education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב

(תשעו) 3.6-1  מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ
 

1.      כללי

משרד החינוך מקיים, באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, שירותי הפקת עיבודי מידע ונתונים לגורמי חוץ בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות לאבטחת מידע.

המידע מופק למבקשים במחירי העלויות.

בהודעה זו מתפרסמים עדכונים לסעיף 3.6-1 בחוזר הודעות עה/2 בנושא השירותים שהמשרד מקיים בתשלום.

נתוני מוסדות חינוך (גני ילדים ובתי ספר)

מאחר שהשירות ניתן כיום לציבור ללא תשלום באמצעות אתר המשרד באינטרנט, יבוטל השירות בתשלום החל מתאריך כ"ד באדר ב' התשע"ו, 3 באפריל 2016.

השירות לפי המחירון שפורסם בחוזר הודעות עה/2 יופעל עד ליום כ"א באדר ב' התשע"ו, 31 במרס 2016.

נתוני המוסדות זמינים להפקה בכל עת ללא תשלום במערכת "(כמעט) הכל אודות מוסדות חינוך" באתר המשרד בכתובת www.education.gov.il/mosdot.

אפשר לשלוף ולהפיק מהמערכת את רשימות בתי הספר וגני הילדים ואת פרטיהם בחיתוכים שונים על פי בחירה, ובכלל זאת את כתובותיהם. אפשר להפיק את הנתונים גם כקובץ excel.

 

2.      בקשות לעיבודי מידע מיוחדים לפי הזמנה

בקשות לעיבודי מידע מיוחדים על פי הזמנה תטופלנה בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות, לאפשרות ביצוען ולזמינות המשאבים במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

הבקשות תתומחרנה – כל בקשה לגופה – בהתאם לעלויות ההשקעה בהפקת העיבודים המוזמנים. עלות שעת עבודה היא 199 ש"ח (כולל מע"מ).

קיימות שתי אפשרויות להזמנת עיבודי מידע בתשלום:

א.      באמצעות משלוח בקשה בדואר על ידי פנייה לחטיבת יישומי ניהול ותקשוב בחינוך במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, בצירוף סכום העלויות בהמחאה לפקודת משרד החינוך, לכתובת: מנהלת חטיבת יישומי ניהול ותקשוב בחינוך, מינהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 29, ירושלים 9100201.

ב.       באמצעות שירות התשלומים הממשלתי בתשלום בכרטיס אשראי, בכתובת http://ecom.gov.il/counter/general/Homepage.aspx?counter=3&catalog=0&language=he.


 

לפרטים אפשר לפנות אל מנהלת חטיבת יישומי ניהול ותקשוב בחינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, טל' 02-5602444.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/5, כ"ב בטבת התשע"ו, 03 בינואר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/01/2016