education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשסט) 2–4.3  בחינת הבגרות במוזיקה – רסיטלים
 

בסעיף 4–4.3 של חוזר "הודעות ומידע" סח/6 פרסמנו הודעה על "בחינת הבגרות במוזיקה – רסיטלים", ובטעות נשמטה העובדה שסעיף זה מבטל את סעיף 15–4.3 בחוזר "הודעות ומידע" סה/9(א). לפיכך אנו מפרסמים הודעה זו פעם נוספת להלן:

1.    על המורים למוזיקה המלמדים כלי נגינה וזמרה המעוניינים להגיש תלמידים לבחינות הבגרות במוזיקה-רסיטל לעמוד בתנאים האלה:

       1.1   מורים ותיקים שהגישו לבגרות במוזיקה-רסיטל בעבר

               א.   בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בתחום התמחותם

               ב.   בעלי ניסיון של 3 שנים בהוראת הכלי

               ג.    בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בהגשת תלמידים לבחינות בגרות במוזיקה-רסיטל בנגינה ובזמרה

               ד.   ציון הבגרות הסופי של רוב התלמידים שהוגשו על ידם לבחינת בגרות בנגינה או בזמרה במהלך 3 שנות ההגשה האחרונות היה 80 ומעלה.

       1.2   מורים חדשים

               א.   בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בתחום התמחותם

               ב.   בעלי ניסיון בהוראת הכלי.

הערה: צירופם של מורים חדשים למעגל המגישים לבגרות ייעשה על פי פנייתם בכתב למפמ"ר למוזיקה.

2.    גריעה מהרשימה

       2.1    המפמ"ר להוראת המוזיקה רשאי להחליט, כי מורה הכלול ברשימה שציונם הסופי של מרבית תלמידיו היה נמוך מ-80 במשך שנתיים רצופות לא יוכל עוד להגיש תלמידים לבגרות בנגינה ובזמרה.

       2.2    בטרם יחליט המפמ"ר למוזיקה על גריעת שמו של מורה מהרשימה תינתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב בפני המפמ"ר למוזיקה.

       2.3    דין מורה חדש, כאמור ב-1.2 לעיל, שהגיש לבגרות 3 שנים לפחות, יהיה כדין מורה ותיק.

3.    חריגים

               במקרים חריגים המפמ"ר למוזיקה רשאי לאשר כמורה חדש גם את מי שאינו עומד בדרישות שפורטו ב-1.2 לעיל.

4.    תחולת הוראות אלה ממועד חורף התשס"ט.

5.    סעיף זה מבטל את סעיף 15–4.3 בחוזר "הודעות ומידע" סה/9(א).


 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יעל שי, טל' 03-6896098,
דוא"ל
musical@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014