education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשסט) 3–4.3  תיקון לחוזר הוראות הקבע סד/4(ב), "התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים" – חברי ועדת ההתאמות המחוזית
 

הודעה זו מבוטלת*

למעבר לחוזר שבו ההנחיות המעודכנות


 

בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב), סעיף 25–4.3, פרסמנו בסעיף קטן 3.4.2-ב את הרכב ועדת ההתאמות המחוזית. בגלל הצורך הדחוף לעדכן את הרכב הוועדה אנו מפרסמים להלן את ההרכב החדש ומבטלים את ס"ק 3.4.2-ב ו-ג בחוזר הנ"ל.

על ועדת ההתאמות המחוזית לכלול את בעלי התפקידים האלה:

1.    נציג מנהל המחוז – מפקח כולל או מנהל מוסד חינוך – יו"ר הוועדה (חייב להשתתף בוועדה)

2.    פסיכולוג מחוזי או נציגו – בעל הכשרה וניסיון בתחום של לקויות למידה (חייב להשתתף בוועדה)

3.    יועץ בכיר או נציגו – בעל הכשרה וניסיון בתחום של לקויות למידה (חייב להשתתף בוועדה)

4.    נציג אגף הבחינות (אפשר לקבל החלטות בוועדה בקוורום חוקי גם בהעדרו).

חוזר "הוראות קבע" חדש שיצא בנושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה יכיל תיקונים ועדכונים ובין השאר גם את ההרכב החדש של ועדת ההתאמות המחוזית.


*ההודעה בוטלה בתאריך 13.09.2016


 

בשאלות אפשר לפנות לגף לליקויי למידה, שפ"י, טל' 02-5603246/7.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  17/09/2016