education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

60–3.7  מלגות סיוע לתלמידים

 

חוזר זה בוטל

שימו לב לחוזר זה פורסם עדכון: לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן

 

1.     מבוא

1.1     תמצית

סעיף זה מפרט את התהליך של הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות. הוראות הסעיף מבטלות כל הוראה אחרת בנושא הסיוע במלגות.

1.2     מטרת הפרסום

          א.     התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2009(בוטל בתאריך 1.9.11)

          ב.     התחולה: מוסדות בפיקוח רשמי, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות במגזר היהודי, הערבי, הדרוזי והבדואי

          ג.     הסטטוס: מבוטל

          ד.     חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 1–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" סח/1, "הקצאת תקציב למלגות לאבזרי לימוד לתלמידים לשנת הלימודים התשס"ח"מבוטל.

1.3     התפוצה: מנהלי בתי הספר, היועצים החינוכיים, רכזי השכבות והמחנכים בכל שכבות הגיל.

1.4     יישום ומעקב: התהליך מתבצע באמצעות קבלן חיצוני, אשר באחריותו להעביר לבתי הספר את ההודעה על סכום ההקצאה למלגות, לקלוט מבתי הספר את הדיווח על התלמידים שנמצאו זכאים, להעביר את התשלום ולבצע בקרה על העברת התשלומים להורי התלמידים.

1.5     הגורם האחראי

          א.     שם היחידה: מינהל כא"ב תיאום ובקרה

          ב.     בעל התפקיד: מרכז הסיוע במלגות

          ג.     מספר הטלפון: 02-5603544

          ד.     כתובת הדוא"ל: davidf@education.gov.il.

 

2.     רקע

מערכת החינוך היא המשפחה הגדולה ביותר במדינת ישראל. לצערנו למשפחה שלנו מתווספים מדי שנה ילדים שהוריהם אינם מסוגלים לספק את צורכיהם.

משרד החינוך מקצה תקציב מלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אבזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות. המלגות מיועדות רק לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח הרשמי של משרד החינוך.

ההקצאה לבתי-הספר נעשית על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים. גודל התקציב לכל מוסד נקבע על-פי שכבת הגיל והעשירון שבו בית הספר נמצא על מדד הטיפוח, והוא יחסי למספר התלמידים. כדי לרכז את המאמץ התקציבי בעשירונים הנמוכים בתי הספר הנמצאים בעשירונים 1 ו-2 אינם מקבלים הקצאה למלגות כלל.

גובה המלגה לתלמיד ינוע בין 150 ל-350 ש"ח בחינוך היסודי ובין 250 ל-500 ש"ח בבתי-הספר העל יסודיים. במקרים חריגים, שבהם לא יימצא פתרון במסגרת ההקצאה של בית הספר, יוכל מנהל בית הספר להעביר המלצה מנומקת לוועדת חריגים במשרד לקבלת תקציב נוסף.

על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות. הפרסום ייעשה במצורף למכתב הבקשה לתשלומי הורים וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר. על הנהלת בית הספר לקבוע קריטריונים ומשקלות לחלוקת המלגות, מועדים להגשת הטפסים וכן לדיון בהשגות על החלטות הוועדה ולפרסמם להורים.

רק לאחר שתועברנה רשימות התלמידים הזכאים למשרד יזוכה חשבון בית הספר. הפרוטוקולים של דיוני ועדת המלגות חסויים, והם יישמרו בבית ספר. פניות ישירות של הורים למשרד החינוך בבקשות למלגה תועברנה לטיפול של מנהל בית הספר.
 

3.     הנחיות לביצוע חלוקת המלגות

3.1     מילוי פרוטוקול על אישור מתן מלגה לתלמיד

עם קבלת ההודעה על אישור תקציב המלגות למוסד יכנס בית הספר ועדת מלגות פנימית אשר תמנה שלושה אנשים לפחות, אחד מהם מנהל בית הספר או נציג מטעמו. ועדה זו תקבע על-פי קריטריונים מוסכמים מי מהתלמידים זכאי למלגה ומהו גובה המלגה הניתן לכל תלמיד, בהתאם למכתב ההקצאה.

נציג ועד ההורים לא ישתתף בדיונים פרטניים של הוועדה ולא ייחשף לידע אישי אודות מצב התלמיד והוריו.

יש למלא פרוטוקול לאישור מתן מלגה עבור כל תלמיד, וכן לצרף מסמכים נלווים, אם יש כאלה. בסיום עבודת הוועדה יש לתייק את הפרוטוקול בתיק התלמיד במזכירות בית הספר. המשרד יבצע ביקורות מדגמיות שוטפות בבתי הספר, ובמהלכן ייבדקו הפרוטוקולים ויאומתו פרטיהם.

3.2     מילוי טופס של פרטי בית הספר

בית הספר ימלא טופס של פרטיו במדויק ובבהירות, ובכלל זה גם פרטי חשבון הבנק. במקרה של טעות ברישום עלול לחול עיכוב בקבלת הכסף.

3.3     מילוי טופס של רשימת התלמידים הזכאים למלגות בשנת הלימודים

רשימת התלמידים הזכאים למלגות תישלח למערך הסיוע במלגות בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מהתאריך הנקוב בהודעה על אישור המלגות למוסד. מערך הסיוע יקלוט את רשימות התלמידים, יאמת את הנתונים ויעביר את ההקצבה לחשבון המוסד, אם הדיווח נמצא תקין.

3.4     הפעולות שיש לבצע עם קבלת ההודעה ממערך הסיוע על ביצוע ההפקדה לחשבון הבנק של המוסד

יש לזכות את חשבון התלמיד בסכום המלגה, אם הוא חייב כסף לבית הספר. אם לתלמיד אין חובות לבית הספר, יש להעביר להוריו שיק על סכום המלגה. יש להחתים את הורי התלמיד על מסמך המאשר את קבלת המלגה יחד עם הודעת ההפקדה. המסמך יצורף לתיק התלמיד במזכירות המוסד וייבדק במסגרת הביקורת.

 

4.     הנחיות לוועדת המלגות

משרד החינוך מעמיד תקציב שנועד לסייע במלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות. מובן שאין אפשרות לסייע באמצעות הקצבה זו לכלל התלמידים, והמטרה היא לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להם, ולו באופן חלקי.

שיקול הדעת בדבר התלמידים הזכאים וגובה המלגה נמסר לוועדת המלגות של בית הספר בהנחה שהצוות החינוכי במקום מכיר היטב את הצרכים ויבצע את חלוקת התקציב באופן מושכל והוגן.

על הוועדה לשקול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים ולהיעזר במסמכים רלוונטיים:

–        סך הכנסות ההורים

–        האם שני בני הזוג עובדים?

–        מה מספר הנפשות בבית?

–        מהי ההכנסה לנפש?

–        מה מספר האחים הלומדים באותו מוסד?

–        האם הילדים באים ממשפחות חד-הוריות?

–        האם המשפחה מטופלת על-ידי לשכת הרווחה?

–        האם יש לילד או להוריו מגבלות רפואיות?

–        האם הילד בא ממשפחה של עולים חדשים?

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/3(א), י"ד במרחשוון התש"ע, 01 בנובמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014