education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעז) 4.1-2  ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ז
 

בהודעה זו מידע על המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים שייערכו בבתי הספר על ידי ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ז.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך. 

1.       מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים: (1.1) הערכה בית-ספרית חיצונית – המיצ"ב, (1.2) סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב בחטיבות העליונות, (1.3) הערכה מדגמית, (1.3.1) מחקר מדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית, (1.3.2) מחקר מדגמי להערכת רפורמת הכיתה הקטנה, (1.3.3) איסוף נתוני נורמות של מבחן למדידת יכולות קוגניטיביות, (1.3.4) סקר ניטור אלימות בקרב תלמידים ומורים

2.       מבדקים, משימות ומבחנים פנימיים בית-ספריים: (2.1) המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו-ח', (2.2) מבחני החמ"ד לכיתות ו', (2.3) כלים להערכה מעצבת, (2.3.1) כלים חדשים: המבדק בשפת אם (עברית או ערבית) לכיתות ב', מבדק מאה במתמטיקה לכיתה ג', (2.3.2) מאגר כלים להערכה מעצבת פנימית בית ספרית

3.       סקרים ומחקרי הערכה: (3.1) הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות.

 

1.      מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים

1.1     הערכה בית-ספרית חיצונית – המיצ"ב

א.      כללי

המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית – הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. לפיכך מודל המיצ"ב בנוי כך שהוא כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

מתכונת המיצ"ב משלבת הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי – ראו פירוט בסעיף 2.1).

המיצ"ב החיצוני נערך בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לחינוך הממלכתי (דוברי עברית ודוברי ערבית) ולחינוך הממלכתי-דתי ובבתי הספר היסודיים בחינוך החרדי. כל בית ספר משתתף במיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים.

בשנת הלימודים התשע"ה חולקו בתי הספר לשלוש קבוצות (1, 2, 3) אשר החליפו את ארבעת "אשכולות המיצ"ב" שהונהגו בשנים עברו בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ואת שתי הקבוצות שהיו נהוגות בחינוך החרדי. כל קבוצה מהווה מדגם מייצג של כלל בתי הספר בארץ.

רשימת השיוך של בתי הספר הנבחנים במיצ"ב לקבוצות היא קבועה ומפורסמת באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב". בכל שנה משתתפת קבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות במיצ"ב החיצוני. בשנת הלימודים התשע"ז ישתתפו במיצ"ב החיצוני כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה 3.  

ההשתתפות במיצ"ב החיצוני היא חובה לכל בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד, ולכל התלמידים, פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה.

ב.      מבחני ההישגים במיצ"ב

מבחני ההישגים של המיצ"ב החיצוני ייערכו בכיתות ה' בשלושת המקצועות האלה: אנגלית, שפת-אם (עברית או ערבית) ומתמטיקה, ובכיתות ח' בארבעת המקצועות האלה: אנגלית, שפת-אם (עברית או ערבית) מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה.

בטבלה 1 שלהלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בכל תחום דעת לפי דרגות הכיתה בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 3.

 

טבלה 1: המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים התשע"ז

תחום הדעת

מועד מבחן המיצ"ב החיצוני

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

אנגלית

יום רביעי, י"ז באדר התשע"ז,

15 במרס 2017, בשעה 10:00

ה', ח'

3

שפת-אם עברית

יום רביעי, ל' בניסן התשע"ז,

26 באפריל 2017, בשעה 10:00

ה', ח'

3

שפת-אם ערבית

יום חמישי, ח' באייר התשע"ז,

4 במאי 2017, בשעה 10:00

ה', ח'

3

מתמטיקה

יום שלישי, י"ג באייר התשע"ז,

9 במאי 2017, בשעה 10:00

ה', ח'

3

מדע וטכנולוגיה

יום חמישי, כ"ב באייר התשע"ז,

18 במאי 2017, בשעה 10:00

ח'

3

 

להלן דגשים הנוגעים למבחני המיצ"ב החיצוני:

-     מועדי המבחנים – המועדים של המבחנים החיצוניים הם אחידים ומחייבים את כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה 3. המבחנים יתקיימו בו בזמן בכל בתי הספר, ואי-אפשר לשנות את מועדיהם. לכן אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן כל פעילות בהשתתפות התלמידים האמורים להיבחן. בכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקורים במוזיאונים, תחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

-     פרסום מפרטי המבחנים באתר האינטרנט של ראמ"ה – המפרטים של מבחני המיצ"ב (הפנימיים והחיצוניים) לשנת הלימודים התשע"ז יפורסמו במהלך חודש נובמבר 2016 באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

-     היערכות מקדימה – במהלך חודש דצמבר 2016 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצה 3 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב החיצוני. המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים, אופן העברת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, ההיערכות הנדרשת וטפסים מקוונים למילוי. המנהלים מתבקשים לוודא שהטפסים ימולאו כראוי ובזמן. היערכות זו חשובה כיוון שללא טפסים אלו לא תתאפשר פתיחת כיתות מותאמות לתלמידים הזקוקים לכך ולא יתאפשר עיבוד ציונים נפרד לתלמידים אלו (לפירוט בדבר התאמות ראו להלן).

-     שמירה על טוהר הבחינות – התלמידים יענו על המבחנים באופן עצמאי וללא כל שיתוף פעולה ביניהם. המורה הנוכח בכיתה לא יהיה מורה המלמד את תחום הדעת (יוצא מכלל זה המורה המקריא בכיתה המותאמת באנגלית). המורה בכיתה לא יוכל לעבור בין התלמידים, להשיב לשאלותיהם, להבהיר להם עניינים הנוגעים לתוכן השאלות במבחן, לבדוק או לתקן תשובות שניתנו על-ידיהם, לבדוק אם השיבו לכל השאלות או לסייע להם בדרך כלשהי. כל פעולה כמתואר לעיל תיחשב פגיעה מצד המורה בטוהר הבחינות ותטופל בהתאם. 

-     קטע ההשמעה במבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' ו-ח' – במבחן באנגלית יקבלו בתי הספר תקליטור (דיסק) להשמעת קטע מוקלט למשימה בהבנת הנשמע, ולכן על בית הספר להעמיד מבעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת באנגלית ולוודא כי המורה הנוכח בכיתה בקיא באופן הפעלת המכשיר. 

-     חובת ההיבחנות בכיתות האם – התלמידים הנבחנים במבחנים הארציים, ובכלל זה תלמידי כיתות ח', ייבחנו בכיתות האם שלהם ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן. יוצאים מהכלל הם התלמידים הזקוקים להתאמות, אשר ייבחנו בכיתות מותאמות באנגלית ובמתמטיקה (כיתות ה' ו-ח') ובמדע וטכנולוגיה (כיתה ח' בלבד). במבחן בשפת-אם לא תיפתחנה כיתות מותאמות.

-     כיתות מותאמות  

·     תלמידים המשתייכים לאחת משלוש הקבוצות האלה יוכלו להיבחן בכיתות מותאמות באנגלית, במתמטיקה או במדע וטכנולוגיה:

(1)  עולים חדשים הנמצאים בארץ משנה ועד שלוש שנים

(2) תלמידים לקויי למידה הלומדים במסגרות החינוך הרגיל ואינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב

(3) תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות וזכאים לתמיכה מתכנית השילוב, כפי שנקבע בוועדת שילוב.

תלמידים אלו יוכלו להיבחן בכיתות נפרדות, שבהן תינתן האפשרות של הקראת המבחן או חלקים ממנו על ידי מורה (כיתות אלו מכונות "כיתות מותאמות"). ההקראה תהיה בהתאם לבקשת התלמידים בקבוצה של עד חמישה תלמידים או באופן פרטני.

·     פירוט ההתאמות הניתנות במסגרת מבחני המיצ"ב מפורסם בסעיף 4.1-3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". אפשר לעיין בחוזר זה באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

·     לא יינתנו התאמות כלשהן ולא תיפתחנה כיתות מותאמות במבחן המיצ"ב בשפת-אם חוץ מתוספת זמן של עד 15 דקות לכל התלמידים הזקוקים לכך. הסיבה היא שהמבחנים בשפת האם מיועדים לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתוב ללא כל תיווך חיצוני. הקראת המבחנים במקרה כזה תפגע במטרה שלשמה נועדו המבחנים.

·     בתי הספר יקפידו כי טופסי הדיווח על התלמידים הזקוקים להתאמות ימולאו במדויק ויישלחו במהלך חודש דצמבר 2016. יש לשלוח עדכונים לרשימת התלמידים הזקוקים להתאמות עד ג' באדר התשע"ז, 1.3.2017. לאחר מועד זה לא יתקבלו עדכונים. תלמידים ששמם לא ייכלל בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא יוכלו להיבחן בכיתה מותאמת.

ג.       סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים ולמנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים)

החל משנת הלימודים התשע"ה הורחבו סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית והם עוסקים גם בהיבטים של הטמעת עקרונות הלמידה המשמעותית ואופני היישום שלה בתהליכי הוראה-למידה-הערכה (הל"ה). הסקרים עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית המיטבית וללמידה משמעותית.

בשנת הלימודים התשע"ז ייערכו הסקרים בקרב תלמידים, מורים ומנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לקבוצה 3 (למעט בתי הספר בחינוך החרדי).

מועדי הסקרים מפורטים להלן בטבלה 2.

טבלה 2: מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב התשע"ז

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הפירוט

תלמידים

 

 

טבת-ניסן התשע"ז

ינואר-מרס 2017

 (קבוצה 3)

 

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

כיתות ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

מורים מבתי הספר היסודיים ומחטיבות הביניים

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות  הביניים

*     המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

 

הסקרים לתלמידים

-     הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה' עד ט' בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 3.

-     הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.

-     הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר, תרומה לקהילה, מעורבות חברתית וכד'), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה והסקרנות ללמידה בקרב התלמידים, פרקטיקות הוראה ולמידה מתקדמות בכיתות, השימוש באמצעים מתוקשבים לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכד'). בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם על ידי התלמידים.

-     לא תיפתח כיתה מותאמת לסקר האקלים. במקרים שבהם תלמיד יתקשה בקריאת הסקר, יסייע בידו הבוחן בכיתה במידת האפשר.

-     באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על הסדר והמשמעת.

הסקרים למורים ולמנהלים

-     ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלי בתי הספר בנוגע לתכנית הפעילות, לדרכי ההוראה וההערכה, לאקלים בית הספר, לסביבת העבודה בבית הספר, לסביבה הלימודית ועוד.

-     מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

-      התשובות שייאספו מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות בראמ"ה ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב.

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים וכן דוגמאות להיגדים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

1.2     סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים ולמנהלים) בחטיבות העליונות

כדי לספק לבתי הספר בחטיבה העליונה, למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים והסביבה הפדגוגית בחטיבות העליונות, יועברו גם השנה סקרים בקרב תלמידים בכיתות י'-י"א, בקרב מורים ובקרב מנהלים בחטיבות העליונות בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 3. הסקרים מספקים לתלמידים, למורים ולמנהלים הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת. לבתי הספר הנסקרים יופק דוח בית-ספרי. הדוחות הבית-ספריים נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחומי האקלים והתהליכים הפדגוגיים.

הסקרים לתלמידים מתבצעים באמצעות שאלונים אנונימיים. התשובות שתיאספנה מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות בראמ"ה ולא תועברנה לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו. בדוחות הארציים והבית-ספריים יינתן דיווח מסכם שלא מאפשר את זיהוי המשיבים.

מועדי הסקרים מפורטים להלן בטבלה 3.

השתתפותם של כל התלמידים, המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

נוהל העברת הסקרים לתלמידים, כמו גם נוהל סקירת המורים והמנהלים, יהיה זהה לנוהל הקיים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו סעיף 1.1 לעיל).

 

טבלה 3:     מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב בחטיבות העליונות

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הפירוט

תלמידים

 

 

שבט- אדר התשע"ז

ינואר-מרס 2017

 (קבוצה 3)

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

י', י"א

מורים

ריאיון טלפוני

מורים מהחטיבות העליונות

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי החטיבות העליונות

*     המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

 

1.3     הערכה מדגמית

1.3.1    מחקר מדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית

המחקר ייערך בשנת הלימודים התשע"ז בקרב מדגם של תלמידים הלומדים בכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית. מטרת המחקר היא ללמוד על השליטה בשפה העברית של תלמידים דוברי ערבית ועל התנהלות לימודי העברית בבתי הספר.

כלי המחקר הם:

-     מבחני הישגים לתלמידים: מבחני ההישגים בודקים מיומנויות שפה בדרכים שונות (האזנה, כתיבה, קריאה). הם נבנים בכל שנה בהלימה לתכנית הלימודים וליעדי התחום כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך. המבחנים בודקים את השליטה במיומנויות שונות שכוללות גם הבנת הנשמע, ולכן חלק מן המבחן מושמע באמצעות תקליטור. במבחנים האלה לא תיפתחנה כיתות מותאמות ולא תתאפשר הקראה לתלמידים.

-     שאלונים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר: השאלונים עוסקים בעמדות כלפי למידת השפה ובהיבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהל תחום הדעת (למשל תהליכי ההוראה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום ועוד).

מאחר שהמבחן נועד להעריך את הרמה הארצית והמגזרית בלבד ואינו מיועד להערכת הביצועים האישיים של תלמיד, של כיתה או של בית ספר מסוימים, לא יימסר משוב על תוצאות המבחן לבתי הספר המשתתפים, אלא יפורסם דוח המתאר את הממצאים ברמה הארצית בלבד. הממצאים יעובדו באופן שלא יאפשר לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני.

בשנת הלימודים התשע"ז ייערך מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כיתה ו' אחת או שתיים. בתי ספר שכיתות שלהם יעלו במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך חודש דצמבר 2016. לא תהיה אפשרות להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו בכיתות אחרות. יש לשים לב לכך שמדגם זה אינו קשור לקבוצות המיצ"ב.                                          

בטבלה 4 שלהלן מפורטים המועד של העברת המחקר המדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית ותקופת העברת הסקרים למורים.

טבלה 4:    מועד המחקר המדגמי בעברית כשפה שנייה

 

מועד

דרגת הכיתה

המשתתפת

הערות

מבחן ההישגים והשאלון לתלמידים

יום רביעי, כ"ו בשבט התשע"ז,  22 בפברואר 2017                 בשעה 10:00

 

ו'

כיתה ו' אחת או שתיים בכל בית ספר דובר ערבית שיעלה במדגם הארצי

הסקרים למורי העברית

מרס 2017 – מאי 2017

 

א'-ו'

כל מורי העברית בבתי הספר שיעלו במדגם הארצי

 

דוגמאות של משימות מבחן אפשר למצוא באתר ראמ"ה בחלונית "מבחנים וסקרים ארציים". במהלך חודש נובמבר 2016 יפורסם באתר מפרט המבחן המעודכן.  

 

1.3.2    מחקר מדגמי להערכת רפורמת הכיתה הקטנה 

כחלק ממחקר הערכה של רפורמת הכיתה הקטנה (ראו סעיף 3 להלן), ייערך בשנת הלימודים התשע"ז מבדק במתמטיקה ובשפת-אם (עברית או ערבית) במדגם של בתי ספר ובמדגם של תלמידים הלומדים בכיתה ג'.

מבדק זה הוא חלק ממחקר שממנו יופקו תובנות על הרמה הארצית בלבד, והוא אינו מיועד להערכת הביצועים האישיים של תלמיד, של כיתה או של בית ספר מסוימים. מסיבה זו לא יימסר לבתי הספר המשתתפים משוב על ביצועי התלמידים. הממצאים יעובדו באופן שלא יאפשר לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני.

לצורך השתתפות במחקר ייערך על ידי ראמ"ה מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, ובכל בית ספר תידגם באופן אקראי רק כיתה אחת משכבת כיתות ג'. בתי ספר שכיתה בהם תעלה במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך חודש ספטמבר 2016. לא תהיה אפשרות להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו בכיתות אחרות. יש לשים לב לכך שמדגם זה אינו קשור לקבוצות המיצ"ב.

מועד המחקר מצוין בטבלה 5 שלהלן.

טבלה 5:    מועד המחקר המדגמי בעברית ובמתמטיקה לתלמידי כיתות ג'

מועד המבחן

דרגת הכיתה

המשתתפת

הכיתות הנבחנות

יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ז,

 30 בנובמבר 2016,

בשעה 10:00

 

ג'

כיתה ג' אחת בלבד בכל בית ספר שיעלה במדגם הארצי

 

1.3.3    איסוף נתוני נורמות של מבחן למדידת יכולות קוגניטיביות

ראמ"ה והשירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) מקדמים בשנים האחרונות פרויקט ראשון מסוגו בארץ של פיתוח כלי הבודק יכולות חשיבה של ילדים ובני נוער. הכלי פותח בשפות עברית וערבית והוא חיוני לעבודת הפסיכולוגים החינוכיים העובדים במערכת החינוך (בגני הילדים ובבתי הספר) לצורך ביצוע אבחונים לצרכים שונים (הכלי לא מיועד לצוותי ההוראה).

בשנת הלימודים התשע"ז יחל שלב מרכזי בפרויקט, שבו ייאספו נתוני הנורמות. שלב זה הוא חלק בלתי נפרד מפיתוח כלים מסוג זה, ובלעדיו אי אפשר יהיה לעשות כל שימוש בכלי בעתיד.

לצורך השתתפות בשלב זה של הפרויקט יידגמו על ידי ראמ"ה באופן אקראי ומייצג תלמידים משכבות גיל שונות, החל מגיל הגן ועד כיתה י"ב, במגזרי השפה השונים (דוברי עברית ודוברי ערבית), בסוגי הפיקוח השונים (ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי) ובסוגי החינוך השונים (כולל חינוך מיוחד).

בכל מוסד חינוכי שיעלה במדגם יידגמו תלמידים אחדים בלבד משכבות גיל שונות. לכל תלמיד שיעלה במדגם יועבר באופן פרטני אוסף של מבדקים על-ידי בוחן/ת שעבר/ה הכשרה מקיפה על ידי ראמ"ה. המבדקים יועברו לכל תלמיד בשני מפגשים בדרך כלל, כאשר כל מפגש יימשך שיעור אחד או שניים. לא יינתן ציון או משוב לתלמידים המשתתפים בפרוייקט או לבית הספר שבו הם לומדים. הניסיון מלמד כי המבדקים הללו נתפסים על-ידי התלמידים כמהנים וכחווייתיים.

הודעה על התלמידים שעלו במדגם תישלח למוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים. שיתוף הפעולה של צוות בית הספר חיוני לצורך הפעלת המהלך, ובפרט לצורך תיאומים, קבלת אישורי ההורים (באחריות בית הספר) ועידוד התלמידים לעשות כמיטב יכולתם במבדקים.

 

1.3.4    סקר ניטור אלימות בקרב תלמידים ומורים

במהלך החודשים ינואר-מרס 2017 יתקיים סקר מדגמי ארצי בקרב תלמידי כיתות ד'-י"א ובקרב מורים המלמדים בבתי ספר יסודיים, בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות. הסקר נועד לבחון את דיווחי התלמידים והמורים באשר להיקף תופעות האלימות בבתי הספר, התנהגויות בסיכון בקרב תלמידים, תחושת המוגנות של מורים ושל תלמידים ועוד. נתוני סקר זה יושוו לנתונים שנאספו בשנים קודמות (2009, 2011, 2013, 2015), מתוך כוונה לספק מענה מבוסס נתונים בנושא של רמת האלימות במערכת החינוך לאורך השנים. התלמידים מהכיתות שיידגמו ימלאו שאלונים בכיתות, תוך תיאום עם בית הספר, והמורים יתבקשו למלא שאלונים שיישלחו לבית הספר ולהחזיר אותם מלאים לסוקר שיגיע לבית הספר. הנתונים שיעלו מהשאלונים ייוותרו חסויים ובלתי ניתנים לזיהוי. ממצאי הסקר יוצגו בדוח הכולל נתונים ארציים.

 

2.      מבדקים, משימות, ומבחנים פנימיים בית-ספריים

2.1     המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו-ח'

א.      כללי

ראמ"ה מאפשרת לכל בתי הספר המשתייכים לקבוצות 1 ו-2 לעשות שימוש פנימי במבחנים המועברים במסגרת המיצ"ב החיצוני. כחלק מהתפיסה של הגברת האוטונומיה וההעצמה של בתי הספר, המיצ"ב הפנימי לכיתות ה' ו-ח' הוא רשות ונתון לבחירת בית הספר. כל בית ספר שיבחר להעביר לתלמידיו את המבחנים יוכל לפנות לראמ"ה ולקבל עותקים מודפסים. פירוט נוהל הפנייה לראמ"ה מובא בסעיף ב' להלן.

למיצ"ב הפנימי יתרון בכך שהוא מאפשר לבתי הספר להשתמש בכלי הערכה איכותי ולקבל משוב פרטני וקבוצתי על הישגי התלמידים בתחומי הדעת הנבדקים. ממצאי המיצ"ב הפנימי יוכלו לסייע לבתי הספר, בשילוב עם כלי הערכה פנימיים נוספים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, לזהות תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לקבל החלטות ברמת התלמיד, הכיתה והשכבה בהקשר של תכנון לימודים ולגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה. בנוסף המיצ"ב הפנימי עשוי לשמש לתכנון ההתפתחות המקצועית של הצוות הבית-ספרי ולשמש מקור ללמידה משותפת.

יש לראות במבחני המיצ"ב הפנימי כלי הערכה המקדמים את היעדים הפדגוגיים של בית הספר בנוסף לכלי ההערכה האחרים שבהם בית הספר עושה שימוש במהלך השנה.

להלן דגשים הנוגעים למיצ"ב הפנימי:

·     המבחנים יישלחו על-ידי ראמ"ה לבתי הספר המעוניינים בכך ויגיעו בליווי המחוונים לבדיקה. 

·     מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתהליכים הנוגעים למיצ"ב הפנימי.

·     מאחר שהמבחנים הם כלֵי הערכה פנימיים בית-ספריים, ומאחר שקיימת שונות בין בתי הספר בתהליכי הוראה-למידה ובתכניות הלימודים הבית-ספריות, ייתכן שחלק מן המבחנים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם התהליכים המתקיימים בפועל בבית הספר (בחלק מן הכיתות בשכבה או בכולן). הצוות החינוכי בבית הספר יוכל, בסיוע רכז ההערכה, להתאים את תוכן המבחן, אופן העברתו, אופן הערכתו ואופן חישוב הציונים לצרכים הייחודיים של בית הספר. לשם כך חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות שבמבחן ויכיר אותן לפני העברת המבחן לתלמידים. כדאי לעיין גם במפרט המבחן שבו מפורטים התכנים והמיומנויות הנבדקים. מורים שיבחרו בכך יוכלו להנחות את התלמידים שלא להשיב על שאלות העוסקות בנושאים שלא נלמדו בכיתה ולהתאים את המבחן ללמידה בכיתה.

·     מומלץ לצוות ההוראה בבית הספר לבצע ניתוח איכותני של תשובות התלמידים ולנסות לזהות דפוסים שכיחים של תשובות שגויות. רצוי לבצע את הניתוח על בסיס המחוון המצורף למבחן. אפשר לבצע התאמות במחוון, אם אלו נדרשות. הניתוח האיכותני מהווה הזדמנות ללמידה שיתופית של צוותים מתחומים שונים בבית הספר, והוא עשוי לתרום לשיפור תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה של תלמידים ושל מורים בבית הספר באופן משמעותי.

·     בית הספר רשאי לעשות שימוש בציונים כהבנתו, ובכלל זה להשתמש בהם כתחליף למבחן סיום שנה בתחום הדעת הרלוונטי.

·     לאחר ניתוח מעמיק של ביצועי התלמידים חשוב ומומלץ להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן עם משוב אינטגרטיבי, המשלב את המסקנות מכל המבחן. במשוב כזה כדאי להתייחס לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ לכל תלמיד על דרכים לשיפור לימוד הנושא. יש חשיבות רבה לכך שהמשוב יהיה מפורט ומנחה ויינתן בעל-פה או בכתב, ולא רק כציון מספרי. 

·     ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). כלים אלה יתפרסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה שלהלן.

·     לאחר פרסום תוצאות המיצ"ב החיצוני אפשר יהיה לשלב את הממוצעים הארציים (נורמות) בכלי המיצבית כדי שבתי הספר שירצו בכך יוכלו להשוות את הישגיהם להישגים הארציים. השוואה כזו תהיה תקפה רק אם התלמידים השיבו על המבחן במתכונתו המלאה, והוא נבדק לפי המחוון.

·    תוצאות המיצ"ב הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה אותו לצרכים פנימיים כחלק ממדיניות כוללת של הגדלת האוטונומיה הפדגוגית של בתי הספר. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

ב.      נוהל הזמנת המיצ"ב הפנימי מראמ"ה

במהלך חודש דצמבר 2016 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצות 1 ו-2 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב הפנימי. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס שיש למלא וכדומה. בטופס שיש למלא תינתן אפשרות למנהל בית הספר להזמין מחברות עבור שכבת כיתות ה' ו/או ח' במקצועות הנבדקים. בתי ספר שיש בהם כיתות של החינוך המיוחד יכולים להזמין, לפי שיקול דעתם, מבחני מיצ"ב פנימי גם בעבור התלמידים הלומדים בכיתות אלו (לכל תלמידי הכיתה או לחלקם). המנהלים יקפידו לוודא שהטופס ימולא כראוי ויגיע ליעדו.

ג.       מועדי המיצ"ב הפנימי

כיוון שמבחני המיצ"ב הפנימיים שיישלחו לבתי הספר זהים למבחנים החיצוניים שבהם ייבחנו תלמידי קבוצה 3, מומלץ לקיים את המבחנים הפנימיים בתאריכים המצוינים בטבלה 6 שלהלן. בית הספר יוכל לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתו, אך יש לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. אירועים כאלה התרחשו בשנים עברו ופגעו בחלק מבתי הספר שבחרו להעביר את המבחנים במועדים מאוחרים מאלו שהומלצו על ידי ראמ"ה.

טבלה 6: מועדים מומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים התשע"ז בבתי הספר המשתייכים לקבוצות 1 ו-2

תחום הדעת

מועד המיצ"ב הפנימי המומלץ

דרגות הכיתה

קבוצות במיצ"ב

אנגלית

יום רביעי, ב' בניסן התשע"ז,

29 במרס 2017

ה', ח'

2,1

שפת-אם עברית וערבית*

יום שלישי, כ' באייר התשע"ז,

16 במאי 2017

ה', ח'

2,1

מתמטיקה

יום שלישי, כ"ז באייר התשע"ז,

23 במאי 2017

ה', ח'

2,1

מדע וטכנולוגיה

יום שני, י"א בסיוון התשע"ז,

5 ביוני 2017

ח'

2,1

 

מידע נוסף על המיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מיצ"ב פנימי" בחלונית "הערכה בית ספרית".

* החל משנת הלימודים התשע"ז יישלח לבתי הספר מבדק חדש בשפת-אם לכיתות ב' בעברית ובערבית במקום המיצ"ב הפנימי. לפירוט על המבדק ראו סעיף 2.3.1 להלן.

2.2     מבחני החמ"ד לכיתות ו' 

החל משנת הלימודים התשע"ה מתקיימים מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי. המבחנים נערכים במתכונת פנימית בלבד בשני תחומים: תורה (ספר דברים) ותורה שבעל-פה (תושב"ע). המבחנים מפותחים בהלימה לתכניות הלימודים ובהתאם לדרישות מהתלמידים, כפי שהוגדרו על ידי מובילי תחום הדעת במשרד החינוך.

עקרונות המתכונת הפנימית הם:

-    חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן.

-    העברת המבחנים לתלמידים תיערך על ידי הצוות הבית-ספרי במועד שמצוין בטבלה שלהלן. במקרים מסוימים בית הספר רשאי לדחות את ביצוע המבחן למועד אחר, אך במקרה כזה קיימת אפשרות של חשיפה מוקדמת של המבחן לתלמידים.

-    מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתהליכים הנוגעים למבחנים.

-   ההחלטה אם להעביר את המבחן ברציפות או בחלקים, תוך מתן הפסקה ביניהם, נתונה בידי בית הספר. 

-   חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות שבמבחן ויכיר אותן לפני העברת המבחן לתלמידים. כדאי לעיין גם במפרט המבחן שבו מצוינים התכנים והמיומנויות הנבדקים.

-     הצוות הבית-ספרי יבדוק את המבחנים וינתח את תוצאותיהם.

-    מומלץ לנתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק ולאחר מכן לתת לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.

-    ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית. כלים אלה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה 7 שלהלן.

-    תוצאות המבחנים יישארו בידי בית הספר. בית הספר לא יתבקש לדווח עליהן לגורם חיצוני כלשהו.

טבלה 7: המועדים המומלצים להעברת מבחני החמ"ד לשנת הלימודים התשע"ז

תחום הדעת

המועד המומלץ להעברת המבחן

הכיתה

תורה שבעל-פה

(תושב"ע)

 

יום שלישי, ד' בשבט התשע"ז,

31 בינואר 2017

 

 

ו'

תורה

(ספר דברים)

יום שלישי, כ"ה בשבט התשע"ז,

21 בפברואר 2017

 

 

ו'

 

מפרטי המבחנים יפורסמו במהלך חודש ספטמבר 2016 בחלונית "הערכה בית ספרית" בנושא "מבחני החמ"ד".

 

2.3     כלים להערכה מעצבת

לרשות המורים עומד אוסף של כלים להערכת הישגים פנים בית-ספריים המזמנים איסוף מידע ונתונים על כישורים מגוונים של לומדים, באופן שיתמוך בעיצוב תהליכי הלמידה וההוראה בכיתה.

2.3.1    כלים חדשים

המבדק בשפת אם (עברית או ערבית) לכיתה ב'

המבדק בשפת אם (עברית או ערבית) לכיתה ב' הוא כלי חדש להערכה פנימית מעצבת שפותח בראמ"ה, ביחד עם האגף לחינוך יסודי והפיקוח על הוראת העברית ביסודי במזכירות הפדגוגית, כתחליף למיצ"ב הפנימי של כיתות ב' שהיה נהוג עד כה. המבדק מהווה המשך רציף למבדק בשפת אם לכיתה א', והוא כולל כמה משימות להערכת היבטי הקריאה, הכתיבה והידע הלשוני. המבדק יספק למורי כיתות ב' מידע על רמת השליטה של תלמידיהם במיומנויות השפה, ובעיקר במיומנויות הפיענוח וההבנה, וזאת  ביחס לתפקוד המצופה מתלמידים בכיתה ב'. על בסיס התובנות שיוסקו מהנתונים יוכלו המורים להתאים תכניות התערבות מתאימות לקידום תלמידיהם. חלק מהמבדק יועבר לתלמידים באופן פרטני (מורה-תלמיד) וחלק ממנו יועבר במתכונת כיתתית.

ערכת המבדק תישלח לבתי הספר במהלך חודש נובמבר 2016.  את המבדק בערבית יש להעביר בשני שלבים: שלב ראשון לקראת סוף חודש נובמבר 2016 ושלב שני במהלך החודשים פברואר-מרס 2017. את המבדק בעברית יש להעביר לתלמידים במהלך החודשים דצמבר 2016-ינואר 2017. להערכת ההתקדמות, מומלץ לקיים הערכה נוספת בחודש מאי באמצעות מבחני המדף שבאתר הראמ"ה (מיצ"ב פנימי משנים קודמות).

מהלכי חשיפה מחוזיים להיכרות עם המבדק, דרכי העברתו והפקת תועלת פדגוגית ממנו ייערכו על ידי אגף א' לחינוך יסודי בשיתוף עם מפמ"ר עברית בקדם-יסודי וביסודי במזכירות הפדגוגית. במסגרות הפיתוח המקצועי בחינוך הלשוני למורי כיתות ב' יוקדש זמן להתנסות בשימוש במבדק ולהעמקה בתובנות העולות ממנו.

מבדק מא"ה במתמטיקה לכיתה ג'

מבדק מא"ה במתמטיקה לכיתה ג' יועבר באופן פרטני לתלמידים עם קשיים במתמטיקה במסגרת ניסוי במספר מצומצם של בתי ספר שמוריהם עברו השתלמות ייעודית להיכרות עם המבדק ועם אופן השימוש בו.

2.3.2    מאגר כלים להערכה מעצבת פנימית בית ספרית

עם מגוון הכלים נמנים בין השאר הכלים האלה:

לבית הספר היסודי

-     מבדק קריאה וכתיבה (בעברית ובערבית) – לכיתה א'

-     מבדק בשפת אם (בעברית ובערבית) – לכיתה ב'

-     מבדק במתמטיקה לאיתור חוזקות וקשיים לשם התערבות – לכיתה ג' (מא"ה) – בניסוי

-     ערכה לרכישת קריאה באנגלית – לכיתה ה' (ABLE)

-     מאגר משימות בתורה (ממ"ד) – לכיתות ג'-ה'

-     מאגר משימות בתושב"ע (ממ"ד) – לכיתות ג'-ה'

-     מאגרי משימות במגוון תחומי דעת.

לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים

-     מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו – לכיתות ה'-ח'

-     מבדק בעברית לתלמידים עולים חדשים – לכיתות ג'-ט'

-     מאגרי משימות במגוון תחומי דעת

-     מבחני מדף.

לחטיבת הביניים

-     מבדק עמית בשפת אם (עברית וערבית) – לראשית כיתה ז'

-     ערכה לשפה דבורה בעברית – לכיתה ח'

-     ערכה לשפה דבורה באנגלית – לכיתות ז'-ט'

-     מאגרי משימות.

מידע נוסף על הכלים להערכה מעצבת אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "הערכה בית ספרית".

 

3.      סקרים ומחקרי הערכה

3.1     הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

כדי לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת נתונים לגבי תכניות ופרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה מבצעת מחקרי הערכה מדגמיים של תכניות ופרויקטים הנמצאים במרכז העשייה החינוכית. למטרה זו יועברו שאלונים וסקרים למנהלים, למורים, להורים ולתלמידים בנוגע לתכניות שונות המופעלות בבתי הספר. הודעה מפורטת על מועד קיום הסקרים, על האוכלוסייה הנדגמת ועל נוהלי הביצוע של הסקרים תישלח מבעוד מועד למנהלי בתי הספר שיעלו במדגם.

יש להדגיש כי דיווח על הנתונים בפרויקטים השונים ייעשה אך ורק ברמה הארצית, לא ברמת בית הספר ולא ברמת המורים או התלמידים. המידע שייאסף במסגרת ההערכות לא יועבר לשום גורם מחוץ לראמ"ה וישמש אך ורק לצרכים מחקריים, ללא זיהוי המשתתפים במחקר. בתי הספר מתבקשים לשתף פעולה ולסייע ככל האפשר לעורכי הסקרים ולסוקרים שיגיעו לבתי הספר לצורך עריכת המחקרים.

דוגמאות למחקרי הערכה שיופעלו בשנת הלימודים התשע"ז:

-     הערכת הלמידה המשמעותית במערכת החינוך – החל משנת הלימודים התשע"ה מערכת החינוך מכוונת ללמידה משמעותית – למידה המדגישה את הקשר בין המורה לתלמיד, מקדמת את התלמיד כלומד עצמאי, סקרן ובעל מוטיבציה פנימית, מעודדת למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים ועוד. עבור מהלך זה מתוכנן מערך הערכה רב-שנתי המתבסס על כלים (שאלונים) ייעודיים שפותחו במיוחד. שאלונים אלו מועברים בקרב מנהלים, מורים ותלמידים במדגם מייצג של בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. השאלונים בודקים שורה של מאפייני למידה משמעותית במהלך השיעורים בכיתה, באינטראקציות בין מורים לתלמידים, בתרבות הבית ספרית ועוד, ומטרתם לעקוב אחרי הנתונים במהלך השנים ולבדוק האם קיימת התקדמות במדדים אלו.

-     הערכת התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית – תכנית דו שנתית בחט"ע המבקשת לשלב התנסות מעשית במעורבות חברתית עם למידה עיונית, ערכית ורגשית בכיתה ובקבוצה יחד עם שיח רפלקטיבי ועיבוד ההתנסות. התכנית מלווה במחקר הערכה החל מראשיתה בשנת הלימודים התשע"ה ומבקשת לתת למובילי התכנית במשרד החינוך מידע על אופן היישום וההטמעה של התכנית, על איכותה ועל העמדות כלפיה בקרב בעלי העניין. במסגרת המחקר יועברו סקרים למנהלים, לרכזים ולמחנכים ושאלונים לתלמידים. כמו כן ייערכו ראיונות וקבוצות מיקוד למחנכים.

-     הערכת תכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה) בגנים ובבתי הספר – תכנית ציל"ה היא מסגרת לימודית מסובסדת בשעות אחר הצהריים עבור ילדים בגילאי 8-3 הנמצאים בגני הילדים ובכיתות א' עד ב'. התכנית הוקמה בהתאם להחלטת הממשלה לאמץ את המלצות דוח ועדת טרכטנברג ולסבסד העשרה בתום יום הלימודים. מטרת מחקר הערכה זה לתאר את התפיסות והעמדות בקרב הגורמים המעורבים בהפעלת התכנית ובקרב בעלי עניין מרכזיים: מנהלים, מורים, גננות, הורים ותלמידים. ראמ"ה מלווה תכנית זו בהערכה החל מראשית הפעלתה בשנת הלימודים התשע"ד.

-     הערכת התכנית "בית הספר של החופש הגדול" – משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי מפעילים בחופשות הקיץ את התכנית "בתי הספר של החופש הגדול" אשר מיישמת את התפיסה שלפיה האחריות על הילדים והנוער מתקיימת לא רק בשנת הלימודים אלא גם במהלך החופשות, באמצעות מעטפת חינוכית המשותפת לכלל הגורמים בקהילה ואשר נועדה להבטיח לילדים חופשה בטוחה ומלאת פעילויות מעשירות. מחקר הערכה זה מבקש ללוות את התכנית ולבחון את תפיסות המנהלים, המורים, התלמידים וההורים כלפי היישום וההטמעה שלה וכן את עמדות המעורבים כלפיה. ראמ"ה מלווה את התכנית בהערכה החל מראשית הפעלתה בשנת הלימודים התשע"ד.

-     הערכת התכנית "אקדמיה - כיתה" – החל משנת הלימודים התשע"ו החלה לפעול תכנית לשילוב סטודנטים לחינוך בבתי ספר במתכונת של  ניסוי. מטרות התכנית הן קידום הכשרה מיטבית למורים, הגדלת סגל ההוראה וקידום תהליכי ההוראה-למידה בקרב התלמידים. במחקר הערכה זה יתבצעו ראיונות עומק ותצפיות בשיעורים משותפים במדגם של כיתות. בהמשך השנה יתבצעו ראיונות טלפוניים עם מדגם של מורים ומנהלים ויועברו שאלונים בקרב תלמידים במדגם של כיתות.

-     הערכה של התכנית "עברית על הרצף" – התכנית "עברית על הרצף" מופעלת  החל משנת הלימודים התשע"ו במערכת החינוך במגזר הערבי (דרוזי, בדואי וערבי) במטרה לשפר ולקדם את שליטת התלמידים בשפה העברית הדבורה. ראמ"ה מלווה את התכנית במחקר שבמסגרתו ייבחנו במהלך כמה שנים שורה של מדדי תוצאה המשקפים את השינויים שהתכנית שואפת לחולל בקרב התלמידים ובתי הספר. לצד בדיקה זו תתבצע הערכת עומק איכותנית אשר מטרתה לייצר הבנה מעמיקה ורוחבית של דרכי הפעולה של התכנית כדי לספק למקבלי ההחלטות ולאנשי השדה מידע מעצב ושימושי. איסוף הנתונים יתבצע באמצעות שאלוני עמדות שיועברו לתלמידים, למורים, למנהלים ולהורים. כמו כן ייערכו תצפיות בשיעורים, קבוצות מיקוד עם תלמידים וכן ראיונות עומק עם מורים, מנהלים ואנשי מטה במשרד החינוך.

-     רפורמת "הסייעת השנייה" – החל משנת הלימודים התשע"ו מקבלים גני ילדים שבהם 30 ילדים לפחות מימון לסייעת נוספת, ולכל 15 גנים יש "גננת מובילה". ראמ"ה מלווה את הערכת הרפורמה החל מתחילת יישומה. מחקר ההערכה מבקש לבדוק את יישומה ואת הטמעתה. במסגרת ההערכה ייבחנו עמדות הגננות, ההורים ומובילי הרפורמה כלפיה.

-     הערכת רפורמת הכיתה הקטנה – בשנת הלימודים התשע"ו הקצה משרד החינוך משאבים להקטנת כיתות ולשיפור היחס בין מורה לתלמידיו בבתי הספר. מטרת הרפורמה להבטיח שמספר התלמידים בכיתות הלימוד בישראל לא יעלה על 34 תלמידים בכיתה, ובשכבות האוכלוסייה החלשות יותר לא יעלה על 32 תלמידים בכיתה. זהו מתווה צומח, ובכל שנה נכנסת לרפורמה שכבת גיל נוספת. בתוך 5 שנים אמורים כל תלמידות ותלמידי ישראל בבתי הספר היסודיים ללמוד בכיתות קטנות. בשנת הלימודים התשע"ז ילמדו תלמידי כיתות א' ו-ב' בכיתות קטנות שבהן 34-32 תלמידים בלבד. המתווה החדש אמור לחזק את הקשר בין מורה לתלמידיו, להעמיק את הלמידה ולשפר את ההישגים הלימודיים. ראמ"ה מלווה את הערכת הרפורמה החל מראשית יישומה. במסגרת זו ראמ"ה פונה למנהלים ולמורים-מחנכים בכיתות א' ו-ב' בבתי הספר לשם ביצוע ראיונות ותצפיות בשיעורים במדגם ארצי מייצג, במטרה לבחון את  מאפייני ההוראה בכיתות היסוד. בנוסף תיבחן האפקטיביות של רפורמה זו באמצעות מבדקים במתמטיקה ובשפת אם לתלמידי כיתות ג' במדגם ארצי מייצג. לפרטים ראה סעיף 1.3.2.

-     תקצוב דיפרנציאלי ותכנית "מרום" – משרד החינוך גיבש מודל תקצוב דיפרנציאלי לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, במטרה לקדם שוויון הזדמנויות. יישום מודל התקצוב החדש החל בשנת הלימודים התשע"ה ויתפרס על פני חמש שנים, עד ליישום מלא בשנת הלימודים התשע"ט. המודל מגדיר סל בסיס שעות תקן שוויוני ואחיד לכל כיתה ועל גביו תקצוב נוסף לפי צרכיו של כל תלמיד, בהתאם למדד הטיפוח. התוספת באה לידי ביטוי בהגדלת היקף שעות הטיפוח, בהתאמה למצב החברתי-כלכלי של בית הספר. בחלק מסלי השעות התוספתיות לבתי הספר חל שינוי, ונוספו או נגרעו שעות בהתאמה למודל. בד בד עם שינוי מודל התקצוב לשעות הטיפוח, מופעלת החל משנת הלימודים התשע"ו תכנית "מרום", אשר מציעה מעטפת ליווי ותמיכה לבתי ספר במדד טיפוח גבוה, במטרה לסייע להם למצות באופן מיטבי את שעות הלימוד, לשפר את הישגיהם ואת האקלים החינוכי ולצורך צמיחה בית ספרית. ראמ"ה מלווה את הרפורמה זו השנה השנייה ובוחנת עמדות של מנהלים ומורים כלפי התכנית ויישומה במדגם מייצג של בתי ספר.

-     התכנית הלאומית לחיזוק המתמטיקה – במסגרת התכנית הלאומית ללמידה משמעותית שאחד מיעדיה המרכזיים הוא התאמת מערכת החינוך לאתגרי המאה ה-21, פותחה התכנית הלאומית לקידום המתמטיקה. התכנית מכוונת ליצור מהלך מקיף בבתי הספר העל יסודיים שמטרתו חיזוק המצוינות במתמטיקה במגזרים השונים והעלאת מספר התלמידים הניגשים לבחינת בגרות בהיקף של 5 יחידות במקצוע תוך מיצוי היכולות שלהם. מטרה נוספת היא העלאת מספר הבנות שלומדות מתמטיקה בהיקף של 5 י"ל. ראמ"ה מלווה את התכנית זו השנה השלישית, החל מראשיתה, ומבקשת לבחון את עמדות המנהלים, המורים למתמטיקה והתלמידים על אודות יישום התכנית ותפיסת החוזקות והחולשות שלה.

-     התכנית הלאומית לקידום האנגלית – החל משנת הלימודים התשע"ז תחל התכנית להלאומית לקידום האנגלית. מטרת התכנית היא הנגשת השפה האנגלית לתלמידי ישראל, ללא קשר להשתייכות המגזרית ולמקום מגוריהם, וקידומם בשליטה בשפה למטרות שונות: פרטיות, ציבוריות, תעסוקתיות ואקדמיות. ראמ"ה תלווה את התכנית בהערכה ותבחן עמדות כלפי יישומה בקרב מנהלים, מורים, תלמידים ובעלי עניין נוספים.

 -    התכנית המערכתית לערכים – תכנית לשילוב ערכים באורח החיים הבית-ספרי, בתחומי הדעת, בתחום החברתי ובתחום הרגשי. שילוב הערכים נעשה באמצעות דרכי הוראה מתאימות, למידה חברתית ודרכי הערכה ומדידה. מטרת העל של התכנית היא לפתח אצל התלמידים זהות לאור ערכי המורשת היהודית, הציונית, הישראלית וההומניסטית. התכנית החלה לפעול בשנת הלימודים התשע"ב. ראמ"ה מלווה תכנית זו החל משנת הלימודים התשע"ד והיא מבקשת לבחון את יישומה ואת פוטנציאל ההתרחבות שלה בקרב מנהלים, מורים ותלמידים.


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509, או בדוא"ל rama@education.gov.il. כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ז, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2016