education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשע) 4.3-6  טוהר הבחינות – תוספת לסעיף 13–4.3 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א)
 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן לחץ כאן

 

1.  ההודעות שלהלן הן תוספת לסעיף 13–4.3 בחוזר "הוראות הקבע" תשס/2(א) ולסעיף
1–4.3 בחוזר "הודעות ומידע" סט/1
. בקרוב יצא חוזר הוראות קבע חדש בנושא "טוהר הבחינות" שיכלול את כל השינויים והעדכונים.

2.  חשד לאי-קיום טוהר הבחינה בבחינות באנגלית ובמתמטיקה במועד קיץ ובמועד ב'

2.1  תלמיד שבחינתו באנגלית ו/או במתמטיקה נחשדה באי-קיום טוהר הבחינה במועד הקיץ – החשד ייגרר גם לבחינתו במועד ב', והוא לא יוכל לקבל את ציונו משתי הבחינות.

2.2  תלמיד שבחינתו באנגלית ו/או במתמטיקה נחשדה באי-קיום טוהר הבחינה במועד ב', החשד ייגרר גם לבחינה במועד הקיץ, אף אם לא נחשדה ואף אם ציונו פורסם באינטרנט ונמסר לבית הספר ברשת "קישורים". פרסום הציון של מועד הקיץ באינטרנט הוא לצורך מידע בלבד.

2.3  אם הגיש התלמיד ערעור על החשד, וּועדת טוהר הבחינות החליטה על זיכוי או על זיכוי מחמת הספק, יוכל התלמיד לקבל את הציון הגבוה מבין שתי בחינותיו.

3.  השעיה מהיבחנות בגין פסילה של יותר משאלון אחד

3.1  תלמיד שנבחן ובחינותיו נפסלו בגין אי-קיום טוהר הבחינה בשני שאלונים באותו מועד יושעה מהיבחנות חוזרת בשני השאלונים למשך שני מועדי הבחינה העוקבים.

3.2  תלמיד שנבחן ובחינותיו נפסלו בגין אי-קיום טוהר הבחינה בשלושה שאלונים ומעלה באותו מועד בחינה יושעה מהיבחנות חוזרת באותם שאלונים למשך שלושת המועדים העוקבים.

3.3  תלמיד שייבחן בתקופת ההשעיה בשאלון או בשאלונים שנפסל בהם, בחינתו תיפסל, ועניינו יובא לדיון בפני ועדת טוהר הבחינות, והיא עשויה לנקוט נגדו צעדים משמעתיים נוספים.

4.  תחולת תקנות אלה החל ממועד בחינות קיץ התש"ע (2010).


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר ידידיה בן שמחון, סגן מנהל אגף הבחינות,
טל' 02-5602464.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/3, י"ד במרחשוון התש"ע, 01 בנובמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/12/2022