education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשעא) 4.3-16  לימודי הבחירה בהיסטוריה בחינוך הכללי לבוגרים ולנבחנים אקסטרניים - עדכון סעיף 4.3-12 בחוזר הודעות ומידע תשע/9(א)
 

1.       לאור פניות רבות הוחלט להמשיך ולאפשר לבוגרים ולנבחנים אקסטרניים להיבחן ב- 3 יח"ל בהיסטוריה בשאלונים 022303, 24.

 

2.       מבנה הבחינה (3 יח"ל להרחבה ל-5 יח"ל)

החל מקיץ התשע"ב 2012 ישתנה מבנה הבחינה.

הבחינה תורכב מנושא היסטוריוגרפי חובה ומשני נושאים לבחירה מתוך שמונה (הנושאים המוצעים לתלמידים מפורטים בשאלון 22209).

בכל נושא יהיה על הנבחן לענות על 2 שאלות וסה"כ יענה על 6 שאלות.

הנושא ההיסטוריוגרפי יוחלף אחת לשנתיים-שלוש, והוא יתפרסם שנה מראש, יחד עם מאמרי החובה העוסקים בו, באתר המפמ"ר להיסטוריה ובאתר לנבחנים אקסטרניים.

הנושא הראשון לבחינה במועד קיץ התשע"ב 2012 יהיה משפט אייכמן והשפעותיו על עיצוב זיכרון השואה במדינת ישראל.

במועד קיץ התשע"א 2011 תיערך הבחינה בפעם האחרונה לפי המתכונת הקיימת - 3 נושאים מתוך 8 המוצעים בלימודי הבחירה.


 

בשאלות ובבקשות למידע נוסף אפשר לפנות אל המדריכה ללימודי הבחירה בהיסטוריה, ד"ר אורנה אתר- כץ, דוא"ל  ornatar@gmail.com  

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/6, כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014