education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעז) 4-1-1  ראמ"ה - המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשע"ז
 

בהודעה זו מידע על המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בבתי הספר בישראל באמצעות ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ז.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך.

1.       מידע כללי: רקע, ביצוע המחקרים הבין-לאומיים בישראל

2.       המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשע"ז: מידע כללי, מחקר חלוץ פיזה, מחקר חלוץ טאליס, מחקר חלוץ טאליס בגני הילדים, גודל המדגמים ומועדי מחקרי החלוץ של המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בשנת הלימודים התשע"ז.

 

1.      מידע כללי

1.1     רקע

מדינת ישראל משתתפת מזה כשני עשורים בכמה מחקרים בין-לאומיים בתחום החינוך. המחקרים נועדו להעריך את מערכת החינוך הישראלית מנקודת מבט בין-לאומית ולאפשר מעקב אחר השינויים לאורך זמן. את המחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים האלה: ארגון ה-OECD העורך בין היתר את מחקר פיזה, טאליס, טאליס בגני הילדים ופיאאק וארגון ה-IEA העורך בין היתר את המחקרים טימס ופירלס. המחקרים מתמקדים בתוצרים לימודיים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים) ו/או בפרקטיקות חינוכיות, באוכלוסיות שונות (תלמידים, מורים, מנהלים, צוותי הוראה בגנים) ובדרגות כיתה שונות (ד', ח', ט', י').

במסגרת המחקרים הבין-לאומיים המתמקדים בתוצרים לימודיים, תלמידים ניגשים למבחני הישגים, שאליהם נלווים שאלונים המיועדים לתלמידים ושאלונים המיועדים לגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו - מורים, מנהלים והורים. המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כ-5% מכלל בתי הספר, ובכל אחד מהם נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

מחקרים אלה אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת הרמה הארצית והמגזרית בלבד. התוצאות משמשות את קובעי המדיניות במשרד החינוך ללימוד על נקודות החוזק ועל נקודות החולשה של המערכת כמכלול ושל מגזרים בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת התלמידים, המורים, הכיתות או בתי הספר שמשתתפים.

המחקרים הבין-לאומיים המתמקדים בפרקטיקות חינוכיות מבוססים על שאלוני עמדות ותפיסות של צוותי הוראה (אין בהם מבחנים). השאלונים מועברים למדגם מייצג של מורים, מנהלים וצוותי חינוך בגני הילדים והם מתמקדים בפדגוגיה ובפרקטיקות הוראה הנהוגות בבתי הספר או בגני הילדים. 

בכל אחד מהמחקרים שהוזכרו עורכים הגופים הבין-לאומיים מחקר חלוץ בשנה שלפני המחקר עצמו. מחקר החלוץ, שנערך במתכונת מצומצמת, נועד לבדוק את טיב השאלות ואת התאמתן למשתתפי המחקר, הן ברמה הבין-לאומית והן ברמה הלאומית. בשנת הלימודים הנוכחית תשתתף ישראל במחקר החלוץ של פיזה, במחקר החלוץ של טאליס, ובמחקר החלוץ של טאליס בגני הילדים, כפי שיפורט בהמשך.

המחקרים הבין-לאומיים, כמו יתר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך, לפיכך ההשתתפות בהם היאּ חובה.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. פרטי התלמידים, ההורים, המורים, המנהלים, וצוותי החינוך בגני הילדים שישתתפו במחקרים יהיו חסויים ופרסום הנתונים ייעשה באופן שמונע את זיהוים של המשיבים, המוסד החינוכי שבו הם עובדים ופרטים אחרים. התשובות ברמה האישית או התוצאות לפי מוסד ישמרו בראמ"ה, תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע, וזיווג בין מידע אישי לנתונים ייעשה רק לצורכי מחקר סטטיסטי ועל ידי מי שיוסמך לכך מטעם מנכ"לית ראמ"ה.

 

2.      המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשע"ז

2.1     כללי

בשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל  בשלושה מחקרי חלוץ: מחקר החלוץ של פיזה, מחקר החלוץ של טאליס  ומחקר החלוץ של טאליס בגני הילדים כמפורט להלן.

2.2     מחקר החלוץ של פיזה

(PISA- Programme for International Student Assessment)

מחקר פיזה, הנערך על ידי ארגון ה-OECD, נועד לבחון את האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים בקרב מדגם מייצג של תלמידים בני 16-15. הוא נערך במחזוריות של אחת לשלוש שנים ומאפשר לעקוב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן. במחקר משתתפות כ-80 מדינות מכל רחבי העולם. בכל מחזור מחקר מודגש תחום דעת אחר, והוא נבדק בהרחבה יחסית לשני התחומים האחרים. מחקר פיזה 2018 יתמקד באוריינות קריאה, ולתחום זה יינתן הדגש הרב ביותר בדוח התוצאות. מבחן פיזה יהיה ממוחשב (מבחנים ושאלונים). הסברים מפורטים על תחומי הדעת הנכללים במחקר אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

בשנת הלימודים התשע"ז ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר פיזה 2018. בעבור השתתפות במחקר החלוץ של פיזה יידגמו כ-40 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כ-60 תלמידים בני 16-15. התלמידים שיידגמו יכולים להיות משכבות גיל שונות ומכיתות אם שונות בתוך אותן שכבות, והם יידגמו מתוך כלל התלמידים ילידי 2001.

במסגרת המחקר יועברו מבחנים לתלמידים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.      מבחן הישגים לתלמידים: המבחן יכלול שאלות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים. המבחן יימשך 120 דקות.

ב.      שאלון לתלמיד: השאלון יכלול שאלות על אודות התלמיד ודעותיו, על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית), על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ועל מעורבותם בלימודיו, על אקלים הכיתה ובית הספר, על הזמן שהוא מקדיש ללימודים בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית ושיעורים פרטיים), על עמדותיו כלפי קריאה בכלל וכלפי לימודי שפה בבית הספר בפרט. דוגמת שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים". מילוי השאלון יימשך כ-40 דקות.

ג.       שאלון למנהל: מנהלי בתי ספר שיידגמו למחקר יתבקשו גם הם למלא שאלון. השאלון יהיה אינטרנטי ויכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית הנהוגה.

בתי הספר שיידגמו להשתתף במחקר החלוץ יקבלו על כך הודעה מראמ"ה בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול  מידע  והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. בית ספר שנדגם יידרש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון יום המבחן בבית הספר ובארגון היבחנות התלמידים.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים), יתקיים מפגש היערכות למנהלים ולאנשי קשר מבתי הספר שיידגמו, וכן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה לתלמידים.

בתי הספר אינם נדרשים להערכות מיוחדת מבחינה פדגוגית ואין צורך להכין את התלמידים למבחן מבחינה לימודית. עם זאת חשוב להפנות את תשומת לבם של התלמידים שיידגמו למחקר לחשיבותם של השתתפות רצינית במחקר ושל ייצוג נאמן של רמת הידע והשליטה שלהם בחומר המבחן. חשוב שהתלמידים יגלו מוטיבציה גבוהה במבחן, כדי שידיעותיהם בנושאים הנבדקים יבואו לידי ביטוי.

מכיוון שאין במחקרים הבין-לאומיים התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים שיידגמו להשתתף במחקר ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם, ייבחנו בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם והלקות שעמה הם מתמודדים היא קיצונית וחריגה במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות במבחן.

עם קבלת ההודעה על ההשתתפות במדגם יעבירו בתי הספר לראמ"ה נתונים על תלמידים עם לקות קיצונית וחריגה, שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל. ההחלטה על מתן פטור לתלמיד מהשתתפות במחקר  תהיה של ראמ"ה.

 

2.3     מחקר החלוץ של טאליס

(TALIS - Teaching and Learning International Survey)

מדינת ישראל תשתתף בשנת 2018 במחקר טאליס, שגם הוא פרי יזמה של ארגון ה-OECD. מחקר זה נערך במחזוריות של אחת לשש שנים. המחקר מתמקד בסגלי הוראה ובמנהלים ונועד לבדוק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, פרקטיקות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המחקר יאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית ופרקטיקות ההוראה הנהוגות במדינות השונות, ועל השפעתה של המדיניות החינוכית על התפתחותם המקצועית של מנהלים ומורים ועל סביבת הלמידה של בתי הספר.  

המחקר נערך בקרב מדגם מייצג של מורים ומנהלים בבתי ספר שבהם לומדים תלמידים בשכבות הגיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים (כיתות א'-ח'), חטיבות ביניים וחטיבות עליונות (כיתות ט'-י"ב). המידע ייאסף באמצעות שאלונים מתוקשבים:

א.      שאלון למורה: מיועד למורים בכל תחומי הדעת המלמדים בשכבות הגיל הרלוונטיות בבתי הספר שיידגמו.

ב.      שאלון למנהל: מיועד למנהלים של בתי הספר שבהם שכבות הגיל הרלוונטיות. השאלון יכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית.

בשנת הלימודים התשע"ז ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר טאליס 2018. המחקר יועבר בכ-30 בתי ספר. ובכל בית ספר שיידגם, יידגמו באופן אקראי 20 מורים. בתי הספר שיידגמו להשתתף במחקר החלוץ יקבלו על כך הודעה בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול מידע  והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. בית ספר שיידגם יידרש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בהעברת המחקר בבית הספר.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם המחקר יתקיים מפגש היערכות למנהלים ולאנשי קשר  מבתי הספר שיידגמו, וכן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה למורים.

מחקר זה, כשאר המחקרים הבין-לאומיים, אינו מכוון להערכת מורים או בתי ספר מסוימים, אלא לרמה הארצית והמגזרית בלבד. לא יינתן לשום גורם, ובכלל זה לבית הספר המשתתף, כל דיווח ברמת המורה, המנהל, או בית הספר.

 

מחקר החלוץ של טאליס בגני הילדים

(TALIS – Starting Strong Survey)

מדינת ישראל תשתתף בפעם הראשונה במחקר גני הילדים, מחקר חדש פרי יזמת ארגון ה-OECD. המחקר מתמקד בצוותי החינוך בגני הילדים שבהם רשומים ילדים בגילאי 6-3 (טרום טרום חובה, טרום חובה וחובה). המחקר יאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי, על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, על המוטיבציה לעסוק במקצוע והאטרקטיביות שלו ועל תפיסות בנוגע להליך החינוכי, לאיכות הטיפול בילדים, ללמידה במסגרות חינוך אלו ועוד.

בשנת הלימודים התשע"ז ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר טאליס בגני הילדים 2018. במחקר זה ישתתפו כ-70  גני ילדים. בכל גן שיידגם להשתתף במחקר, יתבקש כלל הצוות החינוכי להשיב על שאלונים אינטרנטיים. גני הילדים שיידגמו להשתתף במחקר החלוץ יקבלו על כך הודעה מסודרת בסמיכות למועד המחקר.

מחקר זה, כשאר המחקרים הבין-לאומיים, אינו מכוון לצוות החינוכי בגן מסוים, אלא לרמה הארצית והמגזרית בלבד. לא יינתן דיווח ברמת הגננת, הסייעת או הגן.

 

2.4     מועדי המחקרים בשנת הלימודים התשע"ז וגודל המדגמים

בטבלה שלהלן מפורטים המועדים שבהם יתקיימו מחקרי החלוץ של המחקרים הבין-לאומיים במהלך שנת התשע"ז ומספר בתי הספר וגני הילדים שישתתפו בהם. בתי הספר וגני הילדים שיעלו במדגם יקבלו על כך הודעה כחודשיים לפני קיום המחקר.

למחקר החלוץ של פיזה יידגמו כ-40 בתי ספר, ובכל בית ספר שנדגם ישתתפו כ-60 תלמידים בני 16-15 שיידגמו באופן אקראי. כל התלמידים שישתתפו ישיבו על מבחן הישגים ממוחשב ועל שאלון ממוחשב. בכל בית ספר שיידגם יתבקש המנהל להשיב על שאלון אינטרנטי. כל בית ספר שיעלה במדגם יתבקש למנות איש קשר שיסייע בארגון המחקר בבית הספר שלו. מועד המבחן המדויק ייקבע בתיאום עם בית הספר.

למחקר החלוץ של טאליס יידגמו כ-30 בתי ספר שבהם לומדים תלמידים בשכבות הגיל ז', ח' ו/או ט'. בכל בית ספר יידגמו 20 מורים שיתבקשו להשיב על שאלון אינטרנטי. כמו כן יתבקש מנהל בית הספר להשיב על שאלון אינטרנטי. כל בית ספר שיעלה במדגם יתבקש למנות איש קשר שיסייע בארגון במחקר בבית הספר שלו.

למחקר החלוץ של טאליס בגני הילדים יידגמו כ-70 גני ילדים, בהם גני טרום-טרום חובה, גני טרום חובה וגני חובה. בכל גן שיידגם למחקר יתבקשו כלל צוותי החינוך בגן להשיב על שאלון אינטרנטי.

 

טבלה: מועדי המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בקרב מדגם אקראי ומייצג בשנה"ל התשע"ז (המחקרים מופיעים לפי המועד שבו הם מתוכננים להיערך)

שם המחקר

מועד המחקר

אוכלוסיית המחקר

המדגם

חלוץ טאליס

פברואר 2017, שבט-אדר התשע"ז

 מורים המלמדים בכיתות ז'-ט'

כ-30 בתי ספר,  כ-20 מורים בכל בית ספר שיידגם

חלוץ פיזה

 

מרס 2017,       אדר-ניסן התשע"ז

בני 16-15

כ-40 בתי ספר,  כ-60 תלמידים בכל בית ספר שיידגם

חלוץ טאליס בגני הילדים

 מאי 2017, אייר-סיוון התשע"ז

צוותי חינוך בגנים

כ-70גנים, בכל גן שיידגם - כל אנשי הצוות

מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים".


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509, דוא"ל rama@education.gov.il. כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ז, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2016