education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשסז) 4.3-14  שינוי חוקת הזכאות לתלמידי המסלול העיוני-חקלאי בבתי הספר החקלאיים
 

לאור השילוב של תכניות הלימודים "ביולוגיה" ו"מדעי החיים והחקלאות" תחת הכותרת "ביולוגיה" החל מכיתה י' בשנת הלימודים התשס"ז יש לשנות את חוקת הזכאות לגבי תלמידים הלומדים בבתי ספר חקלאיים במסלול העיוני-חקלאי.

כיום תלמיד הלומד במסלול העיוני-חקלאי בבית ספר חקלאי המבקש להיות זכאי לקבלת תעודת בגרות חייב ללמוד ולהיבחן - בנוסף לכל מקצועות החובה, כמו שאר תלמידי המסלול העיוני - גם בשני המקצועות האלה:
- מדעי החיים והחקלאות ברמה רגילה - 3 יחידות לימוד
- חקלאות ברמה רגילה - 3 יחידות לימוד.
אי לכך יש לשנות את חוקת הזכאות כדלקמן:

תלמיד הלומד במסלול עיוני-חקלאי בבית ספר חקלאי המבקש להיות זכאי לקבלת תעודת בגרות חייב ללמוד ולהיבחן - בנוסף למקצועות החובה, כמו שאר תלמידי המסלול העיוני - גם בשני המקצועות האלה:
- ביולוגיה ברמה רגילה - 3 יחידות לימוד (במקום מדעי החיים והחקלאות)
- חקלאות ברמה רגילה - 3 יחידות לימוד (ללא שינוי).

השינוי בתוקף החל משנת הלימודים התשס"ז לתלמידים הלומדים בכיתה י'.

את הוראות הקבע המפורטות בנושא נפרסם במועד מאוחר יותר.


 

בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר למדעי החיים והחקלאות, מר ישראל
ויסנשטרן, טל' 050-6282087.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014