education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעו) 4.1-1  ראמ"ה - המחקר הבין-לאומי שייערך בישראל בשנת הלימודים התשע"ו
 

בהודעה זו מידע על המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בבתי הספר בישראל באמצעות ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ו.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך.

1.       מידע כללי: רקע; ביצוע המחקרים הבין-לאומיים בישראל

2.       המחקר הבין-לאומי שייערך בישראל בשנת הלימודים התשע"ו: כללי; מחקר פירלס 2016; מועד המחקר וגודל המדגם; מועד המחקר הבין-לאומי שייערך בקרב מדגם אקראי ומייצג בשנה"ל תשע"ו.

 

1.     מידע כללי

1.1     רקע

מדינת ישראל משתתפת מזה כשני עשורים בכמה מחקרים בין-לאומיים בתחום החינוך, ובהם טימס, פירלס ופיזה. המחקרים מתמקדים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים) ונערכים בדרגות כיתה שונות (ד', ח', ט', י') ובמחזוריות שונה. במסגרת המחקרים הבין-לאומיים תלמידים ניגשים למבחנים שנועדו להעריך את מערכת החינוך הישראלית מנקודת מבט בין-לאומית בתחומי הדעת הנבדקים  ולאפשר מעקב אחר השינויים בהישגים לאורך זמן. למבחני ההישגים נלווים שאלונים המיועדים לתלמידים ולגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו, כגון מורים, מנהלים והורים. את המחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים האלה: ארגון ה-IEA העורך את המחקרים טימס ופירלס וארגון ה-OECD העורך את מחקר פיזה.

המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כ-5% מכלל בתי הספר, ובכל אחד מהם נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

המחקרים הבין-לאומיים אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת הרמה הארצית והמגזרית בלבד. תוצאות אלו משמשות את קובעי המדיניות במשרד החינוך ללימוד על נקודות החוזק ועל נקודות החולשה של המערכת כמכלול ושל מגזרים בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת התלמידים, המורים, הכיתות או בתי הספר שמשתתפים.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. שאלוני התלמידים, ההורים, המורים והמנהלים המשתתפים במחקרים מועברים באופן שמונע את זיהוים של המשיבים. נתוני השאלונים נשמרים בראמ"ה תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע, וזיווג בין מידע אישי לנתונים ייעשה רק לצורכי מחקר סטטיסטי ועל ידי מי שיוסמך לכך מטעם מנכ"לית ראמ"ה.

 

1.2     ביצוע המחקר הבין-לאומי בישראל

במהלך השנה יידגמו בתי הספר שישתתפו במחקר. בתי הספר הנדגמים יקבלו על כך הודעה מסודרת בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול  מידע  והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים), יתקיימו מפגשי היערכות למנהלים ולאנשי קשר (איש צוות בכיר שייבחר על ידי מנהל בית הספר) מבתי הספר שיידגמו, וכן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה לתלמידים.

בתי הספר אינם נדרשים להכין את התלמידים למבחן מבחינה לימודית, אך חשוב להפנות את תשומת לבם של התלמידים לחשיבותו של המבחן ולחשיבות שהישגיהם ייַצגו נאמנה את רמת השליטה של תלמידי ישראל. חשוב שהתלמידים יבטאו את ידיעותיהם בנושאים הנבדקים כמיטב יכולתם ויעשו כל מאמץ לענות על השאלות במבחנים ברצינות וביסודיות הראויה.

כיוון שהמחקרים הבין-לאומיים אינם כוללים התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים שיידגמו להשתתף במחקר ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם, ייבחנו עם כלל התלמידים בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם והלקות שעמה הם מתמודדים היא קיצונית וחריגה במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות במבחן.

עם קבלת ההודעה על ההשתתפות במדגם יעבירו בתי הספר לראמ"ה נתונים על תלמידים עם לקות קיצונית וחריגה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. ההחלטה על מתן פטור לתלמיד מהשתתפות במחקר  תהיה של ראמ"ה.

המחקרים הבין-לאומיים, כמו שאר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך, לפיכך ההשתתפות בהם היאּ חובה.

טרם ביצוע המחקר בבתי הספר יעביר מנהל בית הספר הודעה להורי התלמידים הנדגמים. ההודעה תנוסח על ידי ראמ"ה ותביא לידיעת ההורים כי ילדיהם יתבקשו להשיב על מבחני הישגים ועל שאלון אישי. ההודעה תכלול דוגמאות  לשאלות שייכללו בשאלון. להורים תינתן האפשרות להודיע בכתב כי אינם מסכימים שילדם ישיב על השאלון האישי. אם יביעו ההורים אי-הסכמה להשתתפות ילדם בשאלון זה, ישתתף התלמיד רק במבחן ההישגים.

 

2.     המחקר הבין-לאומי שייערך בישראל בשנת הלימודים התשע"ו

2.1     כללי

בשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל  במחקר בין-לאומי אחד: מחקר פירלס 2016.

2.2     מחקר פירלס 2016

(PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study)

מחקר פירלס נערך על ידי ארגון ה-IEA מאז שנת 2001, והוא בודק אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד'. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן ונערך במחזוריות של אחת לחמש שנים. בישראל נערך המחקר בשלושה מחזורי מחקר פירלס קודמים בשנים 2001, 2006 ו-2011.

במחזור הנוכחי של המחקר, פירלס 2016, שייערך בשנת לימודים זו, ישתתפו כ-60 מדינות מכל רחבי העולם, ויתווסף אליו מחקר משלים המכונה ePIRLS, הבודק את אוריינות הקריאה הדיגיטלית של התלמידים.

המחקר כולל את מבחני ההישגים ואת השאלונים האלה:

מבחני ההישגים - מבחן אוריינות קריאה שחלקו הראשון ייערך באמצעות נייר ועיפרון וחלקו השני, באוריינות קריאה דיגיטלית, ייערך ביום נפרד באמצעות מחשב. 

א.    מבחן באוריינות קריאה (באמצעות נייר ועיפרון): המבחן יועבר באמצעות חוברות ויכלול קטעי קריאה מידעיים וסיפוריים. כל קטע קריאה מלווה בשאלות אחדות שבודקות את הבנת הנקרא של התלמידים. משך המבחן הכולל  80 דקות.

ב.     מבחן באוריינות קריאה דיגיטלית (באמצעות מחשב): המבחן יועבר באמצעות מחשבים ניידים שיובאו לבית הספר ביום המבחן על ידי נציגי ראמ"ה. המבחן יכלול דפי קריאה מידעיים וחיפוש מידע בסביבה המדמה אינטרנט. המשימות כוללות שאלות שבודקות את הבנת הנקרא של התלמידים, את יכולתם לאתר מידע ועוד. משך המבחן הכולל 80 דקות.

השאלונים  

א.    שאלון לתלמיד: השאלון מועבר בסיום המבחן וכולל שאלות מסוגים שונים: שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על ביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כמו מחשב או מזגן בבית); שאלות בנוגע למעורבות הוריו בלימודיו; שאלות על אקלים בית הספר (כגון תחושת המוגנות של התלמיד בבית הספר); שאלות העוסקות בפעילויות התלמיד בבית הספר ומחוצה לו (כגון שימוש במחשב ובאינטרנט) וכן שאלות על עמדותיו כלפי קריאה ולמידה. בסוף המבחן הממוחשב יועבר שאלון קצר בן 5 דקות על הרגלי השימוש של התלמיד במחשב.

        דוגמה לשאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

ב.     שאלון להורה: השאלון יועבר להורי התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יישלח להורים בחוברת ויכלול שאלות על הרקע של התלמידים ועל התנסויות הלמידה המוקדמות שלהם.

ג.     שאלון למורה: השאלון יועבר למורי השפה של התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על הכשרת המורים ועל  הוראת המקצוע.

ד.     שאלון למנהל בית הספר: השאלון יועבר לכל מנהל בבית ספר שתלמידיו משתתפים במחקר. השאלון יהיה מתוקשב ויכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות הבית-ספרית ועל הוראת השפה בבית הספר.

 

2.3     מועד המחקר וגודל המדגם

בטבלה שלהלן מפורטים המועדים שבהם יתקיים המחקר הבין-לאומי במהלך שנת התשע"ו ומספר בתי הספר שישתתפו בו.

כדי לקחת חלק במחקר פירלס יידגמו באופן אקראי ומייצג כ-160 בתי ספר, ובכל בית ספר שיידגם - תידגם באופן אקראי כיתה משכבת כיתות ד'. כל תלמידי הכיתה הנדגמת ישתתפו במחקר. הכיתה הנדגמת תשתתף במבחן ההישגים באמצעות נייר ועיפרון ולאחר כחודש תשתתף במבחן הממוחשב. בכל בית ספר שיידגם יתבקש מורה השפה של הכיתה שנדגמה  להשיב על שאלון למורה, והמנהל יתבקש להשיב על שאלון בית הספר. בנוסף יתבקשו הורי התלמידים בכיתה הנדגמת  להשיב על שאלון להורה.

בתי הספר שיעלו במדגם  יקבלו על כך הודעה כחודשיים לפני קיום המחקר. כל בית ספר שיעלה במדגם יתבקש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון ההיבחנות של  התלמידים ובארגון יום המבחן. 

המועד המדויק של המבחן ייקבע בתיאום ישיר עם מנהל בית הספר.

 

2.4     מועד המחקר הבין-לאומי שייערך בקרב מדגם אקראי ומייצג בשנה"ל תשע"ו

שם המחקר

מועדי המחקרים

דרגת הכיתה הנבחנת/הגיל

מדגם ארצי מייצג

פירלס 2016

1.       מבחן באמצעות נייר ועיפרון

2.       מבחן ממוחשב (ePIRLS)

ניסן-סיוון התשע"ו

מאי-יוני 2016

 

כיתה ד'

 

 

כיתה אחת מבין כ-160 בתי הספר שיידגמו

 

מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים".


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,     טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509, דוא"ל rama@education.gov.il.
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1, י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2015