education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשסז) 4.3-11  הזכויות לתלמידים עולים בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות
 

חוזר זה בוטל

 

בגלל הצורך הדחוף לפרסם את ההוראות שלהלן אנו מביאים אותן בחוזר "הודעות ומידע". בחוזר הוראות הקבע הקרוב נפרסם אותן שוב בהרחבה, ובכלל זה ביטול הוראות קודמות בחוזרי המנכ"ל (בכל מקרה של אי התאמה חוזר זה הוא הקובע).
1. שינוי במשך הזכאות לתלמידים עולים ותושבים חוזרים
1.1 תלמיד עולה זכאי לתנאי היבחנות מיוחדים במשך 10 שנים מיום 1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. אם הוא החל את לימודיו בישראל בכיתה י' או בגיל 15, הוא יהיה זכאי לתנאי היבחנות של "עולה חדש". אם הוא החל את לימודיו לפני כיתה י', הוא יהיה זכאי לתנאי היבחנות של "עולה ותיק".
1.2 תלמיד שעלה מאתיופיה יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות המיוחדים במשך 12 שנים מיום 1 בספטמבר שלאחר עלייתו. אם הוא החל את לימודיו בישראל בכיתה ט', הוא יהיה זכאי לתנאי היבחנות של "עולה חדש". אם הוא החל את לימודיו בישראל לפני כיתה ט', הוא יהיה זכאי לתנאי היבחנות של "עולה ותיק".
1.3 תלמיד תושב חוזר שלא למד כלל במערכת החינוך בישראל וחזר לארץ לאחר כיתה י' או בגיל 15 יהיה זכאי לתנאי היבחנות של "עולה חדש".

תלמיד תושב חוזר הוא תלמיד ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנות לימוד רצופות לפחות וחזר ללמוד בישראל מכיתה ז' או בגיל 13.
2. תרגום שאלונים במקצועות החובה והבחירה
2.1 השאלונים לעולים חדשים שעלו בכיתה י' או לאחר גיל 15 יוצעו לנבחנים ב-5 שפות: רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית. השאלונים המתורגמים הם במקצועות החובה האלה: תנ"ך, ספרות, היסטוריה, אזרחות ומתמטיקה. התלמיד יענה בעברית ובכתב.
2.2 לתלמידים עולים חדשים יוצעו תרגומים בחמש השפות שלעיל לשאלונים של מקצועות הבחירה הבאים: מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה ומחשבים.
2.3 תלמיד עולה ששפת אמו אינה אחת מ-5 השפות שלעיל יקבל תוספת של 10 נקודות לציון הבחינה במקצועות הבחירה דלי המלל, כבעבר, אם הוא יענה על השאלון בעברית.
2.4 תלמיד שעלה לאחר גיל 15 או החל את לימודיו בכיתה י' יוכל להיבחן בשפת אמו במקצועות החובה ובמקצועות הבחירה שהוזכרו לעיל. הקלה זו תינתן לו למשך 4 שנים מיום עלייתו ארצה.
2.5 בבחינת הבגרות באנגלית לתלמידים שעלו לארץ בגיל 15 או החלו את לימודיהם בכיתה י' תינתן תוספת של 10 נקודות, להוציא עולים מארצות דוברות אנגלית.
2.6 לתלמיד עולה תינתן האפשרות להשתמש במילון אנגלית-שפת-אם בבחינה באנגלית.
2.7 תלמידים עולים שהחלו את לימודיהם בישראל בכיתות י"א או י"ב יוכלו להיבחן במקצועות החובה המוזכרים לעיל בעל פה בעברית. על היבחנות בעל פה לא תינתן תוספת נקודות.
3. הקלות שונות לעולים בבחינות
3.1 תינתנה הקלות אלו:
א. בתנ"ך: אפשרות להשתמש בתנ"ך מתורגם
ב. הקראת השאלון במקצועות דלי המלל
ג. התעלמות משגיאות כתיב לתלמידים שעלו לישראל לאחר גיל 15 או החלו את לימודיהם בכיתה י'
ד. שאלון מותאם לעולים בעלי ליקויי למידה.
3.2 תרגום השאלונים במקצועות המוזכרים לעיל ל-5 שפות והערכת הבחינות בשפות אלו ואחרות מותנים בשני תנאים:
א. במספר הנבחנים העולים באותה שפה באותו שאלון שייקבע מעת לעת על ידי אגף הבחינות בהתאם למסגרת התקציבית
ב. בהימצאותם של מעריכים מוסמכים על פי קריטריונים של אגף הבחינות באותן שפות ובאותם המקצועות.
3.3 ההיבחנות בשאלונים מתורגמים תתקיים אך ורק במועדי הקיץ של כל שנה.
4. לקראת מועד בחינות הקיץ יהיה אגף הבחינות בקשר עם בתי הספר כדי ליידע אותם על אופן איסוף הנתונים לגבי התלמידים העולים ועל האפשרות שייבחנו בשפתם הם ו/או יקבלו שאלונים מתורגמים.
5. תחולת הוראות אלה החל ממועד הבחינות של קיץ התשס"ז-2007.
6. טבלת ההקלות לתלמידים עולים חדשים

דרך ההיבחנות מקצועות החובה
(למעט לשון ואנגלית)
מקצועות הבחירה
דלי מלל עתירי מלל
היבחנות בעברית
א. שאלון לעולה + 5 נק'
ב. שאלון רגיל + 15 נק'
ג. שאלון לעולה מתורגם +
5 נק'
א. שאלון רגיל + 10
נק'
ב. שאלון רגיל
מתורגם + 10 נק'
א. היבחנות בעל-פה
בעברית ללא
תוספת ניקוד
ב. שאלון רגיל + 15
נק'
ג. שאלון רגיל
מתורגם + 10 נק'
היבחנות בשפת
האם
א. שאלון לעולה בעברית
ומענה בשפת האם + 5
נק'
ב. שאלון לעולה מתורגם
ומענה בשפת האם ללא
תוספת נק'
א. שאלון רגיל
בעברית ומענה
בשפת האם + 10
נק'
ב. שאלון רגיל
מתורגם ומענה
בשפת האם ללא
תוספת נק'
א. שאלון רגיל
בעברית ומענה
בשפת האם + 15
נק'
ב. שאלון רגיל
מתורגם ומענה B
בשפת האם ללא
תוספת נק' 

בשאלות אפשר לפנות אל מר ידידיה בן שמחון, אגף הבחינות, טל' 02-5602464,
ואל הגב' אהובה סיידוף, אגף הבחינות, טל' 02-5602480.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/6, י'ג בשבט התשס'ז, 01 בפברואר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014