education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשסח) 3.7-2  'מדד טיפוח שטראוס' – אופן הקצאת המשאבים לבתי הספר היסודיים
 

1.  רקע

בעקבות החלטת בג"ץ הופסק השימוש בפרמטר "עדיפות לאומית" לצורך חישוב מדד הטיפוח והקצאת שעות לבתי הספר. כמו כן הוקמה "ועדת שטראוס" בראשותו של המדען הראשי של משרד החינוך, פרופ' סידני שטראוס, אשר בנתה מודל חדש לחישוב מדד הטיפוח לבתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל ושיטה חדשה להקצאת שעות לאוכלוסייה זו.


2.  פיתוח המודל לחישוב מדד הטיפוח

"ועדת שטראוס" קבעה קווים מנחים לפיתוח מדד הטיפוח החדש; ביניהם: (1) המדד ינבא הישגים לימודיים; (2) המדד יחושב ברמת התלמיד, אך השימוש בו יהיה ברמה אגרגטיבית; (3) תבוצע סקירת ספרות כדי להתחקות אחר הנעשה בעולם בסוגיה זו;
(4) תתקיים התייעצות בנושא עם מומחים מהאקדמיה.

בחישוב המדד כלולים כל התלמידים השייכים לחינוך היסודי הרגיל במדינת ישראל, ללא הבדל מגזר או פיקוח. עשירון הטיפוח המחושב לכל ילד מבטא את מיקומו היחסי של התלמיד בהשוואה לשאר תלמידי בית הספר היסודי הרגיל במדינה, שמספרם מגיע כיום ל-800,000 תלמידים.

כאמור, מדד הטיפוח מבוטא בעשירונים. כלומר, האוכלוסייה (כל התלמידים בחינוך היסודי) מחולקת ל-10 קבוצות ובכל אחת מהן 10% מהתלמידים. בעשירון 10 נמצאים 10% מהתלמידים הגבוהים ביותר במדד, דהיינו האוכלוסייה החלשה ביותר מבחינה סוציו-אקונומית. בעשירון 1 נמצאים 10% מהתלמידים הנמוכים ביותר במדד, כלומר האוכלוסייה המבוססת ביותר מבחינה סוציו-אקונומית. לכל בית ספר מחושב ממוצע עשירוני הטיפוח של תלמידיו.

להלן מרכיבי המדד ומשקלם היחסי:
א. השלכת ההורה המשכיל ביותר - 40%
ב. הפריפריאליות - 20%
ג. המדד הכלכלי - 20%
ד. שילוב של ארץ הלידה וארץ מצוקה - 20%.


3.  פיתוח השיטה להקצאת שעות

לצורך בניית המודל להקצאת השעות בוצעה סקירת ספרות ונערכה התייעצות עם מומחים מהאקדמיה.

"ועדת שטראוס" סברה, כי ראשית יש להבטיח לבית הספר מינימום שעות להוראת הליבה ולתפקוד מינימלי. השעות הנותרות בתקציב משרד החינוך תשמשנה לסגירת פערים ותוקצינה על בסיס מדד הטיפוח. לפיכך המודל החדש להקצאת שעות כולל שני שלבים:
- בשלב הראשון מקצים שעות לכל בית ספר יסודי כדי שיוכל להתקיים בתנאים מינימליים, כדלקמן:
  • 36 שעות לכיתה נורמטיבית
  • תוספת "תפילה" לבתי ספר ממ"ד, לבתי ספר של תל"י ולבתי ספר של "אל המעיין" ושל החינוך העצמאי
  • תוספת יוח"א לפי סוגיה היוח"א
  • תוספת תמריץ לכיתות גדולות, כנהוג כיום בחטיבות הביניים.
- בשלב השני התקציב שנשאר נחלק באופן שכל בית ספר שמדד הטיפוח שלו גבוה יקבל יותר שעות הוראה לעומת בית ספר שמדד הטיפוח שלו נמוך.


4.  יישום המדד והשיטה להקצאת שעות בהתשס"ח

השימוש במדד הטיפוח החדש ייעשה בשנת הלימודים התשס"ח בבתי הספר היסודיים. יחד עם זאת, כדי למנוע פגיעה גדולה בבתי ספר העלולים לקבל פחות שעות בעקבות שינוי השיטה, תיושם שיטת ההקצאה בהדרגה במשך חמש שנים.

בהתשס"ח תתבצע ההקצאה לפי הכללים שלהלן:
א. לכל מוסד חינוך תחושב ההקצאה על פי השיטה החדשה.
ב. ההקצאה תחושב על בסיס השעות שקיבל המוסד בהתשס"ז, ותתוקן בהתאם למספר התלמידים בהתשס"ח.
ג. תחושב "רשת ביטחון" כפי שהיא חושבה בהתשס"ז: מספר השעות המזערי שהמוסד חייב לקבל (דומה ל"שעות מינימום" לפי השיטה החדשה).
בשנת התשס"ח יקבל כל בית ספר 97% מהשעות לפי ב' לעיל ו-3% מהשעות לפי א' לעיל. בחינוך הרשמי וברשתות החינוך התורני והעצמאי, אם ההקצאה שתתקבל תהיה קטנה ממספר השעות המזערי שהמוסד חייב לקבל, היא תושלם למספר השעות הדרוש בהתאם ל-ג' לעיל.בשאלות אפשר לפנות אל המדען הראשי, פרופ' סידני שטראוס,
טל' 02-5602956/7/8.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022