education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשע) 3.7-6  תיקון סעיף 3.7-61 בחוזר הוראות הקבע תשע/8(א) – מתווה השירות הפסיכולוגי-החינוכי
 

בהודעה שפרסמנו בחוזר הוראות הקבע תשע/8 (א), נפלה טעות בסעיף 3.7-61 – "מתווה השירות הפסיכולוגי-החינוכי". יש להחליף את סעיף קטן 4.2 – הקצאת משאבים – בפרק 4 – "הפעלת שירות פסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית". להלן הסעיף המתוקן:

4.2

הקצאת משאבים

המפתח להקצאת תקנים מאפשר עבודה פסיכולוגית מיטבית על בסיס השקלול של כמה ממדים:

א. יחס סביר בין צורכי האוכלוסייה לבין המשאבים הציבוריים
ב. הבחנה בין צורכי החינוך הרגיל לצורכי החינוך המיוחד
ג. צרכים התפתחותיים שונים ברצף הגיל
ד. צרכים משתנים בהתאם לאזור (אזור סיכון ביטחוני, אזור מצוקה וכו').

ידוע כי קיים פער בין הגדרת התקן לבין צורכי השדה. כל הקצאה חדשה של תקנים תשאף לתיקוני פערים במידת האפשר. בשלב זה ישמש מפתח התקינה המובא להלן כמפתח עבודה מומלץ בכפיפות למגבלות התקציב:

מפתח הקצאת התקנים לשפ"חים על ידי שפ"י (2003)

- תקן אחד ל-500 ילדים בגיל הגן (3–6) וכיתות א'
- תקן אחד ל-1,000 תלמידים בכיתות ב'-י"ב
- תקן אחד ל-300 תלמידים בחינוך המיוחד (בתי ספר לחינוך מיוחד, כיתות חינוך מיוחד במסגרות חינוך רגילות, גני ילדים של החינוך המיוחד ותלמידים זכאי שילוב הלומדים בחינוך הרגיל בבתי ספר ובגני ילדים).
  בסמכותו ובאחריותו של הפסיכולוג הראשי ו/או המחוזי להפעיל שיקול דעת בעת הקצאת התקנים ולתת עדיפות זמנית לאוכלוסיות ולקהילות בסיכון או במשבר (כגון עולים חדשים ובעלי מצוקות חירום ביטחוני או מצוקות כלכליות ועוד).


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/10, י"ט בסיוון התש"ע, 01 ביוני 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014