education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.9 סקרים ואיסוף מידע

(תשע) 3.9-1  האיסור לאפשר איסוף מידע במוסדות החינוך ו/או באמצעותם על ידי גופים חיצוניים ללא היתר של לשכת המדען הראשי
 

1.   אנו מזכירים לכל מנהלי מוסדות החינוך היסודי והעל-יסודי, לגננות ולמפקחות על הגנים ולכל מנהלי מוסדות החינוך האחרים שבפיקוח משרד החינוך כדלהלן:

       1.1   בחוזרי הוראות הקבע נח/5, סעיף 1–3.9, ו-נח/8(ב), סעיף 2–3.9, פורסמו ההוראות של לשכת המדען הראשי בנוגע לאיסוף מידע במוסדות החינוך ובאמצעותם.

       1.2   החל מ-1 בפברואר 2006 לשכת המדען הראשי היא הסמכות הבלעדית להנפקת ההיתרים לאיסוף מידע במוסדות החינוך ובאמצעותם.

2.   לאור זאת אין לאפשר לגורם כלשהו שאינו פועל מטעם המשרד להיכנס למוסד חינוך לצורך איסוף מידע, בתוך המוסד או באמצעותו, מהתלמידים, מבעלי התפקידים הפועלים במסגרת המוסד ו/או ממשפחות התלמידים ללא היתר בתוקף של לשכת המדען הראשי. כמו כן, אם מתוכננת הפעלה של התערבות או של תכנית כלשהי לצורכי איסוף המידע, אף היא טעונה היתר של לשכת המדען הראשי.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רנה אוסיזון, מרכזת בכירה (בקרה ומעקב)
האחראית לנושא בלשכת המדען הראשי, בטל' 02-5602957/8
או בדוא"ל
Madanra@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/3, י"ד במרחשוון התש"ע, 01 בנובמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022