education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשע) 1–4.1  ראמ"ה – מערך המבחנים הארציים (מיצ"ב, חמ"ד ונוספים) לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים במהלך שנת הלימודים התש"ע
 

להלן פירוט המועדים והערות הבהרה אודות מבחני המיצ"ב, החמ"ד ומבחנים נוספים אחרים לשנת הלימודים התש"ע.

1.       מבחני המיצ"ב החיצוני והפנימי (לפי אשכולות)

ההשתתפות במבחנים היא חובה לכל בתי הספר (פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד) ולכל התלמידים (פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה). המבחנים יחלו בשעה 10 בבוקר.

רשימת השיוך של בתי הספר הנבחנים במיצ"ב לאשכולות (ובמגזר החרדי לקבוצות) נמצאת באתר האינטרנט של ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה ולהערכה – שכתובתו מובאת להלן, בקטגוריה "מיצ"ב". השיוך לאשכולות אינו משתנה משנה-לשנה, והוא נותר כפי שהוגדר החל משנת הלימודים התשס"ז.

תחום הדעת

מועדי מבחני המיצ"ב החיצוני

מועדי מבחני המיצ"ב הפנימי1

דרגות הכיתה הנבחנות

אנגלית

יום רביעי, ל' בניסן התש"ע, 14 באפריל 2010
(אשכול ד')

יום רביעי, י"ד באייר התש"ע, 28 באפריל 2010
(אשכולות א', ב', ג')

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום חמישי, ט"ו באייר התש"ע, 29 באפריל 2010
(אשכול ד')

יום רביעי, כ"א באייר התש"ע, 5 במאי 2010

(אשכולות א', ב', ג')

ה', ח'

שפת-אם (עברית וערבית)

יום שלישי, כ"ז באייר התש"ע, 11 במאי 2010
(אשכול ב')

יום שני, ד' בסיוון התש"ע, 17 במאי 2010
(אשכולות א', ג', ד')

ב', ה', ח'

מתמטיקה

יום רביעי, י"ג בסיוון התש"ע, 26 במאי 2010 (אשכול ב')

יום חמישי, כ"א בסיוון התש"ע, 3 ביוני 2010
(אשכולות א', ג', ד')

ה', ח'

_________

1.   ככלל יש לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה לעיל. במקרים חריגים רשאים מנהלים שימצאו זאת לנכון להעביר את מבחני המיצ"ב הפנימי בטווח של עד 5 ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לקיים את המבחנים לפני המועד הרשום בטבלה.

 

2.       מבחני המיצ"ב למגזר החרדי (לפי קבוצות)

תחום הדעת

מועדי מבחני
המיצ"ב החיצוני

מועדי מבחני המיצ"ב הפנימי2

דרגות הכיתה
הנבחנות

שפת-אם עברית

יום שלישי, כ"ז באייר התש"ע, 11 במאי 2010 (קבוצה 2)

יום שני, ד' בסיוון התש"ע, 17 במאי 2010 (קבוצה 1)

ה'

מתמטיקה

יום רביעי, י"ג בסיוון התש"ע, 26 במאי 2010 (קבוצה 2)

יום חמישי, כ"א בסיוון התש"ע, 3 ביוני 2010
(קבוצה 1)

ה'

_________

2.   ככלל יש לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה לעיל. במקרים חריגים רשאים מנהלים שימצאו זאת לנכון להעביר את מבחני המיצ"ב הפנימי בטווח של עד 5 ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לקיים את המבחנים לפני המועד הרשום בטבלה.

 

3.       מבחני החמ"ד (רק בבתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי)

תחום הדעת

מועד המבחן

דרגות הכיתה הנבחנות

תורה

(ספר במדבר)

יום שלישי, י"ט בסיוון התש"ע, 1 ביוני 2010
(אשכולות ב' ו-ד')

ד'

תושב"ע
("הבוגר")

יום שלישי, י"ט בסיוון התש"ע, 1 ביוני 2010
(אשכולות ב' ו-ד')

ה'

 

הערות בנוגע למבחני המיצ"ב והחמ"ד

א.      מועדי המבחנים החיצוניים הם אחידים ומחייבים לכל בתי הספר. המבחנים יתקיימו בו-זמנית בכל בתי הספר, ואין לשנות את עיתוים. לפיכך אין לקבוע או לאפשר פעילויות כלשהן בהשתתפות תלמידים האמורים להיבחן במבחן חיצוני במועד המבחן, ובכלל זה טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), חוגים, ימי כיף, תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקור במוזיאונים, חידונים ותחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

 

ב.      היערכות לקראת מבחני התש"ע: במהלך חודש נובמבר 2009 יישלח למנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) ומבחני החמ"ד בהתש"ע. המכתב יכלול מידע מפורט אודות נוהלי המבחנים, ההיערכות הנדרשת והטפסים למילוי.

 

ג.       אופן ההיבחנות בכיתות ח' במבחני המיצ"ב החיצוני: במבחני המיצ"ב החיצוני ייבחנו התלמידים בכיתות-האם שלהם ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן (פרט לתלמידים הזקוקים להתאמות, שייבחנו בכיתות מותאמות במתמטיקה, במדע וטכנולוגיה, באנגלית ובמבחני החמ"ד).

 

ד.      הימצאות רשמקול בכיתה לצורך המיצ"ב החיצוני באנגלית: על בית-הספר לוודא שבכל כיתה שיתקיים בה המבחן באנגלית יהיה רשמקול תקין (טייפ קלטות/קסטות, ולא תקליטורים/דיסקים). המורה הנוכח בכיתה יפעיל את הרשמקול וישמיע את הקלטת פעם אחת בלבד.

 

ה.      החומרים למיצ"ב הפנימי: חוברות המבחנים וחומרים נלווים בכל תחום דעת יגיעו לבתי הספר במהלך ארבעת ימי הלימודים שלאחר מבחן המיצ"ב החיצוני.

 

ו.       פרסום המפרטים של מבחני המיצ"ב והחמ"ד באתר האינטרנט של ראמ"ה: המפרטים של מבחני המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) והחמ"ד לשנת הלימודים התש"ע יפורסמו במהלך חודש אוקטובר 2009 באתר האינטרנט של ראמ"ה בקטגוריה "מיצ"ב" (כתובת האתר מובאת להלן).

 

ז.       סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית לתלמידים, למורים ולמנהלי בתי הספר: הסקרים לתלמידי כיתות ה'-ט' יועברו בבתי ספר המשתייכים לאשכולות ב' ו-ד' בחודשים ינואר-מרס 2010 על פי תיאום מראש עם בית-הספר. ראיונות טלפוניים עם מורים ועם מנהלים בנוגע לתכנית הפעילות, דרכי ההוראה וההערכה, אקלים בית הספר, סביבת העבודה בבית הספר, הסביבה הלימודית ועוד ייערכו גם הם בחודשים ינואר-מרס. המורים שירואיינו יהיו מחנכי כיתות א'-ט' ומורים מקצועיים המלמדים את מקצועות המיצ"ב (מדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה ושפת-אם) בכיתות א'-ט'. השתתפות המנהלים, המורים והתלמידים בסקרים היא חובה.

 

ח.      התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (עולים חדשים, לקויי למידה ותלמידים המקבלים תמיכה מסל השילוב): לפירוט ההתאמות הניתנות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת מבחני המיצ"ב והחמ"ד יש לקרוא בעיון את סעיף 4.1-3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". סעיף זה פורסם באתר האינטרנט של ראמ"ה. לא תינתנה התאמות כלשהן במבחן המיצ"ב בשפת-אם, למעט תוספת זמן אחידה של עד 15 דקות לתלמיד. על בתי הספר להקפיד על מילוי מדויק של טופסי הדיווח על התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, ובכלל זה שמות ומספרי תעודות זהות מדויקים. תלמידים ששמם לא יופיע בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא יוכלו להיבחן בכיתה המותאמת. כמו כן לא יתקבלו עדכונים לטפסים הללו לאחר העברת המבחנים.

 

ט.      מבחני החמ"ד במשנה ובגמרא לכיתות ח': טרם סוכם אם מבחנים אלו יתקיימו בשנת הלימודים התש"ע. הודעה בנושא תצא לאחר חופשת החנוכה, בחודש דצמבר 2009. במקרה שיוחלט על קיומם של מבחנים אלו הם יבוצעו באותו התאריך של מבחני החמ"ד המפורטים בטבלה לעיל.

 

הערות בנוגע למבחנים ארציים נוספים

א.      מבחנים בינלאומיים: השנה תשתתף מדינת ישראל במבחני החלוץ של מחקרי 2011 PIRLS (מבחני הבנת הנקרא לתלמידי כיתות ד') ו-2011 TIMSS (מבחן במתמטיקה ובמדעים לתלמידי כיתות ח'). ההשתתפות במחקרים אלה תכלול מדגם מצומצם של כיתות (בשכבות הכיתה ד' ו-ח' בהתאמה) מבתי ספר שונים אשר ייבחרו בדרך של דגימה אקראית (כיתה אחת או שתי כיתות בכל בית ספר שיידגם). מבחני החלוץ צפויים להיערך בין החודשים פברואר-מאי 2010. המועד המדויק ייקבע בהמשך, בתיאום ישיר עם בתי הספר שיעלו במדגם.

        

ב.      משימות מבחן בהבעה בעל-פה לכיתות ח' בעברית כשפת-אם: השנה פותחו בראמ"ה משימות מבחן להערכת ההבעה בעל-פה בעברית כשפת-אם לתלמידי כיתות ח'. המשימות פותחו על-פי העקרונות של תכנית הלימודים בעברית (התשס"ג) לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, והן תשמשנה בשלב זה ככלי להערכה פנים-בית-ספרית. בשנת התשס"ט נוסו משימות המבחן בפעם הראשונה ב-50 בתי-ספר שהשתתפו בתכנית ההבעה שבעל-פה. בשנת התש"ע ייבחנו בהבעה בעל-פה במהלך השנה 150 בתי ספר נוספים המשתתפים בתכנית זו. התכנון הוא כי עד שנת הלימודים התשע"ג תיהפכנה משימות המבחן בהבעה בעל-פה לנחלת הכלל ותהיינה חלק בלתי נפרד מהערכת הכשירות הלשונית בעברית כשפת-אם של כל תלמידי כיתות ח'.

 

ג.       מועדי מבחני המפמ"ר במתמטיקה: בשנת הלימודים התש"ע יתקיימו מבחני המפמ"ר במתמטיקה בכיתות ז' ו-ט' בכל חטיבות הביניים. המבחנים ייערכו במתכונת פנימית, ויועברו למורי המתמטיקה באמצעות המדריכים למתמטיקה לקראת מועדי המבחנים המפורטים בטבלה:

 

תחום הדעת

מועד המבחן

דרגות הכיתה
הנבחנות

מבחן המפמ"ר במתמטיקה

יום שני, כ"ו באייר התש"ע, 10 במאי 2010

ט'

מבחן המפמ"ר במתמטיקה

יום שני, ד' בסיוון התש"ע, 17 במאי 2010

ז'


 

 

בהתאם להוראות בחוזר "הוראות קבע" סג/10(ג), סעיף 34–3.7, נספח 3, לא
יתקיימו בבתי הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים
מתערבים וכל מבחן חיצוני אחר שלא יאושר מראש על ידי ראמ"ה והנהלת המשרד.

 

 

 


 

בשאלות אפשר לפנות למזכירות אגף המבחנים בראמ"ה, טל' 03-7632888,
דוא"ל
rama@education.gov.il. כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/1, י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014