education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-67  שעות הפעילות של גני הילדים

 

חוזר זה מבוטל

 

מבוא

תמצית

סעיף זה מפרט את שעות הפעילות של הגן בגנים רגילים ובגני יוח"א, ובכלל זה בימי צום בגנים ממלכתיים-דתיים, וכולל גם הנחיות להבאת הילדים לגן ולהחזרתם ולשחרור מוקדם לצהרונים.

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2011

התחולה: התלמידים בגני הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, בחינוך היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי

הסטטוס: החלפה

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.7-58 בחוזר הוראות הקבע סט/8(א), "שעות הפעילות של גני הילדים" – מבוטל.

התפוצה: מחנכות הגיל הרך: הגננות, המדריכות והמפקחות.

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: האגף לחינוך קדם-יסודי במינהל הפדגוגי

ב.       בעל התפקיד: מנהל האגף לחינוך קדם-יסודי

ג.       מספר הטלפון: 03-6896009/10

ד.       כתובת הדוא"ל: preschool@education.gov.il.

נספחים

        נספח א: טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך שהות בצהרון

–        נספח ב: טופס אישור: הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן


 

1.     שעות הפעילות של הגן

1.1    גן הילדים הוא מסגרת לימודית חינוכית החייבת בסדר מתוכנן לטובתו של כל ילד וילד. לפיכך אין להוציא ילדים מגן הילדים לפני סיום יום הלימודים, פרט לילדים הזקוקים לקבל טיפול רפואי שאי אפשר לקבלו לאחר שעות הפעילות בגן, באישור ההורים.

1.2     להלן שעות ההתחלה והסיום של הלימודים בגן:

1.2.1  יום לימודים בגן ילדים מתחיל בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 14:00, וביום שישי בשעה 12:45.

1.2.2  בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך תבחר הגננת באחת משתי החלופות הבאות, ותודיע למפקחת על בחירתה:

        יום הלימודים מתחיל בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 15:40, למעט יום בשבוע שנקבע כיום קצר ומסתיים בשעה 13:10, ויום שישי שבו הלימודים מסתיימים בשעה  12:00

        יום הלימודים מתחיל בשעה 7:45 בכל ימי השבוע ומסתיים בשעה 15:30, למעט יום בשבוע שנקבע כיום קצר ומסתיים בשעה 13:00 ויום שישי שבו הלימודים מסתיימים בשעה  12:00.

 

2.     שחרור מוקדם לצהרונים

2.1     שחרור מוקדם מהגן יותר רק לילדים המוסעים לצהרונים.

2.2     לצורך שחרור מוקדם יש לנהוג כמפורט להלן:

2.2.1  הילדים המוסעים לצהרונים ישוחררו בשעה 13:50 בלבד, וזאת לאחר שההורים יגישו בקשה מסודרת ומנומקת בכתב למפקחת גני הילדים באמצעות גננת הגן. טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום יום הלימודים להמשך שהות בצהרון מובא בנספח א להלן.

2.2.2  לאחר אישור הבקשה תחתים הגננת את שני ההורים על המסמך המובא בנספח ב להלן ובו הם מאשרים את הסכמתם על השעה ואת אחריותם לשחרור המוקדם.

2.2.3  המכתב יתויק בתיק ניהול הגן, ועותק יושאר בידי המפקחת.

2.2.4  במקרים שיש צורך לשחרר ילדים מוקדם מהשעה 13:50 יש לפנות למנהל המחוז לאישור. 
 

3.     סיום הלימודים בימי צום בגני ילדים ממ"ד

3.1    הלימודים יתקיימו כרגיל עד השעה 14:00.

3.2     בגנים שחל בהם יום לימודים ארוך יתקיימו הלימודים בימי צום עד השעה 14:00, כמקובל בגני הילדים שאין בהם יום לימודים ארוך, וארוחת הצהריים תינתן לילדים כמקובל ביום לימודים קצר.

3.3     הגננות מתבקשות ליידע את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים בימי צום.

 

4.     הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם

4.1     הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה, ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. הודעה להורים בנושא זה תשלח מנהלת הגן עם הילדים בתחילת שנת הלימודים. כמו כן יינתן לכך דגש באספת ההורים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

חובה על הגננת להחתים את ההורים, כבר בתחילת שנת הלימודים, על טופס כדוגמת זה המובא בנספח ב להלן.

4.2     לא בא איש מהמשפחה ללוות את הילד לביתו, תשאיר מנהלת הגן את הילד ברשותה או ברשות הסייעת עד להגעת אחד ההורים או מישהו מטעמם.

4.3     ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מבוגר מורשה מטעם ההורים.

4.4     מנהלת הגן תסביר לילדים את הסכנות שבדרכים ואת תפקיד הרמזורים, מעברי החצייה והמדרכות, ותדריך אותם להסתייע במבוגרים לבחירת מקומות משחק מתאימים ולהתנהגות בטוחה בדרכים.

4.5     ילדי הגן יתודרכו לעבור במעברי חצייה שניצבות בהם משמרות הזה"ב.      

4.6     אין מנהלת הגן רשאית לשחרר את הילדים ולשלחם לפני השעה שנקבעה על ידי משרד החינוך. אם קיים הכרח לשחרר את אחד הילדים לפני הזמן הקבוע, יבוא לקחתו ההורה או מי שנשלח על ידו בצירוף מכתב מההורה.

 

5.     נספחים

נספח א   טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך שהות בצהרון

נספח ב   טופס אישור: הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1(ב), ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014