education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעז) 3.7-1  תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל בשנה"ל התשע"ז
 

1.     כללי

רשות מקומית הקולטת תלמידים מרשות מקומית אחרת במוסדות החינוך שבתחומה, בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד, וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969 הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת, שאליה שייך התלמיד, "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן, על-פי המשתמע מסעיף 7(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מסעיפים 4(ב) ו-4(ג) לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

ההתחשבנות עבור תלמיד חוץ היא בין הרשות הקולטת לבין הרשות השולחת, ואין לערב את ההורים בצורה כלשהי או לדרוש מהם תשלום, מלא או חלקי, עבור התעריף הבסיסי או עבור פעילות נוספת, למעט במקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית. רק במקרה זה אפשר לדרוש את התשלום מההורים.

עקרונות החיוב של התשלום עבור תלמידי החוץ, נוהל השיבוץ, נוהל התשלום ואמצעי האכיפה מפורסמים בסעיף 3.7-75 בחוזר "הוראות הקבע" עג/7(א), "תשלום עבור תלמידי חוץ", המצוי באתר בכתובת https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-7a-3-7-75.htm

 

בהודעה זאת מפורטים תעריפי החיוב בחינוך הרגיל וכללי החיוב עבור שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים התקפים לשנת הלימודים התשע"ז.

 

2.     תעריפי החיוב בחינוך הרגיל

משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך הרגיל. התעריפים מבוססים על שיעורי התשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה התשע"ד-2014 (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת). תעריפים אלו מפורסמים אחת לשנה, לאחר תחילת שנת הלימודים, בהודעה בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ" בחוזר מנכ"ל.

התעריפים לשנת הלימודים התשע"ז הם כדלקמן:

  • לתלמיד בגן הילדים (חובה) ובבית הספר היסודי: 657 ש"ח
  • לתלמיד בחטיבת הביניים: 838 ש"ח
  • לתלמיד בחטיבה העליונה: 842 ש"ח  

אין להצמיד סכומים אלו לריבית, למע"מ או למדד.

 

3.     תשלום עבור שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים

הרשות השולחת והרשות הקולטת רשאיות לקבוע בהסכם שהרשות השולחת תשתתף בתשלומים נוספים על אלו שקבועים בתקנות ובחוזר המנכ"ל. התשלומים הנוספים נדרשים בשל תוספת של שעות לימוד בנוסף לשעות התקן שמוקצות למוסד על ידי משרד החינוך, וכן בשל שירותים נוספים שניתנים על ידי הרשות הקולטת (פעילות נוספת), ובלבד שתלמיד מהרשות השולחת לא ייפגע בשל מחלוקות על תשלום עבור פעילות נוספת בין הרשות הקולטת לרשות השולחת וכן שלא יידרשו תשלומים בשל פעילות נוספת מהתלמיד או מהוריו.

תוספת השעות במימון הרשות הקולטת אינה מיועדת לפיצול כיתות האם במוסד החינוכי אלא להארכת יום הלימודים או לחלופין למימון לימודים בקבוצות קטנות בחלק מן השיעורים.

הוראה זו אינה חלה על גני הילדים.

 

4.     "הזנה" במסגרת "חוק ארוחה יומית לתלמיד

4.1     כל תלמיד הלומד ברשות קולטת, בגן או בבית ספר, במסגרת יום חינוך ארוך שבו מתקיימת הזנה מכוח חוק "ארוחה יומית לתלמיד", זכאי להזנה גם אם מקום מגוריו ברשות אחרת (רשות שולחת).

4.2     התשלום עבור ההזנה מוטל על הרשות שבה התלמיד מתגורר (הרשות השולחת).

4.3     אם התלמיד זכאי להנחה על פי חוק בתשלום ההזנה, יחול התשלום העודף על הרשות השולחת.

4.4     על הרשויות (הן השולחת והן הקולטת) להגיע לסיכום בדבר התשלום עבור ההזנה בלי לערב את הוריו של התלמיד.

4.5     לשאלות ולהבהרות בנושא תשלום ההזנה אפשר לפנות אל מר יורם אדלר, טל' 02-5602135, דוא"ל yoramad@education.gov.il .עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/5, ד' בטבת התשע"ז, 02 בינואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/01/2017