education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשסט) 1–4.1  ראמ"ה – לוח מועדי המבחנים הארציים (מיצ"ב וחמ"ד) לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים לשנה"ל התשס"ט
 

להלן המועדים של מבחני המיצ"ב והחמ"ד לשנת הלימודים התשס"ט. ההשתתפות במבחנים היא חובה לכל בתי הספר (פרט לבתי ספר של החינוך המיוחד) ולכל התלמידים (פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים פחות משנה בארץ). המבחנים יחלו בשעה 10.

רשימת השיוך של בתי הספר לאשכולות (ובמגזר החרדי לקבוצות) נמצאת באתר האינטרנט של ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך – שכתובתו רשומה להלן, בלשונית "מיצ"ב התשס"ט". השיוך לאשכולות אינו משתנה משנה לשנה ונותר כפי שהוגדר החל משנת הלימודים התשס"ז.

 

1.    מועדי מבחני המיצ"ב החיצוני והפנימי (לפי אשכולות)

תחום הדעת

מועד המיצ"ב החיצוני

מועד המיצ"ב הפנימי *

דרגות הכיתה הנבחנות

אנגלית

יום שני, י' באייר התשס"ט,
 4 במאי 2009
(אשכול ג')

יום ראשון, ט"ז באייר התשס"ט, 10 במאי 2009 **
(אשכולות א', ב', ד')

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום חמישי, כ' באייר התשס"ט, 14 במאי 2009
(אשכול ג')

יום רביעי, כ"ו באייר התשס"ט, 20 במאי 2009 ***
(אשכולות א', ב', ד')

ה', ח'

שפת-אם (עברית וערבית)

יום שלישי, כ"ה באייר התשס"ט, 19 במאי 2009
(אשכול א')

יום שני, ב' בסיוון התשס"ט, 25 במאי 2009
(אשכולות ב', ג', ד')

ב', ה', ח'

מתמטיקה

יום שני, ב' בסיוון התשס"ט, 25 במאי 2009
(אשכול א')

יום שלישי, י' בסיוון התשס"ט, 2 ביוני 2009
(אשכולות ב', ג', ד')

ה', ח'

 

__________

*    מומלץ למנהלים לקיים את המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה, אך אם הם ימצאו לנכון הם רשאים להעבירו בטווח של עד 5 ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לקיים את המבחנים לפני המועד המצוין.

**   בית ספר שאינו מלמד ביום ראשון יבצע את המבחן הפנימי ביום שני, י"ז באייר התשס"ט, 11 במאי 2009.

***  בתי ספר מאשכול א' יכולים לקיים את המבחן הפנימי ביום שלישי, י' בסיוון התשס"ט, 2 ביוני 2009.

 

 

2.    מבחני המיצ"ב למגזר החרדי (לפי קבוצות)

תחום הדעת

מועד המיצ"ב החיצוני

מועד המיצ"ב הפנימי*

דרגות הכיתה הנבחנות

שפת-אם עברית

יום שלישי, כ"ה באייר התשס"ט, 19 במאי 2009
(קבוצה 1)

יום שני, ב' בסיוון התשס"ט, 25 במאי 2009
(קבוצה 2)

ה'

מתמטיקה

יום שני, ב' בסיוון התשס"ט, 25 במאי 2009
(קבוצה 1)

יום שלישי, י' בסיוון התשס"ט, 2 ביוני 2009
(קבוצה 2)

ה'

 

__________

*    מומלץ למנהלים לקיים את המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה, אך אם הם ימצאו לנכון, הם רשאים להעבירו בטווח של עד 5 ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לקיים את המבחנים לפני המועד המצוין.

 

 

3.    מבחני החמ"ד (רק בבתי ספר של החינוך הממלכתי-דתי)*

תחום הדעת

מועד המבחן

דרגות הכיתה הנבחנות

תורה
(ספר במדבר)

יום רביעי, י"א בסיוון התשס"ט, 3 ביוני 2009,
(אשכולות א', ג')

ד'

תושב"ע ("הבוגר")

יום רביעי, י"א בסיוון התשס"ט, 3 ביוני 2009,
(אשכולות א', ג')

ה'

 

 

__________

*    מבחני החמ"ד במשנה ובגמרא לכיתות ח': טרם סוכם אם מבחנים אלו יתקיימו כבר בשנת הלימודים התשס"ט. הודעה בנושא תצא לאחר חופשת החנוכה, בחודש דצמבר 2008.

 

 

הערות

א.   מועדי המבחנים החיצוניים הם אחידים ומחייבים את כל בתי הספר. המבחנים יתקיימו בו-זמנית בכל בתי הספר ואין לשנות את עיתוים. לפיכך, אין לקבוע או לאפשר פעילויות כלשהן בהשתתפות תלמידים האמורים להיבחן במבחן חיצוני במועד המבחן, ובכלל זה טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), חוגים, ימי כיף, תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות ומוזיאונים, חידונים ותחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

ב.    המיצ"ב הפנימי: חוברות המבחנים וחומרים נלווים בכל תחום דעת יגיעו לבתי-הספר במהלך שלושת ימי הלימודים שלאחר מבחן המיצ"ב החיצוני. מומלץ לקיים את מבחן המיצ"ב הפנימי במועד המצוין לעיל, אך מנהלי בתי הספר רשאים להעבירו בטווח של עד 5 ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לקיים את המבחנים לפני המועד המצוין.

ג.    המפרטים של מבחני המיצ"ב והחמ"ד באתר האינטרנט של ראמ"ה: המפרטים של מבחני המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) והחמ"ד לשנת הלימודים התשס"ט יפורסמו במהלך חודש ספטמבר 2008 באתר האינטרנט של ראמ"ה (ראה להלן את כתובת האתר).

ד.    סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית: הסקרים יועברו בבתי ספר המשתייכים לאשכולות א' ו-ג' בחודשים ינואר–מרס 2009, בתיאום מראש עם בית-הספר.

ה.   היערכות לקראת מבחני התשס"ט: בחודש אוקטובר 2008 יישלח למנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) ומבחני החמ"ד בהתשס"ט. המכתב יכלול מידע מפורט אודות נוהלי המבחנים, ההיערכות הנדרשת והטפסים למילוי.

ו.    התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים: פירוט ההתאמות הניתנות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת מבחני המיצ"ב והחמ"ד מובא בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), סעיף 3–4.1, "התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים".

ז.    בשנת הלימודים התשס"ט לא יתקיימו המבחנים האלה:

  • מבחני החומש למגזרים דוברי הערבית
  • המבחן ב"מאה מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה".

ח.   מבחנים בינלאומיים: השנה תשתתף מדינת ישראל במבחן 2009 PISA באוריינות שפה, במתמטיקה ובמדעים. ההשתתפות במבחן תכלול מדגם תלמידים בגיל 15 (תלמידים בכיתות ט' ו-י') מבתי ספר שונים אשר ייבחרו בדרך של דגימה אקראית. המבחנים צפויים להיערך בין החודשים פברואר-מאי. המועד המדויק ייקבע בתיאום עם בתי הספר שיעלו במדגם.

ט.   בהתאם להוראות בחוזר הוראות הקבע סג/10(ג), סעיף 34–3.7, "תקצוב מערכת החינוך היסודי – מעבר לתקן דיפרנציאלי לתלמיד", נספח 3,  לא יתקיימו בבתי הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן אחר שלא יאושר מראש על ידי ראמ"ה ועל ידי הנהלת המשרד.


 

כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:  http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014