education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

58–3.7  שעות הפעילות של גני הילדים

 

חוזר זה בוטל

שימו לב לחוזר זה פורסם עדכון: לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן

1.     מבוא

1.1     תמצית

סעיף זה מפרט את שעות הפעילות של הגן בגנים רגילים ובגני יוח"א, ובכלל זה בימי צום בגנים ממלכתיים-דתיים, וכולל גם הנחיות להבאת הילדים לגן ולהחזרתם ולשחרור מוקדם לצהרונים.

1.2     מטרת הפרסום

          א.   התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2008(בוטל בתאריך 1.9.11)

          ב.   התחולה: התלמידים בגני הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, בחינוך היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי

          ג.   הסטטוס: החלפה

                ד.   חוזרים קודמים באותו נושא

                      –      סעיף 31–3.7, "איסור הוצאת ילדים מהגן לפני סיום יום
הלימודים – עדכון סעיף 26–3.7 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)", בחוזר הוראות הקבע סג/7(א)
מבוטל

                            סעיף 3–3.5 בחוזר הודעות ומידע סח/1, "סיום הלימודים בימי צום בגני ילדים ממ"ד שחל בהם יום לימודים ארוך"מבוטל

                      –      סעיף 35–5.1 בחוזר הוראות הקבע סג/2(א), "הבאת ילדים לגן והחזרתם לביתם"מבוטל.

1.3     התפוצה: מחנכות הגיל הרך: הגננות, המדריכות והמפקחות.

1.4     הגורם האחראי

          א.   שם היחידה: האגף לחינוך קדם-יסודי במינהל הפדגוגי

          ב.   בעל התפקיד: מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי

          ג.   מספר הטלפון: 03-6896009/10

          ד.   כתובת הדוא"ל: preschool@education.gov.il.

1.5     נספחים

              נספח א: טופס אישור: הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

          –    נספח ב: טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך שהות
    בצהרון.

 

2.     שעות הפעילות של גני הילדים

2.1     גן הילדים הוא מסגרת לימודית-חינוכית החייבת בסדר מתוכנן לטובתו של כל ילד וילד. לפיכך אין להוציא ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים, פרט לילדים הזקוקים לקבל טיפול רפואי שאי אפשר לקבלו לאחר שעות הפעילות בגן, באישור ההורים.

2.2     להלן שעות ההתחלה והסיום של הלימודים בגן:

          א.   יום הלימודים בגן ילדים במסגרת "אופק חדש" מתחיל בשעה 7.55 ומסתיים בשעה 14, וביום שישי בשעה 12.45.

          ב.   יום הלימודים בגן שאינו במסגרת "אופק חדש" מתחיל בשעה 7.55 ומסתיים בשעה 13.30, וביום שישי בשעה 12.45.

          ג.   בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך תבחר הגננת באחת משתי החלופות הבאות ותודיע למפקחת על בחירתה:

                1)   יום הלימודים מתחיל בשעה 7.55 ומסתיים בשעה 15.40, למעט יום בשבוע שנקבע כיום קצר והמסתיים בשעה 13.10 ויום שישי שבו הלימודים מסתיימים בשעה 12.

                2)   יום הלימודים מתחיל בשעה 7.45 בכל ימי השבוע ומסתיים בשעה 15.30, למעט יום בשבוע שנקבע כיום קצר והמסתיים בשעה 13 ויום שישי שבו הלימודים מסתיימים בשעה 12.

2.3     סיום הלימודים בימי צום בגני ילדים ממ"ד שחל בהם יום לימודים ארוך

          א.   בגנים שחל בהם יום לימודים ארוך יתקיימו הלימודים בימי צום עד השעה 13.30, כמקובל בגני הילדים שאין בהם יום לימודים ארוך, וארוחת הצהריים תינתן לילדים כמקובל ביום לימודים קצר.

          ב.   בכל הגנים יתקיימו הלימודים כרגיל: בגנים במסגרת "אופק חדש" עד השעה 14 ובגנים שאינם במסגרת "אופק חדש" עד השעה 13.30.

          ג.    הגננות מתבקשות ליידע את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים בימי צום.

2.4     הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם

          א.   הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה, ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. הודעה להורים בנושא זה תשלח מנהלת הגן עם הילדים בתחילת שנת הלימודים. כמו כן יינתן לכך דגש באספת ההורים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

          ב.   חובה על הגננת להחתים את ההורים, כבר בתחילת שנת הלימודים, על טופס כדוגמת זה המובא בנספח א להלן.

 

3.     שחרור מוקדם לצהרונים

3.1     שחרור מוקדם מהגן יותר אך ורק לילדים המוסעים לצהרונים.

3.2     לצורך שחרור מוקדם יש לנהוג כמפורט להלן:

          א.   ילדים המוסעים לצהרונים ישוחררו בשעה 13.20 בלבד, וזאת לאחר שההורים יגישו בקשה מסודרת ומנומקת בכתב למפקחת על גני הילדים באמצעות גננת הגן.

          ב.   לאחר אישור הבקשה תחתים הגננת את שני  ההורים על המסמך המובא בנספח ב להלן.

          ג.   המכתב יתויק בתיק ניהול גן, ועותק יישאר בידי המפקחת.

          ד.   במקרים שיש צורך לשחרר ילדים מוקדם יותר מאשר בשעה 13.20 יש לפנות למנהל המחוז לאישור.

 

4.     נספחים

נספח 1   טופס אישור הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

נספח 2   טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך שהות בצהרון


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/8(א), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014