education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

4.1-3  התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים (המיצ'ב/'מאה מושגים'/מבחני החמ'ד) בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים

 
1. מבוא

1.1
תמצית

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) עדכנה בשנת הלימודים התשס"ז את מתכונת ההערכה הארצית במערכת החינוך ובכלל זה את מערך המיצ"ב (ראה סעיף 4.1-2 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א)).

ככלל, במיצ"ב חיצוני/פנימי ובמבחנים ארציים אחרים הנערכים על ידי ראמ"ה חלה חובת היבחנות על כלל התלמידים בדרגות הכיתה הנכללות במבחן, למעט קבוצות בודדות של תלמידים שאינן נבחנות כלל (כיתות מקדמות ובתי ספר של החינוך המיוחד ועולים חדשים הנמצאים עד שנה בארץ, כמפורט ב-3 להלן).

קיימות קבוצות של תלמידים בעלות צרכים מיוחדים (עולים חדשים הנמצאים בארץ 3-1 שנים, תלמידי שילוב ותלמידים בעלי לקויות למידה מסוימות) שעבורן נדרשים תנאי בחינה מיוחדים. סעיף זה מתאר את מדיניות ההיבחנות עבור אותן קבוצות תלמידים ואת תנאי ההיבחנות ("ההתאמות") שיינתנו להם במבחני המיצ"ב ובמבחנים האחרים המועברים על ידי ראמ"ה.

הסעיף מחליף את סעיף 4.1-1 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב ובמבחני תכנית החומש למגזרים הערבי והדרוזי".

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007

ב. התחולה: 

כל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים בחינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי בכל המגזרים


ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

סעיף 4.1-1 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב ובמבחני תכנית החומש למגזרים הערבי והדרוזי" - מבוטל.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

כדי ליישם את המדיניות שלפיה יוערכו בבחינות הארציות כל התלמידים, הגדירה ראמ"ה תנאי היבחנות מותאמים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, שיאפשרו להם לבטא את ידיעותיהם באופן הטוב ביותר, וזאת בלי לפגוע בתקפות הנתונים המתקבלים. התנאים המוגדרים בחוזר זה הוגדרו באופן ייעודי למיצ"ב, והם אינם זהים לתנאים הניתנים בבחינות הבגרות.

 
1.4
התפוצה

מנהלי המחוזות, המפקחים, מנהלי בתי-הספר, המורים, רכזי המקצוע (במקצועות הרלוונטיים) והמדריכים.

 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)


ב. בעל התפקיד: 

מנהל תחום המיצ"ב בראמ"ה


ג. מספר הטלפון: 

03-7632888


ד. כתובת הדוא"ל: 

meitzav@education.gov.il.

 
1.7
נספחים
 

2.  כללי

כדי לאפשר לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, על פי הפירוט ב-4 וב-5 להלן, לבטא את יכולותיהם הלימודיות באופן המיטבי תוקצינה כיתות מותאמות במבחנים האלה: המיצ"ב במתמטיקה, המיצ"ב באנגלית, המיצ"ב במדע וטכנולוגיה, המבחן ב"מאה מושגים" ומבחני החמ"ד. כיתות אלה תהיינה נפרדות, עם תנאי היבחנות המותאמים, במידת האפשר, לצורכיהם של התלמידים הללו. בכיתות המותאמות יהיה מספר תלמידים קטן יחסית, ותתאפשר בהן הקראת שאלות המבחן על ידי מורה, לפי בקשת התלמיד. כמו כן תינתן בכיתות אלה תוספת זמן של עד 15 דקות, בהתאם לצורך. תוספת זמן כזו תינתן גם לתלמידים הנבחנים בכיתת האם והזקוקים לזמן נוסף במבחן.

במבחני המיצ"ב בשפת אם (עברית או ערבית) ייבחנו כל התלמידים בכיתות האם הרגילות, ולא יינתנו תנאים מותאמים של הקראה. זאת מכיוון שמבחני שפת האם מיועדים במהותם לבדוק את שליטתם של התלמידים בפענוח טקסט כתוב ובהבנתו, ללא כל תיווך חיצוני ועזרים אחרים. תלמידים שיזדקקו לזמן נוסף לשם סיום המבחן יקבלו תוספת זמן של עד 15 דקות בכיתת האם.

לתשומת לב: ההתאמות המאושרות למבחני המיצ"ב (ולמבחנים אחרים שבאחריות ראמ"ה) הן אך ורק ההתאמות המנויות בחוזר זה. לא תאושרנה התאמות נוספות - גם אם התלמיד עבר אבחון ובו המלצות להתאמות נוספות/אחרות.

הטבלה הבאה מציגה במרוכז את תנאי ההיבחנות ואת אופן חישוב הציון לפי קבוצות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (פירוט נמצא בהמשך, בסעיפים המצוינים בסוגריים):

קבוצת התלמידים

אופן ההיבחנות

אופן החישוב של הציון והדיווח עליו

א. עולים חדשים

עד שנה בארץ (ראה ב-3.1)

 

לא ייבחנו כלל.

 

3-1 שנים בארץ (ראה ב-4.1)

זכאים להיבחן בכיתה מותאמת.

ציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית-ספרי.

ב. תלמידים הלומדים בכיתות רגילות וזכאים לתמיכה מתכנית השילוב (ראה ב-4.2)

זכאים להיבחן בכיתה מותאמת בכל תחומי הדעת, פרט לשפת אם.

ציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית-ספרי.

ג. תלמידים בעלי לקויות למידה שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב (ראה ב-4.3)

זכאים להיבחן בכיתה מותאמת בכל תחומי הדעת, פרט לשפת אם.

הציון הכיתתי ידווח בשני אופנים:
א) כולל קבוצת תלמידים זו
ב) בנפרד לקבוצת תלמידים זו.

ד. תלמידים לקויי שמיעה (ראה ב-5)

יהיו פטורים מפרקי שמע במבחן, כגון הבנת הנשמע באנגלית והכתבה בעברית ובערבית, וייבחנו בכיתה רגילה או בכיתה מותאמת, על פי החלטת בית הספר, בכל תחומי הדעת, פרט לשפת אם (ראה ב-5.2).

הציון במבחן יחושב ללא פרק השמע.
ציוני התלמידים ייכללו בממוצע הכיתתי (אלא אם הם משתייכים לקבוצה א' או לקבוצה ב').

קבוצת התלמידים

אופן ההיבחנות

אופן החישוב של הציון והדיווח עליו

ה. תלמידים לקויי ראייה (ראה ב-5)

יוכלו לקבל, בהתאם לדיווח מראש, מחברת בחינה עם אותיות מוגדלות (ראה ב-5.3).

ציוני התלמידים ייכללו בממוצע הכיתתי (אלא אם הם משתייכים לקבוצה א' או לקבוצה ב').

ו. כיתות מקדמות (חינוך מיוחד)
(ראה ב-3.2)

לא ייבחנו כלל.

ז. בתי ספר של החינוך המיוחד
(ראה ב-3.3)

לא ייבחנו כלל.
3.  התלמידים שאינם נבחנים במיצ"ב ובמבחנים הארציים האחרים
3.1 תלמידים עולים הנמצאים בארץ במועד קיום המבחן פחות משנה או לומדים בכיתות קלט/אולפן
3.2 תלמידים בכיתות מקדמות של החינוך המיוחד בבתי ספר רגילים
3.3 תלמידי בתי ספר של החינוך המיוחד.

4.  תלמידים הזכאים להיבחן בכיתות מותאמות (במקצועות שמאושרות בהם כיתות כאלה) ואופן עיבוד הציונים עבורם
4.1 תלמידים עולים חדשים (3-1 שנים בארץ)
א. הגדרה: תלמידים עולים חדשים הם תלמידים עולים הנמצאים בארץ בתקופת המיצ"ב בין שנה אחת לשלוש שנים.
ב. תלמידים אלה נדרשים להיבחן במיצ"ב וזכאים להיבחן בכיתה מותאמת, ונדרש לשם כך תיאום מראש על-ידי בית-הספר (כמפורט ב-7 להלן). לתשומת לב: במבחני שפת אם (עברית וערבית) אין כיתות מותאמות.
ג. עיבוד ציוני המיצ"ב ייערך בעבור קבוצת תלמידים זו בנפרד, וציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית ספרי.
4.2 תלמידים הלומדים בכיתות רגילות והזכאים לתמיכה מתכנית השילוב
א. הגדרה: הכוונה לתלמידים שוועדת השילוב המוסדית החליטה על זכאותם לתכנית השילוב (בין אם הם עברו אבחון על ידי גורם חיצוני ובין אם לא).
ב. תלמידים אלה נדרשים להיבחן במיצ"ב וזכאים להיבחן בכיתה מותאמת, ונדרש לשם כך תיאום מראש על-ידי בית-הספר (כמפורט ב-7 להלן).
ג. יש לעודד את התלמידים לעבוד כמיטב יכולתם ובאופן עצמאי. המבחנים בנויים באופן שבכל פרק השאלות מדורגות לפי רמת קושי עולה, מהקל אל הכבד. על כן אין לפטור תלמידים אלו מהיבחנות אלא יש להעניק להם הזדמנות להיבחן כשאר התלמידים. במקרים שבהם האתגר נראה קשה מדיי עבורם מומלץ לכוון אותם לפתור את השאלות הראשונות בכל פרק.
ד. עיבוד ציוני המיצ"ב ייערך בעבור קבוצת תלמידים זו בנפרד, וציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית ספרי.
4.3 תלמידים בעלי לקויות למידה שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב
א. הגדרה: בקבוצה זו נכללים תלמידים המתקשים במיומנויות הקריאה והכתיבה, ואף כי אינם נכללים בקבוצת הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב, הם מקבלים סיוע בבית הספר בהליך הלמידה השוטף.
ב. תלמידים אלו מחויבים להיבחן במיצ"ב וזכאים להיבחן בכיתה מותאמת, ונדרש לשם כך תיאום מראש על-ידי בית-הספר (כמפורט ב-7 להלן).
ג. נתוני התלמידים האלה ידווחו בדוח המיצ"ב הן ביחד עם שאר תלמידי הכיתה/בית הספר והן בנפרד.

5.  תלמידים בעלי לקויות שמיעה וראייה
5.1 בית הספר יקבע מראש אם התלמידים בעלי לקויות השמיעה או הראייה ייבחנו בכיתה הרגילה או בכיתה המותאמת.
5.2 תלמידים בעלי לקות שמיעה יהיו פטורים מפרקי שמע במבחן, כגון הבנת הנשמע במבחן באנגלית והכתבה בעברית/בערבית, על-פי דיווח ותיאום מראש של בית הספר (כמפורט ב-7 להלן).
5.3 תלמידים בעלי לקות ראייה זכאים להיבחן באמצעות מחברות מבחן עם אותיות מוגדלות, על-פי דיווח ותיאום מראש של בית הספר (כמפורט ב-7 להלן).

לתשומת לב: בדוח המיצ"ב הבית-ספרי ידווחו במפורש שיעור התלמידים הנעדרים מן הבחינות ושיעור התלמידים שהופנו לכיתות המותאמות בכל אחת מהקבוצות המוזכרות ב-4 וב-5.


6.  תנאי ההיבחנות בכיתות המותאמות
6.1 כיתה מותאמת תכלול לכל היותר עשרים תלמידים, ויוקצו לה עד ארבעה מורים, בהתאמה לגודלה. בכיתה מותאמת יהיה משגיח חיצוני אחד לפחות ומורה אחד לכל קבוצה של חמישה תלמידים. בכל המקצועות, למעט אנגלית, המורה לא יהיה מורה המקצוע.
6.2 תפקיד המורה הוא להקריא את שאלות המבחן לפי בקשת התלמידים בקבוצה של עד חמישה תלמידים או באופן פרטני.
6.3 אופן ההקראה: המורה יקריא את שאלות המבחן כלשונן, לאט ובאופן ברור, בלי לתת הסברים, תוספות ופרשנויות. כאשר נדרשת הקראה של קטע קריאה (טקסט), יקריא המורה את הטקסט פעמיים.
6.4 תוספת זמן: המבחנים בנויים באופן שכלל התלמידים יוכלו לסיים אותם ללא לחץ של זמן. אם, למרות זאת, לתלמיד הנבחן בכיתה מותאמת או בכיתת האם נחוצה תוספת זמן של עד 15 דקות, הוא יהיה רשאי לקבלה.

בטבלה הבאה מפורט בנפרד סוג ההתאמות הניתנות בכל אחד מתחומי הדעת:

תחום הדעת

האם תיפתח כיתה מותאמת?

סוג ההתאמות הייחודיות לכיתה המותאמת

העזרים

הערות

מיצ"ב בשפת אם עברית/ערבית

לא

לא תינתנה התאמות.

 

כל התלמידים ייבחנו בכיתת האם (ובה יש לכל התלמידים אפשרות לקבל תוספת זמן של עד 15 דקות לפי הצורך).

מיצ"ב במדע וטכנולוגיה

כן

 

 

 

 

·      הקראה על ידי מורה לקבוצת התלמידים ביחד או באופן פרטני, לפי בקשת התלמיד.

·      יש להקריא כל קטע קריאה פעמיים, ואז לאפשר לתלמידים להשיב על השאלות

·      אפשר להקריא פעם נוספת קטעים מסוימים לפי בקשת התלמיד.

אין

·   בכיתה מותאמת יהיו 20 תלמידים לכל היותר ומורה אחד מקריא לכל חמישה תלמידים, לפי בקשתם.

·   המורה המקריא לא יהיה מורה המקצוע הנבחן.

·   אפשרות לתוספת זמן של עד 15 דקות תינתן, לפי הצורך, לכלל התלמידים, ללא קשר לכיתה שהם נבחנים בה (כיתה מותאמת או כיתת האם).

מיצ"ב במתמטיקה

כן

·      הקראה על ידי מורה לקבוצת התלמידים ביחד או באופן פרטני, לפי בקשת התלמיד.

·      ההקראה תהיה של טקסטים מילוליים בלבד. לא יוקראו טקסטים הכתובים בשפה פורמאלית-מתמטית, כגון מספרים, תרגילים, סימני אי-שוויון, משוואות וכד'.

·     בכיתות ה' השימוש במחשבון אסור, ולא יינתן אישור מיוחד לשימוש במחשבון בכיתות המותאמות.

·     בכיתות ח' השימוש במחשבון מותר לתלמידים בכיתות המותאמות ולתלמידים בכיתות האם.

·   בכיתה מותאמת יהיו 20 תלמידים לכל היותר ומורה אחד מקריא לכל חמישה תלמידים, לפי בקשתם.

·   המורה המקריא לא יהיה מורה למתמטיקה.

·   אפשרות לתוספת זמן של עד 15 דקות תינתן, לפי הצורך, לכלל התלמידים, ללא קשר לכיתה שהם נבחנים בה (כיתה מותאמת או כיתת האם).

מיצ"ב באנגלית

כן

·     הקראה על ידי מורה מקריא לקבוצת התלמידים ביחד או באופן פרטני, לפי בקשת התלמיד.

·     יש להקריא כל קטע קריאה פעמיים ואז לאפשר לתלמידים להשיב על השאלות.

·     אפשר להקריא פעם נוספת קטעים מסוימים לפי בקשת התלמיד.

·     השימוש במילון/במילון אלקטרוני אסור.

·   בכיתה מותאמת יהיו 20 תלמידים לכל היותר ומורה אחד מקריא לכל חמישה תלמידים, לפי בקשתם.

·   המורה המקריא יהיה מורה לאנגלית.

·   אפשרות לתוספת זמן של עד 15 דקות תינתן, לפי הצורך, לכלל התלמידים, ללא קשר לכיתה שהם נבחנים בה (כיתה מותאמת או כיתת האם).

מבחנים ארציים אחרים, וביניהם
מבחני החמ"ד, "מאה מושגים" ועוד

כן

הקראה על ידי מורה לקבוצת התלמידים ביחד או באופן פרטני, לפי בקשת התלמיד.

אין

·   בכיתה מותאמת יהיו 20 תלמידים לכל היותר ומורה אחד מקריא לכל חמישה תלמידים, לפי בקשתם.

·   המורה המקריא לא יהיה מורה המקצוע הנבחן.

·   אפשרות לתוספת זמן של עד 15 דקות תינתן לכלל התלמידים, ללא קשר לכיתה שהם נבחנים בה (כיתה מותאמת או כיתת האם).
7.  היערכות בית הספר לרישום התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים
7.1 סמוך לתחילת שנת לימודים תפרסם ראמ"ה טפסים, ובית-הספר יתבקש לדווח בהם על פרטי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים (טפסים לדוגמה אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בקטגוריית המיצ"ב). ראמ"ה תפרסם בכל שנה את לוחות הזמנים למילוי הטפסים ואת אופן העברתם לראמ"ה או למי מטעמה.
7.2 חשוב להדגיש כי דיווח בית הספר משמש בסיס לתכנון המבחנים, ולכן יש להקפיד על מילוי מדויק ומהימן של הטפסים, ובכלל זה הקפדה על רישום מדויק של שמות ומספרי תעודות זהות. תלמידים ששמם לא יופיעו בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא ייבחנו בכיתה מותאמת. בנוסף לא יתקבלו כל עדכונים בדיווח לאחר העברת המבחנים.
7.3 בתי-ספר הנבחנים במיצ"ב החיצוני במתמטיקה, במדע וטכנולוגיה ובאנגלית ידווחו מראש לגבי כל תלמיד בעל צרכים מיוחדים באיזה מבין המקצועות הוא יופנה לכיתה מותאמת. בית-הספר רשאי לקבוע כי לא כל התלמידים שיופנו להיבחנות בכיתה מותאמת במקצוע אחד יופנו לכיתה מותאמת גם במקצוע אחר.
7.4 בית הספר יקצה כיתות שתשמשנה כיתות מותאמות ומספר מתאים של מורים מקריאים, בהתאם למספר התלמידים שיופנו מטעמו לכיתות המותאמות.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  09/12/2018