education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשסח) 4.1-1  ראמ'ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - לוח מועדי המבחנים הארציים לשנה'ל התשס'ח
 

להלן מועדי המבחנים לשנת הלימודים התשס"ח. ההשתתפות במבחנים היא חובה לכל בתי הספר, ואין לקבוע פעילות חוץ-בית-ספרית לתלמידי הכיתות הנבחנות במועדים המפורטים להלן. בהתאם להוראות בחוזר הוראות הקבע סג/10(ג), סעיף 3.7-34, נספח 3, לא יתקיימו בבית הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן אחר שלא יאושרו מראש על ידי ראמ"ה והנהלת המשרד.

1. מבחני המיצ"ב (החיצוני והפנימי)

תחום הדעת מועד המיצ"ב החיצוני טווח מועדי
המיצ"ב הפנימי*
הכיתות
הנבחנות
שפת אם יום ד', ד' בניסן התשס"ח,
9 באפריל 2008
(אשכול ד')
כ"ד בניסן - א' באייר
התשס"ח, 29 באפריל -
6 במאי 2008
(אשכולות א', ב', ג')
ב', ה', ח'
אנגלית יום ד', ט' באייר התשס"ח,
14 במאי 2008
(אשכול ב')
י"ד-י"ז באייר התשס"ח,
19-22 במאי 2008
(אשכולות א', ג', ד')
ה', ח'
מדע וטכנולוגיה יום ב', י"ד באייר התשס"ח,
19 במאי 2008
(אשכול ב')
כ'-כ"ה באייר התשס"ח,
25-30 במאי 2008
(אשכולות א', ג', ד')
ה', ח'
מתמטיקה יום ב', כ"א באייר התשס"ח,
26 במאי 2008
(אשכול ד')
כ"ה באייר - ב' בסיוון
התשס"ח,
30 במאי - 5 ביוני, 2008
(אשכולות א', ב', ג')
ה', ח'

____________
* בכל תחום דעת מוצג טווח המועדים שבו יעבירו בתי-הספר את המיצ"ב הפנימי. טווח זה מביא
    בחשבון את החגים ואת המועדים של כל המגזרים, ולכן ייתכן כי חלק מהימים המופיעים בטווח
    אינם מתאימים למגזר זה או אחר.2. המבחן ב"מאה מושגים" לכיתות ט' בחטיבות הביניים

מועד המבחן: יום ד', ה' באדר ב' התשס"ח, 12 במרס 2008.

הכיתות הנבחנות: כיתות ט'. ישתתפו במבחן השנה רק תלמידי כיתות ט' בחטיבות הביניים שלא השתתפו בבחינה זו בהתשס"ז.
3. מבחני החמ"ד

תחום הדעת מועד המבחן הכיתות הנבחנות
במדבר יום ד', א' בסיוון התשס"ח,
4 ביוני 2008
(אשכולות ב', ד')
ד'
הבוגר ה'
משנה/גמרא ח'


4. מבחני תכנית החומש - מפע"ם - מבחנים פנימיים בערבית ובמתמטיקה למגזר דוברי הערבית

בחינות תכנית החומש בערבית ובמתמטיקה לכיתות ד' ו-ז' בבתי הספר דוברי הערבית ייערכו משנה זו במתכונת חדשה, כמבחנים פנימיים שמטרתם למפות את קשיי התלמידים במקצועות אלה בתחילת השנה. בחינות אלה מחליפות את בחינות החומש החיצוניות שהיו נהוגות בעבר.

תחום הדעת טווח מועדי בחינות
תכנית החומש
(מפע"ם)
הקבוצה הנבחנת הכיתות הנבחנות
ערבית ד'-י"א בכסלו
התשס"ח, 21-14
בנובמבר 2007
כל בתי הספר דוברי
הערבית
ד', ז'
מתמטיקה י"ב-י"ח בכסלו
התשס"ח, 28-22
בנובמבר 2007
כל בתי הספר דוברי
הערבית
ד', ז


הערות
א. פרסום המפרטים של מבחני המיצ"ב באתר האינטרנט של ראמ"ה: המפרטים של מבחני המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) לשנת הלימודים התשס"ח יפורסמו במהלך חודש ספטמבר 2007 באתר האינטרנט של ראמ"ה.
ב. היערכות לקראת מבחני התשס"ח: בחודש אוקטובר 2007 יישלח לבתי הספר מכתב היערכות לקראת המיצ"ב (הפנימי והחיצוני), המבחן ב"מאה מושגים" ומבחני החמ"ד בהתשס"ח. המכתב יכלול מידע מפורט אודות נוהלי המבחנים, ההיערכות הנדרשת והטפסים למילוי וכן מידע אודות תנאי ההיבחנות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
ג. המיצ"ב הפנימי:חוברות המבחנים וחומרים נלווים יגיעו אל בתי-הספר במהלך שלושת הימים שלאחר המיצ"ב החיצוני בתחום דעת נתון. בימים אלה נבחן אופן העברתם של סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במתכונת פנימית לבתי הספר באשכולות א' ו-ג'.
ד. היערכות למבחני תכנית החומש (מפע"ם): בראשית שנת הלימודים יישלח מכתב לבתי הספר בנוגע להיערכות למבחנים האלה.
ה. מבחני מפמ"ר: מידע על מבחנים אלו יפורסם בנפרד במהלך השנה. יש לעקוב אחר הפרסום באתרי המפמ"רים הרלוונטיים ובאתר האינטרנט של ראמ"ה.
ו. פיזה - מבחן בינלאומי: מחקר החלוץ של מחקר פיזה 2009 ייערך בחודשים מרס-אפריל 2008 בכ-60 בתי ספר שיידגמו באופן אקראי. המבחן מיועד לתלמידים בני 15 (מכיתות ט'-י'), ובכל בית ספר שיעלה במדגם ייבחנו כ-40 תלמידים. הודעה מוקדמת תימסר לבתי הספר שנבחרו למדגם במהלך השנה.


פרטים נוספים באתר האינטרנט של ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014