education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעה) 3.7-4  מלגות לתלמידים בחינוך הטכנולוגי
 

"קרן המלגות על שם הגב' פרידה הוכמן ז"ל" מעניקה מלגות לתלמידי מערכת החינוך הלומדים בחינוך הטכנולוגי.

המלגות מיועדות לתלמידי כיתות י'-י"ב בחינוך הטכנולוגי, שהינם עולים חדשים שהגיעו ארצה אחרי שנת 1999, ואשר להם ממוצע ציונים של 65 לפחות והם נתונים בקשיים כלכליים.

על בית הספר להגיש את הבקשה לקבלת המלגה, בצירוף מכתב המנמק את הבקשה ואישור של שירותי הרווחה או תיאור מצבו הכלכלי של התלמיד, עד יום ה', ט"ז בחשוון תשע"ו , 29.10.15.

מספר המלגות וערכן הכספי ייקבעו על ידי נאמני הקרן.

טופס לבקשת המלגה מצורף בנספח.

 

נספח: טופס בקשה לקבלת מלגה מ"קרן המלגות על שם הגב' פרידה הוכמן ז"ל".


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל אגף טכנולוגיה, טל. 03-6896809, 050-6282121.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/10, כ' בסיון התשע"ה, 07 ביוני 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/06/2015