education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-63  הנוהל לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות (גופים מהמגזר השלישי ומהקהילה העסקית)

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

 

 1.      מבוא

1.1     תמצית

כניסת ארגוני המגזר השלישי והקהילה העסקית למערכת החינוך יש בה כדי לתרום למימוש מדיניות החינוך, לגיוס משאבים חיצוניים וליצירת ידע מקצועי חדש. לפיכך משרד החינוך מעודד פעילות תכניות שמקורן מארגונים אלו.

שילוב המגזר השלישי והקהילה העסקית בפעילות חינוכית הוא למעשה שילוב של הון חברתי הנוצר על ידי שיתוף פעולה המבוסס על לכידות חברתית ועל אמון הדדי הנבנים לאורך זמן. כוח זה משמש תשתית לפריחה ולהצלחה כלכלית וחברתית, ובאמצעותו אפשר להשיג מטרות משותפות שאי אפשר להשיגן בהיעדרו.

אולם פעילות זו מתרחשת כיום שלא על פי אמות מידה מוגדרות להערכת איכות התכניות וללא נהלים אחידים המחייבים את כל מפעילי המגזר השלישי והקהילה העסקית, כמו גם את גורמי המשרד.

משום כך, ולאור הגידול המשמעותי בהיקף המעורבות של המגזר השלישי והקהילה העסקית בפעילות במוסדות חינוך בישראל, וכן כדי למצות את המיטב מכניסת המגזר השלישי למוסדות החינוך, יש לוודא כי רק תכניות איכותיות, העונות על תבחינים פדגוגיים מוגדרים, ישולבו במערכת החינוך הפורמאלית כגורם משלים בעל ערך מוסף למערכת. לפיכך הוחלט לקיים "שיתופיות ממוסדת" ולמסד את ההשתלבות באופן מובנה. זאת באמצעות קביעת תנאי סף ותבחיני איכות לגופים ולתכניות המוצעות על ידם, כמו גם באמצעות ביצוע פעולות הערכה ובקרה שוטפים כדי לוודא את עמידתם בהתניות שנקבעו.

חוזר זה מפרט את ההתניות ואת הנהלים בכל הקשור לתהליך הגשת התכניות החינוכיות של המגזר השלישי והקהילה העסקית להפעלה במוסדות החינוך, ובכלל זה קביעת תנאי סף איכותיים לגופים הרשאים להפעיל תכניות במוסדות החינוך.

א.    התוקף: החל מ-15 בדצמבר 2010

ב.    התחולה: כלל מערכת החינוך

ג.     הסטטוס: החלפה

ד.    חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 7–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" תשע/10, "נוהל הפעלת תכניות על ידי החברה האזרחית והקהילה העסקית במערכת החינוך" – מבוטל.

1.2     התפוצה

מנהלי מוסדות החינוך בכל המגזרים, מנהלי מחלקות החינוך בשלטון המקומי, גופי המגזר השלישי והקהילה העסקית המבקשים לפעול במסגרת מערכת החינוך.

1.3     הגורם האחראי

א.    שם היחידה: היחידה לאישור תכניות מהמגזר השלישי ומהקהילה העסקית

ב.    בעל התפקיד: מנהל המינהל להכשרה ולפיתוח מקצועי של עובדי הוראה

ג.     מספר הטלפון: 02-5603985

ד.    כתובת הדואל: liliru@education.gov.il.

 

2.      הגדרות

2.1    המגזר השלישי: עמותות, מלכ"רים וארגונים ללא כוונת רווח הפועלים בכל תחומי החיים כדי לקדם את החברה. ההתייחסות בחוזר זה היא לארגונים שלא עברו מכרז לפעילות במערכת החינוך לפי חוק חובת המכרזים, והיא אינה כוללת את הגופים הנתמכים על ידי מינהל החברה והנוער במסגרת מבחני התמיכה בעמותות המפעילות מתנדבים, הנבחנות ומאושרות על ידי מינהל החברה והנוער.

2.2     הקהילה העסקית: חברות ועסקים מסחריים הפועלים ללא תמורה כספית או חברות ועסקים הפועלים תמורת תשלום.

2.3     היחידה לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות (המגזר השלישי והקהילה העסקית): יחידת מטה האחראית לאישור תכניות המוצעות על ידי גופים מתוך המגזר השלישי והקהילה העסקית. היחידה פועלת במסגרת המינהל להכשרה ולפיתוח מקצועי של עובדי הוראה (להלן "היחידה").

 

3.      התהליך לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות במוסדות חינוך

3.1     הנחות יסוד

          3.1.1    על כלל התכניות המוצעות לעמוד בכל הקריטריונים החינוכיים והפדגוגיים שנקבעו על ידי משרד החינוך ולהתאים למשנתו החינוכית.

          3.1.2    שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות בתוך המוסד החינוכי יהיה גורם משלים  לפעילות החינוכית המתקיימת במוסד, תוך הקפדה על שילוב נכון של צוות המורים בפעילויות השונות ועל תיאום בינם ובין צוות התכנית.

          3.1.3    באחריות הנהלת המוסד וצוות המורים לוודא כי המידע והידע הנצבר בעקבות קיום הפעילות החינוכית המאושרת יישמרו בתחומי המוסד גם לאחר תום תקופת הפעלתה של התכנית.

3.2     תנאי הסף לאישור הגוף המפעיל את התכנית

          3.2.1    על הגוף המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי בארץ או גוף סטטוטורי.

          3.2.2    על הגוף המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר.

          3.2.3    על הגוף המציע לנהל ספרי חשבונות כחוק.

          3.2.4    אם הגוף המציע הוא עמותה, עליו להיות בעל אישור תקף לשנה השוטפת על ניהול תקין מטעם רשם העמותות.

          3.2.5    על תקנונו של הגוף לעמוד בקנה אחד עם עקרונות מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועם ערכיה ודיניה.

          3.2.6    על המציע להעסיק מנהל תכנית שיהיה אקדמאי בעל תואר שני לפחות ובעל ניסיון של 7 לפחות בניהול תכניות חינוכיות/תרבותיות בהיקף ארצי.

          3.2.7    כוח האדם שיפעיל הגוף יורכב ממומחים בתחום הידע המועבר ובעלי ניסיון מקצועי מוכח, כפי שיפורט בהמשך.

          3.2.8    במקרה של אישור ההצעה יידרש המציע להעביר למשרד ביחס לכל העובדים בתכנית שייתכן שיידרשו לעבוד עם ילדים או לשהות במוסדות חינוך, אישור של המשטרה כי אין כל מניעה להעסקתם, בהתאם להוראות החוק "מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א–2001", כתנאי לאישור הפעלתה של התכנית.

          3.2.9    על כל המועסקים במסגרת התכנית להיות בעלי ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בפעילות חינוכית/הדרכתית/הוראתית עם ילדים בגיל החינוך.

          3.2.10   במקרה של התאגדות של שני גופים בלבד – גוף מוביל וגוף מתקשר (אין אפשרות להתאגדות של למעלה משני גופים) – על ההצעה לעמוד גם בתנאים האלה:

                       א.    הגופים המתקשרים יוכיחו קשר חוזי ביניהם שלא יופר בכל התקופה של

                              הפעלת התכנית במוסד החינוכי.

                       ב.    בהצעה ייקבע שם הגוף המוביל מפעיל התכנית בפועל וכן יפורט תפקידו של

                              הגוף המתקשר בתכנית.

                       ג.     במסגרת הפעילות במשרד החינוך הגוף המוביל והגופים המתקשרים חייבים,

                              כל אחד בפני עצמו, לעמוד בדרישות הסף.

          3.2.11      צוות ההדרכה/ההנחיה

                        א.    כל המדריכים ואנשי ההוראה/החינוך בתכנית יהיו בעלי הכשרה בתחום הדרכת

                               ילדים ונוער.

                        ב.    המדריכים שיעסקו בהדרכת התלמידים יהיו בעלי תואר ראשון לפחות בתחום

                               הידע המועבר.

                        ג.     המדריכים שיעסקו בהדרכת המורים יהיו בעלי תואר שני לפחות בתחום

                               הידע המועבר.

          3.2.12      עובדי מינהל

                        הגוף יפעיל עובדי מינהלה, לוגיסטיקה ועיבוד נתונים כדי לספק את התפוקות הנדרשות בשלמות ובלוחות הזמנים הנדרשים.

3.3     תבחיני איכות לתכנית המוצעת

          3.3.1      כל התכניות המוצעות חייבות לעמוד בכל הקריטריונים החינוכיים והפדגוגיים שנקבעו על ידי משרד החינוך ולהתאים למשנתו החינוכית, כפי שהם באים לידי ביטוי בפרסומים הרשמיים של המשרד ובאתר האינטרנט שלו.

          3.3.2      לא תאושר תכנית שיש בה משום פגיעה בעקרונות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובערכיה הבסיסיים.

          3.3.3      על התכנית המוצעת לכלול את כל המרכיבים ואת הפרקים האלה:

                        א.    שם התכנית

                        ב.    הרציונל, הבסיס התיאורטי והנחות היסוד של התכנית

                        ג.     הייחודיות והערך המוסף של התכנית בהשוואה לתכניות דומות

                        ד.    מטרות התכנית

                        ה.    ההתאמה לאוכלוסיית היעד

                        ו.      פירוט מדויק של נושאי התכנית

                        ז.     פירוט הפעילויות השונות, תוך התייחסות לשלבי התכנית

                        ח.    תפוקות הביניים המצופות מהתכנית ותפוקות ותוצרים סופיים במונחים מדידים

                        ט.    התרומה המצופה לאוכלוסיית היעד

                        י.     האמצעים שיופעלו במסגרת התכנית

                        יא.   פירוט כוח האדם הפדגוגי שיפעיל את התכנית ועמידתו בהתניות המשרד

                        יב.    דרכי הערכה לתכנית – כלי ההערכה והבקרה ומועדי הביצוע של פעולות  ההערכה והבקרה תוך ציון התפוקות בכל שלב והדרכים להערכתן

                        יג.    פירוט מדדי ההצלחה של התכנית

יד.    מקורות המימון לתכנית.

3.4     התהליך לאישור תכנית חינוכית להפעלה במוסד חינוכי

          3.4.1      שלב א' – שלב הצגתה של התכנית לאישור

                        א.    גוף המבקש להפעיל תכנית חינוכית במוסד חינוכי כלשהו – כגוף יחיד או תוך התאגדות עם גוף נוסף – חייב לענות על כל תנאי הסף שנקבעו על ידי המשרד ופורטו לעיל.

                        ב.     את הבקשה יגיש הגוף בשני עותקים על גבי הטופס הייעודי, המצוי באתר האינטרנט של המשרד (תחת "נהלים"): /EducationCMS/Units/Owl/Hebrew.

יש למלא את טופס הבקשה על כל חלקיו, תוך הקפדה על צירוף הנספחים הנדרשים, ובכלל זה אישורים רשמיים על הגוף המציע, קורות חיים ואישורי השכלה של הסגל הפדגוגי ופירוט רב ככל האפשר של התכנית המוצעת.

                        ג.     יש לשלוח שני טפסים של הבקשה (מקור והעתק) בדואר ליחידה לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא סוף חודש מאי שלפני שנת הלימודים שבמהלכה הפעלת התכנית מבוקשת. בקשות שתגענה לאחר מועד זה לא תטופלנה ותוחזרנה לשולח.

 

3.4.2    שלב ב' – שלב בחינת הבקשות ואישורן

א.      עם קבלת שני טופסי הבקשה יבדוק צוות היחידה בשלב ראשון את עמידתו של הגוף המציע (ושל הגוף המתקשר, אם קיים כזה)  בכל תנאי הסף שנקבעו.

ב.      אם הגוף המציע אינו עונה על כל תנאי הסף, יירשמו פרטיו במערכת הממוחשבת של היחידה, והחומר יוחזר לשולח תוך פירוט הסיבות לדחיית בקשתו.

ג.      אם הגוף עונה על כל תנאי הסף שנקבעו,  תבחן היחידה את עמידתה של התכנית המוצעת בכל תבחיני האיכות שנקבעו תוך הסתייעות ביחידות פדגוגיות ובבעלי תפקידים מקצועיים רלוונטיים.

ד.      אם, לפי הערכת הגורמים המקצועיים במטה המשרד, התכנית שהוגשה עונה על כל ההתניות שנקבעו, ובכלל זה מאפייני סגל ההוראה וההדרכה האמורים להפעילה, יודיע מנהל היחידה על כך במכתב לגוף המבצע ויכניס את פרטי התכנית והגוף המבצע אותה למערכת ממוחשבת ייעודית לניהול מערך התכניות החינוכיות.

ה.      אם, לפי הערכת הגורמים המקצועיים במטה המשרד, התכנית שהוגשה אינה עונה על הדרישות המקצועיות של המשרד, ישלח מנהל היחידה מכתב לגוף המבצע ובו הנימוקים לדחיית הבקשה.

ו.       התשובות לגופים המציעים יופצו לא יאוחר מאמצע חודש יוני, וזאת כדי לאפשר הן לגופים והן למחוזות ולמוסדות החינוך להתארגן בצורה מיטבית להפעלה נכונה של התכנית בשנת הלימודים העוקבת.

3.4.3       שלב ג' – שלב פרסום התכניות המאושרות

א.       פרטי התכניות המאושרות והגופים המבצעים אותן יועלו לאתר ייעודי, ויעמדו לרשות מנהלי מוסדות החינוך, הרשויות המקומיות והנהלות המחוזות כדי שיוכלו לבחור את הפעילויות העונות על ציפיותיהם הפדגוגיות והארגוניות.

ב.      במסגרת תהליך הבחירה יוכלו הגורמים המעוניינים לזמן את נציגי הגופים מפעילי התכניות המבוקשות לראיונות כדי ללמוד מכלי ראשון על ייחודיות התכניות ועל תרומתן למוסד החינוכי ולתאם את הפעולות הנדרשות, תוך התייחסות מיוחדת לעלויות הנדרשות מהמוסד ו/או מהתלמידים בגין ההשתתפות בתכניות השונות. תהליך זה יתקיים עד סוף חודש יולי.

 

3.4.4    שלב ד' – שלב הפעלת התכניות במוסדות החינוך

א.       לאחר קביעת התכניות שיופעלו ומוסדות החינוך שהן יופעלו בהם, וכן תנאי ההפעלה של התכניות, יעדכנו המחוזות את היחידה באמצעות המערכת הממוחשבת כדי שתוכל לתכנן מערך בקרה שיוודא הפעלה איכותית ומיטבית של התכניות במוסדות תוך הקפדה על עמידה בהתניות שנקבעו על ידי המשרד.

ב.      במסגרת ימי ההיערכות של המוסד החינוכי לקראת תחילת שנת הלימודים יעדכן מנהל המוסד החינוכי את צוות המורים וההורים על שילוב תכניות חיצוניות בפעילות החינוכית המוסדית וימנה מורה שיהיה בקשר שוטף עם מפעילי התכנית ויוודא כי התכנית עונה על צורכי המוסד כפי שהוגדרו בשלב של בחירתה.

ג.       מנהל המוסד החינוכי אחראי על ביצוע פעולות הערכה ובקרה כדי לוודא את השמירה על איכות הפעלת התכנית ועל איכות צוות המדריכים ואת עמידתם במדדי התפוקה והתוצאה המצופים כפי שהוגדרו לקראת כניסתה של התכנית למוסד.

ד.      הנהלת היחידה, באמצעות צוות מדריכים ייעודיים לנושא, תבצע פעולות הערכה, בקרה וייעוץ לצוותי המוסדות בכל הקשור לאופן הפעלתן של  התכניות ותעביר את הערכותיה ואת המלצותיה לגורמים הרלוונטיים.

 

3.4.5              תרשים: תהליך אישור תכנית חינוכית חיצונית להפעלה במוסד חינוכי

 

3.5      הערכה ובקרה – איכות התכניות

3.5.1   כדי לוודא כי ביצוע התכנית המופעלת במוסד החינוכי הוא בהלימה מרבית עם התכנית כפי שהוצגה במועד הבקשה יתבצעו פעולות הערכה ובקרה הן על ידי הגוף המבצע והן על ידי גורמי המשרד, כפי שיפורט להלן.

3.5.2   הגוף המפעיל ילווה את ביצוע התכנית בפעולות הערכה ובקרה על פי אבני דרך שנקבעו בטופס הבקשה שאושרה, ויציג את ממצאיו באופן שוטף להנהלת המוסד החינוכי.

3.5.3   בנוסף יקיים המשרד פעמיים בשנה לפחות (באמצע השנה ולקראת סיומה), באמצעות צוות המוסד החינוכי, פעולות הערכה ובקרה לאופן יישום התכנית במוסד ולמידת המועילות שלה ותרומתה בפועל למוסד החינוכי, תוך התייחסות לקשר שלה לחזון בית הספר ולמטרותיו. לצורך זה יסתייע הצוות במדריך שיוקצה לכך על ידי היחידה.

3.5.4  עותק מדוחות הבקרה יועבר להנהלת היחידה לצורך למידה והפקת לקחים.

 

3.6   הפסקת הפעלתה של התכנית

3.6.1   היתר להפעלת תכנית חינוכית מכל סוג שהוא במוסד חינוכי יינתן לתקופה של שנה אחת בלבד; עם זאת, אפשר יהיה לחדשה מדי שנה אם לא יחולו שינויים כלשהם בתכנית או בצוות המדריכים שלה ובהתאם לממצאי ההערכה והבקרה.

3.6.2   למרות האמור לעיל בסמכות היחידה במשרד להפסיק את הפעילות במהלך השנה, אם נמצא שהתכנית אינה עונה על אמות המידה החינוכיות שנקבעו או שסגל המדריכים אינו עונה על הדרישות החינוכיות של המשרד.

3.6.3   אם יחליט המשרד (באמצעות מנהל היחידה במטה) להפסיק את הפעלת התכנית במהלך שנת הלימודים, עליו להודיע על כך לארגון חודש מראש תוך פירוט הנימוקים שהביאו להפסקת ההפעלה.

3.6.4   גוף שהוחלט להפסיק את הפעלת תכניתו – במהלך השנה או בסיומה – רשאי לערער על ההחלטה בפני מנהל המינהל להכשרה ולפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בתוך שבוע מיום קבלת ההודעה.

3.6.5   מנהל המינהל ידון בנושא בהשתתפות גורמים רלוונטיים – בנוכחות נציג הגוף או בלעדיו (ובכל מקרה לאחר קבלת התייחסותו המפורטת בכתב) – ויביא את החלטתו המנומקת לידיעת הגוף. החלטה זו היא סופית.

3.6.6  ככלל, גוף שתכניתו אושרה על ידי היחידה חייב להפעילה למשך שנת לימודים שלמה. אם, במקרים חריגים, הגוף מבקש להפסיק את עבודתו במהלך שנת הלימודים, הוא יודיע על כך במכתב מנומק למנהל המוסד החינוכי, למנהל המחוז ולמדריך המלווה מטעם היחידה חודש אחד לפחות לפני המועד המבוקש לסיום הפעילות.

3.6.7  עם קבלת ההודעה יזומן מנהל הגוף לשיחה עם מנהל המוסד, עם הרכז המוסדי ועם המדריך מטעם המטה כדי ללמוד על הנסיבות שהובילו להפסקת התכנית. השיחה תתועד בכתב. הנתונים יובאו לדיון במטה לצורך למידה והפקת לקחים.

3.7      בעלי התפקידים ותפקידיהם

          3.7.1  תפקידי היחידה לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות מערכתיות

א.     אישור גופים ותכניות חינוכיות חיצוניות להפעלה במוסדות חינוך

ב.     מיפוי כלל-ארצי ומחוזי של הגופים החיצוניים המפעילים תכניות במוסדות חינוך ובחינה של מידת תרומתם לקידום החינוך וההוראה

ג.     בניית מאגר ממוחשב של תכניות מאושרות

ד.     הכשרת המנהלים לצריכה מושכלת של תכניות חינוכיות חיצוניות וליווים

ה.     פיתוח מודלים לשמירת הקניין הרוחני של התכניות במוסד החינוכי.

3.7.2     תפקידי הנהלת המחוז

א.     אישור ההפעלה של תכניות חינוכיות מאושרות במחוז תוך בחינת התאמת התכניות ל"אני מאמין" המחוזי ולחזונו ולאופי מוסדות החינוך

ב.     העמדת רפרנט מחוזי בדרגת פיקוח שיעבוד בשיתוף עם המדריך מטעם יחידת המטה.

3.7.3    תפקידי המדריך המחוזי לנושא

א.      הנחיית מורים לצריכה מושכלת של תכניות חיצוניות, תוך ביצוע פעולות להערכת האיכות של התכניות ולשימור הידע הנצבר בבית הספר

ב.      ריכוז ואיסוף של מידע על גורמי המגזר השלישי והקהילה העסקית הפועלים במוסדות החינוך במחוז

ג.      סיוע לצוות החינוכי הבית-ספרי בניצול מיטבי של התכניות לטובת בנייתו של מערך לימודי משופר

ד.      קיום קשר רציף עם מתאמי התכניות הבית-ספריות

ה.      קיום קשר בין מוסדות החינוך המפעילים תכניות לבין היחידה

ו.       הנחיית המורים לניהול הידע הנצבר, לתרגומו לידע מכוון לפעולה עבור המוסד החינוכי ולהפצתו למוסדות החינוך במחוז.

3.7.4    תפקידי מנהל המוסד החינוכי

א.      למנהל המוסד החינוכי תפקיד מרכזי בהפעלתן המוצלחת והיעילה של תכניות חינוכיות חיצוניות במוסד החינוכי.

ב.      אלה תפקידיו העיקריים של המנהל:

 (1)    לוודא כי במוסד החינוכי שבאחריותו יפעלו אך ורק תכניות חינוכיות שקיבלו אישור פעילות מהיחידה לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות במטה המשרד

 (2)    למפות את כל התכניות הפועלות בבית הספר, לשלבן ולבחון אותן על פני הרצף הלימודי במוסד החינוכי ובהתאם לחזון בית הספר או הרשות המקומית

 (3)    לבחור תכניות איכותיות המותאמות למטרות המוסד החינוכי ולחזונו החינוכי, שיש בהן מרכיב משלים לפעילות החינוכית המתקיימת במוסד החינוכי

 (4)    למנות, במידת הצורך, רפרנט מתוך הצוות החינוכי המוסדי שיהיה אחראי כולל על אופן הפעלתן של התכניות המתקיימת במוסד החינוכי 

 (5)    לקיים פעולות הערכה ובקרה בכל הקשור לאופן הפעלתה של התכנית במוסד החינוכי ולדווח על ממצאיו להנהלתה של היחידה

 (6)    לתעד ולנהל את הידע המועבר בתכנית והנצבר מהניסיון התפעולי בתוך המוסד החינוכי כדי שיהיה אפשר להמשיך את פעילות התכנית גם לאחר יציאת צוות המגזר השלישי / הקהילה העסקית.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/4(א), כ"ד כסלו תשע"א, 01 בדצמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/04/2015