education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעד) 4.1-1  ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ד
 

בהודעה זו מידע על המבחנים, המחקרים והסקרים שייערכו בבתי הספר על ידי ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ד.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך.

1.     מבחנים וסקרים ארציים: (1.1) מבחני המיצ"ב הפנימי וסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב; (1.2) מבחני החמ"ד; (1.3) משוב ארצי בגיאוגרפיה לתלמידי כיתות ט'; (1.4) מבחן בעברית לתלמידים דוברי ערבית.

2.     מידע על מבדקים פנימיים בית-ספריים: (2.1) מבדק עמי"ת (בעברית ובערבית); (2.2) משימות בהבעה בעל-פה לתלמידי כיתות ז'-ח' בשפת-אם (עברית); (2.3) מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו לתלמידי כיתות ו'-ח'; (2.4) מאגר משימות בשפה הדבורה באנגלית לתלמידי כיתות ז'-ט'.

3.     סקרים ומחקרי הערכה: (3.1) סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לתלמידי החטיבות העליונות; (3.2) סקר אומדן גודלן של תנועות הנוער; (3.3) הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות.

 

בהתאם להוראות בחוזר "הוראות קבע" ס"ג/10(ג), סעיף 3.7-34, נספח 3, לא יתקיימו בבית הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן חיצוני אחר שלא יאושר מראש על ידי ראמ"ה או על ידי הנהלת המשרד.

 

 

1.    מבחנים וסקרים ארציים

1.1     מיצ"ב פנימי

המיצ"ב – "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" – יכלול בשנת הלימודים התשע"ד סקרי אקלים וסביבה פדגוגית שיועברו לתלמידים, למורים ולמנהל בית הספר באמצעות סוקרים מטעם ראמ"ה, ומבחני הישגים פנימיים שיועברו במתכונת פנים בית-ספרית (מיצ"ב פנימי) בכל אשכולות המיצ"ב (א'-ד'). תלמידים הלומדים בבתי ספר חרדיים, המשתייכים לשתי קבוצות המיצ"ב (1 ו-2), ייבחנו במיצ"ב פנימי בעברית (לכיתות ב' ו-ה') ובמתמטיקה (לכיתות ה'). לא יתקיימו מבחני מיצ"ב חיצוני למעט מחקרי חלוץ במדגם ארצי מצומצם של כיתות.

מבחני ההישגים הפנימיים במיצ"ב ייערכו במקצועות האלו: שפת-אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. השכבות שייבחנו בכל ארבעת תחומי הדעת הן ה' ו-ח'. בשפת-אם (עברית וערבית) ייערך מבחן גם בכיתות ב'. מתכונת זו, המדגישה השנה את ההערכה הפנים בית-ספרית, נועדה להעצים את עבודת המורים והמנהלים ולטפח תרבות הערכה פנים בית-ספרית איכותית. לצד זאת, שאלוני האקלים והדוח המופק על בסיסם יסייעו למנהלים ללמוד על האקלים הבית-ספרי ועל התהליכים הפדגוגיים המתרחשים בבית הספר.

בשבועות הקרובים תוקם ועדה מקצועית בראשות ראמ"ה שתבחן באופן מקיף את נושא מתכונת ההערכה והמדידה הארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. לאחר שיוגשו מסקנות הוועדה תתקבלנה החלטות לגבי  המדיניות ויישומה החל משנת הלימודים התשע"ה.

1.1.1  מבחני ההישגים הפנימיים של המיצ"ב

מבחני המיצ"ב הפנימי מיועדים לכל התלמידים הלומדים בכיתות ב', ה', ו-ח' בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (למעט בתי ספר של החינוך המיוחד ותלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד בבתי ספר רגילים או עולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה). תלמידים הלומדים בבתי ספר חרדיים ייבחנו במיצ"ב פנימי בעברית (לכיתות ב' ו-ה') ובמתמטיקה (לכיתות ה').

כל המבחנים נבנו בהלימה לתכנית הלימודים בכל תחום דעת ושכבה ובהתאם לציפיות  ולדרישות מהתלמידים כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך. המבחנים פותחו על ידי ראמ"ה באמצעות צוותי מומחים בתחום הדעת ובהוראתו. צוותי המומחים כללו נציגים מהאקדמיה, ממטה משרד החינוך (מפמ"ר, נציגים של אגפי הגיל, נציגי תכניות לימודים), מבתי הספר (מורים/ מדריכים) וממגזרים שונים.

יש לראות במבחני המיצ"ב הפנימי כלי הערכה המקדמים את היעדים הפדגוגיים של בית הספר והמתווספים לכלי ההערכה האחרים שבהם עושה בית-הספר שימוש במהלך השנה. הצוות החינוכי רשאי להתאים את תוכנו של כל מבחן, מתכונתו, אופן העברתו ואופן חישוב הציונים לצרכיו של בית הספר. כמו כן המבחן בכל תחום דעת יכול לשמש כתחליף למבחן מסכם בית-ספרי ו/או לצורך מתן משוב לתלמידים ולמורים, לבניית תכניות עבודה בית ספריות לשנה הבאה ועוד. בדיקת המבחנים, ניתוח תוצאותיהם ותהליך הלמידה והפקת הלקחים ייעשו על ידי צוות בית הספר ולא יועברו לגורם חיצוני כלשהו.

מפרטי המבחנים המתארים את התכנים והמיומנויות שייבדקו יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה במהלך חודש נובמבר 2013 (ראו בחלונית "מיצ"ב").

בטבלה 1 מפורטים המועדים המומלצים לקיום המבחנים. לאחר המועדים הללו יפורסמו המבחנים ומחווניהם  באתר האינטרנט של ראמ"ה.

טבלה 1: המועדים המומלצים של מבחני המיצ"ב הפנימי לשנת הלימודים התשע"ד

תחום הדעת

מועד מבחן המיצ"ב

הפנימי

הכיתות הנבחנות

 

אנגלית

יום שלישי, ט' באדר ב' התשע"ד, 11 במרץ 2014

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום רביעי, י"ז באדר ב' התשע"ד, 19 במרץ 2014

ה', ח'

שפת-אם

(עברית וערבית)

יום חמישי, ח' באייר התשע"ד,  8 במאי 2014

ב', ה', ח'

מתמטיקה

יום רביעי, י"ד באייר התשע"ד, 14 במאי 2014

 

ה', ח'

 

יש לשים לב לנושאים האלה:

-    מכתבים בנושא ההיערכות הנדרשת למיצ"ב יישלחו לבתי הספר במהלך חודש נובמבר 2013.

-    חוברות המבחנים בכל תחום דעת יועברו לבתי הספר באמצעות שליח לפני המועדים המומלצים בטבלה 1 שלעיל. מומלץ כי צוות ההוראה יעיין במבחנים עוד בטרם העברתם  ועל פי הצורך יערוך בהם שינויים בהתאם לצורכי בית הספר.

-    המבחנים יישלחו בשני נוסחים (נוסח א' ונוסח ב') הנבדלים זה מזה בסדר השאלות.

-    מאחר שתהליכי ההוראה-למידה אינם זהים בבתי ספר שונים, ומאחר שמבחן המיצ"ב הוא סטנדרטי ואחיד, מומלץ כי הנהלת בית הספר תפעיל שיקול דעת בדבר אופן השימוש במיצ"ב הפנימי (התאמת תוכן המבחן, אופן העברתו וכד') בדרך שתיתן מענה לצרכיו הפרטניים של בית הספר ושל תלמידיו.

-    בית הספר רשאי לחשב את ציוני המיצ"ב כהבנתו ולעשות בהם שימוש כרצונו. בית הספר לא יידרש לדווח על ציוני התלמידים לגורם חיצוני.

-    מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית ספר יסייע לצוותי ההוראה בהובלת תהליכי הלמידה ובהפקת התועלת מהמבחנים ומהנתונים שיתקבלו מהם.

-    דפי ההנחיות להעברת המבחן יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה במהלך חודש פברואר. בהנחיות אלה  יוצגו הצעות לאופני שימוש שונים במיצ"ב הפנימי ואפשרויות להגמשתו. לשם התרשמות אפשר לעיין בחוברות ההנחיות משנים קודמות המופיעות באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מבחני מדף", בחלונית "הערכה בית ספרית".

-    ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר המבוססים על תכנת אקסל ("מיצבית"). כלים אלה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה 1.

-    חוברות ההנחיות והמחוון לבדיקה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כשבוע לאחר מועד המיצ"ב הפנימי.

מידע נוסף על המיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מיצ"ב פנימי", בחלונית "הערכה בית ספרית".

 

1.1.2 סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים ולמנהלי בתיה"ס)

סקרים אלו נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחומי האקלים הבית ספרי והתהליכים הפדגוגיים וכן לסייע למשרד החינוך ללמוד על התהליכים הבית-ספריים כדי לשפר את המערכת בכללותה.   

הסקרים ייערכו בשנת הלימודים התשע"ד בקרב תלמידים, מורים ומנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לאשכולות ב' ו-ד'. מועדי  הסקרים מפורטים להלן בטבלה 2.

 

סקרי המיצ"ב לתלמידים

-    הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה' עד ט' בבתי הספר המשתייכים לאשכולות ב' ו-ד'.

-    הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדתם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.

-    הסקר מתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר וכד'), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה של התלמידים, תחושת המסוגלות הלימודית שלהם, השימוש באמצעים מתוקשבים לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכד').

-    בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות  התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת ההשבה על שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם בידי התלמידים.

-    באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על סדר ומשמעת.

             

סקרי המיצ"ב למורים ולמנהלים

-     ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלים בנוגע לתכנית הפעילות, דרכי ההוראה וההערכה, אקלים בית הספר, סביבת העבודה בבית הספר, הסביבה הלימודית ועוד.

-     הראיונות ייערכו למחנכי כיתות א' עד ט' ולמורים מקצועיים המלמדים את מקצועות המיצ"ב (שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה) בכיתות אלה.

-     מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

-     הנתונים שייאספו מהמורים ומהמנהלים יישמרו חסויים בראמ"ה ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו.

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית  והארצית ולפיכך היא חובה.

 

טבלה 2: מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הכיתות

תלמידים

 

 

שבט- אדר ב' התשע"ד

ינואר-מרס 2014

 (אשכולות ב', ד')

 

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

ה' עד ט'

מורים

 

ריאיון טלפוני

א' עד ט'

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

___

 

*    המועד המדויק ייקבע בתיאום  טלפוני עם בתיה"ס, עם המורים ועם המנהלים.

 

מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים וכן דוגמאות להיגדים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

 

1.1.3 מחקרי חלוץ – מחקרי החלוץ של המיצ"ב נועדו לבדוק את איכות המבחנים והשאלות, והם ייערכו במדגם מצומצם של כיתות (כיתה אחת או שתיים בכל בית ספר שיעלה במדגם) בכל תחום דעת ודרגת כיתה (כמפורט בטבלה 3). התלמידים שישתתפו במחקרי החלוץ יבצעו את המחקר בנוסף למבחן המיצ"ב הפנימי באותו תחום דעת. הנתונים שיתקבלו במחקרים ישמשו את ראמ"ה לצורך שיפור המבחנים לשם שימוש עתידי בהם, ולא יועברו לגורם כלשהו.

 

טבלה 3: מועדי ההעברה של מחקרי חלוץ מדגמיים במיצ"ב

תחומי הדעת

מועד מחקרי החלוץ

הכיתות  

 

אנגלית ומדע וטכנולוגיה

יום רביעי, כ"א באייר התשע"ד, 21 במאי 2014

ה', ח'

מתמטיקה ו שפת-אם

(עברית וערבית)

יום שלישי, כ"ז באייר התשע"ד, 27 במאי 2014

 

ה', ח'

 

בתי הספר שיעלו במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך החודשים פברואר-מרס 2014.

 

1.2     מבחני החמ"ד 

בשנת הלימודים התשע"ד לא יתקיימו מבחני החמ"ד בתורה לכיתות ד' ובתושב"ע לכיתות ה'.

 

1.3     משוב ארצי מדגמי בגיאוגרפיה בכיתות ט'

1.3.1 כללי

המשוב הארצי המדגמי הוא מחקר שיתמקד בכל פעם בתחום דעת מסוים. המטרה היא לספק מידע על הישגים חינוכיים בתחום הדעת ברמת מערכת החינוך בישראל ועל ההקשר הפדגוגי שבו מתנהלים לימודי תחום הדעת. המשוב הארצי בתחום דעת מסוים ייערך במחזוריות של שנים אחדות; כל תחום ייבדק במחזוריות משלו כדי לעקוב אחר המגמות המסתמנות לאורך זמן.

המחקר ייערך במדגם קטן יחסית של בתי ספר ושל תלמידים ויכלול מבחן הישגים בתחום הדעת שיקיף מגוון של תכנים, מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה ושאלונים העוסקים בלמידת תחום הדעת בהקשר שבו הוא מתנהל. השאלונים מיועדים לתלמידים, למורים ולמנהלים.

1.3.2 משוב ארצי בגיאוגרפיה בשנת הלימודים התשע"ד

בשנת הלימודים התשע"ד ייערך המשוב הארצי המדגמי בגיאוגרפיה בכיתות ט' בחודשים פברואר-מרס 2014. המשוב יכלול:

א.     מבחן ממוחשב לתלמידים: מבחן המעריך ידע מצטבר, מיומנויות גיאוגרפיות ואסטרטגיות חשיבה שתלמידים אמורים לרכוש במסגרת לימודי הגיאוגרפיה עד כיתה ט', בהתאם לתכנית הלימודים לכיתות ז'-ט'. המבחן יועבר באמצעות מחשבים שיגיעו לבתי הספר על ידי הבוחנים ביום המבחן.

ב.     שאלון לתלמיד: השאלון יכלול שאלות על אודות עמדות ותפיסות התלמיד כלפי תחום הדעת גיאוגרפיה ולמידתו. השאלון יועבר אף הוא באמצעות מחשב בצמידות למבחן.

ג.      שאלון מתוקשב למורה לגיאוגרפיה: שאלון זה מיועד למורים המלמדים גיאוגרפיה בחטיבת הביניים בבתי הספר שיידגמו. השאלון יעסוק בתפיסות ובעמדות המורה כלפי תחום הדעת גיאוגרפיה והוראתו, בהכשרה ובפיתוח מקצועי בתחום, במשאבים הבית-ספריים המוקצים להוראת הגיאוגרפיה ועוד. השאלון יועבר באמצעות האינטרנט.

ד.     שאלון מתוקשב למנהל: שאלון זה מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. השאלון יכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות שלו בהקשר לתחום הגיאוגרפיה, על המשאבים העומדים לרשותו לצורך זה ועוד. השאלון למנהלים יועבר באמצעות האינטרנט.

 

מסמך המסגרת על אודות המשוב הארצי בגיאוגרפיה נמצא באתר ראמ"ה, בנושא "משוב ארצי מדגמי", בחלונית "מבחנים ארציים". המסמך כולל, בין היתר, תכנים ומיומנויות בתחום הגאוגרפיה שיוערכו במסגרת המחקר.

1.3.3 המדגם

לשם השתתפות במשוב הארצי המדגמי בגיאוגרפיה יידגמו באופן אקראי ומייצג כ-200 בתי ספר, ובכל אחד מהם יידגמו באופן אקראי כ-30 תלמידים הלומדים בכיתות ט'. המורים המלמדים גיאוגרפיה בשכבות ז'-ט' בבתי ספר שבמדגם יתבקשו להשיב על שאלון למורה. המנהל יתבקש להשיב על שאלון למנהל.

בתי הספר שיעלו במדגם למחקר יקבלו הודעה על כך במהלך חודש דצמבר 2013. המועד המדויק לקיום המחקר יתואם ישירות עם כל בית ספר.

מפגש היערכות עם נציגי בתי הספר ו/או המנהלים יתקיים בתל-אביב באחד משני מועדים: יום ד', כ"א בשבט התשע"ד, 22 בינואר 2014, או יום ד' כ"ח בשבט התשע"ד, 29 בינואר 2014. בית הספר יבחר את המועד המתאים לו.

 

1.4     מבחן בעברית לתלמידים דוברי ערבית – כיתות ו'

מבחן זה הוא מבחן חדש המיועד לתלמידים הלומדים בכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית.  מטרת המבחן היא לבדוק ברמה מערכתית את רמת השליטה של התלמידים בשפה העברית לאחר שלוש וחצי שנים של למידה, ואת עמידתם ברמת הדרישות המצופה על-פי תכנית הלימודים במקצוע.

מאחר שהמבחן נועד להעריך את הרמה הארצית והמגזרית בלבד ואינו מיועד להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, לא יימסר משוב על תוצאות המבחן לבתי הספר, והממצאים לא יעובדו באופן שעלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני.

בשנת הלימודים התשע"ד יידגם מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, ובכל בית ספר תידגם באופן אקראי כיתה ו' אחת בלבד. בתי ספר שיעלו במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך חודש דצמבר 2013.

מפרט המבחן יפורסם בחלונית "מבחנים ארציים", במהלך חודש נובמבר 2013.  

 

טבלה 4: מועד המבחן בעברית לדוברי ערבית

מועד המבחן

דרגת הכיתה

הנבחנת

הכיתות הנבחנות

יום שלישי, י"ח באדר א' התשע"ד, 18 בפברואר 2014

בשעה 10:00

 

 

ו'

כיתת ו' אחת בכל בית ספר דובר ערבית שיעלה במדגם הארצי

 

2.      מידע על מבדקים פנימיים בית-ספריים

2.1     מבדק עמי"ת

מבדק עמי"ת הוא כלי למיפוי כישורי התלמידים במיומנויות שפת-האם (עברית וערבית) בראשית כיתה ז'. המבדק פותח על ידי ראמ"ה כדי לסייע לבתי הספר לאתר תלמידים המתקשים במיומנויות יסוד בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב ולמפות את כלל תלמידי הכיתה לפי ההישגים המצופים בראשית כיתה ז'. רכיבי המבדק משקפים את תכנית הלימודים ומתאימים להישגים בשפת-אם הנדרשים עד סוף כיתה ו'. בשנת הלימודים התשע"ד יקבלו כ-350 חטיבות ביניים את מבדק עמי"ת בעברית (חטיבות הביניים המשתתפות בתכנית אל"ה, חטיבות הביניים מן המינהל לחינוך התיישבותי, חטיבות ביניים ממחוז דרום, וחטיבות הביניים שנכנסו ל"אופק חדש"). כמו כן יקבלו כ-120 חטיבות ביניים את מבדק עמי"ת בערבית.

מבדק עמי"ת הוא כלי לשימוש בית-ספרי פנימי: המבדק יגיע לבתי הספר במהלך השבוע הראשון של ספטמבר 2013, יועבר לתלמידים על ידי המורים וייבדק על ידם. מבדק עמי"ת בעברית כולל שני חלקים. החלק הראשון ייערך בשבוע הראשון של חודש ספטמבר, והחלק השני ייערך כשבועיים שלאחר מכן. המבדק בערבית כולל שני חלקים שיועברו באותו יום, והוא ייערך בשבוע הראשון או השני של חודש ספטמבר 2013. מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בנושא "מבדקי שפה", בחלונית "הערכה בית ספרית".

 

2.2     משימות בהבעה שבעל-פה לתלמידי כיתות ז' ו-ח' בשפת-האם עברית

החל משנת הלימודים התשע"א הפכו משימות ההבעה שבעל-פה לחלק בלתי נפרד מהערכת הכשירות הלשונית של כל תלמידי כיתות ז' ו- ח' בעברית כשפת-אם. המשימות פותחו ככלי להערכה פנים בית-ספרית, והן מושתתות על עקרונות תכנית הלימודים בעברית (התשס"ג) לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. בתי הספר מתבקשים להסתייע במשימות אלו במהלך שנת הלימודים התשע"ד לשם הערכת הישגי התלמידים בתחום ההבעה שבעל-פה.

 

2.3     מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו לתלמידי כיתות ו'-ח'

מאגר המשימות בתרבות ישראל ומורשתו הוא כלי הערכה שפותח בידי ראמ"ה בשיתוף המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך. הכלי מיועד לשימוש המורים המלמדים את המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" בכיתות ו'-ח' ומאפשר להם להעריך את למידת  התלמידים באופן העולה בקנה אחד עם מטרות המקצוע ועם דרכי ההוראה שלו.  המאגר כולל 12 משימות הערכה, ארבע משימות לכל שכבת גיל: ו', ז', ח'. בתחילת שנה"ל התשע"ד יפורסמו ארבע משימות הערכה חדשות המיועדות לשימוש המורים שמלמדים בכיתה ה'. בתי הספר מתבקשים להסתייע בכל המשימות האלו באופן שוטף בתהליך ההוראה של המקצוע בכיתות. את המאגר אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "הערכה בית ספרית", בנושא "מאגרי משימות".

 

2.4     מאגר משימות בשפה הדבורה באנגלית לתלמידי כיתות ז'-ט'

מאגר משימות הערכה בשפה הדבורה באנגלית פותח בידי ראמ"ה בשיתוף הפיקוח על הוראת האנגלית במשרד החינוך. המאגר מיועד לשימוש המורים המלמדים בכיתות ז'-ט' ומאפשר להם להעריך את השפה הדבורה באנגלית באופן העולה בקנה אחד עם התחומים ואבני הדרך של רמת הביניים, כפי שהם מפורטים בתכנית הלימודים באנגלית. המרכיב המרכזי של המאגר הוא מגוון רחב של משימות ביצוע ומחוונים. המאגר מכיל גם הצעות לפעילויות הוראה שאפשר ליישמן לפני או אחרי ההערכה. מורים שישתמשו במאגר ישפרו את מיומנויות הדיבור באנגלית של תלמידיהם. המאגר נמצא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "הערכה בית ספרית", בנושא "מאגרי משימות".

 

3.      סקרים ומחקרי הערכה

3.1     סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות

כדי לספק למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים והסביבה הפדגוגית גם בחטיבות העליונות, מועברים מדי שנה סקרים בקרב מדגם של בתי-ספר, תלמידים, מורים ומנהלים בחטיבה העליונה. הסקרים מספקים לתלמידים ולמורים הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת.

בשנת הלימודים התשע"ד ייערכו הסקרים במהלך החודשים ינואר-מרס 2014 בקרב מדגם של תלמידי כיתות י'-י"א, בקרב מורים המלמדים בכיתות אלה ובקרב מנהלי בתי הספר. לראשונה בשנה זו ובאופן ניסיוני ייערכו הסקרים בחלק מבתי ספר שיידגמו בקרב כלל התלמידים הלומדים בשכבות הרלוונטיות. לבתי ספר אלה יופק דוח שיסייע למנהלים ללמוד על האקלים הבית-ספרי והתהליכים הפדגוגיים המתרחשים בבית הספר. הסקרים לתלמידים מתבצעים באמצעות שאלונים אנונימיים.

נוהל העברת הסקרים לתלמידים, כמו גם נוהל סקירת המורים והמנהלים, יהיו זהים לנוהל הקיים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו סעיף 1.1.2 לעיל).

 

 3.2    סקר תנועות נוער

השנה יועבר לתלמידי כיתות ה'-ט' סקר אנונימי שיעסוק בנושא השתייכות התלמיד לתנועת נוער ולפעילותו בה. הסקר מיועד לתלמידים בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי.

הסקר ייערך במהלך החודשים ינואר-מרס 2014 בבתי ספר המשתייכים לאשכולות ב' ו-ד' (בבתי ספר אלה הסקר ישולב עם סקרי המיצ"ב)  ובבתי ספר המשתייכים לקבוצה 2 במגזר החרדי.

 

3.3     הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

כדי לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת על נתונים בנוגע לתכניות ופרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה מבצעת מחקרי הערכה של תכניות ופרויקטים הנמצאים במרכז העשייה החינוכית. למטרה זו יועברו  למנהלים, למורים, להורים ולתלמידים שאלונים וסקרים העוסקים בתכניות שונות המופעלות בבתי הספר. הודעה מפורטת על מועד ההעברה של הסקרים, על האוכלוסייה הנדגמת ועל נוהלי ההעברה תישלח מבעוד מועד למנהלי בתי הספר שיעלו במדגם.

יש להדגיש כי דיווח על הנתונים בפרויקטים השונים  ייעשה אך ורק ברמה הארצית, לא ברמת בית הספר ולא ברמת המורים או התלמידים. כל המידע שייאסף במסגרת ההערכות לא יועבר לשום גורם מחוץ לראמ"ה וישמש אך ורק לצרכים מחקריים, ללא זיהוי המשתתפים במחקר. בתי הספר מתבקשים לשתף פעולה ולסייע ככל  שאפשר לעורכי הסקרים ולסוקרים שיגיעו לבתי הספר לצורך עריכת המחקר/ים.

דוגמאות למחקרי הערכה שיופעלו בשנת הלימודים התשע"ד:

-     הערכת התכנית לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה: מחקר הערכה הבוחן את הטמעתן של תכניות מרכזיות לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה. סקרים ושאלונים יועברו למדגם אקראי ומייצג של מנהלים, מורים ותלמידים. כמו כן ייערכו תצפיות במדגם של כיתות כדי ללמוד על מאפייניה של הוראה המשלבת טכנולוגיה.

-     הערכת הרפורמה "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות: מחקר הערכה זה נועד ללוות את הרפורמה לאורך שנים, מראשית התהוותה. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים וייערכו ראיונות פנים-אל-פנים וקבוצות מיקוד עם מנהלים ומורים המשתתפים ברפורמה ועם מנהלים ומורים שאינם משתתפים בה. כמו כן יועברו שאלונים  לתלמידים אשר לומדים בבתי ספר  שהצטרפו לרפורמה.

-     ניהול עצמי: מחקר הערכה אשר נועד לתת מידע למובילי התכנית במשרד החינוך באשר לאופן ואיכות היישום וההטמעה של התכנית, העמדות כלפי התכנית והתוצאות וההשפעות הנתפסות שלה על המעורבים בה. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים וייערכו ראיונות פנים-אל-פנים וקבוצות מיקוד עם מדגם אקראי של מורים, מנהלים, מפקחים ומזכירות בית הספר.

-     בגרות חברתית: מחקר הערכה זה מבקש לתת למובילי התכנית במשרד החינוך מידע באשר לאופן ולאיכות היישום וההטמעה של התכנית והעמדות כלפיה בקרב בעלי העניין. במסגרת המחקר יועברו סקרים למנהלים, לרכזים ולמחנכים ושאלונים בכיתות לתלמידים. כמו כן ייערכו ראיונות וקבוצות מיקוד למחנכים.

-     הערכת תכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה): מחקר הערכה אשר מטרתו לתאר את התפיסות והעמדות בקרב הגורמים המעורבים בהפעלת התכנית, כמו גם בקרב בעלי עניין מרכזיים: מנהלים, מורים, גננות, הורים ותלמידים.

 


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509, או בדוא"ל  rama@education.gov.il. כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: http://rama.education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014