education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשסט) 1–3.7  מעמדו של עובד הוראה הנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית ולחבר מועצה
 

חוזר זה בוטל

 

הבחירות לרשויות המקומיות צפויות להיערך במהלך חודש נובמבר הקרוב. לפיכך אנו מקדימים ומפרסמים את ההוראות לגבי מעמדו של עובד הוראה המציג מועמדות לראש רשות או לסגנו ולחבר מועצה, וכן לגבי מעמדו כעובד הוראה אם ייבחר. בחוזר הוראות הקבע החדש נפרסם את מכלול ההוראות הקשורות לבחירות הן לכנסת והן לרשויות המקומיות.

בשינוי להוראות בחוזרי המנכ"ל מהתשנ"ט בעניין הבחירות לרשויות המקומיות ובהתאם להודעת נציבות שירות המדינה (ס"ג/32) מיום 3.8.03 בעניין הבחירות הכלליות לרשות המקומית, יש לנהוג בנושא כדלקמן:

1.    הצגת מועמדות

1.1 עובד הוראה, בין אם הוא מועסק על ידי המדינה או על ידי רשות מקומית או בעלות, המציג את מועמדותו בבחירות לרשות מקומית – לתפקיד ראש רשות או סגנו או לתפקיד חבר מועצה – חייב להודיע על כך למנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי (להלן: האחראי) בציון פרטים על עבודתו במוסד החינוכי ועל התפקיד שבגינו הגיש מועמדות, וכן פרטים אודות תיאור משרתו, ותקו ודרגתו כעובד הוראה מיד עם הצגת מועמדותו.

1.2 עובד הוראה בבעלות (כל מעסיק של עובדי הוראה שאינו משרד החינוך; להלן: בעלות) המציג את מועמדותו בבחירות לרשות מקומית ולתפקיד ראש רשות או סגנו או לתפקיד  חבר מועצה חייב להודיע על כך לאחראי הבעלות בציון פרטים על עבודתו במוסד החינוכי ועל התפקיד שהוא הציג מועמדות למלא מיד עם הצגת מועמדותו.

1.3 האחראי במחוז/בבעלות חייב לבקש ללא דיחוי מהיועץ המשפטי של משרד החינוך חוות-דעת משפטית לגבי העובד הן ביחס לשאלת החשש לניגוד עניינים והן ביחס לאפשרויות של העובד לאחר הבחירות, אם ייבחר לרשות המקומית (חל"ת, פיטורין או כהונה מקבילה ב-2 התפקידים בכפיפות לסייגים שונים).

1.4 בפנייה ליועץ המשפטי יש לפרט לגבי כל מועמד בנפרד את הפרטים האלה: השם, מספר תעודת הזהות, תיאור התפקיד במשרד/בבעלות וכן תיאור התפקיד שהעובד מציג את מועמדותו למלא, מהות העבודה במשרד/בבעלות וכן מהות התפקיד שהעובד מציג את מועמדותו למלא, שם הרשות המקומית שבה הוא הציג את מועמדותו, פרטים אודות הדרגה והוותק ותיאורי המשרות והתפקידים כעובד הוראה וברשות המקומית, וכן עמדת המחוז/הבעלות ביחס לבקשה.

1.5 היועץ המשפטי של משרד החינוך יחווה את דעתו ביחס לניגוד עניינים אפשרי בין תפקידו של המבקש כעובד הוראה לבין משרתו העתידית ברשות המקומית אם ייבחר, וביחס לשאלה אם העובד יצטרך לאחר הבחירות, אם ייבחר, להתפטר או לצאת לחל"ת או שיוכל לכהן במקביל ב-2 המשרות בכפיפות להנחיות בדבר עבודה נוספת בתקשי"ר ו/או בחוזר המנכ"ל של המשרד.

1.6 במקרה של עובד הוראה או עובד המצוי בדירוג עובדי הוראה, המצוי ב-4 הדרגות העליונות של הדירוג (מנהל בי"ס, מפקח, מנהל אגף/מינהל, מנהל מחוז), יעביר היועץ המשפטי של המשרד את חוות דעתו אל היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה, והוא ידון ויחליט בכל מקרה לגופו אם עובד ההוראה רשאי להציג את מועמדותו, ואם ייבחר – אם עליו להתפטר משירותו במשרד ולצאת לחופשה ללא שכר, או שמא יוכל לכהן במקביל בשתי המשרות בכפיפות לסייגים בדבר עבודה נוספת המפורטים בתקשי"ר ו/או בחוזר המנכ"ל של המשרד.

1.7 אם יחליט היועץ המשפטי כי על עובד ההוראה שהציג את מועמדותו להתפטר מתפקידו בעקבות הצגת המועמדות, תיחשב התפטרות זו  כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג–1963. הוא הדין אם יחליט היועץ המשפטי כי על עובד ההוראה או על עובד בדירוג עובדי הוראה אשר נבחר לתפקיד ברשות המקומית להתפטר מתפקידו במשרד החינוך לאחר הבחירות.

1.8 החלטת היועץ המשפטי של המשרד תועבר למנהל הגף לכוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של עובד ההוראה.

1.9 עם קבלת ההחלטה של היועץ המשפטי יודיע הגף לכוח אדם בהוראה במחוז לעובד ההוראה על ההחלטה, והעובד יחויב לפעול על פיה.

 

2.    כהונה בתפקיד

      2.1 עובד הוראה שנבחר או מונה לראש רשות מקומית  חייב עם מינויו להתפטר מעבודתו בהוראה במשרד החינוך או מעבודתו בהוראה בבעלות על מוסד חינוכי.

      2.2 עובד הוראה שנבחר לממלא מקום ראש רשות מקומית  או  לסגן ראש רשות מקומית  או  לחבר מועצה ברשות מקומית יהיה עליו להתפטר מעבודתו בהוראה בבעלות על מוסד חינוכי אם יתברר כי עבודתו במערכת החינוך עומדת בניגוד עניינים עם עבודתו/כהונתו ברשות המקומית. אם יתברר כי עבודות אלה אינן עומדות בניגוד עניינים, יהיה עובד ההוראה רשאי לבקש חל"ת לתקופת עבודתו/כהונתו ברשות המקומית. לחלופין יהיה עובד ההוראה רשאי לעבוד בשתי העבודות במקביל בתנאים שנקבעו לכך בהוראות חוזר המנכ"ל/התקש"יר לעניין היתר עבודה פרטית/נוספת ובכפיפות לאמור בסעיף 15ב' לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975 (ראה בנספח להלן).

 

3.    הבהרות

      3.1 עובד הוראה שנבחר לתפקיד ממלא מקום ראש רשות או סגן ראש רשות או לחבר מועצה, תיחשב לו תקופת כהונתו כחל"ת בתנאים האלה:

א.   עובד הוראה בתפקיד סגן מנהל בית ספר יוכל לשהות בחל"ת מסגנות בניהול למשך שנתיים בלבד. מעבר לתקופת זמן זו, ובכפיפות לאמור ב-ב' להלן, תיחשב תקופת כהונתו כתקופת חופשה ללא שכר מהוראה (דהיינו לא תהיה למשרד מחויבות כלפיו למשרת מנהל או סגן מנהל באותו ביה"ס או בבי"ס אחר).

ב.   עובד הוראה בכל תפקיד אחר בתחום ההוראה יהיה זכאי לשהות בחופשה ללא שכר למשך קדנציה אחת בלבד ברשות המקומית. אם הוא ייבחר לקדנציה נוספת, הוא יידרש לבקש חופשה ללא שכר ממנהל המחוז ובקשתו תידון בוועדת חריגים במטה שתורכב ממנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או מסגנו, ממנהל תחום גמלאות ופיצויים, מהממונה על תנאי השירות של עובדי הוראה ומנציג הלשכה המשפטית.

      3.2  האמור בחוזר זה אינו חל על מפקחים, על מנהלי בתי ספר, על מנהלי מינהלים ואגפים ועל מנהלי מחוזות, הנחשבים ב-4 הדרגות העליונות ואסור להם להיות חברים ב"גוף בוחר", לרבות מועצת עיר. אלה יידרשו לפעול לפי הוראות התקשי"ר.

      3.3  על עובד הוראה שנבחר לכהן ברשות מקומית והשוהה בחופשה ללא שכר לדאוג לבטח את זכויותיו הפנסיוניות. בעניין זה עליו לפנות לגף כוח אדם בהוראה שבו הוא שימש עובד הוראה או לבעלות שבה הוא הועסק כעובד הוראה, או לכל גורם רלוונטי אחר, ולקבל הנחיות כיצד לפעול.

      3.4  תחולת הוראות אלה מ-כ"ה בשבט התשס"ח, 1.2.2008.

 

4.    נספח חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) – סעיף 15ב


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר נתן מרקו, מנהל תחום גמלאות ופיצויים
באגף כוח אדם בהוראה, טל' 02-5604776/8,
או אל עו"ד איריס שלו,הלשכה המשפטית, טל' 03-6898668.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014