education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-75  תשלום עבור תלמידי חוץ

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

מבוא

תמצית

בחוזר זה מפורטים  עקרונות החיוב של התשלום עבור תלמידי חוץ למסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד, וכן נוהל השיבוץ, נוהל התשלום ואמצעי האכיפה העומדים לרשות הרשות הקולטת והבעלות בנעליה של הרשות הקולטת. נוהל השיבוץ ונוהל התשלום מתייחסים בהקשר של בעלות פרטית גם לחינוך המיוחד וגם לחינוך הרגיל;  אמצעי האכיפה ונוהל הקיזוז מתייחסים לחינוך המיוחד. התעריפים ורכיבי התשלום הכלולים בחישוב וכן כל הטפסים שיש למלא מובאים מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ".

חוזר זה מחליף את סעיף 3.7-69 בחוזר הוראות הקבע עב/4(א) באותו נושא בשל הצורך להביא לידיעת כל הגורמים הרלוונטיים במערכת החינוך מהי הדרך הנוהגת בקשר לתלמיד שהוריו מבקשים שילמד במוסד חינוך, באישור הרשות השולחת והקולטת, בלי שהרשות השולחת מחויבת בתשלום עבורו (ראו סעיף קטן 2.3.2).

התוקף: החל מ-1 במארס 2013.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-     סעיף 3.7-69 בחוזר "הוראות הקבע" עב/4(א), "תשלום עבור תלמידי חוץ"מבוטל

-     סעיף 3.7-28 בחוזר "הוראות הקבע" סג/4(א), "תשלומים עבור תלמידי חוץ"מבוטל.

התפוצה: מנהלי מחלקות החינוך והגזברים ברשויות המקומיות, מנהלי מוסדות החינוך, הבעלויות בחינוך המוכר שאינו רשמי, מפקחי החינוך המיוחד וכלל הציבור.

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המינהל הפדגוגי – האגף ליישום חוק ומדיניות במערכת החינוך

ב.     בעל התפקיד: מנהלת האגף

ג.     מספר הטלפון: 02-5604028

ד.     כתובת הדוא"ל:  hagitme@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.       כללי

2.       תלמידי חוץ בחינוך הרגיל

3.       תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

4.       נוהל השיבוץ של תלמיד חוץ בחינוך המיוחד

5.       נוהל קיזוז חוב "תשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך המיוחד" באמצעות משרד החינוך

6.       קיזוז תשלום עבור תלמידי חוץ במסגרות חינוך בבתי חולים פסיכיאטריים.

 

 

1.     כללי

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה – בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד – תלמידים מרשות מקומית שולחת, וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברשיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969 (להלן "בעלות")  הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על-ידי תקציב משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריות משפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן, על-פי המשתמע מסעיף 7א לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מסעיף 4(ג) לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

 

חזרה

 

2.     תלמידי חוץ בחינוך הרגיל

2.1     כללי

משרד החינוך, בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל. התעריפים מבוססים על שיעורי תשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס"ה-2005. תעריפים אלו יפורסמו פעם בשנה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ" לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

2.2     נוהל שיבוץ תלמיד חוץ 

2.2.1  הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על-ידי קיום מוסד חינוך העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. במקום שלא קיים בו מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ המתאים לתלמיד מבחינת שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש בתחומה של רשות אחרת שאתה הגיעה להסכם כללי בהקשר זה או להסכמה קונקרטית לגבי שיבוצו של תלמיד מסוים, בכתובים או בדרך אחרת.

         הרשות המקומית השולחת תנפיק עבור התלמיד  "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מאשרת את שיבוצו של התלמיד וכן את התחייבותה לתשלום החוץ כלפי הרשות/הבעלות הקולטת.

2.2.2 רשות מקומית אשר אישרה תלמיד ללימודי חוץ מחויבת לאפשר לתלמיד לסיים את לימודיו במוסד החינוך ששובץ אליו ולהשלים את מלוא לימודיו בשלב החינוך ששובץ אליו (בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי). הרשות המקומית השולחת תישא בתשלום החוץ במהלך כל תקופת לימודיו של התלמיד במוסד החינוך.

 

2.3     חובת התשלום

2.3.1  לא נמצא פתרון חינוכי לתלמיד בתחומי הרשות המקומית, כאמור לעיל, יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללמוד מחוץ למוסדות הרשמיים ו/או העירוניים באותה רשות מקומית, וכן במתן "תשלום עבור תלמיד חוץ" לרשות הקולטת. בעלות פרטית המפעילה מוסד חינוך בשטח שיפוטה של רשות מקומית רק בחינוך המיוחד "נכנסת לנעליה" של רשות קולטת בהקשר של תשלומי החוץ בחינוך המיוחד בלבד.

2.3.2  סיפקה הרשות המקומית פתרון שיבוץ לתלמיד בתחומי הרשות, והוריו מחליטים מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, על ההורים לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ מכיסם, כמפורט להלן:

א.      פירוט התשלומים בכתב: לאחר מתן האישורים של הרשות שבה התלמיד מתגורר ושל הרשות הקולטת את התלמיד (יובהר שלא חלה חובה על הרשות שהתלמיד מבקש לעבור אליה לקבל את התלמיד) – במסגרת הליך השיבוץ ברשות הקולטת את התלמיד על  אותה רשות  לפרט להורים בכתב את פרטי התשלום ואת סדריהם ולוודא את קבלת הסכמתם לכך.

ב.       הסכום לתשלום: בתקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס"ה-2005  מפורטים התעריפים הקבועים להשתתפות שבין הרשויות.  בסיס החישוב לתלמיד חוץ בחינוך הרגיל הוא 12 חודשים בשנה. תלמיד שלמד בשנת לימודים מסוימת רק חלק מתקופת הלימודים, הרשות/הבעלות הקולטת תדרוש תשלום רק עבור החלק היחסי מהתשלום, בהתאם לתקופת שהייתו במסגרת החינוכית.

ג.       יובהר כי הרשות השולחת אינה חייבת במימון הסעות עבור תלמיד בגין יזמתם של ההורים (או של התלמיד) ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהתלמיד מתגורר בה.

 

2.4     נוהל הפנייה לתשלום          

2.4.1  גזבר הרשות המקומית/מנהל מחלקת החינוך ברשות הקולטת יפנה בכתב דרישה לתשלום למנהל מחלקת החינוך של הרשות השולחת. הגזבר/מנהל מחלקת החינוך יציין בדרישת התשלום את שנת הלימודים שבגינה נדרש תשלום, את סכום החיוב, את שמות התלמידים ואת מספרי הזהות שלהם, וכן את פרטי חשבון הבנק של הרשות המקומית/הבעלות הקולטת לצורך העברת הכספים.

         מודגש בזאת כי ההתחשבנות עבור תלמידי חוץ היא בין הרשות/הבעלות הקולטת לבין הרשות השולחת ואין לערב את ההורים בצורה כלשהי, למעט במקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על-ידי הרשות המקומית. במקרה זה אפשר לדרוש את התשלום מההורים.

2.4.2  מע"מ וריבית: אין להצמיד מע"מ וריבית לסכומי חוב בגין תלמידי חוץ, וזאת מן הטעם שאין מדובר בעסקה החייבת בריבית ובמע"מ.

2.4.3  בסיס החישוב לתלמיד חוץ בחינוך הרגיל הוא 12 חודשים בשנה. תלמיד שלמד בשנת לימודים מסוימת רק חלק מתקופת הלימודים, הרשות/הבעלות הקולטת תדרוש תשלום רק עבור החלק היחסי מהתשלום, בהתאם לתקופת שהייתו במסגרת החינוכית.

2.4.4  תלמידי פנימייה/אומנה: תלמידים המתגוררים בפנימיות ובמשפחות אומנה ולומדים בחינוך הרגיל אינם מוגדרים לצורך גבייה כתלמידי חוץ ונחשבים תושבי הרשות המקומית שבשטח שיפוטה נמצאת הפנימייה/משפחת האומנה. לפיכך אין לגבות עבורם תשלום עבור תלמידי חוץ. במקרים שבהם תלמיד פנימייה/אומנה משובץ על ידי רשות מקומית למסגרת חינוכית ברשות אחרת, הרשות המקומית שבה הפנימייה/משפחת האומנה נמצאת ואשר הפנתה את התלמיד לשיבוץ חוץ תישא בתשלום עבור תלמיד החוץ.

2.4.5  בחינוך הרגיל: משרד החינוך אינו מפעיל נוהל קיזוז חובות בגין תלמידי חוץ שלמדו בחינוך הרגיל. ההתחשבנות תיעשה במישרין בין הרשות השולחת לרשות/הבעלות הקולטת. על פי הצורך יוכלו הצדדים בהסכמה הדדית של הגורמים המעורבים, לפנות ליישוב הסכסוך ביניהם בדרך של גישור שיתקיים במרכז הגישור של מרכז השלטון המקומי, אם הליך הגישור לא יצלח, תישמר זכותם של הצדדים לפנות לערכאות משפטיות. בקשות להליך גישור יש להפנות בכתב אל מנהל מרכז הגישור במרכז השלטון המקומי בדוא"ל meital@masham.org.il.

 

חזרה

 

3.     תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

3.1     כללי

משרד החינוך, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, הקים ועדת היגוי שחברים בה נציגי המרכז לשלטון מקומי, נציגי משרד החינוך ונציגי רשויות מקומיות ואזוריות. הוועדה קבעה, בהתבסס על בדיקה של רואה חשבון חיצוני, סולם תעריפים דיפרנציאלי לגבי תלמידי חוץ בחינוך המיוחד על פי אפיון החריגות הכיתתית.  גובה התשלום נקבע על פי הסוג והרמה של השירותים, אשר נבדקו והוכרו מראש על ידי המשרד,  ולא על פי עלות השירותים בפועל של הרשות או הבעלות הקולטת, המשתנה ממוסד חינוך אחד לאחר. 

 

3.2     קטגוריות התשלום 

תשלום עבור תלמיד חוץ יחושב לפי אפיון החריגות הכיתתית ושיבוצו של התלמיד בכיתה זו. החישוב ייעשה בהתאם לרכיבי התשלום המאושרים בכל אחת מ-3 קטגוריות התשלום המפורטות להלן:

3.2.1 הקטגוריה הראשונה

הקטגוריה הראשונה מתייחסת לכיתות מיוחדות בבתי הספר  לחינוך רגיל  שלומדים בהן תלמידים בעלי חריגויות קלות. הכיתות המשתייכות לקטגוריה זו הן כיתות לאפיון החריגויות האלה: בעלי משכל גבולי רב-בעייתי, בעלי פיגור קל רב-בעייתי, בעלי הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/ A.D.(H).D, לקויי למידה רב-בעייתיים/ A.D.(H).D, מעוכבי התפתחות (עד כיתה ג', כולל), מעוכבי שפה (עד כיתה ג', כולל), עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים, חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים ובעלי חשד לפיגור קל רב-בעייתיים, ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים באמצעות מסלול 07 ו-07 משופר.

3.2.2 הקטגוריה השנייה

         הקטגוריה השנייה (א) מתייחסת לכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר ובגני ילדים לחינוך מיוחד שלומדים בהן תלמידים בעלי חריגויות קלות. הכיתות המשתייכות לקטגוריה זו הן כיתות לאפיון החריגויות האלה: בעלי פיגור קל רב-בעייתי, בעלי הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D, לקויי למידה רב-בעייתיים/A.D.(H).D, מעוכבי התפתחות (עד כיתה ג', כולל), בעלי משכל גבולי רב-בעייתי ומעוכבי שפה (עד כיתה ג', כולל) ובעלי חשד לפיגור קל רב-בעייתיים.

         הקטגוריה השנייה (ב) מתייחסת לתלמידים לקויי חושים (עיוורים/לקויי ראייה ולקויי שמיעה וחירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים) בבתי הספר ובגני הילדים של החינוך המיוחד.

3.2.3 הקטגוריה השלישית

         הקטגוריה השלישית (א) מתייחסת לתלמידים בעלי לקויות קשות הלומדים  בבתי הספר ובגני הילדים של החינוך המיוחד ובכיתות לחינוך מיוחד בבתי הספר של החינוך הרגיל, הכוללות תלמידים בעלי לקויות קשות. הכיתות המשתייכות לקטגוריה זו הן כיתות לאפיון החריגויות האלה: משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות, בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי, בעלי פיגור בינוני מורכב ובעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים.

         הקטגוריה השלישית (ב) מתייחסת לתלמידים הלומדים בבתי ספר ובגני הילדים של החינוך המיוחד בכיתות לאפיון החריגויות אוטיסטים/P.D.D ובעלי הפרעות נפשיות קשות.

      

3.3     רכיבי התשלום

בכל אחת מהקטגוריות המפורטות לעיל מחושבים רכיבי תשלום המאושרים לגבייה בנוסף  לגבייה בגין הרמה הבסיסית. סכומי התחשיב משתנים בין קטגוריה לקטגוריה. מדי שנה יפרסם משרד החינוך בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ" את התעריפים לאותה שנת לימודים. התעריפים יחושבו על ידי משרד החינוך  בשיתוף המרכז לשלטון מקומי ובהתאם להסכמי השכר ומדיניות התקצוב של משרד החינוך. להלן נפרט את רכיבי התשלום.

3.3.1 הרמה הבסיסית

רשות מקומית/בעלות קולטת רשאית לדרוש את התשלום בגין הרמה הבסיסית עבור כל תלמיד חוץ שלמד בכיתה לחינוך מיוחד.  סכום הרמה הבסיסית כולל את השתתפותה של הרשות/הבעלות הקולטת באחזקה השוטפת של מבנה החינוך, ובכלל זה חשמל, מים, חומרים מתכלים, הזנה, שרתים ומזכירים, ובקטגוריות 1    ו-2א גם השלמת 30% מעלות הסייעת הכיתתית בהקצאה אוטומטית במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

אשר לתעריף הרמה הבסיסית במסגרות שמתקיים בהן גם חוק שבוע לימודים בן 41 ש"ש – אפשר לסמן תעריף זה רק אם קיימת הקצאת שעות להארכת יום הלימודים בתקן המוסד.

3.3.2 פסיכולוג

רשות מקומית רשאית לדרוש את התשלום עבור פסיכולוג  מהרשות השולחת  בגין 32% מעלות העסקת הפסיכולוג במוסד, שהם חלקה של הרשות המקומית במימון העסקת הפסיכולוג  במוסדות החינוך. תשלום עבור שירותי פסיכולוג ייגבה עבור כל  תלמיד חוץ שלמד במוסד החינוכי.

מוסדות שאינם בבעלות הרשות המקומית, ובכלל זה מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, אינם רשאים לדרוש תשלום בגין הפסיכולוג, אלא במקום שבו השירות סופק למוסד על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי העירוני. את התשלום שגבתה הבעלות מהרשויות המקומיות השולחות עליה להעביר לרשות המקומית שסיפקה את השירות. הבעלות הקולטת תצרף לדרישת התשלום שנשלחה לרשות השולחת את אישור הרשות המקומית שבתחום שטחה היא נמצאת להספקת שירותי פסיכולוג למוסד.

3.3.3 סייעת תגבור מוסדית (הקצאת הפיקוח)

רשות/בעלות קולטת רשאית לדרוש החזר בגין 30% מעלות סייעת תגבור מוסדית שהם חלקה של הרשות המקומית במימון משרת הסייעת במוסד החינוכי. החישוב יבוצע בהתאם למכסת השעות שאושרה למוסד על-ידי האחראי על הסייעות במחוז ובהתאם להמלצת מפקח החינוך המיוחד.

אפשר לגבות תשלום עבור סייעת תגבור מוסדית בגין כל תלמיד חוץ שלמד במוסד החינוכי, כמפורט להלן:

בקטגוריה 1: אפשר לחשב את השעות עד תקרה של 41 ש"ש. אין לדרוש החזר עבור תלמידים הלומדים במסלול 07  בכיתה רגילה.

בקטגוריות 2(א), 3(א) ו-3(ב): אפשר לחשב את השעות עד תקרה של 464 ש"ש למוסד לכל תלמיד חוץ. אם, במהלך שנת הלימודים, חל שינוי (תוספת/הפחתה) בהקצאת השעות לסייעת התגבור יש לעדכן את טופסי התלמידים ואת דרישת התשלום ולשלוח את העדכון לרשות השולחת.

הרשות/הבעלות הקולטת נדרשת לצרף לדרישת התשלום את אישור הממונה על הסייעות במחוז בדבר הקצאת שעות לסייעת תגבור.

בקטגוריה 2(ב): אפשר לחשב את השעות עד תקרה של 361 ש"ש למוסד לכל תלמיד חוץ.

3.3.4 שמירה

רשות מקומית קולטת רשאית לדרוש מרשות שולחת את חלקה בתשלום בגין 36% במימון השמירה במוסדות החינוך. ההחלטה על נחיצות השמירה ועל היקפה נקבעת על ידי המשרד לביטחון פנים בתיאום עם הרשות המקומית שהמוסד החינוכי פועל בה, ובכלל זה מוסד במעמד מוכר שאינו רשמי.

מוסדות שאינם בבעלות הרשות המקומית, ובכלל זה מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, אינם רשאים לדרוש תשלום עבור שמירה אלא במקום שבו השמירה מתבצעת על ידי הרשות המקומית או על ידי מי מטעמה. את התשלום שגבתה הבעלות מהרשויות השולחות עליה להעביר לרשות המקומית שסיפקה את השירות. יובהר כי מוסדות בבעלות שאינה עירונית אינם רשאים לדרוש את התשלום בגין העסקת שומר אם הוא הועסק מטעמם. על הבעלות הקולטת לצרף לדרישת התשלום הנשלחת לרשות  השולחת את אישור הרשות להספקת שירותי שמירה לבית הספר.

אפשר לגבות תשלום  עבור שמירה עבור  כל תלמיד חוץ שלמד במוסד.

3.3.5 תוספות מיוחדות עבור מתקני לימוד

א.      רשות מקומית/בעלות קולטת רשאית לדרוש החזר כספי בגין תפעולם של המתקנים המיוחדים במבנה בית הספר/הגן המפורטים להלן: חדרי מלאכה, עזרים לנכים, חממות חקלאיות מקצועיות, משק חי מקצועי וטיפולי, מטבח טיפולי וסדנאות בנושאים טכנולוגיים. אי אפשר לקבל תמיכה עבור חדרי טיפול לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק. האגף לחינוך מיוחד יעדכן מעת לעת את רשימת המתקנים המיוחדים שאפשר לקבל תמיכה בגינם.

ב.       כדי שרשות/בעלות קולטת  תהיה רשאית לדרוש החזר בגין תפעול של המתקנים המיוחדים על המוסד לקיים בפועל  אחד או יותר ממגמות/מתחומי הלימוד שלהלן, בתנאי שמספר שעות הלימוד בכל מגמה/תחום לא יפחת מ-5 ש"ש: תיירות, ספרות, אופנה והנדסת טקסטיל, מדעי התזונה, אמנות הבישול והאפייה, מדעי הים, סיוע לימודי באמצעות בעלי חיים, חממה טיפולית, נגרות, צילום, מכונאות רכב ואמנות שימושית. הפעילות תתקיים בתחומי המוסד ולא מחוצה לו.

ג.       מספר שעות ההוראה המוקדשות למגמה או לתחום מקצועי לא יעלה על 30% מתקן שעות ההוראה הנלמדות בכיתה.

ד.       הדרישה לשעות המגמה/התחום תתבסס על מערכת השעות הכיתתית, בתנאי שהתלמיד למד באותה מגמה או באותו תחום.

3.3.6 משרה לספרן ברייל

אפשר לדרוש תשלום בגין 0.5 משרה (15-12 ש"ש)  או 0.75 משרה (20-16 ש"ש) בקטגוריה 2(ב) בלבד. העסקת הספרן טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי החושים באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך. הרשות הקולטת תצרף אישור זה לדרישת התשלום שתישלח לרשות השולחת (ראה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ" המתפרסם מדי שנה).

3.3.7 משרת מתורגמן לשפת הסימנים לתלמידים חירשים ולקויי שמיעה

בקטגוריה הראשונה אפשר לדרוש תשלום עבור 0.5 משרה לבית ספר יסודי ומשרה אחת לבית ספר על-יסודי ולחטיבת הביניים. בקטגוריה השנייה (ב) אפשר לדרוש תשלום עבור 0.5 משרה לבית ספר לחינוך מיוחד. העסקת המתורגמן טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי החושים באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך (ראה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ" המתפרסם מדי שנה).          

3.3.8  ברכת שחייה טיפולית

אפשר לדרוש תשלום בגין תפעול שוטף של ברכת שחייה טיפולית הנמצאת בתחומי המוסד החינוכי אך ורק אם היא מקורה והפעילות בה מתרחשת לאורך כל שנת הלימודים וכחלק מתכנית הלימודים הכיתתית והאישית של התלמיד כפי שהיא מדווחת במערכת השעות של הכיתה.   

ברכות השחייה הטיפוליות מחולקות לשתי רמות, על פי גודלן:

-      רמה א': ברכה קטנה עד בינונית (ברכה קטנה מברכת שחייה  חצי אולימפית)

-      רמה ב': ברכה גדולה עד גדולה מאוד (ברכת שחייה בגודל חצי אולימפי עד אולימפי).

3.3.9 תוספת בגין תל"ן כיתתי (תכנית לימודים נוספת) רשותי

א.      התוספת תינתן במקרים שבהם הרשות המקומית או הבעלות על המוסד החינוכי מממנת את מלוא עלות התל"ן על חשבונה. יודגש כי הרשות המקומית השולחת מחויבת בתשלום עבור התל"ן, וזאת בתנאי שהמוסד קיבל את האישורים המתאימים כמפורט להלן. הרשות השולחת לא תוכל להפריד את תשלום התל"ן מיתר רכיבי התשלום, וכל הסטה או התניה על התשלום תיחשב אי-תקינות מינהלית.

ב.       רשות/בעלות קולטת רשאית לדרוש החזר מהרשות השולחת בגין מימון מלא של תכנית התל"ן. רשות/בעלות קולטת שתגבה את התשלום בגין תל"ן במסגרת התשלום עבור תלמיד החוץ לא תוכל לגבות בנוסף תשלומים עבור התל"ן מההורים.

ג.       אין לגבות עבור תל"ן בגין חלקה של הרשות/הבעלות בהסכמים שחתמה עם גופים נוספים, כגון קרן "קרב" וקרן "סקטה רש"י".

ד.       אפשר לגבות תשלום עבור תל"ן מהרשות השולחת בתנאי שמדובר בתכנית כיתתית שהיא חלק ממערכת השעות של הכיתה והתלמיד השתתף בפועל בתכנית זו. לא תתאפשר גבייה עבור תל"ן פרטני לתלמיד או עבור תל"ן במימון הורים

ה.      הפעלת תל"ן כיתתית  במימון הרשות  טעונה אישור של מפקח החינוך המיוחד על המוסד החינוכי ואישור בכתב ממנהל המחוז. הרשות הקולטת תצרף אישורים אלו לדרישות התשלום הנשלחות לרשויות השולחות.

ו.       אין לגבות עבור תל"ן לתלמידים המשתייכים לקטגוריה הראשונה.

 

3.4     תשלומי הורים

רשות/בעלות קולטת של מוסד חינוך מיוחד רשאית לגבות ישירות מן ההורים תשלומי הורים בגין שירותים נוספים הניתנים על ידה, לרבות שיעורי עזר ותכנית לימודים נוספת (תל"ן) בכפיפות להוראות הקבע ובהתאם להנחיות המתפרסמות מעת לעת בחוזרי "הודעות ומידע" בנושא "תשלומי הורים" (רשות מקומית/בעלות הגובה את התשלום עבור תל"ן במסגרת תשלומי החוץ לא תוכל לגבות בנוסף תשלומים עבור תל"ן מההורים).

הרשות/הבעלות הקולטת אינה רשאית לגבות מההורים תשלום עבור השירותים הניתנים על ידי משרד החינוך, ובכלל זה שיעורי עזר לתלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות ולתלמידים לקויי חושים ותוספת שכר לימוד במסלולים 07 ו-07 משופר. 

 

חזרה

 

4.     נוהל השיבוץ של תלמיד חוץ בחינוך המיוחד

4.1    כללי

הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום מוסד  העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. ביישוב שלא קיים בו מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא  הרשות המקומית פתרון שיבוץ בתחומה של רשות אחרת שהגיעה אתה להסכם, בדרך של איגוד ערים או בכל דרך אחרת.

שיבוץ התלמיד למסגרת החינוך המיוחד יתבצע באמצעות ועדת השיבוץ במחלקת החינוך על פי הכללים בחוזר הוראות הקבע בנושא "שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד". השיבוץ ייעשה בהתאם להחלטת ועדת ההשמה שקבעה את זכאותו לחינוך מיוחד, על פי הכללים בחוזר הוראות הקבע עב/3(א) סעיף 1.2-41 "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר מחוזית". הרשות המקומית השולחת תנפיק עבור התלמיד "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מתחייבת לשלם את תשלום החוץ לרשות הקולטת.

רשות מקומית שאישרה תלמיד ללימודי חוץ מחויבת לאפשר לו להשלים את לימודיו במוסד ששובץ אליו ובשלב שהוא לומד בו: בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי. הרשות המקומית השולחת תישא בתשלום החוץ למשך כל תקופת לימודיו במוסד.

      

4.2     חובת התשלום

לא נמצא פתרון חינוכי לתלמיד בתחומי הרשות המקומית, כאמור לעיל, יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללמוד מחוץ ליישוב ובתשלום עבור תלמיד חוץ עבורו לרשות הקולטת.

סיפקה הרשות המקומית פתרון שיבוץ לתלמיד בתחומי הרשות, והוריו מחליטים מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, על ההורים לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת  והקולטת, וההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ.

 

4.3     נוהל  מילוי "טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ"

4.3.1  מנהלי בתי הספר וגני הילדים ימלאו את הטופס "אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ" תוך שהם מציינים את הפרטים האישיים של התלמיד, מסמנים את רכיבי התשלום הנדרשים לגבייה ומחשבים את הסכום הסופי לתשלום. לאחר מילוי הטפסים יחתמו המנהלים על גבי הטופס במקום המיועד לכך.

4.3.2  מנהלי בתי הספר/גני הילדים יעבירו את הטפסים המלאים כנדרש לאישור ולחתימה של המפקח על החינוך המיוחד במוסד. המפקח יאמת את הקטגוריה הכיתתית שהתלמיד משתייך אליה, יבדוק את קיומם של השירותים הנוספים שנדרשו לתשלום ויאשר בחתימתו את הנתונים.

         בסיום  הטיפול יוחזרו הטפסים למנהל בית הספר/גן הילדים, והוא יעבירם למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית/בבעלות.

 

4.4     פנייה לתשלום       

4.4.1  גזבר/מנהל מחלקת החינוך ברשות/בבעלות הקולטת יפנה בכתב  דרישה לתשלום למנהל מחלקת החינוך של הרשות השולחת. בדרישת התשלום יש לציין  את שנת הלימודים שהתשלום נדרש בגינה, את סכום החיוב, וכן את פרטי חשבון הבנק לצורך העברת הכספים.

         הרשות/הבעלות הקולטת תעביר דרישת תשלום מרוכזת לרשות השולחת בגין תלמידי החוץ שלמדו בחינוך המיוחד. לדרישת התשלום יש לצרף את הטופס המקורי,  "אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד", עבור כל תלמיד שנדרש תשלום בעבורו. בנוסף יש לצרף לדרישת התשלום את הטופס "ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד".

         במקום שבו נדרש תשלום עבור שירותים נוספים המצריכים את אישור הגורמים הרלוונטיים יש לצרפם לדרישת התשלום ולסמן זאת  במקום המיועד בטופס אישור נתוני התלמיד.

4.4.2 להלן רשימת רכיבי התשלום המצריכים  אישורים:

-      אישור  להקצאת שעות סייעת תגבור מטעם אחראי הסייעות במחוז

-      אישור מנהל המחוז לקיום תכנית לימודים נוספת במוסד

-      אישור שמירה  (מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי ומוסדות שאינם בבעלות הרשות יצרפו את אישורה של הרשות המקומית  להספקת שירותי השמירה במוסד)

-      אישור העסקת פסיכולוג (מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי ומוסדות שאינם בבעלות הרשות יצרפו את אישורה של הרשות המקומית להספקת שירותי הפסיכולוג במוסד באמצעות השפ"ח העירוני)

-      אישור להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים, בחתימת המפקח  על ליקויי החושים באגף לחינוך מיוחד

-      אישור להעסקת ספרן ברייל במוסד החינוכי, בחתימת המפקח על ליקויי החושים באגף לחינוך מיוחד.

4.4.3 מודגש בזאת כי ההתחשבנות עבור תלמידי חוץ היא בין הרשות הקולטת לרשות השולחת ואין לערב את ההורים בצורה כלשהי, למעט במקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית.

4.4.4 הרשות המקומית הקולטת/השולחת תפנה לרשות השולחת דרישת תשלום נוספת (תזכורת) חודשיים לאחר דרישת התשלום הראשונה.

4.4.5 מע"מ וריבית: אין להצמיד מע"מ וריבית לסכומי חוב בגין תלמידי חוץ. 

4.4.6  בסיס החישוב לתלמיד חוץ בחינוך המיוחד  הוא 12 חודשים בשנה. במקרה של תלמיד שלמד בשנת לימודים מסוימת רק חלק מתקופת הלימודים תדרוש הרשות הקולטת תשלום רק עבור החלק היחסי מהתשלום, בהתאם לתקופת שהייתו במסגרת החינוכית. אין לדרוש תשלום עבור תקופת היעדרות העולה על 21 יום רציפים ולמשך כל תקופת ההיעדרות.

4.4.7 עבור תלמידים שלמדו בחינוך המיוחד ונמצאים בפנימייה או באומנה תישא בתשלום עבור תלמיד החוץ  "רשות האם" שממנה נשלח התלמיד לשיבוץ בפנימייה/באומנה. כדי  שהרשות/הבעלות הקולטת תוכל לדרוש את התשלום בגין תלמיד החוץ מ"רשות האם" יהיה עליה לוודא שאכן ועדת ההשמה  התקיימה לתלמיד ברשות זו ומחלקת החינוך אישרה את שיבוצו למוסד החינוכי והנפיקה עבורו "אישור לימודים עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד".

4.4.8 הרשות/הבעלות הקולטת תוכל לדרוש את ה"תשלום עבור תלמיד חוץ" רק עבור תלמיד הלומד במוסד חינוכי המוכר על ידי משרד החינוך ונמצא בבעלותה.

 

חזרה

 

5.     נוהל קיזוז חוב "תשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך המיוחד" באמצעות משרד החינוך

5.1     כללי

בין משרד החינוך למרכז השלטון המקומי  גובשה הבנה  במטרה  לסייע בידי הרשויות/הבעלויות הקולטות לקבל את התשלומים עבור תלמידי החוץ (בחינוך המיוחד בלבד) מהרשויות שלא פרעו את חובן.

שירות הקיזוז שמשרד החינוך מפעיל הוא שירות וולונטרי; משרד החינוך  אינו מחויב בו על פי חוק, והדבר נעשה מתוך מחווה של רצון טוב כלפי הרשויות והבעלויות הקולטות ילדים בחינוך המיוחד, כעניין שבמדיניות ולא בשל חובה חוקית.

רשות/בעלות קולטת תוכל לפנות למשרד החינוך בבקשה שיבדוק  אפשרות לבצע את קיזוז החוב  מחשבונה של הרשות השולחת, וזאת במסגרת העברת הכספים החודשית שמשרד החינוך מבצע לאותה רשות. הרשות/הבעלות הקולטת תזוכה בכספי הקיזוז. בתפקידו זה המשרד משמש מעין "נאמן על הכספים", ואין לייחס לו כל חובת תשלום לפירעון החוב בגין תלמידי חוץ במקומה של הרשות השולחת.

        

5.2     נוהל הפניית "בקשת קיזוז" למשרד החינוך

5.2.1  רשות/בעלות קולטת תוכל להפנות למשרד החינוך "בקשה לקיזוז מהרשויות השולחות בגין חוב תלמידי חוץ של החינוך המיוחד"  רק לאחר שהתקיים בין הרשות/הבעלות הקולטת לרשות השולחת תהליך שבו הרשות/ הבעלות הקולטת ניסתה, במאמץ סביר, לבצע הליך גבייה ולפחות 3 חודשים קודם להגשת בקשת קיזוז למשרד החינוך.

רשות/בעלות  קולטת תוכל לפנות למשרד בכל שנת לימודים החל מתום שנת הלימודים, ב-1 ביולי, ולא יאוחר מסוף חודש דצמבר של שנה קלנדרית זו, כלומר בשנת הלימודים שלאחריה, בבקשה מרוכזת אחת במהלך חודשים אלה. המועדים המדויקים להגשת בקשות קיזוז יפורסמו מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום  עבור תלמידי חוץ" .

5.2.2   הרשות/הבעלות הקולטת תרכז את חובות הרשויות לבקשת קיזוז אחת שתוגש פעם בשנה במועדים שיפורטו כאמור בחוזר המנכ"ל. הבקשה תישלח למשרד החינוך באמצעות הדואר בלבד, לפי הכתובת הזאת: תחום תלמידי חוץ, אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, ירושלים 91911.

5.2.3  על בקשת הקיזוז לכלול את המסמכים האלה:

-      מכתב רשמי על גביי נייר לוגו של הרשות /הבעלות ובו מתבקש קיזוז באמצעות משרד החינוך בגין החובות של הרשויות השולחות עבור תלמיד החוץ בחינוך המיוחד לאותה שנת לימודים  (יש לציין את השנה;  במכתב יש לפרט את שמות הרשויות החייבות ואת סכומי החוב, וכן את כתובת הדוא"ל של איש הקשר ברשות המגישה את בקשת הקיזוז)

-      העתק של דרישת התשלום ותזכורת (אחת לפחות) בכתב  על דרישת התשלום  כפי שנשלחו למנהל מחלקת החינוך  ברשות השולחת על ידי גורם רלוונטי ומוסמך ברשות/בבעלות  הקולטת

-      טופס נפרד של ריכוז התשלומים לכל רשות שמתבקש ממנה קיזוז (ראה חוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ")

-      העתק של הטופס "אישור נתוני התלמיד בחינוך המיוחד לגביית תשלומי החוץ", חתום על ידי המפקח על החינוך המיוחד ומנהל המוסד החינוכי (ראה חוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ").

5.2.4   אין להגיש בקשה לקיזוז של חובות  שנפרעו בחלקם על ידי הרשות השולחת.

 

5.3     בדיקת בקשת קיזוז

5.3.1  בקשה לקיזוז חוב בגין תלמידי החינוך המיוחד תיבדק במשרד החינוך באופן הזה:

א.      נתוני שיבוץ התלמיד במוסד החינוכי ייבדקו אל מול הדיווח שהעביר המוסד למערכת מצבת התלמידים/האוטומציה במשרד החינוך כפי שהם נקלטו במערכות הממוחשבות. הבדיקות יכללו את הנתונים האלה:

-     שיבוץ התלמיד בסמל המוסד הרשום בטופס אישור נתוני התלמיד

-     דרגת הכיתה שבה התלמיד מדווח

-     סוג הכיתה שבה התלמיד מדווח (אפיון החריגות הכיתתי  ו/או הזכאות למסלול 07)

-     תקופת לימודי התלמיד במוסד (תאריך הקליטה ותאריך העזיבה).

יודגש כי תלמיד שלא יהיה מדווח בסמל המוסד במערכת מצבת התלמידים הממוחשבת לא יאושר לקיזוז. החישוב לתקופת לימודים חלקית בשנת הלימודים יבוצע גם הוא על פי הנתונים המדווחים במצבת התלמידים.

ב.       נתוני השייכות המוניציפאלית של התלמיד  ייבדקו במערכת משרד הפנים. במקום שבו יתעורר ספק לגבי זהותה של הרשות השולחת תתבקש הרשות הקולטת להמציא את אישור תלמיד החוץ שהנפיקה הרשות השולחת לתלמיד באותה שנת לימודים. על כן יש להקפיד לדרוש אישורים אלו.

ג.       פסיכולוג ושמירה: חישוב רכיבי תשלום אלו במוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי מותנה  בקבלת מכתב  מהרשות המקומית שהמוסד ממוקם בתחומה המאשרת כי שירותים אלו סופקו למוסד על ידי הרשות המקומית.

ד.       שעות סייעת תגבור מוסדית: הנתונים ייבדקו אל מול מערכת הסייעות  הממוחשבת  שבמשרד החינוך שלפיה המשרד העביר את השתתפותו לרשות המקומית.  במקום שלא בוצע בו תחשיב התואם את נתוני המשרד תתבקש הרשות הקולטת לעדכן את טופסי האישור של נתוני תלמיד החוץ בחתימה חוזרת של המפקח על החינוך המיוחד.

ה.      תל"ן רשותי כיתתי: החישוב לתשלום  בגין תל"ן  מותנה בצירוף אישורו של מנהל המחוז לקיום תכנית תל"ן במוסד, והוא ייעשה לאחר שהתכנית תיבדק ותאושר על ידי מפקח החינוך המיוחד שבמוסד ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

5.3.2   לאחר סיום הבדיקה של בקשת הקיזוז תתבקש הרשות הקולטת לאשר את סכומי החוב שנוצרו בהתאם  לבדיקה שבוצעה.

 

5.4     מכתב התראה בטרם קיזוז

5.4.1   עם סיום הבדיקה של בקשת הקיזוז יפנה משרד החינוך  לגזבר העירייה ולמנהל מחלקת החינוך ברשות השולחת "מכתב התראה בטרם קיזוז חוב בגין  תלמידי חוץ בחינוך המיוחד". במכתב יצוינו סכום החוב, שנת הלימודים שבגינה הקיזוז מבוצע ושם הרשות הקולטת. למכתב תצורף רשימת התלמידים ופירוט הסכומים הנומינאליים המחושבים.

5.4.2  במקרה שלרשות השולחת יש הסתייגות לגבי תשלום החוב ו/או במקרה שהחוב הוסדר על ידה ישירות מול הרשות הקולטת, על הרשות המיועדת לקיזוז להגיש את התנגדותה בכתב, ובמקרה של  פירעון חוב יש לצרף את האסמכתאות לתשלום, וכל זאת בתוך חודש ימים מהתאריך שבו נשלח "מכתב התראה בטרם קיזוז". לאחר 30 יום, אם לא תתקבל מהרשות השולחת תגובה או התנגדות לביצוע הקיזוז, יראה המשרד בהיעדר תגובה הסכמה שבשתיקה לביצוע הקיזוז, והחוב יועבר לקיזוז. 

5.4.3  עם קבלת "מכתב ההתראה בטרם קיזוז" על הרשות השולחת לאמת את פרטי החוב וכן את נתוני התלמידים בנושאים האלה:

א.      לתלמיד זכאות לחינוך מיוחד מתוקף החלטת ועדת השמה שהתקיימה ברשות, ופרטיה מדווחים בתוכנת ועדות ההשמה  האינטרנטית של משרד החינוך.

ב.       החלטת ועדת ההשמה תקפה.

ג.       שיבוץ התלמיד למסגרת החינוכית נעשה במסגרת ועדת השיבוץ העירונית.

5.4.4  ביום פקודת הקיזוז יוצמדו הסכומים הנומינאליים למדד הבסיס (כפי שיתפרסם מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ"( ולמדד הידוע ביום זה. קיזוז/זיכוי הכספים  יבוצע  באמצעות מערכת תשלומים  מאוחדת של משרד החינוך, כמפורט להלן:

-      הקיזוז יבוצע  בנושא תשלום 223;

-      הזיכוי יבוצע בנושא תשלום 224.

5.4.5   במקרה של מחלוקת לגבי החוב בין הרשות/הבעלות הקולטת לבין הרשות השולחת, ינקוט משרד החינוך עמדה פאסיבית ולא יבצע את הקיזוז. המשרד אינו מתערב בסכסוכים שבין רשויות שולחות לרשויות/בעלויות קולטות לגבי תלמידי חוץ בחינוך המיוחד, שכן אין בידיו הידע העובדתי הדרוש כדי להכריע בסכסוך. על הצדדים המעורבים להגיע לתהליך הסכמה ביניהם באמצעות מגשר, מפשר, בורר או ערכאה שיפוטית.

          בנוסף לאמור לעיל, מרכז השלטון המקומי מציע לצדדים, בהסכמה הדדית של כל הגורמים המעורבים, לפנות להליך גישור ביניהם במרכז הגישור של מרכז השלטון המקומי. אם הליך הגישור לא יצלח, תישמר זכותם של הצדדים לפנות לערכאות משפטיות. בקשות להליך גישור יש להפנות בכתב אל מנהל מרכז הגישור במרכז השלטון המקומי בדוא"ל meital@masham.org.il.

 

חזרה

 

6.     קיזוז תשלום עבור תלמידי חוץ במסגרות חינוך בבתי חולים פסיכיאטריים

6.1     כללי

תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים בבתי חולים פסיכיאטריים הם חלק ממערך ההשמה בחינוך המיוחד. אפיון חריגותם נקבע על ידי הרופא המטפל בבית החולים, כמובחן בקטגוריה 3 (ב). דין תלמידים במחלקות פסיכיאטריות כדין תלמידים בבתי חולים פסיכיאטריים.

תלמידים הלומדים במסגרות חינוך בתקופת אשפוז פסיכיאטרי מוגנים בחסיון פרטים מזהים מתוקף חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. עקב הצורך בחיסיון על המידע השמי של התלמידים ועל פרטי אשפוזם  לא יתקיים תהליך גבייה ישירות בין בית החולים לרשות המקומית. כדי שלא יופר חסיון הפרטים המזהים של התלמידים הנפיק משרד הבריאות למנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך "כתב נאמנות על המידע השמי של התלמידים".

חישוב תשלום החוץ יתבצע על ידי משרד החינוך לאחר שבית החולים יעביר את כל הנתונים הרלוונטיים. את הכספים יעביר משרד החינוך באמצעות קיזוז  לרשות המקומית שבית החולים נמצא בתחום שיפוטה. לבתי החולים הממשלתיים יועברו הכספים דרך משרד הבריאות באמצעות המוטב הכספי הקיים במשרד החינוך.

6.2     זכאים לתחשיב קיזוז תלמידים שאושפזו במחלקה הפסיכיאטרית 21 יום ומעלה במהלך שנת הלימודים ולמשך כל תקופת האשפוז. תקופות האשפוז שאפשר לכלול בבקשת הקיזוז יחולו החל מפתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר בכל שנת לימודים ועד לסיומה של אותה שנת לימודים, ב-31 באוגוסט.

6.3     נוהל הגשת בקשה לקיזוז בגין תלמידי חוץ באשפוז פסיכיאטרי

גזבר בית החולים יעביר  למשרד החינוך בקשה לקיזוז בגין תלמידי חוץ באשפוז פסיכיאטרי. הבקשה תכלול את המסמכים האלה:

-     מכתב רשמי על גביי נייר לוגו של בית החולים ובו מתבקש קיזוז באמצעות משרד החינוך בגין החובות של הרשויות השולחות עבור תלמיד החוץ באשפוז פסיכיאטרי  לאותה שנת לימודים

-     טופס "אישור מוסדי"  עבור רמת השירות המתקיימת בבית הספר, בחתימת המפקח על החינוך המיוחד ומנהל בית הספר

-     טופס "אישור נתונים לגביית תשלום לתלמיד חוץ במסגרת אשפוז פסיכיאטרי" שבו יש לרכז את תקופות האשפוז של כל אחד מהתלמידים במהלך שנת הלימודים שבגינן נדרש קיזוז. יש לצרף "מדבקת אשפוז" לכל אחת מתקופות האשפוז שנדרשו לקיזוז לגבי כל אחד מהתלמידים שהוגשו לקיזוז.

6.4     נוהל קיזוז תלמידים באשפוז פסיכיאטרי

6.4.1  בקשת הקיזוז שהגיש גזבר בית החולים תיבדק במשרד החינוך באופן הזה:

א.      חיוב הרשות השולחת יתבצע בהתאם לכתובתו של התלמיד  כפי  שהיא מופיעה  במרשם האוכלוסין בתקופת האשפוז.  הנתונים ייבדקו מול המערכת הממוחשבת של משרד הפנים.

ב.       תקופות האשפוז שנדרשו לקיזוז ייבדקו מול מדבקות האשפוז, והנתונים יחושבו בהתאם לטופס "אישור נתונים לגביית תשלום חוץ במסגרת אשפוז פסיכיאטרי" שהגיש בית החולים עבור כל תלמיד.

ג.       רמת השירות  שהתקיימה בבית הספר תחושב בהתבסס על "טופס אישור מוסדי עבור רמת השירות שמתקיימת בבית הספר" בחתימת המפקח על החינוך המיוחד ומנהל בית הספר.

6.4.2  עם סיום הבדיקה  של בקשת  הקיזוז שהגיש בית החולים  יפנה משרד החינוך  לגזבר ולמנהל מחלקת החינוך של הרשות השולחת "הודעה על קיזוז תשלום תלמידי חוץ בבתי חולים פסיכיאטריים". במכתב יצוינו סכום החוב הנומינאלי, שנת הלימודים שבגינה הקיזוז מבוצע ושם בית החולים. החוב יועבר לקיזוז  תוך 30 יום מהתאריך המצוין על גבי  הודעת הקיזוז.

6.4.3          ביום פקודת הקיזוז יוצמדו הסכומים הנומינאליים למדד הבסיס (כפי שיתפרסם מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ") ולמדד הידוע ביום פקודת התשלום.  קיזוז/זיכוי הכספים  יבוצע  באמצעות מערכת תשלומים  מאוחדת של משרד החינוך, כמפורט להלן:

-      הקיזוז יבוצע בנושא תשלום 223;

-      הזיכוי יבוצע בנושא תשלום 224.

 

חזרה


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/7(א), כ"א באדר התשע"ג, 03 במרץ 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  27/01/2023