education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשסט) 1–4.3  טוהר הבחינות – עדכון סעיף 13–4.3 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א)
 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן לחץ כאן

ההודעה שלהלן מפרטת שינויים ותיקונים בסעיף 13–4.3 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א) בנושא טוהר הבחינות, והיא תהיה בתוקף עד לפרסומו של חוזר הוראות קבע חדש.

עדכון זה מתייחס לשני נושאים:

א.   חדש להפרת טוהר הבחינות של משגיח או חוליית ביקורת במהלך הבחינה או בסמוך לה

ב.    תהליך הערעור על חשדות בהפרת טוהר הבחינות בפני ועדת טוהר הבחינות ובפני ועדת ערעורים עליונה.

א.   חשד להפרת טוהר הבחינות של משגיח או חוליית ביקורת במהלך הבחינה או בסמוך לה

       סעיף קטן 4 בחוזר הנ"ל מבוטל. במקומו יבוא ס"ק 4 החדש שלהלן:

       4.   טיפול משגיחים במהלך הבחינה

       4.1  משגיח שהבחין בנבחן העובר על עברה 2.1.5.1 (ראה בחוזר הנ"ל) – הימצאות חומר שאינו מותר  בשימוש ברשות הנבחן – או על עברה 2.1.5.2 – שימוש באמצעים שאינם מותרים בשימוש – יציין בטופס "חשד משגיח" את השעה ואת הנסיבות של האירוע ויצרף את החומר המחשיד לדוח. במקרה זה יופעל הליך לפסילת המבחן על פי 7.2 המובא להלן.

       4.2  במקרה של מתן סיוע לנבחן אחר או של הסתייעות בנבחן אחר בדיבור או בשיחה כלשהי או בתקשורת כלשהי יוזהר כל אחד מהעושים זאת. הישנות הדיבור תגרור הפעלת הליך לפסילת מבחנם של הנבחנים על פי 7.2 המובא להלן.

       4.3  סיוע, במעשה או במחדל, יגרור התראה של המשגיח. אם יישנו המעשה או המחדל, ידווח על כך המשגיח בדוח הבחינה ובטופס "חשד משגיח" תוך פירוט של נסיבות האירוע וזמנו.

       4.4  תלישת דפים ממחברת הבחינה או קריעתה תגרור את הפעלת ההליך של פסילת הבחינה על פי 7.2 המובא להלן. הוספת דפים למחברת הבחינה תיעשה רק תוך קבלת רשות מהמשגיח וציון כמות הדפים שנוספו על כריכת המחברת ובדוח הבחינה בחתימת המשגיח.

       4.5  העברת מחברת או שאלון או דף מנבחן אחד לנבחן אחר תגרור את הפעלת ההליך לפסילת בחינתם של מעביר המחברת, הדף או השאלון ושל מקבלם.

       4.6  הפרעות סדר המשבשות את המהלך התקין של הבחינה או את עבודתם של הנבחנים תגרורנה את הפסקת מבחנו של המפריע ודרישה שיעזוב את חדר הבחינה מיד, תוך הבהרה שסירוב מצדו עלול לגרום נקיטת סנקציות מאלו המפורטות ב-1.5.2 (ראה בחוזר הנ"ל). הפרעת סדר המשבשת את המהלך התקין של הבחינה ומחייבת את הפסקתה תיקבע על פי שיקול דעתו של מרכז ההשגחה, שיתייעץ טלפונית עם מטה הבחינות באגף הבחינות ויקבל אישור לכך. האישור יתועד באגף הבחינות.

ההוראות 7.1 ו-7.2 בסעיף קטן 7 בחוזר הנ"ל מבוטלות. במקומן תבואנה ההוראות החדשות כדלקמן:

7.   הטיפול במחברות חשודות ופסולות באגף הבחינות – ועדת טוהר הבחינות

       7.1  מנהל אגף הבחינות, או מי שהוסמך על ידו, אחראים על הטיפול בבחינות החשודות באי קיום טוהר הבחינות ובפסילת בחינות.

       7.2  בחינות שקיים לגביהן "חשד משגיח" או "חשד חוליות ביקורת", יופעל לגביהן הליך לפסילת בחינה כדלקמן:

              7.2.1  בכל מקרה של חשד משגיח/חשד חוליית ביקורת הנוגעים לאירועים בעת קיום הבחינה או בסמוך לה ישלח מנהל אגף הבחינות או מי שהוסמך על ידו הודעה לבית הספר על חשד משגיח/חשד חוליית ביקורת, בצירוף דוח ההשגחה הרלוונטי. אלה יימסרו לנבחן מיד  עם הגיעם, והמסירה תתועד.

              7.2.2  הנבחן יהיה רשאי להביא את טיעוניו לפני מנהל אגף הבחינות או מי שהוסמך על ידו בתוך פרק הזמן שיצוין בהודעה.

              7.2.3  מנהל אגף הבחינות או מי שהוסמך על ידו ישקול את טיעוני הנבחן ויחליט אם לפסול את הבחינה. הודעה על החלטתו תישלח לבית הספר.

              7.2.4  לאחר המשלוח של הודעת פסילה מטעם מנהל אגף הבחינות יהיה הנבחן רשאי לערער על הפסילה בפני ועדת טוהר הבחינות בתוך פרק הזמן שיצוין בהודעה.

              7.2.5  במקרה של חשד משגיח/חשד חוליית ביקורת החלטתה של ועדת טוהר הבחינות היא סופית.

              7.2.6  הנוהל המפורט יישלח לבתי הספר באמצעות חוזר המנהל של אגף הבחינות.

ב.    תהליך הערעור על חשדות בהפרת טוהר הבחינות בפני ועדת טוהר הבחינות ובפני ועדת ערעורים עליונה

הוראה 8.10 בסעיף קטן 8 של החוזר הנ"ל, "נוהל ערעור על פסילת מבחן בפני ועדת ערעורים עליונה", מבוטלת. במקומה תבוא ההוראה החדשה כדלקמן:

8.10    אין הוועדה חייבת בכל מקרה לתת לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו בהופעה אישית לפניה.

לאחר סעיף קטן 8 יבוא סעיף קטן חדש, סעיף קטן 8א:

8א.  נוהל ערעור על פסילת מבחן בפני ועדות המשרד הדנות בערעורי טוהר
הבחינות – ועדת טוהר הבחינות וועדת ערעורים עליונה

8.1א    זכות הטיעון של נבחן לפני ועדות המשרד הדנות בטוהר הבחינות מתמצית בדרך כלל בכתב. באפשרותו של הנבחן להסתייע באדם אחר (מורה, בן משפחה, חבר או נציג אחר מטעמו) בניסוח טענותיו בכתב, אם הוא עצמו מתקשה בכך.

8.2א    נבחן המבקש להופיע אישית לפני הוועדה יפנה ויבקש זאת בכתב. על הבקשה בכתב לכלול נימוקים מדוע הוא מבקש להופיע בפני הוועדה ומדוע לא יעלה את טיעוניו על הכתב. אם הוא מנמק את בקשתו לטיעון בעל-פה בפני הוועדה בקשיי התבטאות בכתב, עליו לציין מדוע אינו יכול להיעזר בגורם מטעמו כגון מורה, בן משפחה או נציג אחר לניסוח טענותיו.

8.3א    הטיעונים בעל-פה לפני הוועדה יתייחסו לעובדות ולפרטים של האירוע שבגינו התעורר החשד, ולא לעדות אופי על תכונותיו של הנבחן. הערעור בעל-פה יוסיף עובדות חדשות על האירוע, כגון עובדות שהנבחן נמנע מלהעלות על הכתב מחשש לפגיעה.

8.4א    הופעה לפני הוועדה וטיעון בעל-פה בפניה שמורים לנבחן בלבד, ללא נוכחותם בהליך של הורים, בני משפחה אחרים, מורים, עורכי דין, חברים או נציגים אחרים מטעמו.

8.5א    אם ועדה מוועדות המשרד הדנות בטוהר הבחינות מבקשת לשמוע מנבחן עובדות ופרטים הקשורים לאירוע שבגינו התעורר החשד, היא רשאית לזמן את הנבחן להופיע בפניה גם אם הוא לא פנה בבקשה בכתב להופיע.

8.6א    הוועדה תוכל להסמיך גורם מטעמה שהנבחן יופיע לפניו ויטען את טיעוניו, וגורם זה יתעד את השימוע בכתב או בהקלטה, ויביא את התיעוד לפני הרכב הוועדה הדן בעניינו של הנבחן. אין חובה שכל ההרכב הדן בעניינו של הנבחן ישמע את טיעוניו בעל-פה.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רחלה שיפר, מנהלת אגף א' – בחינות,
טל' 02-5603301.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020