education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעז) 3.7-3  תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ז
 

 

1. כללי

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה – בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד – תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969 (להלן "בעלות") הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת שאליה שייך התלמיד "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן על-פי המשתמע מסעיף 7א לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מסעיפים 4 (ב) ו-4 (ג) לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

בהודעה זו מפורטים תעריפי התשלום התקפים לשנת הלימודים התשע"ז.

 

2.    תעריפי החיוב בחינוך המיוחד

משרד החינוך, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, הקים ועדת היגוי שחברים בה נציגי המרכז לשלטון מקומי, נציגי משרד החינוך ונציגי רשויות מקומיות ואזוריות. הוועדה קבעה, בהתבסס על בדיקה של רואה חשבון חיצוני, סולם תעריפים דיפרנציאלי לתשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד על פי אפיון החריגות הכיתתי. גובה התשלום נקבע על פי הסוג והרמה של שירותי החינוך הניתנים במוסדות החינוך אשר נבדקו והוכרו מראש על ידי המשרד, ולא על פי עלותם של השירותים בפועל כפי שהם ממומנים על ידי הרשות או הבעלות הקולטת.

להלן פירוט תעריפי החיוב עבור תלמידי החוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים  התשע"ז. תעריפים אלו הינם סכומי החיוב הנומינאליים. הרשות הקולטת רשאית להצמיד את חוב הרשות השולחת למדד המחירים לצרכן הידוע ביום  התשלום. הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי 2016 שהתפרסם בתאריך ז' באייר התשע"ו, 15.6.2016, העומד על 98.8000 נקודות.

 

טבלת תעריפי החיוב עבור תלמיד בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ז

א. הרמה הבסיסית

הקטגוריות

התעריף בגין חוק החינוך המיוחד

התעריף במסגרות שמתקיים בהן גם חוק שבוע לימודים בן 41 שעות **

טופס אישור נתוני התלמיד

קטגוריה I : בכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל, לבעלי משכל גבולי ר"ב,  פיגור קל ר"ב, חשד לפיגור קל, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D. , ללקויי למידה ר"ב/ A.D.(H).D. , למעוכבי התפתחות, למעוכבי שפה, ללקויי חושים, ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים באמצעות מסלול 07 ו-07 משופר

 

 

4,681 ש"ח לתלמיד *

 

 

5,152 ש"ח לתלמיד *

ראה נספח 1 באתר חוזרי מנכ"ל

קטגוריהII (א): בבתי"ס של החינוך המיוחד, לבעלי  משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב, חשד לפיגור קל, הפרעות  התנהגותיות/ הפרעות  רגשיות קשות/ A.D.(H).D. , ללקויי למידה ר"ב/ A.D.(H).D. , למעוכבי התפתחות, למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)

 

6,306 ש"ח לתלמיד *

 

6,897 ש"ח לתלמיד *

 

 ראה נספח 2 באתר חוזרי מנכ"ל

בגני ילדים של החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/ A.D.(H).D. , ללקויי למידה ר"ב/ A.D.(H).D. , למעוכבי התפתחות, למעוכבי שפה

 

3,550 ש"ח לתלמיד

 

4,402 ש"ח לתלמיד

 

 

__________

*    התעריף כולל מימון של הסייעת הכיתתית בהקצאה אוטומטית במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

**   אפשר לגבות תעריף בגין חוק שבוע לימודים בן 41 שעות רק אם קיים אישור לכך בתקן השעות של המוסד.

 

הקטגוריות

התעריף בגין חוק החינוך המיוחד

התעריף במסגרות שמתקיים בהן גם חוק שבוע לימודים בן 41 שעות **

טופס אישור נתוני התלמיד


באשכולות גנים

 

3,562 ש"ח לתלמיד

 

4,528 ש"ח לתלמיד

קטגוריהII (ב): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד, תלמידים לקויי חושים

 

6,663 ש"ח לתלמיד

 

6,663 ש"ח לתלמיד

ראה נספח 3 באתר חוזרי מנכ"ל

קטגוריה III (א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, למשותקי מוחין ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור קשה/עמוק/סיעודי

 

9,198 ש"ח לתלמיד

 

9,198 ש"ח לתלמיד

ראה נספח 4 באתר חוזרי מנכ"ל

קטגוריהIII (ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/ P.D.D.

 

8,103 ש"ח לתלמיד

 

8,103 ש"ח לתלמיד

ראה נספח 5 באתר חוזרי מנכ"ל

 

ב. פסיכולוג

קטגוריה I

קטגוריה II (א)

קטגוריה II (ב)

קטגוריה III (א)

קטגוריה III (ב)

259 ש"ח לתלמיד

259 ש"ח לתלמיד

259 ש"ח לתלמיד

259 ש"ח לתלמיד

259 ש"ח לתלמיד

הערה: מוסדות שאינם בבעלות הרשות המקומית, ובכלל זה מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, אינם רשאים לדרוש תשלום בגין פסיכולוג אלא אם במוסד הועסק פסיכולוג על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי העירוני. על הבעלות לצרף לדרישת התשלום שנשלחת אל הרשות השולחת את נספח 12 "אישור הקצאת שעות פסיכולוג מטעם השפ"ח". כמו כן על הבעלות להעביר את התשלום שגבתה מהרשויות השולחות אל הרשות המקומית שסיפקה את השירות.

 

ג. שמירה

קטגוריה

I

קטגוריה

II (א)

קטגוריה

II (ב)

קטגוריה

III (א)

קטגוריה

III (ב)

103  ש"ח לתלמיד

383  ש"ח לתלמיד

738  ש"ח לתלמיד

535  ש"ח לתלמיד

1216  ש"ח לתלמיד

הערה: ההחלטה על נחיצות השמירה ועל היקפה נקבעת על ידי המשרד לביטחון פנים בתיאום עם הרשות המקומית שהמוסד החינוכי פועל בה, ובכלל זה מוסד במעמד מוכר שאינו רשמי. מוסדות שאינם בבעלות הרשות המקומית, ובכלל זה מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, אינם רשאים לדרוש תשלום עבור שמירה אלא אם השמירה מתבצעת על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה. על הבעלות לצרף לדרישת התשלום שנשלחה אל הרשות השולחת את נספח 11 "אישור תקן אבטחה לשנת הלימודים התשע"ז". כמו כן על הבעלות להעביר את התשלום שגבתה מהרשויות השולחות לרשות המקומית שסיפקה את השירות. 

 

ד. סייעת תגבור מוסדית

קטגוריה

I

קטגוריה

II (א)

קטגוריה

II (ב)

קטגוריה

III (א)

קטגוריה

III (ב)

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 41 ש"ש לכיתה, כפול 38 ש"ח לתלמיד (למעט תלמידים במסלול 07 הלומדים בכיתה רגילה)

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 464 ש"ש למוסד, כפול 8 ש"ח לתלמיד  

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 361 ש"ש למוסד, כפול 15 ש"ח לתלמיד  

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 474 ש"ש למוסד, כפול 11 ש"ח לתלמיד  

מספר השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 326 ש"ש למוסד, כפול 16 ש"ח לתלמיד  

 

 

ה. תוספות מיוחדות עבור תפעול מגמות לימוד

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II (א)

 

קטגוריה

II (ב)

 

קטגוריה

III (א) 

קטגוריה

III (ב)

קבוצה א': ספרות/תיירות

- רמה בסיסית (10-5 ש"ש לכיתה) 

 

123 ש"ח לתלמיד

 

237 ש"ח לתלמיד

 

171 ש"ח לתלמיד

 

261 ש"ח לתלמיד

-  רמה בינונית  (14-11 ש"ש לכיתה)

 

192 ש"ח לתלמיד

 

371 ש"ח לתלמיד

 

268 ש"ח לתלמיד

 

410 ש"ח לתלמיד

- רמה מתוגברת (20-15 ש"ש לכיתה)

 

370 ש"ח לתלמיד

 

713 ש"ח לתלמיד

 

516 ש"ח לתלמיד

 

788 ש"ח לתלמיד

קבוצה ב': אופנה והנדסת טקסטיל/ מדעי התזונה/ אמנות הבישול והאפייה/ מדעי הים/ סיוע לימודי באמצעות בעלי חיים/ חממה טיפולית/ נגרות

- רמה בסיסית (10-5 ש"ש לכיתה)

 

166 ש"ח לתלמיד

 

321 ש"ח לתלמיד

 

232 ש"ח לתלמיד

 

354 ש"ח לתלמיד

-  רמה בינונית (14-11 ש"ש לכיתה)

 

271 ש"ח לתלמיד

 

522 ש"ח לתלמיד

 

378 ש"ח לתלמיד

 

577 ש"ח לתלמיד

 - רמה מתוגברת (20-15 ש"ש לכיתה)

 

450 ש"ח לתלמיד

 

868 ש"ח לתלמיד

 

629 ש"ח לתלמיד

 

959 ש"ח לתלמיד

 

 

 

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II (א)

 

קטגוריה

II (ב)

 

קטגוריה

III (א) 

קטגוריה

III (ב)

 קבוצה ג': מערכות צילום/ מכונאות רכב/ אמנות שימושית

 - רמה בסיסית (10-5 ש"ש לכיתה)

 

232 ש"ח לתלמיד

 

448 ש"ח לתלמיד

 

325 ש"ח לתלמיד

 

495 ש"ח לתלמיד

 - רמה בינונית (14-11 ש"ש לכיתה)

 

369 ש"ח לתלמיד

 

711 ש"ח לתלמיד

 

515 ש"ח לתלמיד

 

786 ש"ח לתלמיד

 - רמה מתוגברת (20-15 ש"ש לכיתה)

 

590 ש"ח לתלמיד

 

1137 ש"ח לתלמיד

 

823 ש"ח לתלמיד

 

1257 ש"ח לתלמיד

הערה: מספר שעות ההוראה המוקדשות למגמה או לתחום מקצועי לא יעלה על 30% ממכסת תקן שעות ההוראה הנלמדות בכיתה. שעות המגמה/התחום יתבססו על מערכת השעות הכיתתית, בתנאי שהתלמיד למד במגמה זו או בתחום זה.

 

ו. ברכת שחייה טיפולית מקורה בתחומי המוסד החינוכי

גודל הברכה

קטגוריה

I

קטגוריה

II (א)

קטגוריה

II (ב) 

קטגוריה

III (א)  

קטגוריה

III (ב)

קטנה עד בינונית

1,801 ש"ח לתלמיד

3,473 ש"ח לתלמיד

2,515 ש"ח לתלמיד

3,839 ש"ח לתלמיד

גדולה עד גדולה מאוד

2,109 ש"ח לתלמיד

4,067 ש"ח לתלמיד

2,945 ש"ח לתלמיד

4,495 ש"ח לתלמיד

 


 

ז. תל"ן כיתתית במימון הרשות המקומית/הבעלות*

קטגוריה

I

קטגוריה

II (א)

קטגוריה

II (ב) 

קטגוריה

III (א)  

קטגוריה

III (ב)

לא יותר מ-5 ש"ש לכיתה, בסכום 685 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ-5 ש"ש לכיתה, בסכום 1027 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ-5 ש"ש לכיתה, בסכום 771 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ-5 ש"ש לכיתה, בסכום 1027 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

__________

*     הפעלת תל"ן כיתתית במימון הרשות המקומית/הבעלות מחייבת אישור של מפקח החינוך המיוחד של המוסד  החינוכי ואישור בכתב ממנהל המחוז, ובכפיפות להנחיות הכתובות של האגף לחינוך מיוחד לשנת הלימודים התשע"ז.

 

ח. משרה לספרן ברייל*

קטגוריה

I

קטגוריה

II (א)

קטגוריה

II (ב) 

קטגוריה

III (א)  

קטגוריה

III (ב)

0.5 משרה למוסד

915 ש"ח לתלמיד

0.75 משרה למוסד

1,373 ש"ח לתלמיד

__________

* העסקת ספרן ברייל מחייבת אישור של המפקח הממונה על חינוך תלמידים בעלי לקויות חושים מהאגף לחינוך מיוחד. דוגמה לאישור זה מובאת בנספח 8 באתר חוזרי מנכ"ל.

 


 

ט. משרת מתורגמן לשפת הסימנים לתלמידים חירשים ולקויי שמיעה*

קטגוריה

I

קטגוריה

II (א)

קטגוריה

II (ב) 

קטגוריה

III (א)  

קטגוריה

III (ב)

0.5 משרה למוסד

1,939 ש"ח לתלמיד בבית ספר יסודי

1,761 ש"ח לתלמיד

משרה למוסד בבי"ס על-יסודי

3,785 ש"ח לתלמיד

__________

* העסקת מתורגמן לשפת הסימנים מחייבת אישור של המפקח הממונה על חינוך תלמידים בעלי לקויות חושים מהאגף לחינוך מיוחד. דוגמה לאישור זה מובאת בנספח 9.

הערה: מילוי טופסי האישור של נתוני התלמיד וכן דרישת התשלום יבוצעו על ידי הרשות/הבעלות בהתאם להנחיות בסעיף 3.7-75 בחוזר הוראות הקבע עג/7(א), "תשלום עבור תלמידי חוץ".

 

בקשות לקיזוז תשלומים עבור תלמידי חוץ לשנת הלימודים התשע"ז יש להעביר במרוכז לכלל החובות, פעם אחת בשנה ובאמצעות הדואר בלבד, מתאריך ח' בתמוז התשע"ז, 2.7.2017, עד לתאריך י"ג בטבת התשע"ח, 31.12.2017 .

 

על הבקשה לקיזוז לכלול את המסמכים האלה:

  • מכתב רשמי על גבי נייר לוגו של הרשות/הבעלות ובו מתבקש קיזוז באמצעות משרד החינוך בגין החובות של הרשויות השולחות עבור תלמידי החוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ז. יש לפרט את שמות הרשויות החייבות ואת סכומי החוב. בנוסף יש לציין את כתובת הדוא"ל של איש הקשר ברשות/בעלות המגישה את בקשת הקיזוז.
  • העתק של דרישת התשלום כפי שנשלחה לרשות השולחת על ידי הרשות/הבעלות הקולטת
  • טופס ריכוז התשלומים לשנת הלימודים התשע"ז לכל רשות בנפרד (נספח 10 באתר חוזרי מנכ"ל) 
  • העתק של טופס אישור נתוני התלמיד בחינוך המיוחד לגביית תשלומי החוץ לשנת הלימודים התשע"ז בחתימת מנהל המוסד והמפקח על החינוך המיוחד של המוסד (נספחים 5-1 באתר חוזרי מנכ"ל)
  • רשות/בעלות קולטת אשר דרשה תשלום בגין שמירה ו/או פסיכולוג ו/או תל"ן ו/או העסקת מתורגמן לשפת הסימנים ו/או העסקת ספרן ברייל, תצרף גם את האישורים מהגורמים הרלוונטיים (נספחים 8, 9, 11, 12 ואישור תל"ן).

 

 

נספחים*:

נספח 1: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ז בקטגוריה I

נספח 2: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ז בקטגוריה II(א)

נספח 3: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ז בקטגוריה II(ב)

נספח 4: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ז קטגוריה III(א)

נספח 5: טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ז קטגוריה III(ב)

נספח 6: טופס אישור מוסדי עבור תלמידים בבתי"ס באשפוז פסיכיאטרי

נספח 7: טופס אישור נתונים לגביית תשלום לתלמיד חוץ במסגרת אשפוז פסיכיאטרי, שנת הלימודים התשע"ז

נספח 8: טופס אישור מוסדי להעסקת ספרן ברייל לשנת הלימודים התשע"ז

נספח 9: טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים לשנת הלימודים התשע"ז

נספח 10: טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרת החינוך המיוחד - שנת הלימודים התשע"ז

נספח 11: אישור שמירה

נספח 12: אישור העסקת פסיכולוג על-ידי השפ"ח

נספח 13: טופס אישור לימודי חוץ

 

 

* בנספחים שפורסמו ב-1.3.2017 נפלה טעות סופר. הנספחים פורסמו מחדש ב-5.3.2017.


הכתובת למשלוח הבקשות לקיזוז: המחלקה לתלמידי חוץ, המינהל הפדגוגי,
האגף ליישום חוק ומדיניות במערכת החינוך,
משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 9100201.
לא יטופלו בקשות קיזוז שיישלחו בדוא"ל.
בשאלות אפשר לפנות אל המחלקה לתלמידי חוץ, טל' 02-5604023.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/7, ג' באדר תשע"ז, 1 במרס 2017, 01 במרץ 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/03/2017