education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעה) 4.1-1  ראמ"ה - מחקרים בין-לאומיים בשנת הלימודים התשע"ה
 

בהודעה זו מידע על המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בבתי הספר בישראל באמצעות ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ה.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך:

1.     מידע כללי: (1.1) רקע; (1.2) ביצוע המחקרים הבין-לאומיים בישראל;

2.     המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנה"ל התשע"ה: (2.1) כללי; (2.2) מחקר פיזה 2015; (2.3) מחקר טימס 2015; (2.4) מחקר חלוץ פירלס 2016; (2.5) מועדי המחקרים הבין-לאומיים בתשע"ה וגודל המדגם בכל אחד מהם.

 

1.      מידע כללי

1.1     רקע

מדינת ישראל משתתפת מזה כשני עשורים בכמה מחקרים בין-לאומיים בתחום החינוך, ובהם טימס, פירלס ופיזה. המחקרים מתמקדים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים) ונערכים בדרגות כיתה שונות (ד', ח', ט', י') ובמחזוריות שונה. במסגרת המחקרים הבין-לאומיים תלמידים ניגשים למבחנים שנועדו להעריך את מערכת החינוך הישראלית מנקודת מבט בין-לאומית בתחומי הדעת הנבדקים, ולאפשר מעקב אחר השינויים בהישגים לאורך זמן. למבחני ההישגים נלווים שאלונים המיועדים לתלמידים ולגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו, כגון מורים, מנהלים והורים. את המחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים האלה: ארגון ה-IEA העורך את המחקרים טימס ופירלס, וארגון ה-OECD העורך את מחקר פיזה.

המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כ-5% מכלל בתי הספר, ובכל אחד מהם נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

המחקרים הבין-לאומיים אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת הרמה הארצית והמגזרית בלבד. תוצאות אלו משמשות את קובעי המדיניות במשרד החינוך ללימוד על נקודות החוזק ועל נקודות החולשה של המערכת כמכלול ושל מגזרים בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת התלמידים, המורים, הכיתות או בתי הספר שמשתתפים.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. שאלוני התלמידים, ההורים, המורים והמנהלים המשתתפים במחקרים מועברים באופן שמונע את זיהויים של המשיבים. נתוני השאלונים נשמרים בראמ"ה תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע, וזיווג בין מידע אישי לנתונים ייעשה רק לצורכי מחקר סטטיסטי ועל ידי מי שיוסמך לכך מטעם מנכ"לית ראמ"ה.

 

1.2     ביצוע המחקרים הבין-לאומיים בישראל

במהלך השנה יידגמו בתי הספר שישתתפו במחקרים, שבהם ישראל נוטלת חלק (ראה רשימת מחקרים בהמשך). בתי הספר הנדגמים יקבלו על כך הודעה מסודרת בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול פרטים והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקרים ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים), יתקיימו מפגשי היערכות למנהלים ולאנשי קשר (איש צוות בכיר שייבחר על ידי מנהל בית הספר) מבתי הספר שיידגמו, וכן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה לתלמידים.

בתי הספר אינם נדרשים להכין את התלמידים למבחן מבחינה לימודית, אך חשוב להפנות את תשומת לבם של התלמידים לחשיבותו של המבחן ולחשיבות שהישגיהם ייַצגו נאמנה את רמת השליטה של תלמידי ישראל. חשוב שהתלמידים יבטאו את ידיעותיהם בנושאים הנבדקים כמיטב יכולתם ויעשו כל מאמץ לענות על השאלות  במבחנים ברצינות וביסודיות הראויה.

כיוון שהמחקרים הבין-לאומיים אינם כוללים התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים שיידגמו להשתתף באחד מן המחקרים, ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם, ייבחנו עם כלל התלמידים בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם והלקות שעמה הם מתמודדים היא קיצונית וחריגה במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות במבחן.

עם קבלת ההודעה על ההשתתפות במדגם יעבירו בתי הספר  לראמ"ה נתונים על תלמידים עם לקות קיצונית וחריגה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. ההחלטה על מתן פטור לתלמיד מהשתתפות במחקר  תהיה של ראמ"ה.

המחקרים הבין-לאומיים, כמו שאר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך, לפיכך ההשתתפות בהם היאּ חובה.

טרם ביצוע המחקרים בבתי הספר יעביר מנהל בית הספר הודעה להורי התלמידים הנדגמים. ההודעה תנוסח על ידי ראמ"ה ותביא לידיעת ההורים כי ילדיהם יתבקשו להשיב על מבחני הישגים ועל שאלון אישי. ההודעה תכלול דוגמאות לסוגי השאלות שייכללו בשאלון. להורים תינתן האפשרות להודיע בכתב כי אינם מסכימים שילדם ישיב על השאלון האישי. אם יביעו ההורים אי-הסכמה להשתתפות ילדם בשאלון זה, ישתתף התלמיד רק במבחן ההישגים.

 

2.      המחקרים הבין-לאומיים שיערכו בישראל בשנה"ל התשע"ה

2.1     כללי

בשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל בשלושה מחקרים בין-לאומיים: מחקר פיזה 2015, מחקר טימס 2015 ומחקר חלוץ פירלס 2016. להלן פירוט והבהרה בנוגע למבחנים אלה:

2.2     מחקר פיזה 2015 (PISA – Program for International Student Assessment)

מחקר פיזה נערך על ידי ארגון ה-OECD. המחקר נועד לבחון את האוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה בקרב מדגם מייצג של תלמידים בני 16-15, והוא נערך אחת לשלוש שנים ומאפשר לעקוב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן. בישראל נערך המחקר בארבעה מחזורים קודמים בשנים 2002, 2006, 2009 ו-2012. המחזור הנוכחי של המחקר, פיזה 2015, ייערך השנה, וישתתפו בו מעל 70 מדינות מכל רחבי העולם.

בכל מחזור במחקר פיזה נבדקים שלושה תחומים: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ואוריינות מדעית, ומתוכם מודגש תחום דעת אחד. במחזור הנוכחי ייבדק בהרחבה תחום האוריינות המדעית ושני התחומים האחרים ייבחנו כתחומי משנה.

במחקר פיזה 2015 יבואו לידי ביטוי שני חידושים: תיבדק גם אוריינות התלמידים בפתרון בעיות שיתופי והמחקר יועבר באמצעות מחשבים אשר יסופקו על ידי משרד החינוך וראמ"ה.

בנוסף למבחן ההישגים יועברו במסגרת המחקר השאלונים האלה:

א.      שאלון לתלמיד: השאלון יועבר לתלמידים בסיום מבחן ההישגים. השאלון יהיה גם הוא במתכונת ממוחשבת ויכלול שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית); על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ועל מעורבותם בלימודיו; על אקלים הכיתה ובית הספר; על הזמן שהוא מקדיש ללימודים בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית ושיעורים פרטיים); על עמדותיו כלפי מדעים בכלל וכלפי לימודי מדעים בבית הספר בפרט (מדעים הוא כאמור התחום שנבדק בהרחבה במחקר 2015).

ב.      שאלון למנהל: השאלון יועבר לכל מנהל בבית ספר שתלמידיו משתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית.

הסברים מפורטים על תחומי הדעת הנבדקים ועל השאלון לתלמיד וכן שאלות לדוגמה אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים".

 

2.3     מחקר טימס 2015 (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study)

מחקר טימס נערך על ידי ארגון ה-IEA מאז שנת 1995, והוא בודק את רמת הידע במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידי כיתות ח'. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן ונערך במחזוריות של אחת לארבע שנים. בישראל נערך המחקר במתכונת מלאה בארבעת מחזורי מחקר טימס קודמים שנערכו בשנים 1999, 2003, 2007 ו-2011. במחזור הנוכחי של המחקר, טימס 2015, שייערך השנה, ישתתפו עשרות מדינות מכל רחבי העולם.

המחקר כולל את מבחני ההישגים ואת השאלונים האלה:

א.      מבחן הישגים: המבחן יועבר באמצעות חוברות ויכלול שאלות במתמטיקה בתחומים  מספרים, אלגברה, גיאומטריה, נתונים והסתברות, וכן שאלות במדעים בתחומים ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי כדור-הארץ. משך המבחן 90 דקות.

ב.      שאלון לתלמיד: השאלון יועבר בסיום המבחן. השאלון כולל שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית); על הוריו (כגון השכלת ההורים) ומעורבותם בלימודיו; על אקלים הכיתה ובית הספר; שאלות על לימוד מקצועות המתמטיקה והמדעים וכן שאלות על עמדותיו כלפי מקצועות אלו. דוגמה של שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מבחנים בין-לאומיים".

ג.       שאלון למורי המתמטיקה ושאלון למורי המדעים: השאלון יועבר למורי המתמטיקה והמדעים של התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על הכשרת המורים ועל  הוראת המקצוע.

ד.      שאלון למנהל בית הספר: השאלון יועבר לכל מנהל בבית ספר שתלמידיו משתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות הבית-ספרית ועל הוראת המתמטיקה והמדעים בבית הספר.

 

2.4     מחקר חלוץ פירלס 2016  (PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study)                   

מחקר פירלס נערך על ידי ארגון ה-IEA מאז שנת 2001, והוא בודק אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד'. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן, ונערך במחזוריות של אחת לחמש שנים. בישראל נערך המחקר בשלושה מחזורי מחקר פירלס קודמים שנערכו בשנים 2001, 2006     ו-2011.

במחזור הנוכחי של המחקר, פירלס 2016, שייערך בשנת הלימודים תשע"ו, ישתתפו כ-60 מדינות מכל רחבי העולם, ובו צפוי להתווסף מחקר משלים המכונה ePIRLS, הבודק את אוריינות הקריאה הדיגיטלית של התלמידים.

בשנת הלימודים הנוכחית יתקיים מחקר חלוץ בהיקף מצומצם. מחקר החלוץ נועד לבדוק את איכות השאלות ואת התרגום וההתאמה שלהן לשפות הנהוגות בכל מדינה.

המחקר כולל את מבחני ההישגים ואת השאלונים האלה:

מבחני הישגים מבחן אוריינות קריאה שחלקו הראשון ייערך באמצעות נייר ועיפרון וחלקו השני, באוריינות קריאה דיגיטלית, ייערך ביום נפרד באמצעות מחשב. במבחן שייערך באמצעות נייר ועיפרון תשתתפנה שתי הכיתות שיידגמו בכל בית ספר ובמבחן הממוחשב תשתתף רק כיתה אחת  מהן.

א.      מבחן באוריינות קריאה (בנייר ועיפרון): המבחן יועבר באמצעות חוברות ויכלול קטעי קריאה מידעיים וסיפוריים. כל קטע קריאה מלווה בשאלות אחדות שבודקות את הבנת הנקרא של התלמידים. משך המבחן הכולל 80 דקות.

ב.      מבחן באוריינות קריאה דיגיטלית (במחשב): המבחן יועבר באמצעות מחשבים ניידים ויכלול דפי קריאה מידעיים וחיפוש מידע בסביבה המדמה אינטרנט. המשימות כוללות שאלות שבודקות את הבנת הנקרא של התלמידים, את יכולתם לאתר מידע ועוד. משך המבחן הכולל 80 דקות.

שאלונים 

א.      שאלון לתלמיד: השאלון מועבר בסיום המבחן וכולל שאלות מסוגים שונים: שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על ביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כמו מחשב או מזגן בבית); שאלות בנוגע למעורבות הוריו בלימודיו; שאלות על אקלים בית הספר (כגון תחושת המוגנות של התלמיד בבית הספר); שאלות העוסקות בפעילויות התלמיד בבית הספר ומחוצה לו (כגון שימוש במחשב ובאינטרנט) וכן שאלות על עמדותיו כלפי קריאה ולמידה. בסוף המבחן הממוחשב יועבר שאלון קצר בן 5 דקות על הרגלי השימוש של התלמיד במחשב.

         דוגמה לשאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

ב.      שאלון להורה: השאלון יועבר להורי התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יישלח להורים בחוברת ויהיה זמין גם בגרסה מתוקשבת. השאלון יכלול שאלות על הרקע של התלמידים ועל התנסויות הלמידה המוקדמות של התלמידים.

ג.       שאלון למורה: השאלון יועבר למורי השפה של התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על הכשרת המורים ועל  הוראת המקצוע.

ד.      שאלון למנהל בית הספר: השאלון יועבר לכל מנהל בבית ספר שתלמידיו משתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות הבית-ספרית ועל הוראת השפה בבית הספר.

 

2.5     מועדי המחקרים הבין-לאומיים בתשע"ה וגודל המדגם בכל אחד מהם

בטבלה שלהלן מפורטים המועדים שבהם יתקיימו במהלך שנת תשע"ה המחקרים הבין-לאומיים ומספר בתי הספר שישתתפו בכל אחד מהם.

בעבור ההשתתפות במחקר פיזה יידגמו באופן אקראי ומייצג כ-200 בתי ספר, ובכל בית ספר שיידגם למחקר יידגמו באופן אקראי 46 תלמידים בני 16-15. התלמידים שיידגמו יהיו ילידי שנת 1999, והם יכולים להיות משכבות כיתה שונות ומכיתות שונות בתוך אותן שכבות. המנהל בבית ספר שנדגם יתבקש להשיב על שאלון בית הספר.

בעבור השתתפות במחקר טימס יידגמו באופן אקראי ומייצג כ-200 בתי ספר, ובכל בית ספר שיידגם תידגם באופן אקראי כיתה אחת משכבת כיתות ח'. בכיתה הנדגמת ישתתפו במחקר כל תלמידי הכיתה. בבית ספר שיידגם יתבקשו המורים למתמטיקה ולמדעים  לענות על שאלון למורה, והמנהל יתבקש להשיב על שאלון בית הספר.

בעבור השתתפות במחקר החלוץ של פירלס יידגמו באופן אקראי ומייצג כ-25 בתי ספר, ובכל בית ספר שיידגם יידגמו באופן אקראי שתי כיתות משכבת כיתות ד'. בכיתה הנדגמת ישתתפו במחקר כל תלמידי הכיתה. שתי הכיתות ישתתפו במבחן ההישגים בנייר ועיפרון ואחת מבין הכיתות תשתתף לאחר כחודש גם במבחן הממוחשב. בכל בית ספר שיידגם יתבקש מורה השפה  לענות על שאלון למורה, והמנהל יתבקש להשיב על שאלון בית הספר. בנוסף יתבקשו הורי התלמידים בכיתה הנדגמת  להשיב על שאלון להורה.

כל בית ספר שיעלה במדגם יתבקש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון ההיבחנות של התלמידים ובארגון יום המבחן. 

 

טבלה: מועדי המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בקרב מדגמים אקראיים ומייצגים בשנה"ל תשע"ה

שם המחקר

מועדי המחקרים

דרגות הכיתה הנבחנות/ הגיל

מדגם ארצי מייצג

פיזה 2015

 

במהלך חודש מרס 2015  

אדר-ניסן התשע"ה, לפני חופשת פסח

בני 16-15

כ-46 תלמידים מכל אחד מכ-200 בתי הספר שיידגמו

טימס 2015

 

אמצע אפריל-תחילת מאי 2015

ניסן-אייר התשע"ה, לאחר חופשת הפסח

כיתה ח'

כיתה אחת מכל אחד מכ-200 בתי הספר שיידגמו

פירלס 2016 מחקר חלוץ

מבחן נייר ועיפרון

 

מבחן ממוחשב

(ePIRLS)

אמצע חודש מרס 2015

אדר-ניסן התשע"ה, לפני חופשת פסח

 

אמצע חודש אפריל 2015

ניסן-אייר התשע"ה, לאחר חופשת פסח

כיתה ד'

שתי כיתות מכ-25 בתי הספר שיידגמו

 

 

כיתה אחת מכ-25 בתי הספר שיידגמו

*   בתי הספר שיעלו במדגם לצורך המחקר יקבלו על כך הודעה כחודשיים לפני קיום המחקר. המועד המדויק של המבחן ייקבע בתיאום ישיר עם מנהל בית הספר.

 

מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים".


 

בשאלות יש לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל'

 03-5205555, פקס' 03-5205509,  דוא"ל rama@education.gov.il.
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/1, ו' באלול התשע"ד, 01 בספטמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  29/01/2015