education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעז) 3.7-2  נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך
 

הודעה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

                             למעבר להוראה המעודכנת

 

בשנים האחרונות הובהרה וחודדה חובתן של הרשויות המקומיות לערוך התקשרויות לניהול והפעלה של מוסדות חינוך בדרך של מכרז פומבי. מכרזים פומביים אלה הם מורכבים ונדרשת התייחסות מיוחדת של הרשות המקומית לאופן עריכתו של המכרז ובחירת הזוכים בו. על כן, פעלו משרד הפנים ומשרד החינוך לגבש נוהל שינחה את הרשויות המקומיות בדבר דרך בחירתו של הגורם המפעיל מוסד חינוך או העברת הבעלות על מוסד חינוך.

הנוהל פורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים ביום 6.3.2016 בעקבות פניות שהתקבלו במשרדי הפנים והחינוך החליטו המשרדים לדחות את מועד תחילת הנוהל ליום 1.1.2017

נוהל מעודכן זה הוא תוצר של תהליך היוועצות שהתקיים בחודשים האחרונים במטרה להבטיח הליך פומבי ושוויוני, שיביא לבחירה בגורם חינוכי מקצועי באופן שיעניק את מרב היתרונות לרשות המקומית ולתלמידים, תוך הקפדה על זכויותיהם של עובדי המוסד בתהליך המעבר.

נוהל זה מחליף את הנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים מיום 6.3.2016

על הרשויות המקומיות להקפיד לפעול על פי הנוהל שלהלן.

 

              (-)                                                                                   (-)

          מרדכי כהן                                                                        מיכל כהן

        המנהל הכללי                                                               המנהלת הכללית

       משרד הפנים                                                                    משרד החינוך

 

 

מבוא

תמצית

רשויות מקומיות יכולות לבחור למסור את ניהול החטיבות העליונות בתחומן או חלק מהן לגופים המתמחים בניהול מוסדות חינוך. בחירה מושכלת של גוף שיקבל עליו ניהול של מוסד חינוך, או שתועבר אליו הבעלות על מוסד חינוך, יכולה להיות בעלת פוטנציאל לשיפור מערכת החינוך. לצורך מימושו של פוטנציאל זה, יש להבטיח כי הבחירה בגוף שיקבל עליו את הפעלת בית הספר תיעשה על סמך שיקולים רלוונטיים של איכות ומקצועיות. חוזר מנכ"ל זה כולל הוראות בדבר הפרמטרים אשר יש לעשות בהם שימוש לקביעת ציון האיכות במסגרת מכרז לבחירת גורם מפעיל או העברת בעלות על מוסד חינוך. למותר לציין, כי כאשר רשות מקומית מבקשת לבחור גורם שינהל עבורה מוסד חינוך, עליה לערוך מכרז לפי כל דין.

בעלות תוכל לקבל זכות הפעלה אך ורק על חטיבה עליונה, בין אם מדובר בחטיבה עליונה עצמאית ובין אם היא חלק מתוך בית ספר שש שנתי. בית ספר ארבע שנתי יוכר לצורך עניין זה בלבד כחטיבה עליונה.

רק כאשר גוף זוכה במסגרת מכרז בבעלות על החטיבה העליונה, הוא יקבל זכות של "מפעיל" בחטיבת הביניים שהיא חלק מאותו מוסד. למען הסר ספק, המשמעות של "גוף מפעיל" בהקשר זה, היא העסקת עובדי המינהל והוצאות סל תלמיד בחטיבת הביניים, ובכל מקרה לא העסקת עובדי הוראה בחטיבת הביניים.

לא תתאפשר הכרה בבעלות כגוף מפעיל בחטיבת ביניים עצמאית, וכן לא תתאפשר ההכרה בבעלות כגוף מפעיל לפני שאותה בעלות זכתה במכרז רשמי להפעלת החטיבה העליונה. מובהר בזאת, כי ככל שבמקרה מסוים יש חטיבת ביניים עצמאית המופעלת על ידי גוף מפעיל, על הרשות לקבל על עצמה את הבעלות על חטיבת הביניים לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשפ"א. ככל שתבקש לחרוג ממועד זה, יהיה עליה להגיש בקשה מתאימה למשרד החינוך מבעוד מועד, ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים תשע"ט.

התוקף: לגבי בתי ספר שהרשות המקומית מחויבת בהתאם לדין לפרסם מכרז להפעלתם עבור שנת הלימודים תשע"ח ואילך - הרשות תבצע הליך מכרזי בהתאם לתנאי חוזר זה.

·     על הרשות לפעול לכך שההתקשרויות שלה תהיינה על פי מכרז כאמור בחוזר זה לכל המאוחר משנת הלימודים תשפ"א.

·     לגבי בתי ספר, שניהולם נעשה בהתאם למכרז שפורסם כדין החל משנת הלימודים תשע"ב ואילך – נדרשות הרשויות המקומיות לפרסם מכרז בהתאם לתנאי חוזר זה לקראת מועד סיומה של תקופת הניהול על פי החוזה או לקראת שנת הלימודים תשפ"א, המוקדם מביניהם, וזאת בהתאם ובכפוף לכל דין.

הבהרה: יובהר, כי אין בנוהל זה כדי לפגוע בחוזים שנחתמו כדין והיו קיימים ותקפים לפני פרסומו של נוהל זה. יחד עם זאת, ככל שיש לרשות הסכם עם גוף מפעיל הסותר הנחיות בנושא הקצאת תקציבים לבית הספר, תקורה וניוד משאבים, כאמור בחוזר זה להלן, על הרשות המקומית להחיל, ככל הניתן, על ההתקשרות הקיימת את הוראות חוזר זה בנושאים הללו החל משנת הלימודים תשע"ח (כאשר לא ניתן לעשות כן, על הרשות לפרסם מכרז חדש בהתאם לכללי חוזר זה עבור שנת הלימודים תשע"ט, בהתאם ובכפוף לכל דין).

התחולה: בכל הרשויות המקומיות.

הסטטוס: חדש.

חוזרים קודמים באותו נושא: חוזר מנכ"ל מיוחד מיום 1.3.2016.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים: אין.

התפוצה: מנהלי המחוזות במשרד הפנים, ראשי הרשויות המקומיות, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, היועצים המשפטיים ברשויות המקומיות, הבעלויות, הנהלת משרד החינוך, מנהלי המחוזות במשרד החינוך, המנהל הפדגוגי במשרד החינוך, מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך ומינהל הפיתוח במשרד החינוך.

נספחים:

נספח א': התחייבות של זוכה במכרז לשלם שכר כדין, ובכלל זה עפ"י ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

נספח ב: "נוהל רישוי – העברת בעלות בין רשות מקומית לבעלות חדשה או קיימת – בחינוך המוכר שאינו רשמי"

הנספחים האמורים לעיל כפי שהם מופיעים מזמן לזמן באתר של אגף הרישוי במשרד החינוך.

1.        הגדרות:

1.1       "בעלות או בעלות אחרת": מי שקבל רישיון על בית ספר במשמעותו על פי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט - 1969.

1.2      "בעל שליטה": כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א– 1981.

1.3      גורם מפעיל (מפעילה, גם "בעלות חדשה" בהתאם לנהלי הרישוי במשרד החינוך): גוף שאינו רשות מקומית ומונה לניהול חטיבה עליונה והבעלות על בית הספר תועבר אליו, ו/או מונה לניהול בית-ספר שש שנתי והבעלות על החטיבה העליונה תועבר אליו. בכל מקרה חטיבת הביניים תישאר בבעלות המדינה והרשות המקומית.

1.4      חוק חינוך ממלכתי: חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953.

1.5      חוק לימוד חובה: חוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

1.6      חוק פיקוח על בתי ספר: חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.

1.7      בית ספר: מוסד חינוך על-יסודי בשכבות הגיל ז'–י"ב (להלן - "בית ספר שש-שנתי"), ט'–י"ב או י'-י"ב (להלן - "חטיבה עליונה")

* ישנם בתי ספר שכוללים גם כיתות י"ג-י"ד ונכללים בהגדרה זו

1.8      רשות חינוך מקומית: כמשמעה בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

 

2.        כללי:

2.1      רשות מקומית המפרסמת מכרז לבחירת גורם אשר יקבל עליו את הבעלות על חטיבה עליונה, או בעלות על חטיבה עליונה עם זכות של "מפעיל" בחטיבת ביניים שהיא חלק מאותו מוסד כשהוא שש שנתי, תכלול בפרמטרים למכרז סעיפים הבוחנים את איכותם של המציעים. כמו כן, בשל החשיבות שיש ליצירת יציבות ואפשרות להשקעה ארוכת טווח מצד מפעילים – יש לתת לכך מענה בעת הקביעה של תקופת ההתקשרות במכרז, כך שתהיה לחמש שנים לפחות, כאשר לרשות יש תקופת אופציה של חמש שנים נוספות.

2.2      הפרמטרים אותם תשקול הרשות במסגרת ההחלטה על הפעלת תקופת אופציה יקבעו מראש במסגרת המכרז, ויהיו בהתאם לרכיבי האיכות הכלולים בחוזר זה.

2.3      הרשות המקומית תוכל להגדיר במכרז אפשרויות לקיצור תקופת ההתקשרות, על בסיס אבני דרך, בנסיבות ברורות שיוגדרו מראש ועל פי קריטריונים ברורים.

2.4      למען הסר ספק מובהר, שככל שהרשות המקומית לא תחדש את ההתקשרות בתום תקופת ההפעלה של המפעיל ו/או לא תפעל לפרסום מכרז חדש, הרי שבתום תקופת ההתקשרות הבעלות על בית הספר תחזור לרשות המקומית.

2.5      מומלץ שהרשות המקומית תתארגן לפרסום מכרז להפעלת בית הספר לפחות שנה מראש, בכדי לאפשר התארגנות נכונה וחפיפה סדורה ככל שיוחלף מפעיל בית הספר.

2.6      רשות מקומית המפרסמת מכרז כאמור, תתחייב להעביר לבעלות שתזכה במכרז את השתתפותה בעלויות החינוך, בהיקפי השתתפותה בבתי ספר בבעלותה, ובכל מקרה בסכומים שלא יפחתו מהשתתפותה של הרשות המקומית במימון השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלת בית ספר, לו היה מופעל על ידה, ובכלל זה השלמת תקצוב נורמטיבית למאה אחוז של עלות עובדי המינהל, סיוע,  חזקה, סייעות, בטיחות, רישוי והוצאות אחרות.

2.7      על הרשות המקומית להציג נתונים מלאים על הוצאות והכנסות בנושא כ"א (מורים ועובדי מינהלה) לגבי בית הספר נשוא המכרז לתקופה של שלוש שנות הלימוד האחרונות, וכן מידע לגבי קיומם של האישורים והרישיונות הנדרשים להפעלתו. ככל שישנן בעיות ו/או פגמים ידועים שחיוניים לתפקוד בית הספר, ובפרט כאלו אשר משפיעים על הליך הרישוי, על הרשות לפרטם.

2.8      מרכיב האיכות בציון הכולל לצורך בחירת הגוף שיקבל על עצמו את ניהול בית הספר יהיה 90% מהציון הכולל.

2.9      מכרז לבחירת גוף שאליו תועבר הבעלות על בית ספר יתנהל במהלך דו-שלבי:

2.9.1   הצעות המחיר יוגשו במעטפה סגורה ונפרדת. הצעת המחיר תיפתח ותירשם בפרוטוקול עם פתיחת ההצעות, אך הוועדה לא תבחן את הצעת המחיר בשלב זה.

2.9.2   לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף, ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות. תנאי למעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ציון איכות משוקלל של כל מרכיבי האיכות שלא יפחת מ-80 בכללי וציון של 75 לפחות בכל אחד מהרכיבים של ציון האיכות בפרמטרים שהוגדרו כחובה, להוציא סעיפים 3.1, 3.5.

2.9.3    לאחר מכן, תבחן הוועדה את הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את ציון האיכות המינימאלי כמפורט בסעיף 2.9.2, לצורך השוואה של הציון הכולל במכרז.

2.10    יש לכלול במכרז דרישה מכל המציעים להגיש במסגרת ההצעה את כל האישורים והמסמכים המעידים על עמידה בדרישות כל דין. מדובר באישורים כגון אישור ניהול ספרים כחוק, תעודות התאגדות וכדומה. למען הסר ספק, רישיון לניהול בית הספר אינו תנאי סף במכרז להעברת בעלות על מוסד חינוך וייתכן כי רישיון כזה יוענק רק בעקבות המכרז והגשת בקשה למשרד החינוך להעברת בעלות על מוסד החינוך, בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הפיקוח). עם זאת, מובהר בזאת כי קבלת רישיון לפי חוק הפיקוח מהווה תנאי להפעלת בית הספר.

2.11     כמו כן, יש לכלול במכרז את דרישות הסף הבאות:

2.11.1  הזוכה במכרז מתחייב בהצעתו להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט– 1949 והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג– 1953 והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח והתקנות מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינוך, תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר (לעניין שכר - אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן), על פי כל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך, התקפים והחלים, וכפי שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן.

2.11.2  המציע הוא גוף מאוגד על פי דין, הפועל באמצעות אורגנים בהתאם לדרישות הדין לגבי גוף מסוגו.

2.11.3  אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, ניתן לו אישור ניהול תקין תקף ע"י הגורם המתאים ברשות התאגידים.

2.11.4  המציע הגיש דוחות כספיים תקינים בהתאם לנדרש מתאגיד מסוגו ולא נכללה בהם הערת "עסק חי", או כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס ליכולתו של הגוף לעמוד בהתחייבויותיו או סיכונים להמשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין.

2.11.5 במכרז להפעלת 3 מוסדות חינוך ומעלה ברשות - המציע הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות לפחות 3 מוסדות חינוך בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבכולם יחד התחנכו בממוצע מידי שנת לימודים לפחות סך התלמידים שידוע במועד פרסום המכרז שצפויים ללמוד בבתי הספר נשוא המכרז.

2.11.6 במכרז להפעלת מוסד חינוך אחד או שניים ברשות – המציע הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות לפחות שני מוסדות חינוך בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבשניהם יחד התחנכו מידי שנת לימודים לפחות סך התלמידים שידוע במועד פרסום המכרז שצפויים ללמוד בבתי הספר נשוא המכרז. לחילופין, המציע הפעיל בחמש שנות הלימודים האחרונות מוסד חינוך בחטיבה העליונה בעל רישיון כדין במדינת ישראל, שבו התחנכו בממוצע סך תלמידים דומה לזה שצפויים ללמוד בבתי הספר נשוא המכרז.

2.11.7  המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו (ככל שישנם כאלה), בדבר קיום חובותיו של המציע לעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים.

2.12    במסגרת המכרז להעברת בעלות על בית ספר והחוזה אשר ייחתם מכוחו, יש לכלול הוראות בדבר ההליכים של העברת הבעלות על בית הספר ובכלל זה:

2.12.1  העברת כוח אדם פדגוגי ומנהלי להעסקה ע"י הבעלות החדשה בהתאם ובכפוף לכל דין ובהתאם להוראות בנוהל הרישוי של משרד החינוך, כפי שיהיו מזמן לזמן, לעניין הוראות שיש לכלול בהסכם העברת בעלות. נוהל רישוי של משרד החינוך נמצא באתר האינטרנט של אגף הרישוי:
https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/hp.htm

 

2.12.2  ככל שהרשות תבקש מהבעלות להמשיך העסקה של כוח אדם מנהלי שאותו העסיקה בעצמה עד לאותו מועד, היא תכלול במסגרת המכרז והחוזה הוראות מתאימות בעניין זה. במקרה זה עליה לקחת בחשבון את אחריותה לגבי העובדים הללו, על כל הכרוך בכך, וכן את אחריותה לוודא כי הבעלות קבלה רישיון, בהיותה המעסיקה של כוח האדם המנהלי במוסד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אפשרות זאת קיימת עבור הרשות אך ורק כאשר מדובר בעובדים מנהליים ותיקים אשר הועסקו ע"י הרשות כאשר ניהלה את מוסד החינוך, עובר להעברתו של מוסד החינוך לניהולה של הבעלות החדשה ובכפוף לאמור לעיל. הדבר לא יתאפשר לגבי עובדים חדשים או עובדים מנהליים של הבעלות החדשה.

2.12.3 הסדרים לעניין שימוש של הבעלות החדשה במבנה בית הספר, כגון מתן זכות שימוש במבנה או השכרת המבנה: למען הסר ספק, ככל שהעברת הבעלות על מוסד חינוך נעשית במכרז והעמדת השימוש במבנה היא חלק מההתקשרות הכלולה במכרז, אין צורך לבצע במקביל לכך נוהל הקצאה בגין העמדת המבנה של מוסד החינוך לשימושו של הזוכה במכרז.

2.12.4  הסדרים לעניין העברת המיטלטלין של בית הספר לשימושה של הבעלות החדשה: בעניין זה יובהר, כי יש לכלול במסמכי המכרז והחוזה את התנאי שכל מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך ניהולו ע"י הבעלות – יישאר בבית הספר בתום תקופת ההתקשרות בין הרשות לבעלות. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל מקור כספי שהוא – בין אם מדובר בכספי מדינה, כספי רשות, כספי הבעלות וכיוצ"ב.

חריג לעניין זה הינו רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד אשר יילקח על ידי הבעלות אם תופסק העבודה שלה, ובלבד שהתרומה לא ניתנה לתלמידי בית הספר הספציפי ו/או לרשות המקומית הספציפית. ככל שמדובר בתרומה לבעלות, שאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהרשות ו/או הבעלות החדשה מעוניינת להשאיר בבית הספר, הנושא יוסדר בין הצדדים.

2.12.5 התחייבות של הזוכה להפעיל את בית הספר בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות מנהליות והפדגוגיות של משרד החינוך וההוראות המנהליות של הרשות המקומית עורכת המכרז, ככל שהנחיות הרשות אינן סותרות את הנחיות המשרד ו/או כל דין, שכן במצב כזה גוברות הנחיות המשרד והדין.

2.12.6  התחייבות של הזוכה לשלם שכר לעובדיו בהתאם לכל דין ובכלל זה בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים אשר נקבעו עם הארגונים היציגים, בהתאם להנחיות משרד החינוך ובהתאם לנוסח בנספח א'.

2.12.7  התחייבות של הזוכה במכרז למנות את מנהל המוסד בהתאם לכללי הכשירות (תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול בית ספר על-יסודי), כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שהם מתעדכנים מזמן לזמן ע"י משרד החינוך, וכן בהתאם להוראת כל דין. הליך הבחירה של מנהל המוסד יהיה בהליך מכרזי. הרכב ועדת הבחינה (ועדת המכרזים) ייקבע בתיאום עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך. ההרכב יכלול שני נציגים מטעם משרד החינוך, שימונו על ידי מנהל/ת המחוז הרלוונטי במשרד החינוך. מובהר בזאת כי לא ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד ע"י משרד החינוך.

2.12.8  במכרז יובהר האמור להלן לעניין התקציבים המועברים לבעלות ותידרש התחייבות כתובה ומפורשת של המציע להקפיד לעמוד על ההוראות האמורות להלן:

התקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך או מהרשות המקומית יושקעו במלואם לטובת קידום תלמידי בית הספר. כך, על המציע להתחייב להקצות את התקציבים שתוקצבו על ידי משרד החינוך בהתאם לייעודן ולאותו מוסד בלבד, בהתאם להנחיות משרד החינוך. עם זאת, המשרד יאפשר לבעלות תקורה וזאת על ידי גמישות תקציבית בהיקף של עד 6% מהתקציב וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך. התקורה תיתן מענה לסוגיות תפעוליות ופדגוגיות על פי החלטת הבעלות.

·          יודגש כי הבעלות תידרש להקצות את שעות ההוראה בהתאם להנחיות המשרד.

·          בעלויות יוכלו לנייד תקציבים בין בתי ספר בבעלותם, ובלבד שלכל בית ספר יגיעו ישירות לפחות 94% מהתקציבים שהעמיד המשרד לטובת בית הספר, בהתאם להנחיות מפורטות שיוציא המשרד בעניין זה.

·          למרות האמור המשרד ישקול לאפשר מתן גמישות נוספת בניוד, וזאת לתקופת מעבר שתסתיים, לכל המאוחר, עד סוף שנה"ל תשע"ט, וזאת לבעלויות שקבלו בעבר אישור של המשרד לביצוע ניוד. מכל מקום, היקף התקורה לבעלות על בית הספר לא יעלה על 6%

·          יובהר כי הבעלות על בית הספר תידרש להגיש למשרד חינוך דיווח מלא אודות השימוש בכל התקציב מכל המקורות ברמת המטה וברמת מוסד, וזאת בהתאם להנחיות שיפרסם המשרד.

·          יובהר כי על הבעלות לעמוד במחויבויות העסקה כלפי עובדי ההוראה בהתאם להסכמי השכר ולהנחיות משרד החינוך.

·          יובהר כי הועד המנהל של בית הספר יקבל דיווח מפורט בנוגע לייעוד כלל משאבי בית הספר, מכל המקורות.

2.12.9  התחייבות ספציפית של הזוכה לא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.

2.12.10 התחייבות של המציע לא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח– 1988, בכפוף לכל דין.

2.12.11 התחייבות של המציע כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של הרשות המקומית.

2.12.12 במסגרת רכיבי האיכות ניתן לתת ביטוי לשירותי מטה שמציעה הבעלות לבתי הספר (כגון מערך תקשוב, מערך השתלמויות וכו'), ככל שהללו משפיעים בפועל על איכות בית הספר הספציפי. הללו יכולים לבוא לידי ביטוי בפרמטרים נוספים של איכות שהרשות המקומית רשאית להגדיר ברם, למען הסר ספק, התשומות והשירותים הללו לא יהוו חלק מהצעת המחיר, אלא יכולים להיכלל כרכיב משלים בפרמטרים של האיכות, בהתאם לשיקול הדעת של הרשות המקומית, והכל בשים לב לאמור בסעיף 4.16 בחוזר זה.

2.13    במסגרת מכרז להעברת בעלות על בית ספר ו/או מכרזים לבחירת גוף מפעיל וכן בחוזה שייחתם מכוחו, יש לכלול הוראות בדבר מנגנונים לניהול השוטף של בית הספר:

2.13.1 הוראות לגבי מנגנון קבלת החלטות ביחס לניהול בית הספר, כגון יצירת ועד מנהל, קביעת הרכבו, סמכויותיו, מנגנון קבלת ההחלטות במסגרתו ואופן הקבלה של החלטות מכריעות במקרה של שוויון קולות במסגרת הוועד המנהל.

2.13.2 היקף המשאבים שיושקעו בבית הספר מדי שנה בתקופת ההתקשרות מכוח המכרז ע"י הרשות המקומית והגורם המפעיל 1 הבעלות מעבר לתקציב של משרד החינוך.

2.14    ניקוד במסגרת "הצעת המחיר" –יהיה בהיקף של 10% מהציון הכולל, ויכול לבוא לידי ביטוי על ידי שני פרמטרים:

1.   אחוז התקורה שתגבה הבעלות (קרי, ככל שהבעלות תגבה פחות תקורה עבור פעילויות מטה רוחביות של הבעלות כך היא תקבל ניקוד גבוה יותר). בכל מקרה, לכל הפחות 94% מהתקציב הכולל צריך להיות מושקע בבית הספר כאמור לעיל בחוזר זה ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

2.   השקעות נוספות של הבעלות בבית הספר הספציפי נשוא המכרז, שלא מכספי משרד החינוך או כספי משתתפים (תשלומי הורים) אלא ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין. יודגש, שמדובר על השקעות פרטניות בבית הספר ולא זקיפה של הוצאות מטה לטובת בית הספר. למען הסר ספק, תקציבים שהבעלות על בית הספר מניידת בין מוסדות חינוך לא יכולים להיכלל בניקוד העודף שלה בעניין זה. המציע יצרף אסמכתאות בנוגע לכוונותיו להשקעות ישירות אלו בבית הספר.

3. פרמטרים של ציון איכות - 90% מהציון הכולל

א.  פרמטרים חובה בתחום האיכות - 70% מהציון הכולל

ניסיון – 10% מהציון הכולל

3.1      ניסיון של המציע בניהול מוסדות חינוך (לפחות שנת ניסיון אחת ועד 10 שנות ניסיון, על פי הקבוצות הבאות: 1-3 שנות ניסיון, 4-6 שנות ניסיון, ו-7-10 שנות ניסיון). יש אפשרות להעניק יתרון בסעיף זה לגוף שניהל מספר רב יותר של מוסדות חינוך בכל אחת מהשנים, עד לרף של 20 מוסדות חינוך.

3.2      במכרז לבחירת גוף לצורך העברת בעלות על מוסד לחינוך מיוחד, הניסיון של המציע בניהול מוסדות חינוך לחינוך מיוחד.

3.3      ניסיון של המציע בהפעלת בתי ספר במגמות או התמחויות רלוונטיות (בהתאם למאפייני בית הספר הקיים או המתוכנן), כגון מגמות טכנולוגיות, מגמות בתחום האמנויות, מגמות לתלמידים בסיכון, מגמות תורניות, בית ספר מאתגר לתלמידים נושרים וכדומה.

תמונה חינוכית – 55% מהציון הכולל

3.4      בקביעת ובדיקת הפרמטרים האיכותיים על הרשות לבחון את הבעלויות בפריזמה של הישגי בתי הספר שבבעלותם/בניהולם, תוך בחינת תוצאות והישגי הבעלות ביחס להישג הממוצע של בתי הספר דומים. זאת, בהתאם למידע שיפורסם על ידי משרד החינוך מידי שנה ובהתאם להנחיות שיינתנו לרשויות המקומיות לעניין התחשבות על בסיס התמונה החינוכית ברמת הבעלויות במסגרת המכרזים.

מכל מקום, תהיה אפשרות הרשות המקומית לתעדף את המדדים המופיעים בתמונה החינוכית כפי שיתעדכנו מזמן לזמן, ולייצר מחוון שהולם את מטרות הרשות ואת תכלית המכרז שבכוונתה לפרסם, בהתאם להנחיות שיפרסם משרד החינוך בעניין זה.

עדיפות למוסדות ללא כוונת רווח – 5% מהציון הכולל

3.5       תינתן עדיפות בשקלול הציון הסופי למוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים).

4. פרמטרים בשיקול דעת לקביעה של ציון איכות במכרז – 20%

4.1      ניסיון מוכח של המציע בניהול של בתי ספר שונים זה מזה ובתי ספר שבהם מתחנכים תלמידים בעלי יכולות וצרכים שונים, ובכלל זה תלמידים הנזקקים לטיפוח. הציון בסעיף זה יהיה השונות של מדד הטיפוח בבתי הספר שבבעלותו ובניהולו של המציע.

4.2      ניסיון ומומחיות של המציע בשיפור תהליכי למידה והוראה, תוך גילוי יכולת הנחיה והדרכה

4.3      ניסיון של המציע בהפעלת מגמות/ מקצועות ייעודיים הרלוונטיים לבית הספר נשוא המכרז

4.4      ניסיון של המציע בהפעלת בתי ספר בסוג הפיקוח הרלבנטי (ממלכתי מגזר יהודי/מגזר דוברי ערבית, ממלכתי דתי, חרדי).

4.5      השכלתם, הכשרתם וניסיונם של בעלי תפקידים שונים במסגרת הבעלות שאינם בעלי תפקידים במוסד החינוך עצמו (כגון מנכ"ל, אנשי מו"פ, מדריכים פדגוגיים, אנשי מנהל וכיוצ"ב).

4.6      השכלה, הכשרה וניסיון של עובדי מטה של המציע בתחום הפדגוגי, תפעולי ובתחום הפיננסי, לפי  העניין.

4.7      המציע מפעיל תכניות חינוכיות ויש לו מנגנון לליווי תלמידים מתקשים

4.8      המציע מפעיל תכניות חינוכיות ויש לו מנגנון לליווי לתלמידים מצטיינים

4.9      השתתפות של תלמידים ו/או בתי ספר של המציע בתחרויות בתחום החינוך, כגון: חידון תנ"ך, אולימפיאדות בתחומי המדעים, תחרויות של בניית ציוד טכנולוגי / פרויקטים טכנולוגיים

4.10     אמצעי מחשוב ותקשוב המופעלים על ידי המציע, כגון: מערכת מידע של הבעלות בתחום הפדגוגי והמנהלי, אתרי אינטרנט של הבעלות, אתרי אינטרנט בית ספריים, אתרים לצרכים לימודיים.

4.11    פיתוח ויישום קוריקולרי ע"י המציע, לרבות אמצעי למידה וחומרי למידה ייחודיים לצרכים של בתי ספר שונים.

4.12    פיתוח ויישום דרכי הוראה, למידה והערכה חדשניות ע"י המציע.

4.13    השתתפות של בתי הספר בבעלותו ובניהולו של המציע בתוכניות למצוינות של משרד החינוך.

4.14    שקיפות מידע ותהליכי ניהול מול מנהלי בתי הספר, הרשויות, משרד החינוך וגורמי החוץ

4.15     ניסיון של המציע בניהול בתי ספר בעלי מספר תלמידים דומה

4.16    הרשות המקומית רשאית להוסיף במכרז פרמטרים נוספים של איכות בהתאם לייחוד של הרשות ו/או של בית הספר, ובלבד שאלה לא יהוו יותר מ-10% מציון האיכות הכולל במכרז.


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל אגף תקציבים במינהל כלכלה ותקציבים
דוא"ל: dudim@education.gov.il, טל' 02-5602586


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/6, י"א בשבט התשע"ז, 07 בפברואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/04/2019