני, 9.4.2018, כ"ד בניסן התשע"ח

יום שבת, 7.4.2018, כ"ב בניסן התשע"ח

הארמנים: יום שישי,

20.4.2018, ה' באייר התשע"ח

העלייה השמימה

יום חמישי, 10.5.2018, כ"ה באייר התשע"ח

יום חמישי, 17.5.2018, ג' בסיוון התשע"ח

שבועות (יומיים)

ראשון ושני, 20-21.5.2018, ו'-ז' בסיוון התשע"ח

ראשון ושני, 27-28.5.2018, י"ג-י"ד בסיוון התשע"ח

 

ג.1 חגים ייחודיים

 

העדה

החג

התאריך

הקתולים

והלטינים

כניסת המשיח אל ההיכל 

 

יום שישי, 2.2.2018,

י"ז בשבט התשע"ח

האורתודוקסים

כניסת המשיח אל ההיכל

יום חמישי, 15.2.2018,

ל' בשבט התשע"ח

המארונים

מאר מארון

יום שישי, 9.2.2018,

כ"ד בשבט התשע"ח

האנג'לים

יום רביעי של האפר

יום רביעי, 14.2.2018, כ"ט בשבט התשע"ח

 

ג.2 חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

מאר ג'רייס: 16.11.2017, כ"ז בחשוון התשע"ח.

 

ד. החגים הדרוזיים (למורים הדרוזים המלמדים בבתי הספר במגזר הערבי)

 החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום ראשון

10.9.2017,

י"ט באלול התשע"ז

 

חג הנביא אליהו,
עיד אל חד'ר

יום חמישי

25.1.2018,

ט' בשבט התשע"ח

 

חג הנביא שועייב

שלישי עד שישי

24-27.4.2018,

ט' -י"ב באייר התשע"ח

ארבעה ימים

עיד אלאדחא

 

 

ערב החג וארבעת ימי החג

ה. החגים היהודיים (למורים היהודים המלמדים בבתי ספר במגזר הערבי)

החג

היום בשבוע

התאריך

הערות

ערב ראש השנה

רביעי

20.9.2017,

כ"ט באלול התשע"ז

החל מהשעה 12.00

ראש השנה

חמישי - שישי

21-22.9.2017,

א'-ב' בתשרי התשע"ח

 

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

שישי - שבת

29-30.9.2017,

ט'-י' בתשרי התשע"ח

 

סוכות

היום הראשון של החג - יום חמישי,

היום האחרון של החג - יום חמישי

5.10.2017,

ט"ו בתשרי התשע"ח,

12.10.2017,

כ"ב בתשרי התשע"ח

 

פסח

היום הראשון של החג - יום שבת,

היום האחרון של החג - יום שישי

31.3.2018,

ט"ו בניסן התשע"ח,

6.4.2018,

כ"א בניסן התשע"ח

 

שבועות

ראשון

20.5.2018,

ו' בסיוון התשע"ח

 

 

4.    בתי ספר/יישובים מעורבים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים)

4.1 בתי ספר/יישובים מעורבים שמעוניינים באיחוד חגים יעשו זאת בהתאם לנוהלי המשרד, תוך שמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 2 בהודעה זו ובתנאי שמספר התלמידים מאחת העדות עולה על 25%.

4.2 בקשות לאיחוד חגים ותיאום חופשות יישלחו למנהל המחוז הרלוונטי על ידי הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי המורים, ההסתדרות וארגון המורים).

4.3 לאחר אישור התכנית לאיחוד החגים ותיאום החופשות יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא החופשות והחגים. כל היעדרות של מורה בנוסף על האישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

4.4 בתי הספר ביישובים המעורבים שלא יפעלו במתכונת איחוד חגים מחויבים להציג למנהל המחוז תכנית לשמירה על מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 2 ולקבל את אישורו. התכנית תוגש למנהל המחוז לאחר תיאום עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים.

4.5 אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות למנכ"ל המשרד באמצעות מנהל המחוז.

 

5.    בתי הספר הכנסייתיים

בתי הספר הכנסייתיים יוכלו לפעול בהתאם ללוח החופשות והחגים אשר גובש עם משרד בתי הספר הכנסייתיים ואשר יועבר לידיעת מנהלי המחוזות.

 

6.    פתיחת שנת הלימודים התשע"ט

שנת הלימודים התשע"ט (2019-2018) תיפתח ביום שבת, 1.9.2018, כ"א באלול התשע"ח, בכל מוסדות החינוך.

7.    הערות

בתי הספר היסודיים וגני הילדים ביישובים פסוטה ומעיליא יבחרו 3 ימים נוספים כחופשה במהלך חודש נובמבר 2017, ובתנאי שקיימו את מכסת ימי הלימוד המחייבת בהתאם לס"ק 2 בהודעה זו. על המנהל להודיע על תאריכי החופשה למחוז באמצעות המפקח הכולל היישובי.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב,
מנהל אגף בכיר חינוך במגזר הערבי, טל' 02-5604234.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/8, ח' בניסן תשע"ז, 04 באפריל 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017