education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעז) 3.7-4  סמסטר קיץ בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשע"ז
 

תכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" תופעל בקיץ התשע"ז במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ.

התכנית מכוונת לסגירת פערים, למיצוי יכולותיהם של תלמידים מתקשים ולחיזוק תחושת המסוגלות שלהם. כמו כן התכנית מאפשרת לתלמידים להשלים את תעודת הבגרות טרם עזיבתם את מערכת החינוך העל יסודית.

התכנית פועלת  כמה שנים במימון משרד החינוך ובשיתוף המפמ"רים, מנהלי המחוזות, המפקחים הכוללים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

מידע מפורט על התכנית אפשר למצוא באתר של אגף א' לחינוך על-יסודי בכתובת https://cms.education.gov.il/educationcms/units/highschool/tochniyot/machazit3.htm.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל
האגף לחינוך העל-יסודי, טל' 02-5603252/3,
וכן אל אתר הפניות לאגף בכתובת http://shr.education.gov.il/ShrNet/.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/9, יא' באייר התשע"ז, 07 במאי 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  12/05/2017