education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

57–3.7  האיסור הכללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך והתנאים לקבלת היתר במקרים מסוימים

 

חוזר זה מבוטל

לחץ כאן למעבר לחוזר המעודכן

1.    מבוא

1.1    תמצית

סעיף זה מפרט את ההנחיות בנושא האיסור של שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך, ובכלל זה את האיסור לחלק במוסדות חינוך כל חומר שיווקי או פרסומי ואת האיסור של מתן חסות או המלצה על ידי עובדים במערכת החינוך. בנוסף מובא תיאור פעילותה של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

1.2     מטרת הפרסום

          א.   התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2008

          ב.   התחולה: כלל מערכת החינוך

          ג.    הסטטוס: החלפה

          ד.    חוזרים קודמים באותו נושא

                   –    סעיף 7–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" סח/8(א) "חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח–2007"מבוטל

                   –    סעיף 4–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" סח/1, "איסור פרסום חוגי ספורט או פעילות ספורט במוסדות חינוך"מבוטל

                   –    סעיף 2–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" סז/1, "האיסור לחלק במוסדות חינוך כל חומר שיווקי או פרסומי ללא היתר"מבוטל

                   –    סעיף 48–3.7 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "שילוב פרסומת מסחרית במוסדות חינוך"מבוטל

                   –    סעיף 38–3.7 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), "אישור השילוב של פרסומת מסחרית במוסדות חינוך"מבוטל

                   –    סעיף 11–3.7 בחוזר הוראות הקבע תשס/7(א), "אישור השימוש בפרסומת מסחרית"מבוטל

                  –    סעיף 3.7-53  בחוזר הוראות הקבע סו/8(א)  "הנחיות בנושא של אישור השילוב של פרסומת מסחרית" - מבוטל

1.3     התפוצה: כלל עובדי מוסדות החינוך ואגפי החינוך ברשויות המקומיות.

1.4     הגורם האחראי

          א.   שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

          ב.   בעל התפקיד: יו"ר הוועדה לאישור שילוב פרסומית מסחרית

          ג.   מספר הטלפון: 02-5603220

          ד.   כתובת הדוא"ל: iritli@education.gov.il.

1.5     נספח: סעיף 6 של התקנות להגנת הצרכן (פרסומת מכוונת לקטינים), התשנ"א–1981 והחוק לאיסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח-2007.

 

2.     הגדרות

2.1     פרסומת מסחרית

כל הודעה ברבים, כגון במודעות, בחוברות, בפלקטים, בחומרי פרסום ועל אבזרים, וכן מכירה, שירות או שיווק של מוצר או של אירוע שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה. יוצאים מכלל זה אירועים שציבור עובדי המדינה עשויים להשתתף בהם או מוצרים או שירותים שהם עשויים לרכוש בעקבות הסכם מוקדם עם נציגות עובדי המדינה.

2.2     מתן וקבלה של חסות

הכרה, פיקוח, תמיכה מקצועית, תמיכה כספית, מתן ייעוץ פדגוגי או ארגוני, פרסום באמצעים שונים, כגון בחוזרי המנכ"ל, בחוזרי האגפים או בחוזרי יחידות המשרד, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני או חד-פעמי; מתן זכות שימוש בשם העובד או תפקידו או בשם משרד החינוך, מילוי תפקיד בגוף מבקש החסות, השתתפות באירועים מטעם גוף כאמור.

2.3     גוף מבקש חסות

אדם או תאגיד  מחוץ לשירות המדינה, בין אם הוא פועל למטרות רווח ובין אם לאו.

2.4     התקשרות

יצירת קשר בעל-פה או בכתב תוך הצהרה מכוונת, גלויה או סמויה, על התקשרות, התחייבות בעל-פה או בכתב וחתימת חוזה, הסכם דברים או מסמך הבנות.

2.5     חומר לימודי

כל חומר כתוב, מודפס, משודר, מצולם או מוקלט, לרבות תוכנות ולומדות, המיועד לתלמידי בתי הספר וגני הילדים ומשמש ספר לימוד או ספר עזר, וכל חומר אחר שמשרד החינוך התיר את הכנסתו לשימוש התלמידים בבתי הספר ובגני הילדים, לרבות חומר שהמשרד אישר את חלוקתו לתלמידים במוסדות החינוך ולמעט עיתונים וכתבי עת (ראה להלן הרחבה בנושא עיתונים וכתבי עת).

2.6     פעילות חינוכית או חומר חינוכי

כל אירוע המיועד לתלמידי בתי הספר וגני הילדים, לצוותים החינוכיים ולעובדי המשרד, או כל אירוע המופק על ידי יחידות המשרד או מטעמו, וכן כל אירוע או פעילות שהמשרד נותן את חסותו עליו, לרבות תחרויות ספורט, מופעי תרבות ואמנות, טקסים או ירידים, וכן כל חומר חינוכי לתלמידים או לצוותים החינוכיים או לעובדי המשרד, המופקים על ידי המשרד או שאינם מופקים על ידו אך הוא נותן להם את חסותו.

 

3.     הוועדה לאישור השילוב של פרסומת מסחרית

3.1     הוועדה לאישור השילוב של פרסומת מסחרית במוסדות החינוך מונתה על-ידי מנכ"ל המשרד, והיא פועלת על-פי הנחיות החשב הכללי באוצר ועל-פי קריטריונים המקובלים על הוועדה הבין-משרדית לאישור פרסומת מסחרית. הוועדה רשאית לשנות את הקריטריונים מעת לעת, והיא תדאג לפרסום השינויים בחוזר המנכ"ל.

3.2     הוועדה פועלת במטרה לבחון ולהתיר או לאסור פעילות חינוכית, התקשרות או מתן וקבלה של חסות המשלבים פרסומת מסחרית גלויה או סמויה מעצם מהותם.

3.3     תפקיד הוועדה הוא לבחון, לשקול, להתיר או לאסור שילוב פרסומת מסחרית, התקשרות וקבלה ומתן של חסות בחומר לימודי וחינוכי ובאירועים ובפעילויות על כל סוגיהם במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו, על פי שיקולים חינוכיים וחברתיים ערכיים ושוויוניים.

3.4     מוסדות חינוך, יחידות המשרד ובעלי תפקידים לא יערכו פעילות המשלבת פרסומת מסחרית ולא ייצרו התקשרות או ייצרו התקשרות או ייתנו או יקבלו חסות המשלבים פרסומת מסחרית ללא היתר מפורש מראש ובכתב של הוועדה.

3.5     כל אזרח – לרבות עובדי הוראה ופיקוח, מנהלי מוסדות חינוך, גננות, רשויות חינוך מקומיות, בעלויות וכלל עובדי מערכת החינוך – המבקש לשלב פרסומת מסחרית בפעילותו במערכת החינוך חייב לפנות אל הוועדה לקבלת היתר.

3.6     יש להביא לפני הוועדה כל שיתוף פעולה עם גורם חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, לצורך פעילות במערכת החינוך, לרבות התקשרות או מתן או קבלה של חסות.

3.7     נוסף על האמור ב-3.6 לעיל, שילוב של תכנית חינוכית, התקשרות או קבלה או מתן של חסות של גוף חוץ מוסדי מחייבים קבלת אישור מקצועי של הגורם האחראי לתחום במשרד ושל הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

3.8     היתרים לפעילות חינוכית, להתקשרויות או למתן ולקבלה של חסות המשלבים פרסומת מסחרית ניתנים אך ורק על ידי הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

3.9     רק מסמך שהונפק על ידי הוועדה משמש האישור היחיד והבלעדי לפנייה למוסדות חינוך או לקיום פעילות.

3.10   בעלי תפקידים במטה ובמחוזות אינם רשאים להנפיק אישורים פרטניים לפעילות, אפילו ניתן אישור הוועדה לפעילות.

3.11   מנהל המוסד החינוכי או בעל תפקיד לא יכירו בפנייה של גורם חוץ-מוסדי שלא קיבלה את היתר הוועדה.

3.12   על אף האמור לעיל, היתר הוועדה אינו מחייב את מנהל המוסד החינוכי להסכים לקיים את הפעילות המוצעת.

3.13   מתן היתר הוועדה אינו פוטר את מנהל המוסד החינוכי או כל בעל תפקיד במערכת החינוך מהאחריות להקפיד על קיומן של הוראות חוזר המנכ"ל במלואן ולפעול בכפיפות לסעיפים המפורטים בהיתר הוועדה.


4.     אופן פעולתה של הוועדה

4.1     הוועדה בודקת וקובעת מהי פרסומת מותרת, מה הם אמצעי הפרסום המותרים, היכן הפרסום מותר ומהו אופן הצגתו.

4.2     הוועדה בוחנת אם קיימת או נדרשת התקשרות משפטית, מה הן מטרות הפרסום, מה הם המסרים הבאים לידי ביטוי בפרסום, וכן אם קיימים בפרסום מרכיבים הגורמים להטעיית הציבור, אם הפרסום מחנך ואם הוא מהימן ותואם את המסר שהוא מפרסם.

4.3     הוועדה מאשרת ומתירה פעילות המשלבת פרסומת מסחרית, התקשרות או מתן חסות לאחר בדיקת הבקשה ומציידת את הפונה באישור בכתב. האישור מפרט את כל תנאי ההיתר ומגדיר את תוקפו (זמן קצוב המוגדר בתאריך או בשנת לימודים). בכל היתר מצוין במפורש כי אי-עמידה בתנאיו תגרור את שלילתו לאלתר.

4.4     הוועדה מאשרת את אזכור שמו של נותן הסיוע או נותן החסות בצנעה, ללא לוגו וללא שם מותג. אין כלל אזכור של נותן החסות, לוגו או שמות מותגים על גבי החומר החינוכי.

4.5     הוועדה מעדיפה את המינוח "בסיוע" או "באדיבות" על המונח "בחסות".

4.6     הוועדה מאפשרת הזדמנות שווה לכל העוסקים בתחום ושוקלת כל פנייה לגופו של עניין.

4.7     הוועדה בוחנת את תרומת הפעילות ואת החומרים או את ההתקשרות לחינוך ולקידומו בכפיפות לתנאים ולאמות מידה כלליים, מתוך כוונה לקדם נושאים שהמשרד מעוניין בהם.

4.8     אישור הוועדה אינו המלצת המשרד על גוף או על פעילות.

4.9     הוועדה אינה מאשרת:

          א.   פרסומת ישירה לתלמידים;

          ב.   פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות או חברתיות;

          ג.   פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום, מההתקשרות או ממתן החסות;

          ד.   פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;

          ה.   פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או מחאה חברתית

4.10   הוועדה אוסרת:

          א.   מגע ישיר עם תלמידים;

          ב.   חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;

          ג.   חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;

          ד.   קבלת פרטים מזהים מתלמידים;

          ה.   החתמת תלמידים על מסמכים;

          ו.    פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים.

4.11   גוף המתוקצב על ידי המשרד ואשר נוהל התמיכות של משרדי הממשלה חל עליו חייב לציין בפנייתו לוועדה את עובדת היותו נתמך או מתוקצב על ידי המשרד או את היותו בפיקוח המשרד. על הגוף המתוקצב על ידי המשרד חלים כל הכללים לגבי שילוב פרסומת מסחרית.

 

יש לשלוח את טופס הבקשה לקבלת חסות משרד החינוך או היתר לשילוב פרסומת מסחרית לפעילות חינוכית או להתקשרות לוועדה לאישור חסות ממשלתית ושילוב פרסומת מסחרית, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים. *

 

 

5.     החוק, התקנות וענישה

5.1     מנהלי מוסדות החינוך מחויבים לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות העוסקים באיסור פרסומת מסחרית המכוונת לקטינים ואיסור פעילות מסחרית במוסדות החינוך המובאים בנספח להלן.

5.2     לפי החוק והתקנות שימוש בפרסומת מסחרית, התקשרות או מתן וקבלה של חסות מגוף חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, במוסד חינוכי או בפעילות מטעמו, ללא אישור הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית, וכן כל חריגה מהוראות חוזר המנכ"ל או מהסעיפים המפורטים בהיתר הוועדה, הם עברה על החוק ועל התקנות.

5.3     כל בעל תפקיד, מנהל מוסד חינוכי ועובד הוראה או פיקוח שיתיר חלוקת מוצרים או פעילות המשלבת פרסומת מסחרית או התקשרות ויפעל בניגוד להנחיות המשרד עובר עברה על פי "תקנות פרסומת מסחרית ודרכי שיווק מכוונים לקטינים, התשנ"א–1991, מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, ועלול להיקרא לדין משמעתי ולשאת בתוצאות, ויינקטו נגדו הצעדים המנויים בחוק להגנת הצרכן, התשמ"א–1981.

5.4     החוק על איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך מטיל על מנהל המוסד החינוכי את מלוא האחריות לאיסור פעילות מסחרית במוסד החינוכי, אלא אם כן הוא קיבל אישור לכך מהוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

 

6.     האיסור לחלק במוסדות החינוך כל חומר שיווקי או פרסומי ללא היתר

חל איסור מוחלט על חלוקת מוצרי צריכה, מוצרי מזון, דוגמאות ודוגמיות של מוצרים, ספרים, עיתונים, אבזרים או כל חומר שיווקי או פרסומי במוסד החינוכי או בכל פעילות מטעמו, במסגרת פורמאלית או בלתי-פורמאלית, ללא היתר של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

 

7.     איסור פרסום חוגי ספורט או פעילות ספורט במוסדות  החינוך

אין לאפשר בשום מקרה כניסה לבתי הספר ולגני הילדים של גופי ספורט, אגודות ספורט או כל גורם העוסק בספורט לצורך הדגמה, מיון תלמידים או הפעלתם במהלך השוטף של הלימודים.

יידוע התלמידים על פעילויות ספורט מטעם הרשות המקומית ייעשה באמצעות כרזה שתוצג במקום מרכזי במוסד החינוכי ולא באמצעות חלוקת חומר פרסומי לתלמידים. יובהר מעל לכל ספק כי פרסום מטעם הרשות יכלול פרסום על פעילות הנערכת על ידי הרשות המקומית ולא על ידי גופים אחרים.

 

8.     האיסור על מתן חסות או המלצה על ידי עובדים במערכת החינוך

חל איסור על עובד משרד החינוך ועל עובד הוראה לחוות דעה, להמליץ, לשווק או לתת אישור לחומר לימוד, לתכנית לימודים או לחומר העשרה (כגון ספרים, חוברות, תקליטורים, משחקים) כשיש בכך משום מתן חסות המשרד, וזאת שלא באמצעות המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, ובכלל זה הגף לאישור ספרי לימוד או האגף לתכניות לימודים.

 

9.     הצבת מכונות לממכר משקאות ומזון או דוכן לממכר מזון

9.1     בתי הספר, בתיאום, בהסכמה ובשיתוף עם ועד ההורים המוסדי ועם התלמידים, יכולים ליזום מהלך להצבת מכונות לממכר משקה או מזון או דוכן לממכר מזון.

9.2     על הרשות המקומית או על בעלות המוסד החינוכי ליזום את רכישת המכונות על פי תהליכי הרכישה המקובלים (באמצעות מכרז).

9.3     מכונות לממכר מזון ומשקאות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג.

9.4     תכולת ההרכב של המזון והשתייה במכונות ובדוכני המזון חייבת להתאים להוראות בסעיף 56–2.2 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א).

9.5     תהליך הרכישה וההצבה של מכונות לממכר מזון ושתייה ודוכנים לממכר מזון צריך להבטיח כי –

          א.   לא יימכרו מוצרי יוקרה;

          ב.   מגוון המוצרים יתואם עם הנהלת בית הספר ועם ועד ההורים;

          ג.    נציגי התלמידים יהיו שותפים לתהליך;

          ד.   תהליכי ההתקשרות יבטיחו הוזלה משמעותית במחירי המוצרים בהשוואה למחיריהם בחנויות.

9.6     בהפעלת דוכן לממכר מזון (קיוסק) על ידי גורם חיצוני יש לפעול על פי חוקי העזר העירוניים ורישיון עסקים כמקובל ברשות המקומית.

 

10.   עיתונים וכתבי עת

10.1   עיתונים, כתבי עת, עלונים וירחונים העורכים פעילות תקשורתית חינוכית יכולים לפנות לוועדה ולבקש היתר להציע את פעילותם לבתי הספר.

10.2   הוועדה אינה מתירה הפצה חופשית של עיתונים ועיתוני ילדים ונוער בקרב התלמידים.

10.3   אם החליט מנהל בית הספר לרכוש עיתון על פי שיקוליו הפדגוגיים, עליו לקטלגו בספריית בית הספר.

10.4   כדי למנוע את חשיפתם של תלמידים לעיתון אחד בלבד בית הספר רשאי לקיים פעילות עם עיתון מסוים שיבחר רק בשנת לימודים אחת, ובשנה שאחריה עליו לפנות לביצוע פעילות חינוכית זו עם עיתון אחר.

10.5   במסגרת הפעילות החינוכית עם העיתון מותר למערכת העיתון להציע לבית הספר סיוע והדרכה מקצועית בהפקת עיתון בית הספר. העיתון יהיה נקי מפרסומות, ייכתב וייערך על ידי התלמידים, ועלות הפקתו תהיה נמוכה משמעותית בהשוואה לעלות הפקה עצמאית.

10.6   המשרד אוסר על מערכת עיתון, עלון או ירחון ליצור קשר ישיר עם התלמידים ועם הצוות החינוכי, אלא רק באמצעות הנהלת בית הספר.


11.   תקשורת

פעילות או התקשרות עם גורם תקשורת מסחרי לצורך השתתפות בתכניות טלוויזיה או רדיו, בתחרויות ובחידונים מחייבות את אישור הוועדה ואת האישור של דוברות המשרד.

 

12.   נספח סעיף 6 של התקנות להגנת הצרכן והחוק לאיסור פעילות 
        מסחרית.

איקון וורד להורדת הנספח

 

*ב 20.10.2014 נוסף טופס הבקשה לקבלת חסות משרד החינוך או היתר לשילוב פרסומת מסחרית לפעילות חינוכית וכן שונתה הכתובת למשלוח הטופס.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/3(א), ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022