education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-74  הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות

 

מבוא

תמצית

סעיף זה מפרט את התהליך של הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות. הוראות הסעיף מבטלות כל הוראה אחרת בנושא הסיוע במלגות.

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2012.

התחולה: מוסדות בפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן רשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות במגזר היהודי, הערבי, הדרוזי והבדואי.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.7-68 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות"מבוטל.    

התפוצה: מנהלי בתי הספר, היועצים החינוכיים, רכזי השכבות והמחנכים בכל שכבות הגיל.

הגורם האחראי

א.   שם היחידה: מינהל כא"ב, האגף לשירות לאומי, תיאום ובקרה 

ב.    בעל התפקיד: מרכז הסיוע במלגות                                                                                               

ג.    מספר הטלפון: 02-5603544                                                                                                         

ד.    כתובת הדוא"ל: davidf@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.        רקע

2.        הנחיות לביצוע חלוקת המלגות

3.        הנחיות לוועדת המלגות

4.        לוח הזמנים.

 

1.     רקע

משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אבזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות. המלגות מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המלמדים את תכנית הליבה.

ההקצאה לבתי הספר נעשית על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים. גודל התקציב לכל מוסד נקבע על פי שכבת הגיל והעשירון שבו בית הספר נמצא על מדד הטיפוח, והוא יחסי למספר התלמידים. כדי לרכז את המאמץ התקציבי בעשירונים הנמוכים בתי הספר הנמצאים בעשירונים 1 ו-2 אינם מקבלים הקצאה למלגות כלל.

גובה המלגה לתלמיד ינוע בין 180 ל-360 ש"ח בחינוך היסודי ובין 250 ל-500 ש"ח בחינוך העל-יסודי. במקרים חריגים, שבהם לא יימצא פתרון במסגרת ההקצאה של בית הספר, יוכל מנהל בית הספר להעביר המלצה מנומקת לוועדת חריגים במשרד לקבלת תקציב נוסף.

התהליך מתבצע באמצעות קבלן חיצוני, ובאחריותו להעביר לבתי הספר את ההודעה על סכום ההקצאה למלגות, לקלוט מבתי הספר את הדיווח על התלמידים שנמצאו זכאים, להעביר את התשלום למוסדות ולבצע בקרה על העברת התשלומים להורי התלמידים.

על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות. הפרסום ייעשה במצורף למכתב הבקשה לתשלומי הורים וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.

על הנהלת בית הספר לקבוע קריטריונים ומשקלות לחלוקת המלגות, מועדים להגשת הטפסים וכן מועדים לדיון בהשגות על החלטות הוועדה ולפרסמם להורים.

 

2.     הנחיות לביצוע חלוקת המלגות

2.1    מילוי פרוטוקול על אישור מתן מלגה לתלמיד

עם קבלת ההודעה על אישור תקציב המלגות למוסד יכנס בית הספר ועדת מלגות פנימית שתמנה שלושה אנשים לפחות, אחד מהם מנהל בית הספר או נציג מטעמו. ועדה זו תקבע על-פי קריטריונים מוסכמים מי מהתלמידים זכאי למלגה ומהו גובה המלגה הניתן לכל תלמיד, בהתאם למכתב ההקצאה.

נציג ועד ההורים לא ישתתף בדיונים פרטניים של הוועדה ולא ייחשף לידע אישי אודות מצב התלמיד והוריו.

יש למלא פרוטוקול לאישור מתן מלגה עבור כל תלמיד, וכן לצרף מסמכים להוכחת זכאות, כגון תלושי שכר, אישור מלשכת הרווחה ואישורי נכות והוצאות רפואיות וכיו"ב. בסיום עבודת הוועדה יש לתייק את הפרוטוקול בתיק התלמיד במזכירות בית הספר. המשרד יבצע ביקורות מדגמיות שוטפות בבתי הספר, ובמהלכן ייבדקו הפרוטוקולים ויאומתו פרטיהם.

 

2.2     מילוי טופס של פרטי בית הספר

בית הספר ימלא במדויק ובבהירות טופס של פרטיו שיועבר אליו עם הודעת הזכאות, ובכלל זה גם פרטי חשבון הבנק, ויצרף תצלום  של המחאה לאימות פרטי החשבון.

 

2.3    מילוי טופס של רשימת התלמידים הזכאים למלגות בשנת הלימודים

רשימת התלמידים הזכאים למלגות תישלח למערך הסיוע במלגות בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מהתאריך הנקוב בהודעה על אישור המלגות למוסד. מערך הסיוע יקלוט את רשימות התלמידים, יאמת את הנתונים, ואם יימצא הדיווח תקין יעביר את ההקצבה לחשבון המוסד. רק לאחר שתועברנה רשימות התלמידים הזכאים למשרד יזוכה חשבון בית הספר.

2.4    הפעולות שיש לבצע עם קבלת ההודעה ממערך הסיוע על ביצוע ההפקדה לחשבון הבנק של  המוסד

2.4.1  יש לזכות את חשבון התלמיד בסכום המלגה, אם הוא חייב כסף לבית הספר. אם לתלמיד אין חובות לבית הספר, יש להעביר להוריו המחאה על סכום המלגה.

2.4.2  יש להחתים את הורי התלמיד על מסמך המאשר את קבלת המלגה יחד עם הודעת ההפקדה. המסמך יצורף לתיק התלמיד במזכירות המוסד וייבדק במסגרת הביקורת.

 

3.     הנחיות לוועדת המלגות

3.1     מאחר שאין אפשרות לסייע באמצעות המלגות שהמשרד מעמיד לכלל התלמידים המתקשים בתשלום, מטרת ועדת המלגות לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להם, ולו באופן חלקי. שיקול הדעת בדבר התלמידים הזכאים וגובה המלגה נמסר לוועדת המלגות של בית הספר בהנחה שהצוות החינוכי במקום מכיר היטב את הצרכים ויבצע את חלוקת התקציב באופן מושכל והוגן.

על הוועדה לקבוע קריטריונים ומשקלות לקביעת הזכאות למלגה ומועדים להגשת הבקשות וכן לדיון בהשגות על החלטותיה.

הפרוטוקולים של דיוני ועדת המלגות חסויים, והם יישמרו בבית ספר. פניות ישירות של הורים למשרד החינוך בבקשות למלגה תועברנה לטיפול של מנהל בית הספר, והוא יפנה אותן לוועדה.

3.2   להלן דוגמה לטבלת פרמטרים ומשקלות לקביעת הניקוד עבור הזכאות לקבלת מלגה. אפשר לשנות את היחס בין שלושת הפרמטרים המסומנים, בתנאי שסכומם יהיה 100 אחוז. כמו כן אפשר לקבוע מדרגות אחרות של ההכנסה לנפש.


 

 

 

משקל הכנסה לנפש - 70%

משקל אישור רווחה -  20%

משקל ניקוד פרטני - 10%

 

המס' הסידורי

ההכנסה החודשית לנפש בש"ח

הדירוג

הניקוד לפי ההכנסה לנפש

תוספת אישור מלשכת

 הרווחה

תוספת ניקוד פרטני

סה"כ

1

1299-0

1

70

20

8

98

2

1430-1300

0.9

63

20

10

93

3

1570-1431

0.8

56

20

4

80

4

1730-1571

0.7

49

20

 

69

5

1900-1731

0.6

42

20

 

62

6

2090-1901

0.5

35

20

 

55

7

2300-2091

0.4

28

20

 

48

8

2530-2301

0.3

21

20

 

41

9

2780-2531

0.2

14

20

 

34

10

2781 ומעלה

0.1

7

20

 

27

 

3.3    הבהרות

א.   הכנסה לנפש: סך כל ההכנסות ברוטו של שני ההורים מעבודה או מעסק לחלק במספר הנפשות בבית, ובכלל זה ילדים עד גיל 18.

ב.    בטבלה ניתן ניקוד עבור כל מדרגת הכנסה.

ג.    אישור מלשכת הרווחה שהמשפחה נמצאת בטיפול מזכה ב-20 נקודות נוספות.

ד.    ניקוד פרטני לפי שיקול דעת מנומק של ועדת המלגות מזכה ב-10 נקודות לכל היותר.

ה.   יש לדרג את כל התלמידים שהגישו בקשות לפי סדר יורד של מספר הנקודות.

ו.  את הקצאת המלגות שקיבל בית הספר יש לחלק בין התלמידים הזכאים לפי טווח גובה המלגה, כמפורט במכתב ההקצאה.

 

4.     לוח הזמנים

4.1     קבלת המידע על אישור תקציב למוסד – עד תחילת שנת הלימודים.

4.2     הגשת בקשות על ידי ההורים (ביה"ס רשאי לתת ארכה מטעמים מיוחדים) – עד לאחר חגי תשרי.

 4.3    קבלת החלטות בוועדת המלגות ומתן הודעה למבקשים – בתוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת הבקשות.

 4.4    הגשת ערעורים לוועדת המלגות – שבוע מיום מתן התשובות; קבלת החלטות סופיות ודיווח למשרד החינוך – שבועיים נוספים.

4.5     התהליך כולו אמור להסתיים לא יאוחר מאמצע חודש נובמבר כדי שהמלגות יגיעו אל התלמידים סמוך ככל האפשר לפתיחת שנת הלימודים.

 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1(א), ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014