education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעד) 4.1-2  ראמ"ה – מחקרים בין-לאומיים בשנה"ל התשע"ד
 

1.      מידע כללי

מדינת ישראל משתתפת מזה כשני עשורים בכמה מחקרים בין-לאומיים בתחום החינוך, ובהם טימס, פירלס ופיזה. המחקרים מתמקדים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים) ונערכים בדרגות כיתה שונות (ח', ט', י') ובמחזוריות שונה. במסגרת המחקרים הבין-לאומיים התלמידים ניגשים למבחנים שנועדו להעריך, מנקודת מבט בין-לאומית, את רמת הבקיאות והאוריינות שלהם בתחומי הדעת הנבדקים, ולאפשר מעקב אחר השינויים בהישגים לאורך זמן. למבחני ההישגים נלווים שאלונים המיועדים לתלמידים ולגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו, כגון מורים, מנהלים והורים. את המחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים האלה: ארגון ה-IEA העורך את המחקרים טימס ופירלס, וארגון ה-OECD העורך את מחקר פיזה.

המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כ-5% מכלל בתי הספר, ובכל אחד מהם נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

המחקרים הבין-לאומיים אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת הרמה הארצית והמגזרית בלבד. תוצאות אלו משמשות את קובעי המדיניות במשרד החינוך ללימוד על נקודות החוזק והחולשה של המערכת כמכלול ושל מגזרים בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת התלמידים, המורים, הכיתות או בתי הספר שהשתתפו בהם.

בכל אחד מהמחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים מחקר חלוץ בשנה שלפני המחקר עצמו. מחקר החלוץ, שנערך במתכונת מצומצמת לעומת המחקר העיקרי, נועד לבדוק את טיב השאלות ואת התאמתן לתלמידים, הן ברמה הבין-לאומית והן ברמה הלאומית. בשנת הלימודים הנוכחית תשתתף ישראל במחקר החלוץ של מחקר "פיזה 2015" ובמחקר החלוץ של מחקר "טימס 2015", כפי שיפורט בהמשך.

בתי הספר שיידגמו לצורך השתתפות באחד מן המחקרים הללו יקבלו על כך הודעה מראש בסמיכות למועד המחקר, בצירוף פרטים והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. התאריך המדויק שבו יתקיים המבחן בבתי הספר יתואם ישירות עם כל בית ספר שיידגם.

אין כל צורך בהכנה לימודית ייעודית של התלמידים המשתתפים במחקרים. עם זאת, מאחר שחשוב מאוד כי הישגיהם ייַצגו נאמנה את רמת השליטה של תלמידי ישראל בנושאים הנבדקים במחקרים, חשוב שהתלמידים המשתתפים במחקרים יענו על שאלות המבחן ברצינות וביסודיות ויבטאו את ידיעותיהם כמיטב יכולתם. לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקרים ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים), יתקיימו מפגשי היערכות למנהלים ולאנשי קשר (איש צוות בכיר שייבחר על ידי מנהל בית הספר) מבתי הספר שיידגמו. כמו כן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה  חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה לתלמידים.

המחקרים הבין-לאומיים אינם כוללים התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. תלמידים שיידגמו לאחד מן המחקרים, ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם, ייבחנו עם כלל התלמידים בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם קיצוניים וחריגים במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות בבחינה. ההחלטה בדבר אי מסוגלותו של תלמיד להיבחן תהיה בידי ראמ"ה.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. שאלוני התלמידים, ההורים, המורים והמנהלים יועברו באופן שזהותו של המשיב לא תוצג על גבי השאלון. נתוני השאלונים יישמרו בראמ"ה תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע. הצלבה בין מידע אישי לנתונים תוכל להיעשות רק לצורך מחקר סטטיסטי ועל ידי מי שיוסמך לכך מטעם מנכ"לית ראמ"ה.

טרם ביצוע מחקרי החלוץ בבתי הספר תודיע ראמ"ה להורי התלמידים הנדגמים באמצעות בית הספר על אודות השתתפות בנם/בתם במחקר בין-לאומי ותביא לידיעתם כי ילדיהם יתבקשו להשיב בין היתר על שאלון אישי במסגרת המחקר. ההודעה תכלול דוגמאות לסוגי השאלות שייכללו בשאלון. באחריות מנהל בית הספר להעביר את ההודעה לכל הורי התלמידים שנדגמו. להורים תינתן האפשרות להודיע בכתב  אם אינם מסכימים שילדם ישיב על השאלון. אם יביעו ההורים אי-הסכמה להשתתפות ילדם בשאלון, ישתתף התלמיד רק במבחן ההישגים.

המחקרים הבין-לאומיים, כמו שאר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך, לפיכך ההשתתפות בהם הִנָּהּ חובה.

 

2.  השתתפות מדינת ישראל במחקרים הבין-לאומיים בשנה"ל התשע"ד

בשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל במחקרי החלוץ של שני מחקרים בין-לאומיים.

2.1     מחקר פיזה 2015 (PISA- Program for International Student Assessment)

מחקר פיזה, הנערך על ידי ארגון ה-OECD, נועד לבחון את האוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה בקרב מדגם מייצג של תלמידים בני 16-15. הוא נערך אחת לשלוש שנים ומאפשר לעקוב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן.  בישראל נערך המחקר בקרב מדגם מייצג של תלמידים בארבעה מחזורים קודמים של מחקר פיזה, בשנים 2002 (בפיזה פלוס), 2006, 2009 ו-2012. במחזור הנוכחי של המחקר, פיזה 2015, שייערך בשנת הלימודים התשע"ה, ישתתפו כ-70 מדינות מכל רחבי העולם. בשנת הלימודים הנוכחית, התשע"ד, יתקיים מחקר חלוץ בהיקף מצומצם.

בכל מחזור מחקר מודגש תחום דעת אחר, והוא נבדק בהרחבה לעומת שני התחומים האחרים. מחקר פיזה  2015  יתמקד  באוריינות  מדעית  (אוריינות  קריאה  ומתמטיקה  ייבחנו  כתחומי משנה). לצד תחומים  אלו תיבדק במחקר פיזה 2015 גם  אוריינות  התלמידים  בתחום  חדש: פתרון בעיות  שיתופי       (Collaborative Problem Solving) - המתאר את  יכולתו של אדם להשתתף בהצלחה וביעילות בתהליך שבו קבוצה משלבת את הידע והיכולות של חבריה כדי לפתור בעיה מסוימת.

חידוש נוסף במחקר פיזה טמון באופן העברת המבחן: מחקר פיזה 2015 יהיה במתכונת ממוחשבת ויועבר באמצעות מחשבים לכלל התלמידים (מתכונת שנבדקה במחקר פיזה 2012). במתכונת הממוחשבת ישולבו שאלות המבוססות על הדמיות מחשב לצד שאלות במתכונת הדומה לחוברת מודפסת (הפריטים מוצגים על המסך והנבחן מסמן את תשובותיו עם העכבר או מקליד אותן באמצעות המקלדת). הסברים מפורטים על תחומי הדעת הנבדקים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים".

במסגרת המחקר ייערכו מבחנים לתלמידים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.    מבחן הישגים לתלמידים: במבחן הממוחשב ישתתפו חלק מהתלמידים הנדגמים בבית הספר, והוא יכלול שאלות במתמטיקה, בקריאה, במדעים ובפתרון בעיות שיתופי. המבחן יימשך 120 דקות. חלק אחר של התלמידים ייבחן בחוברות מודפסות (מתכונת נייר ועיפרון) במבחן שיכלול שאלות במתמטיקה, בקריאה ובמדעים.

ב.     שאלון לתלמיד: שאלון ממוחשב או במתכונת מודפסת שיכלול שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; על הסביבה הלימודית בביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית); על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ועל מעורבותם בלימודיו; על אקלים הכיתה ובית הספר; על הזמן שהוא מקדיש ללימודים בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית ושיעורים פרטיים); על עמדותיו כלפי מדעים בכלל וכלפי לימודי מדעים בבית הספר בפרט (מדעים הוא כאמור התחום שנבדק בהרחבה במחקר 2015). דוגמת שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים".

ג.     שאלון למנהל: השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית. את השאלון ימלאו מנהלי בתי הספר שיידגמו.

 

2.2     מחקר טימס 2015

(TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study)

מחקר טימס נערך על ידי ארגון ה-IEA מאז שנת 1995, והוא בודק את רמת הידע במתמטיקה ובמדעים במדגם מייצג מקרב תלמידי כיתות ח'. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן, ונערך במחזוריות של אחת לארבע שנים. בישראל נערך המחקר במתכונת מלאה בארבעת מחזורי מחקר טימס קודמים שנערכו בשנים 1999, 2003, 2007 ו-2011. במחזור הבא של המחקר, שייערך בשנת הלימודים התשע"ד, ישתתפו עשרות מדינות מכל רחבי העולם.

מחקר טימס מנסה להסביר את ההישגים בתחומים מתמטיקה ומדעים ולהבין אילו גורמים משפיעים עליהם.

המחקר כולל את מבחני ההישגים ואת השאלונים האלה:

א.  מבחן ההישגים: המבחן כולל שאלות במתמטיקה (בתחומים האלה: מספרים, אלגברה, גיאומטריה, נתונים והסתברות) ושאלות במדעים (בתחומים האלה: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי כדור-הארץ). משך המבחן 90 דקות.

ב.     שאלון לתלמיד: בשאלון שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על הסביבה הלימודית בביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית); על הוריו (כגון השכלת ההורים) ומעורבותם בלימודיו; על אקלים הכיתה ובית הספר; שאלות על לימודי מקצועות המתמטיקה והמדעים וכן שאלות על עמדותיו כלפי מקצועות אלו. דוגמה של שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

ג.     בנוסף המחקר כולל שאלון למורי המתמטיקה ושאלון למורי המדעים (המיועדים למורים המלמדים את התלמידים הנבחנים) וכן שאלון לבית הספר (המיועד למנהלים של בתי הספר הנדגמים).

 

2.3     מחקרי החלוץ: מועדי המחקרים הבין-לאומיים וגודל המדגם בכל אחד מהם

בטבלה שלהלן מפורטים המועדים שבהם יתקיימו מחקרי החלוץ של פיזה וטימס בשנת הלימודים התשע"ד וגודל המדגם בכל אחד מהם.

במחקר החלוץ של פיזה יידגמו כ-60 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כ-60 תלמידים בני 16-15 ילידי 1998. (התלמידים יכולים להיות משכבות גיל שונות ומכיתות שונות בתוך אותן שכבות). במחקר החלוץ ייבחנו חלק מהתלמידים שיידגמו  במתכונת מודפסת (נייר ועיפרון) וחלק מהתלמידים ייבחנו במתכונת ממוחשבת. המתכונת שבה ייבחנו התלמידים תיקבע מראש באופן אקראי על ידי מארגני המחקר ואינה ניתנת לשינוי. המנהל בבית ספר שנדגם יתבקש להשיב על שאלון בית הספר. השאלון למנהל יהיה מתוקשב. בית ספר שנדגם יידרש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון היבחנות התלמידים ובארגון יום המבחן בבית הספר. 

בעבור השתתפות במחקר החלוץ של טימס יידגמו באופן אקראי ומייצג כ-25 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כיתה או שתי כיתות. בכיתה נדגמת ישתתפו במחקר כל תלמידי הכיתה. המבחן יתקיים במתכונת נייר ועיפרון. בבית ספר שנדגם יתבקשו המורים למתמטיקה ולמדעים לענות על שאלון למורה, והמנהל יתבקש להשיב על שאלון בית הספר. השאלונים למורה ולמנהל יהיו מתוקשבים. בית ספר שנדגם יידרש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון היבחנות התלמידים ובארגון יום המבחן בבית הספר. 

 

מועדי המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בקרב מדגמים אקראיים ומייצגים בשנה"ל התשע"ד

שם המחקר

מועדי מחקר החלוץ 2014

דרגות הכיתה הנבחנות/ הגיל

מדגם ארצי מייצג

 

פיזה 2015

במהלך החודשים מרס-אפריל 2014

אדר-ניסן התשע"ד, לפני חופשת פסח

בני 16-15

60 תלמידים מכל אחד מ-60 בתי הספר שיידגמו

 

טימס 2015

סוף אפריל-תחילת מאי 2014

ניסן-אייר התשע"ד, לאחר חופשת הפסח

כיתה ח'

כיתה או שתי כיתות  ב-25 בתי הספר שיידגמו

 

* בתי הספר שיעלו במדגם לצורך המחקר יקבלו על כך הודעה כחודשיים לפני קיום המחקר. המועד המדויק של המבחן בבית הספר ייקבע בתיאום  עם בית הספר.

 

מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים".


 

בשאלות יש לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509,  דוא"ל rama@education.gov.il.
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה
http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014