education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-55  האיסור לחלק במוסדות חינוך מוצרים, דוגמאות או כל חומר שיווקי או פרסומי ללא היתר

 
1. מבוא

1.1
תמצית
מטרת הסעיף היא להוסיף על הנחיותיה של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית שפורטו בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), סעיף 3.7-53 את האיסור לחלק במוסדות חינוך מוצרים או חומר פרסומי ללא היתר.
 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 באפריל 2007

ב. התחולה:  כלל מערכת החינוך

ג. הסטטוס: שינוי

ד.  חוזרים קודמים בנושא

- סעיף 3.7-53 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הנחיות בנושא של אישור השילוב של פרסומת מסחרית" - בתוקף
- סעיף 3.7-2 בחוזר "הודעות ומידע" סז/1(א), "האיסור לחלק במוסדות החינוך כל חומר שיווקי או פרסומי ללא היתר" - בתוקף.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה
המנהלים והמורים בכל מוסדות החינוך ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  המזכירות הפדגוגית

ב. בעל התפקיד:  יו"ר הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית

ג. מספר הטלפון:  02-5603451 ו-02-5603220

ד. כתובת הדוא"ל:  iritli@education.gov.il
 
1.7
נספחים
 

2.  ההנחיות
2.1 במסגרת הלימודים במוסד החינוך או במסגרת פעילות מטעם מוסד החינוך שמעורבים בהם גופים חיצוניים רווחת תופעה פסולה של חלוקת מוצרים או חומר פרסומי ללא היתר שמטרתה לחשוף תלמידים למוצרים, לצבע, לצורה, לטעם ולהעדפת מוצרים.

תופעה זו מנוגדת לחוק ולהנחיות חוזר המנכ"ל ועלולה להיות מסוכנת, שכן מוצר המחולק לתלמיד ללא פיקוח או היתר עלול להכיל חומרים מסוכנים, רעלים או חומר נפץ, וכן לפגוע ברגשותיו, בבריאותו או בתפיסת עולמו של התלמיד. לפיכך חל איסור מוחלט על חלוקת מוצרים, דוגמאות ודוגמיות של מוצרים, ספרים, עיתונים, אבזרים או כל חומר שיווקי או פרסומי במוסד החינוכי או בכל פעילות מטעמו, במסגרת הפורמאלית או הבלתי פורמאלית, אלא בהיתר הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.
2.2 כל בעל תפקיד, מנהל מוסד חינוכי, עובד הוראה או עובד פיקוח שיתיר חלוקת מוצרים או כל פעילות המשלבת פרסומת מסחרית או התקשרות ויפעל בניגוד להנחיות המשרד - עובר עברה לפי תקנות פרסומת ודרכי שיווק מכוונים לקטינים, התשנ"א-1991, מכוח החוק והגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וייקרא לדין משמעתי, ויינקטו נגדו הצעדים על פי כל דין.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014