education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשסט) 4–4.3  בחינות הבגרות באנגלית: שאלונים חדשים בספרות
 

1.    החל משנת הלימודים התש"ע יבוטלו שאלון ד' (16105, 4 י"ל) ושאלון ו' (16107, 5 י"ל) במתכונת הנוכחית לתלמידי כיתה י'. שאלונים אלה יומרו בשאלון ספרות שיהיה אפשר להיבחן עליו באחת משתי חלופות:

       –    בחינת בגרות חיצונית

       –    הכנת תלקיט (LOG) שיוערך באמצעות הערכה בית ספרית.

       בתי הספר יוכלו לבחור חלופה אחת מבין השתיים.

בכל בית ספר שיש בו הערכה בית ספרית ייערך מדגם חיצוני על התלקיטים שמטרתו לתקף את ציוני המורים.

2.    החל משנת הלימודים התשס"ט תתקיימנה  השתלמויות מורים מטעם הפיקוח על הוראת האנגלית שמטרתן לתת למורים את הכלים הנדרשים  להובלת השינויים בבחינות הבגרות. ההשתתפות חובה למורים המלמדים בכיתות לבחינות הבגרות.

3.    מידע מפורט על תכנית הספרות, על ההערכה הבית ספרית (LOG) ועל בחינת הבגרות החיצונית יתפרסם באתר הפיקוח על הוראת האנגלית, www.education.gov.il/english.

4.    מורים המשתתפים בפיילוט שהתחיל בינואר התשס"ח יורשו להגיש בשנת הלימודים התשס"ט מחזור נוסף של תלמידי י"א הלומדים ברמה של 5 י"ל לבחינת הבגרות בספרות או להגיש תלקיט (LOG) במתכונת של קיץ התשס"ח. תלמידים אלו יוגשו לשאלון ספרות או ל-LOG בקיץ התשס"ט. על בתי הספר המעוניינים לפנות לד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית עד יום א', ד' במרחשוון התשס"ט, 2 בנובמבר 2008.

5.    נבחנים אקסטרנים ייבחנו על השאלונים החדשים בספרות החל מהתשע"ב.


 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית,
טל' 050-6282273.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014