education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.9 סקרים ואיסוף מידע

(תשעג) 3.9-1  איסוף מידע במוסדות החינוך ובאמצעותם
 

להלן תזכורת לנוהל המשרד בנוגע לאיסוף מידע במוסד החינוכי או באמצעותו, המתבצע שלא לצורכי עבודתו של בעל תפקיד במוסד או של בעל תפקיד במטה המשרד על יחידותיו.      

הצורך ברענון הנוהל נובע מאי סדרים שנתגלו בזמן האחרון בכל הקשור לאיסוף מידע במוסדות החינוך, ומטרתו להבהיר למנהלים כיצד עליהם לנהוג בבקשות לאיסוף מידע שמוגשות להם ישירות על ידי גורם מחוץ לבית הספר או למשרד.

1.       הנוהל לאישור איסוף מידע מופיע בסעיף 3.9-1 בחוזר הוראות הקבע נח/5 ובסעיף     3.9-2 בחוזר נח/8 (ב) "הנוהל לאישור איסוף מידע במוסדות החינוך", ואפשר  לעיין בו ובעדכונים הנוגעים לו גם באתר לשכת המדען הראשי שכתובתו

www.education.gov.il/scientist .

2.       עפ"י הנוהל כל גורם המבקש לאסוף מידע במוסדות החינוך ובאמצעותם (מתלמידים, מבעלי תפקיד, ממשפחות התלמידים, ועל אודותיהם של מי מאלה) נדרש להיתר מיוחד. זאת מלבד בעל תפקיד המבצע את הפעולה אך ורק לצורכי מילוי תפקידו במוסד החינוכי או רק לצורכי עבודתו במטה המשרד על יחידותיו. לפיכך נדרשים להרשאה בין היתר:

א.    חוקרים וסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה (באוניברסיטאות ובמכללות, לרבות במכללות להכשרת עובדי הוראה) ובמוסדות לא אוניברסיטאיים, וזאת גם אם איסוף המידע נערך בהזמנת המשרד.

ב.     כלל הגורמים המועסקים במוסד החינוכי, לרבות חברי הצוות עצמם, וכן בעלי התפקיד במטה של המשרד על יחידותיו המבקשים לאסוף מידע שלא לצורך מילוי תפקידם בלבד (אלא, למשל, לצורך לימודיהם).

ג.     פרחי ההוראה והתלמידים בבתי הספר המבקשים לאסוף מידע במסגרת לימודיהם.

3.       בנוהל מוגדרות היחידות המוסמכות למתן ההיתר והכללים החלים על הבקשה לאיסוף מידע. כמו כן מצוינים המקרים שלגביהם נקבע כלל חריג.

4.       בכלל המקרים שלעיל, כאשר מובאת לפני מנהל המוסד החינוכי בקשה לאיסוף מידע, עליו לדרוש לעיונו את מסמך ההיתר שניתן מטעם היחידה המוסמכת. 

המפקחים ומנהלי מוסדות החינוך מתבקשים להביא את הוראות הנוהל לידיעת כל בעלי התפקידים המועסקים במוסד החינוכי שבניהולם או בפיקוחם. 


 

לבירורים אפשר לפנות אל הגב' רנה אוסיזון, מרכזת בכירה (בקרה ומעקב), המופקדת על מתן היתרים בלשכת המדען הראשי, טל' 02-5602957/8,  דוא"ל  Madanra@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014